Algatatud DP                         ALGATATUD DETAILPLANEERINGUDLuunja Vallavolikogu on algatanud Kabina külas Tammeserva (43202:002:0216) ja Mägimänni (43202:002:0214) maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ligikaudu 3,2 ha. Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalust Tammeserva kinnistu jagamiseks üksikelamumaa ja metsamaa kruntideks ning ehitusõiguse seadmiseks üksikelamute ja abihoonete rajamiseks. Planeeringu algatamisel on teada liiklusmüra hinnangu vajadus.


Detailplaneeringu algatamise otsus
Detailplaneeringu lähteseisukohad

____________________________________________________________________________________


Luunja Vallavolikogu on algatanud Kakumetsa külas Ojareinu (43201:001:1332) maaüksuse detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on 9,77 ha. Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalust planeeritava maa-ala jagamiseks üksikelamumaa ja põllumajandusmaa kruntideks ning ehitusõiguse seadmist üksikelamu ja abihoonete rajamiseks. Täiendavate uuringute vajadus planeeringu algatamisel puudub.


Detailplaneeringu algatamise otsus

Otsuse lisa: Lähteseisukohad

Otselink planeeringute infosüsteemis EVALD

_____________________________________________________________________________________


Luunja Vallavolikogu on algatanud üldplaneeringut muutva detailplaneeringu koostamise Kabina külas Väike-Kabina (43202:002:0038) maaüksusele ja lähialale ning otsustanud jätta algatamata planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise,
kuna planeeringu elluviimisel ei ole alust eeldada olulise ebasoodsa keskkonnamõju kaasnemist. Planeeringuala suurus on ligikaudu 24,5 ha. Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalusi planeeringualale üksikelamu kruntide ja puhkeala kavandamiseks. Maantee äärde on ette nähtud jalgratta- ja jalgtee planeerimine. Vajalikud uuringud: dendroloogiline hindamine, arheoloogilised eeluuringud, muinsuskaitse eritingimused, liiklusmüra hinnang.


Detailplaneeringu algatamise otsus

Otsuse Lisa: Lähteseisukohad

KSH eelhinnang
Asutuste ja isikute arvamused:

R. Sirk

Keskkonnaamet I

Keskkonnaamet II

Muinsuskaitseamet I

Muinsuskaitseamet II

Maanteeamet

Veeteede Amet


Otselink planeeringute infosüsteemia EVALD.

______________________________________


Luunja Vallavolikogu on algatanud Rõõmu külas Kulleri (43201:001:0524) maaüksuse detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on umbes 3,1 ha. Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalust planeeritava maa-ala üksik- ja kaksikelamu maa kruntideks ja üldmaa krundiks jagamiseks ning ehitusõiguse seadmiseks. Võimalike uuringute vajadus planeeringu algatamisel puudub.


VO 48

VO 48 L

_____________________________________________________________________________________


Luunja Vallavolikogu on algatanud Kabina külas Vare (43202:002:0005) maaüksuse detailplaneeringu.

Planeeringuala suurus on u 2 ha. Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalust planeeritava maa-ala jagamiseks kuni neljaks üksikelamumaa krundiks ning neile ehitusõiguse seadmist. Täiendavate uuringute vajadus planeeringu algatamisel puudub.


VO 49
VO 49 L

_____________________________________________________________________________________Luunja Vallavolikogu on algatanud Lohkva külas Pajula tee 2 maaüksuse detailplaneeringu.

Planeeringuala suurus on 31 266 m². Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalust ehitusõiguse määramiseks lasteaia rajamiseks. Planeeringu koosseisus on vajalik müra hinnang ja muinsuskaitse eritingimused. Otsusega saab tutvuda Luunja vallavalitsuses (Puiestee 14, Luunja alevik, E-R 8.00-17.00) ja planeeringute infosüsteemis Evald:

https://service.eomap.ee/luunjavald/#/planeeringud/planeeringu

d/85

____________________________________________________________________________________


Luunja Vallavolikogu on algatanud Veibri külas Tilia (43201:003:0224) maaüksuse põhjaosa detailplaneeringu.  

Planeeringuala suurus on u. 12 ha.

Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalust planeeritava maa-ala üksikelamu maa kruntideks jagamiseks ning ehitusõiguse seadmiseks. Võimalike uuringute vajadus planeeringu algatamisel puudub. Otsusega saab tutvuda Luunja vallavalitsuses (Puiestee 14, Luunja alevik, E-R 8.00-17.00) ja planeeringute infosüsteemis Evald:

https://service.eomap.ee/luunjavald/#/planeeringud/planeeringud/84

____________________________________________________________________________________


Luunja Vallavolikogu on algatanud Põvvatu külas Mäeantsu maaüksuse detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on umbes 2,8 ha. Planeeringu koostamise eesmärk on kaaluda võimalusi planeeritava maa-ala põhjapoolsele osale kuni kolme üksikelamu maa krundi moodustamiseks ja ehitusõiguse seadmiseks üksikelamutele ja abihoonetele. Võimalike uuringute vajadus planeeringu algatamisel puudub. 

