Keskkond, jäätmekäitlus
Seoses hajaasustusega: 

Hajaasustuse programm

Hajaasustuse programmist toetuse saajad 2018. aastal
LUUNJA VALLAS KORRALDAB JÄÄTMEVEDU  Ragn-Sells AS


Ragn-Sells hinnakiri Luunja vallasKontaktisik Luunja Vallavalitsuse on ehitus- ja keskkonnanõunik Tamur Tensing, tel 7417 225, tamur@luunja.ee 

       


Luunja valla korraldatud jäätmeveo kord


Luunja valla jäätmehoolduseeskiri


Luunja valla jäätmevaldajate registri asutamine ja jäätmevaldajate registri põhimäärus


Korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest vabastamise taotlus
INFO KORRALDATUD JÄÄTMEVEO KOHTA

 

Jäätmeseaduse kohaselt on kohalikul omavalitsusel kohustus oma haldusterritooriumil korraldada olmejäätmete kogumist ja vedu.

Korraldatud jäätmevedu (KJ) on olmejäätmete kogumine ja vedu määratud jäätmekäitluskohta kohaliku omavalitsuse poolt korraldatud konkursi teel valitud ettevõtja poolt.

Jäätmeseaduse kohaselt on KJ rakendamine kohustuslik kõikidele vähemalt 1500 elanikuga omavalitsustele.

 

KJ põhieesmärgid:

  • kõikide jäätmetekitajate hõlmamine jäätmekäitlusega, sidumine ühtsesse käitlussüsteemi
  • jäätmete logistiliselt optimeeritud vedu
  • stabiilne hinnatase - Kindla hinnaga jäätmetet vedu kokkulepitud perioodi joosul
  • illegaalse prügistamise vähendamine – kohustusliku jäätmeveo korral puudub motivatsioon jäätmetest ebaseaduslikult vabaneda, neid lõkkes põletada jne.

 

Nendele jäätmevaldajatele, kellel regulaarne jäätmevedu on ka seni toimunud, KJ olulisi muudatusi kaasa ei too, osade jaoks võib ka senine vedaja samaks jääda (juhul, kui võidab hanke).

KJ korral veab kõikide antud piirkonnas elavate inimeste jäätmed ära konkursi tulemusena selleks ainuõiguse saanud ettevõte. Teised vedajad selles piirkonnas teenust osutada ei või.

KJ võib omavalitsuse otsusega jätta rakendamata hajaasustusegs piirkondades, kus jäätmetekitajate vähesuse ja hajutatuse tõttu oleks vedu ülemäära kulukas.

Vedaja leidmiseks korraldab omavalitsus iseseisvalt või koostöös teiste omavalitsustega hanke. 

Hanketingimustes määratakse veetavad jäätmeliigid, hankelepingu kestus (maksimaalselt 5 aastat), veo sagedus jm tingimused.

Kõik lepinguga hõlmatud piirkonnas elavad jäätmevaldajad (kinnistuomanikud, korteriühistud jne) loetakse automaatselt KJ-ga liitunuks lepingu jõustumisel.   

Iga jäätmevaldaja võib sõlmida vedajaga ka individuaalse lepingu, kuid see ei ole kohustuslik. Individuaalse lepinguga saab täpsustada veo sagedust, konteinerite renditingimusi jm üksikasju. Lepingu puudumisel toimub vedu ninimaalse paketi alusel (vähemalt 1 kord kuus).

KOV võib põhjendatud taotluse alusel erandkorras vabastada jäätmevaldaja teatud tähtajaks KJ kohustusest, kui kinnistul ei elata või seda ei kasutata.

 

KOV volikogu poolt kehtestatava jäätmehoolduseeskirjaga sätestatakse:

-          jäätmekäitluse korralduse nõuded (kogumiskonteinerite suurused jmt )

-          jäätmete regulaarse äraveo tihedus

-          ohtlike jäätmete kogumise ja üleandmise kord

-          muud tingimused

 

 

Kavandatavate tegevuste kirjeldus:

 

-          omavalitsus saab volikogult heakskiidu ühise KJ korraldamiseks

-          valmistatakse ette  jäätmehoolduseeskirja ja KJ korra eelnõud, kooskõlastatakse need Keskkonnaametiga

-          KOV-d kehtestavad ühtlustatud jäätmehoolduseeskirjad ja KJ korrad

-          koostatakse hankedokumendid ja kooskõlastatakse need Keskkonnaametiga

-          kuulutatakse välja hange

-          korraldatakse jäätmevaldajate teavitamine

-          pakkumiste hindamine, lepingu sõlmimine

-          KJ rakendumine

 


Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011
MWeb