Ettevõtlus

 
MAJANDUSTEGEVUSEST


Pärast seadusandluse muutumist 1. juulil 2014 kohalikud omavalitsused majandustegevusteateid enam ei menetle, küll aga jääb ettevõtjale võimalus kahe aasta jooksul s.o kuni 1. juulini 2016 esitada majandustegevusteade majandustegevuse registrile ettevõtja asukohajärgse kohaliku omavalitsuse kaudu. Selle kohaliku omavalitsuse poolt tehtud toimingu eest tuleb ettevõtjal vastavalt riigilõivuseadusele tasuda riigilõivu 10 eurot.


KOV-i pädevusse jääb alles ühistranspordiseaduse alusel taksoveo lubade väljastamine ja taksoveo sõidukikaartide väljastamine, kuna need on oma olemuselt tegevusload ja nende menetlustoimingute tegemise eest tuleb ettevõtjal tasuda riigilõiv ning need load kantakse MTR-i.

Eriseadustes sätestatud majandustegevusteate esitamise kohustust, samuti tegevusloa taotlusi on võimalik esitada ka notari kaudu, mille eest on vaja maksta tasu vastavalt notari tasu seadusele.

MTR-i uuendamisega seotud teavet avaldatakse jooksvalt veebilehel  https://www.mkm.ee/et/majandustegevuse-register-uueneb 

Ettevõtjate juhendamine

Riigi ja ettevõtja vahelise suhtlemise lihtsustamiseks on loodud ühtse kontaktpunkti põhimõttel Eesti teabevärava eesti.ee ettevõtjavaade,  kust ettevõtja saab erinõuetega äritegevuse alustamiseks vajalikku infot ning mille kaudu saab teostada ka vajalikke menetlustoiminguid. MsüS-iga nähakse ette, et kõiki tegevuslube saab taotleda ning majandustegevusteateid esitada eesti.ee kaudu. Ka loa taotlemist ning teadete esitamist abistavad juhendid on kättesaadavad teabeväravast eesti.ee. EMTAK-il põhinev otsing võimaldab saada teavet kõigi majandustegevusealade kirjelduste ja erinõuete kohta. Teabevärava kasutajatugi aitab kasutajat ning konkreetse tegevusalaga seotud küsimuste korral edastab päringu pädevale asutusele.

Sisuliste küsimuste puhul tuleb ettevõtjal pöörduda teabeväravasse eesti.ee, mis pakub ka tugiteenust aadressil help@ria.ee ning kasutajatugi edastab ettevõtjate konkreetset tegevusala puudutavad küsimused vastamiseks pädevale majandushaldusasutusele. Lisaks on maakondlikud arenduskeskused (MAK) valmis nõustama ja juhendama ettevõtjaid tegevuslubade ja teatamiskohustuste täitmisel.  Maakonnakeskustes on ettevõtjaid valmis abistama ja nõustama MAK-id (tasuta) või notarid (tasu eest).Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011
MWeb