Ehitus


Millist luba ehitis vajab:

 

Klikka skeemile
RIIGILÕIV ehitusseadusliku alusel tehtavatele toimingutele


Riigilõiv kanda Luunja vallavalitsuse arveldusarvele: Swedbank  EE982200001120133283  


Ehitamisega seotud avalduste vormid leiate aadressilt


Projekteerimistingimuste taotlus Ehitusloa taotlemisest


Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad selle füüsikalised omadused. Ehitamine on ka pinnase või katendi ümberpaigutamine sellises ulatuses, millel on oluline püsiv mõju ümbritsevale keskkonnale ja funktsionaalne seos ehitisega.


Sõltuvalt ehitise suurusest, kasutusotstarbest ning kavandatavast ehitustegevusest tuleb ehitamiseks esitada ehitusloa taotlus koos ehitusprojektiga või ehitusprojekt muude dokumentidega.

Ehitusloa väljastamise aluseks on ehitusloa taotlus ja ehitusprojekt, mis vastab siis kehtivale detailplaneeringule või väljastatud projekteerimistingimustele.

Ehitusprojekt tuleb koostada vastavalt Eestis kehtivatele projekteerimisnormidele, majandus- ja taristuministri 17. juuli 2015. a määrusele nr 97 „Nõuded ehitusprojektile" ning heale projekteerimistavale. Ehitusprojekti ja selle osad peab koostama või kontrollima pädev vastutav spetsialist.

Ehitusloa taotlemine (ehitusseadustik § 40. Ehitusloa taotlus):

(1) Ehitusloa taotlus ja sellega seonduvad dokumendid esitatakse pädevale asutusele elektrooniliselt ehitisregistri kaudu. Kui ehitusloa taotlust ja sellega seonduvaid dokumente ei ole võimalik esitada ehitisregistri kaudu, esitatakse need pädevale asutusele ning pädev asutus kannab andmed ehitisregistrisse.

(2) Ehitusloa taotluses märgitakse:
1) taotleja nimi, kontaktandmed, esitamise kuupäev ja allkiri;
2) ehitusloa kättetoimetamise viis;
3) ehitamisega hõlmatava kinnisasja andmed ja katastritunnus;
4) ehitusloa taotlemise eesmärk, sealhulgas kavandatava ehitise kirjeldus ja selle kasutamise otstarve;
5) ajutise ehitise ehitamise korral ehitise kasutamiseks taotletav aeg;
6) ehitusprojekti koostanud isiku andmed, kui ehitusprojekti nõuetele vastavust on kontrollinud ehitusprojekti koostajast sõltumatu pädev isik, siis ka tema andmed;
7) energiamärgis, kui see on nõutav;
8) andmed riigilõivu tasumise kohta.

(3) Koos ehitusloa taotlusega esitatakse nõuetele vastav ehitusprojekt. Kui ehitusprojekti nõuetele vastavuse kontrollimiseks on tehtud ekspertiis, esitatakse ka ekspertiisiakt.

(4) Ehitusloa taotluse ja ehitusloa vorminõuded ning taotluse esitamise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

RIIGILÕIV:
Hoone ehitusloa taotluse läbivaatamine
(1) Elamu ja seda teenindava rajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 150 eurot. Elamu ja seda teenindava rajatise lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.
(2) Mitteelamu ja seda teenindava rajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 250 eurot. Mitteelamu ja seda teenindava rajatise lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.
(3) Kui ehitusloa taotlus sisaldab mitut hoonet ja seda teenindavat rajatist, siis tasutakse riigilõivu iga taotluses sisalduva ehitusloakohustusliku hoone eest eraldi.

Rajatise ehitusloa taotluse läbivaatamine
(1) Raudteerajatise, auditikohustusliku surveseadme või gaasipaigaldise, jaotusvõrgu elektrirajatise, side- ja telekommunikatsiooniehitise, kanalisatsiooniehitise, pinnaveehaarde, puurkaevu, puuraugu, spordi- või puhkerajatise, supelranda teenindava kaldaga püsivalt ühendamata spordi- või puhkerajatise ning erirajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot. Nimetatud rajatiste lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.
(2) Avalikkusele ligipääsetava eratee, õhutranspordirajatise, sadama- ja avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendatud rajatise, muu avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendamata rajatise, sealhulgas kaldaga funktsionaalselt seotud rajatise, veevärgi- ja kanalisatsioonitorustiku, kanalisatsiooniehitise, tammi, paisu, kaldakindlustusrajatise, veehoidla, niisutus- ja kuivendusrajatise, tõsteseadme, põhivõrgu elektrirajatise ja prügimäerajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 250 eurot. Nimetatud rajatiste lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.
(3) Kui ehitusloa taotlus sisaldab mitut iseseisvat rajatist, siis tasutakse riigilõivu iga taotluses sisalduva rajatise eest eraldi.

