Külaelu ja seltsitegevus
Alates 2015. aastast toimub vabaühenduste tegevustoetuse taotlemine kindla korra järgi ja vastaval vormil.

Tegevustoetuse taotlus tuleb esitada Luunja vallavalitsusele hiljemalt 31. oktoobriks selleks kinnitatud vormil.

LUUNJA VALLA EELARVEST TEGEVUSTOETUSE TAOTLEMINE VABAÜHENDUSTELE 

 Tegevustoetuse taotlemine

 (1) Tegevustoetust saavad taotleda Luunja vallas tegutsevad vabaühendused.

 (2) Tegevustoetuse taotlemiseks tuleb esitada taotlus vallavolikogu kehtestatud vormil Luunja vallavalitsusele 31. oktoobriks.

 (3) Vallavalitsusel on õigus nõuda taotlejalt täiendavaid selgitusi ja lisadokumente.

 (4) Tegevustoetust taotletakse taotlemisele järgneva aasta tegevuste korraldamiseks:
 1) igapäevase tegevuse toetamiseks - ruumide majandamiskulu, sidekulu, transpordikulu jms;
 2) traditsiooniliste (vähemalt kaks korda toimunud) avalikkusele või vabaühenduse liikmeskonnale suunatud ürituste ja/või koolituste korraldamiskuludeks.

 (5) Tegevustoetust ei saa taotleda:
 1) vallavalitsuse hallatava asutuse või osa töötajatest moodustatud vabaühendused, kui asutuse või selle osa ja vabaühenduse põhieesmärgid ja -tegevused langevad kokku;
 2) valla eelarvest juba rahastatavate tegevuste teostamiseks;
 3) ettevõtlusega konkureerivateks tegevusteks.

Tegevustoetuse eraldamine

 (1) Taotlused vaatab läbi vallavalitsus ja teeb vallavolikogule ettepaneku toetuste üldmahu määramiseks, mis kinnitatakse valla eelarvega.

 (2) Taotlejat teavitatakse tegevustoetuse eraldamisest või mitteeraldamisest kirjalikku taasesitamist võimaldaval kujul 5 tööpäeva jooksul peale eelarve kinnitamist.

 (3) Vallavalitsus sõlmib tegevustoetuse saajaga lepingu volikogu kehtestatud vormil 10 tööpäeva jooksul peale tegevustoetuse eraldamise otsuse tegemist. Kui taotleja on saanud toetuse saamise aastale eelnenud kalendriaastal tegevustoetust, tuleb tal enne lepingu sõlmimist esitada käesoleva korra § 9 lg 1 kirjeldatud toetuse kasutamise aruanne.

 Aruande esitamine

 (1) Tegevustoetuse saaja esitab vallavalitsusele aruande toetuse kasutamise kohta volikogu kehtestatud vormil hiljemalt toetuse saamisele järgneva aasta 20. jaanuariks.

 (2) Aruande tähtajaks esitamata jätmise korral või tegevustoetuse mittesihipärasel kasutamisel ei eraldata uut tegevustoetust toetuse saamisele järgneval kalendriaastal.

 (3) Vallavalitsusel on õigus nõuda toetuse saajalt vajadusel kirjalikke selgitusi ja lisadokumente.

 (4) Tegevustoetuse mittesihipärasel kasutamisel on vallavalitsusel õigus toetus tagasi nõuda.


Taotlusvormid dokumendiformaadis leib SIIT


Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011
MWeb