Koostöö

 

 

Luunja vald teeb koostööd teiste omavalitsustega erinevates valdkondades. Kõige ulatuslikum on koostöö Tartu linnaga.

 

     -  Üldharidus

        Omavalitsused katavad vajadusel teiste omavalitsuste õppeasutustes õppivate laste kulusid

 

     -  Sport ja huvialaharidus

        Luunja valla lapsed ja noored osalevad Tartu linna spordiklubide, muusikakoolide ja huviringide  

        tegevuses, vastavate kulude katmine toimub elukohajärgse omavalitsuse poolt

 

     -  Planeeringud

        Luunja vald teeb naabritega tihedat koostööd nii üld- kui detailplaneeringute osas. 2010.a. lõpul 

        jõustusid planeeringud, mis on aluseks Idaringtee ja Prisma kaubanduskeskuse rajamisel.     

 

     -  Jäätmekäitlus

        Luunja valla elanikel on võimalus kasutada Tartu linnas asuvate jäätmejaamade teenuseid kahe

        omavalitsuse vahel sõlmitud lepingute kohaselt.    

 

     -  Ühisveevärk ja kanalisatsioon

    

     -  Sotsiaalhoolekanne

 

     -  Lemmikloomade varjupaik

    

     -  Kultuur

 

 

Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011
MWeb