Riigilõiv kanda Luunja vallavalitsuse arveldusarvele: Swedbank  EE982200001120133283


Makse selgitusse märkida: riigilõiv ehitusloa taotluse läbivaatamise eest. Aadress ja ehitise liik (nt üksikelamu, puurkaev, kortermaja vms).

 

Kasutusloa taotlemisest


Ehitada tuleb vastavalt ehitusprojektile, järgides ehitise ja ehitamise kohta kehtivaid nõudeid.

Ennem ehitise kasutamist tuleb esitada kas kasutusteatis või kasutusloa taotlus.


Kasutusloa taotlemiseks tuleb esitada:
• Kasutusloa taotlus
• Kasutusloa taotluse lisa 1 või lisa 2 (vajadusel mõlemad)
• Koos kasutusloa taotlusega esitatakse ehitusprojekt, mille järgi ehitis ehitati (sealhulgas eriosade projektid ja teostusjoonised – elekter, vesi, kanal, küte, ventilatsioon, gaas, jm). Ehitusprojekti ei pea esitama, kui kasutusloa taotlus esitatakse ainult ehitise kasutamise otstarbe muutmiseks.
• Lisaks esitatakse ehitusdokumendid (ehitusdokumendid on eelkõige teostusjoonised, ehituspäevik, kaetud tööde aktid, töökoosolekute protokollid, muud ehitamist iseloomustavad dokumendid, sealhulgas seadmete seadistus- ja katseprotokollid, paigaldus-, hooldus- ja kasutusjuhendid) Ehitusdokumentide nõuded: Majandus- ja taristuministri 04.09.2015.a määrus nr 115 „Ehitamise dokumenteerimisele, ehitusdokumentide säilitamisele ja üleandmisele esitatavad nõuded ning hooldusjuhendile, selle hoidmisele ja esitamisele esitatavad nõuded
• Energiamärgis, kui see on nõutav
• Riigilõivu tasumist tõendav dokument (maksekorraldus vms).

RIIGILÕIV:
Hoone kasutusloa taotluse läbivaatamine
(1) Elamu ja seda teenindava rajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.
(2) Mitteelamu ja seda teenindava rajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 60 eurot.
(3) Kui kasutusloa taotlus sisaldab mitut hoonet ja seda teenindavat rajatist, siis tasutakse riigilõivu iga taotluses sisalduva kasutusloakohustusliku hoone eest eraldi.

Rajatise kasutusloa taotluse läbivaatamine
(1) Raudteerajatise, auditikohustusliku surveseadme või gaasipaigaldise, jaotusvõrgu elektrirajatise, side- ja telekommunikatsiooniehitise, kanalisatsiooniehitise, pinnaveehaarde, puurkaevu ning spordi- või puhkerajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.
(2) Avalikkusele ligipääsetava eratee, õhutranspordirajatise, avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendamata rajatise, sealhulgas kaldaga funktsionaalselt seotud rajatise, veevärgi- ja kanalisatsioonitorustiku, veehoidla, niisutus- ja kuivendusrajatise, tõsteseadme, põhivõrgu elektrirajatise ja prügimäerajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 60 eurot.
(3) Kui kasutusloa taotlus sisaldab mitut iseseisvat rajatist, siis tasutakse riigilõivu iga taotluses sisalduva rajatise eest eraldi.

Riigilõiv kanda Luunja vallavalitsuse arveldusarvele: Swedbank  EE982200001120133283

Makse selgitusse märkida: riigilõiv kasutusloa taotluse läbivaatamise eest. Aadress ja ehitise liik (nt üksikelamu, puurkaev, kortermaja vms).

 

Ehitamisega seotud avalduste vormid leiate aadressilt

Projekteerimistingimused

Projekteerimistingimused annab kohaliku omavalitsuse üksus, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

Projekteerimistingimuste taotlus

Projekteerimistingimuste taotlus ja sellega seonduvad dokumendid esitatakse pädevale asutusele elektrooniliselt ehitisregistri kaudu. Kui projekteerimistingimuste taotlust ja sellega seonduvaid dokumente ei ole võimalik esitada ehitisregistri kaudu, esitatakse need pädevale asutusele ning pädev asutus kannab andmed ehitisregistrisse.


 Projekteerimistingimuste taotluses märgitakse eelkõige:
 1) taotleja nimi, kontaktandmed, esitamise kuupäev ja allkiri;
 2) projekteerimistingimuste kättetoimetamise viis;
 3) ehitamisega hõlmatava kinnisasja andmed ja katastritunnus;
 4) projekteerimistingimuste taotlemise eesmärk, sealhulgas kavandatava hoone või olulise avaliku huviga rajatise kirjeldus või sellega seonduva ehitamise liik ja võimalik asukoht kinnisasjal;
 5) andmed riigilõivu tasumise kohta;
 6) muud vajalikud andmed.

 Projekteerimistingimuste taotluse ja projekteerimistingimuste vorminõuded 


 

EHITAMISEKS VAJALIK DOKUMENTATSIOON
Lühikokkuvõte

 

(täpsemalt vt ehitusseadustikust ja valla ehitusmäärusest) 

Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011
MWeb