Toetusvõimalused

TOETUSVÕIMALUSED

  • Kohaliku omaalgatuse ja vabaühenduste toetamine

Konkursi eesmärk on tõsta valla elanike omaalgatust ja aktiivsust, arendada kohalikku elu, edendada kultuuri- ja spordielu Luunja vallas.

Kohalikke omaalgatusi ja vabaühendusi toetatakse konkursi korras.


Toetuse saamiseks tuleb esitada projekt. Projekt peab olema seotud Luunja vallaga, kaasama kohalikke elanikke või olema suunatud kohalikele elanikele, toetama kohalikku omaalgatust ning võimalusel tuginema valla ja/või küla arengukavale.

Projektide esitamise tähtajad 2019. aastal on 1. aprill ja 1. oktoober.

Tegevustoetuse taotlemise tähtaeg on 31. oktoober.

Alates 01.10.2015 muutus omaalgatuslike projektide toetamine ja tegevustoetuse taotlemine. uus kord kehtestati Luunja vallavolikogu 27.08.2015. a määrusega nr 34 "Kohaliku omaalgatuse ja vabaühenduste toetamise kord Luunja vallas" .

Määruse lisad dokumendiformaadis:

Lisa 1. Omaalgatuse taotlusvorm
Lisa 2. Omaalgatuse toetuse  leping
Lisa 3. Omaalgatuse aruande vorm
Lisa 4. Tegevustoetuse taotlusvorm
Lisa 5. Tegevustoetuse leping
Lisa 6. Tegevustoetuse aruande vorm

  • Kultuuri- ja spordipreemiad ning -stipendiumid

Luunja valla kultuuri- ja spordipreemiate ning –stipendiumite statuut


Kultuuri- või spordipreemia määratakse väljapaistvate sportlike või loominguliste

saavutuste eest füüsilistele isikutele, kes elavad või töötavad Luunja vallas.


Preemia alaliigid on järgmised:

   - preemia pikaajalise väljapaistva sportliku tegevuse eest;

   - preemia pikaajalise loomingulise tegevuse eest valla kultuurielu edendamisel;
   - preemia eelmisel kalendriaastal väljapaistvate sportlike saavutuste eest;
   - preemia eelmisel kalendriaastal väljapaistvate kultuuriliste saavutuste eest.

Digitaalselt allkirjastatud ettepaneku palume saata e-posti aadressile luunjavv@luunja.ee .

Paberkandjal allkirjastatud ettepaneku palume saata aadressil Luunja Vallavalitsus, Puiestee 14, Luunja alevik, Tartu maakond.


Avaldus kultuuri või spordipreemia kandidaadi esitamiseks


Ettepanekute esitamise tähtaeg on 10. jaanuar.

Komisjonil on õigus küsida ettepaneku esitajalt täiendavaid materjale.


Kultuuri- või spordistipendium määratakse spordi- või kultuuripoliitika seisukohalt oluliste spordi- või kultuuriprojektide teostamiseks, sportlastele valla esindamiseks erinevatel spordivõistlustel.

Stipendiumi taotlemine toimub avaliku konkursi korras. 

Vallavalitsus kuulutab konkursi välja vähemalt üks kuu enne taotluste esitamise tähtaega.


STIPENDIUMIKONKURSS ON AVATUD!

Alates 8. märtsist 2019 saab taotleda kultuuri- ja spordistipendiume.

Taotlusi saab esitada 8. aprillini 2019. 

Avaldus kultuuri- või spordistipendiumi kandidaadi esitamiseks

Digitaalselt allkirjastatud ettepaneku palume saata e-posti aadressile luunjavv@luunja.ee .

Paberkandjal allkirjastatud ettepaneku palume saata aadressil Luunja Vallavalitsus, Puiestee 14, Luunja alevik, Tartu maakond.

Komisjonil on õigus küsida ettepaneku esitajalt täiendavaid materjale.


  • Luunja valla stipendium

Stipendiumi eesmärgiks on toetada edukaid õppureid, kes aitavad kaasa Luunja valla elu edendamisele noortele suunatud tegevuse ja vaba aja sisustamise projektide ning ürituste korraldamise kaudu. Tegevuse märksõnaks on „Noorelt noortele!.


Stipendiumi saajaks võivad olla:

 - üliõpilased kes ei viibi taotlemise hetkel akadeemilisel puhkusel, kellel ei ole võlgnevusi ning kes on õppinud kõrgkoolis vähemalt ühe semestri;

 - kutsekoolide õpilased, kes õpivad keskkooli baasil, kellel pole mitterahuldavaid hindeid ning kes on õppinud kutseõppeasutuses vähemalt ühe poolaasta.


Stipendiumi määramisel on olulisteks kriteeriumideks on aktiivsus, Luunja valla noorte tegevuse edendamisse panustamine, vaba aja sisustamise võimaluste arendamine.


Stipendiumifondi suurus määratakse kindlaks valla eelarvega.


Stipendiumi statuudi leiab siit.

 

Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011
MWeb