Vald toetab

 

Omaalgatuslike projektide toetus

Eesmärgiks on elanike aktiivsuse tõstmine ning kultuuri- ja spordielu edendamine. Rahastatavad projektid peavad olema seotud Luunja vallaga, kaasama kohalikke elanikke või olema suunatud kohalikele elanikele, toetama külaliikumise hoogustumist, ühistegevust ning võimalusel tuginema valla ja külade arengukavade elluviimisele.

Projekte vaadatakse läbi kaks korda aastas. Projektide esitamise tähtaegadeks on  iga aasta 1.aprill ja 1.oktoober.

 

Taotluse esitamiseks:

1. Taotlusankeet

2. Projekti kirjeldus

 

Projekti lõpetamisel lõpparuanne:

 Aruande vorm
 
Luunja valla omaalgatuslike projektide konkursi läbiviimise kord

 

2011.a. I etapis rahastatud projektid

2010.a. I etapis rahastatud projektid 
2010.a. II etapis rahastatud projektid 

 

 

Luunja valla kultuuri- ja spordipreemiad ning –stipendiumid

Spordi-ja kultuuripreemia määratakse väljapaistvate sportlike ja loominguliste saavutuste eest füüsilistele isikutele, kes elavad või töötavad Luunja vallas.

 

Preemiate alaliigid:

preemia pikaajalise väljapaistva sportliku tegevuse eest;

preemia pikaajalise väljapaistva loomingulise tegevuse eest valla kultuurielu edendamisel;

preemia eelmisel kalendriaastal väljapaistvate sportlike saavutuste eest;

preemia eelmisel kalendriaastal väljapaistvate kultuuriliste saavutuste eest.

 

Taotlused esitatakse vallavalitsusele 10. jaanuariks.

 

Kultuuri- ja spordistipendiumid määratakse spordi-ja kultuuripoliitika seisukohalt oluliste spordi või kultuuriprojektide teostamiseks või edendamiseks ning sportlastele valla esindamiseks erinevatel spordivõistlustel. 

Stipendiumi taotlemine toimub avaliku konkursi korras kaks korda aastas. Vallavalitsus kuulutab vastavad konkursid välja vähemalt üks kuu enne taotluste esitamise tähtaega valla infolehes Kodu Uudised, valla veebilehel ning ajalehes Postimees.

Luunja valla kultuuri- ja spordipreemiate ning –stipendiumite statuut on kinnitatud vallavolikogu 21.jaanuari 2010 määrusega nr 6.

Stipendiumikonkursile taotluste esitamise tähtajad on 15. oktoober ja 15. veebruar 

Luunja valla kultuuri- ja spordipreemiate ning –stipendiumite statuutLuunja valla stipendium

Luunja valla stipendium on loodud Luunja valla alla 30.a vanustele noortele, kes õpivad kõrg- või kutsekoolides ning  osalevad aktiivselt valla arengu huvides noorsoo- ja kultuuritöös.

Stipendiumi eesmärgiks on toetada edukaid õppureid, kes aitavad kaasa Luunja valla elu edendamisele noortele suunatud tegevuse ja vaba aja sisustamise projektide ning ürituste korraldamise kaudu, selle eest tasu saamata. Tegevuse märksõnaks on „Noorelt noortele!“.

Oluliseks kriteeriumiks on aktiivsus ning valmidus Luunja valla noorte tegevuse edendamiseks ning vaba aja sisustamiseks.

Stipendiume jagatakse kaks korda aastas. Taotlus tuleb esitada 15. septembriks ja

15. veebruariks (postitempli kuupäev) Luunja vallavalitsusele. 

Luunja valla stipendiumi statuut
 

 

 

 

 

 

Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011
MWeb