Haridus

 

Luunja valla eesmärgid:


- Pakkuda konkurentsivõimelist üldharidust kõikides kooliastmetes;

- Kujundada laste ja õpilaste arengut toetav, turvaline õpikeskkond;

- Luua kaasaegsed, mitmekesised, paindlikud õppimisvõimalused;

- Arvestada õpilaste individuaalsuse ja erivajadustega;

- Arendada ja motiveerimida personali;

- Hoida Luunja keskkooli mainet ja vähendada õpirännet;

- Renoveerida haridusasutused;

- Tagada Luunja valla lastele lasteaiakohad või lastehoiuvõimalused;

- Võimaldada heatasemelist ja mitmekesist huvialategevust;

- Süvendada sisulist koostööd valla haridusasutuste vahel.Alus-, põhi- ja keskharidusValdkonna õigusaktid: 

Eesti Vabariigi haridusseadus

Koolieelse lasteasutuse seadus

Põhikooli ja gümnaasiumiseadus

Huvikooli seadus

Noorsootöö seadus


Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011
MWeb