Otsusega saab tutvuda Luunja vallavalitsuses (Puiestee 14, Luunja alevik, E-R 8.00-17.00) ja planeeringute infosüsteemis Evald: https://service.eomap.ee/luunjavald/#/planeeringud/planeeringud/75Luunja Vallavolikogu on algatanud Soojuse tee 12 maaüksuse detailplaneeringu. Planeeringuala suurusega 3331 m² asub Lohkva küla tootmispiirkonnas Soojuse tee ääres. Planeeringu koostamise eesmärk on kaaluda võimalusi krundile ehitusõiguse seadmiseks metallitööstushoone projekteerimiseks ning püstitamiseks. Võimalike uuringute vajadus planeeringu algatamisel puudub. Otsusega saab tutvuda Luunja vallavalitsuses (Puiestee 14, Luunja alevik, E-R 8.00-17.00) ning Luunja valla veebilehel http://www.luunja.ee/planeeringud planeeringu teadete alt.

Volikogu otsus nr 73

Otsuse lisaLuunja Vallavolikogu on algatanud Lohkva külas Tuleviku tee 8 ja Ridaküla tee 5 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on u 3,4 ha. Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalusi maa-alale üksikelamu maa kruntide ja üldkasutatava haljasala kavandamiseks. Võimalike uuringute vajadus planeeringu algatamisel puudub. Otsusega saab tutvuda Luunja vallavalitsuses (Puiestee 14, Luunja alevik, E-R 8.00-17.00) ning planeeringute infosüsteemis Evald: http://service.eomap.ee/luunjavald/#/planeeringud/planeeringud/68


Aasavälja maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine

Luunja Vallavolikogu on algatanud Aasavälja maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu. Planeeringuala asub Pilka küla keskuses, hõlmab Aasavälja maaüksust ja sellega piirnevat Pilka teed. Planeeringuala suurus on u 4000 m². Planeeringu koostamise eesmärk on kaaluda võimalust planeeritavale maa-alale ehitusõiguse seadmiseks üksikelamule ja abihoonetele. Võimalike uuringute vajadus planeeringu algatamisel puudub

Luunja Vallavolikogu 30.06.2016 otsus nr 44 koos lisagaTammetõru maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine

Luunja Vallavolikogu on algatanud Tammetõru maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu. Planeeringuala asub Pilka küla keskuses, hõlmab Tammetõru maaüksust ja sellega piirnevat Pilka teed. Planeeringuala suurus on u 9000 m². Planeeringu koostamise eesmärk on kaaluda võimalust planeeritavale maa-alale elamukrundi moodustamiseks ning ehitusõiguse seadmiseks üksikelamule ja abihoonetele. Võimalike uuringute vajadus planeeringu algatamisel puudub. 

Luunja Vallavolikogu 30.06.2016 otsus nr 45 koos lisagaKabina külas Rästa maaüksuse lõunaosa detailplaneeringu algatamine

Luunja Vallavolikogu on algatanud Kabina külas Rästa maaüksuse lõunaosa detailplaneeringu ja kinnitanud lähteseisukohad. Planeeringuala suurus on ca 0,8 ha. Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalust planeeritavale maa-alale üksikelamu maa krundi moodustamiseks ja ehitusõiguse seadmiseks üksikelamule ja abihoonetele. 

Luunja Vallavolikogu 26.05.2016 otsus nr 39

Lisa


Lodi-Jõksi maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Luunja Vallavolikogu on algatanud Kavastu külas Lodi-Jõksi maaüksuse detailplaneeringu koostamise ja kinnitanud lähteseisukohad. Planeeringuala suurus on ca 7,5 ha. Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalust planeeritavale maa-alale üksikelamu maa krundi moodustamiseks ja ehitusõiguse seadmiseks üksikelamule ja abihoonetele.

Luunja Vallavolikogu 28.04.2016 otsus nr 30


OÜ Tarmeko tootmisterritooriumi detailplaneeringu koostamise ja keskkonnamdju strateegilise hindamise algatamine 

Luunja Vallavolikogu on 14. aprilli 2016. a otsusega nr 25 lõpetanud Lohkva külas Põltsamaa (43201:001:0089) maaüksuse detailplaneeringu koostamise ja algatanud OÜ Tarmeko tootmisterritooriumi detailplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise. Planeeringuala suurusega ca 8,5 ha hõlmab Lõõtspilli tee 1, 2, 2a, 3, 4 ja Lõõtspilli tee ning Soojuse tee 14 ja 18 kinnistuid. Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalusi tootmisasutuse laiendamiseks. Planeering teeb ettepaneku Luunja valla üldplaneeringu muutmiseks. Otsusega saab tutvuda Luunja vallavalitsuses (Puiestee 14, Luunja alevik, E-R 8.00-17.00) ja Luunja valla veebilehel http://www.luunja.ee/ehitus-ja-planeeringud/detailplaneeringud algatatud planeeringute alt.

Luunja Vallavolikogu 14.04.2016 otsus nr 25

Eelhinnang

Keskkonnaameti seisukoht


Tilia maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Luunja Vallavolikogu on 31.03.2016 otsusega nr 17 kehtetuks tunnistanud Luunja Vallavalitsuse 16.04. 2009 korralduse nr 117 Tilia ja Väike-Emajõe maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu algatamise kohta ning algatanud Tilia (43201:003:0224) maaüksuse lõunaosa ja lähiala detailplaneeringu ja kinnitanud lähteseisukohad. Planeeringuala suurus on ca 5,5 ha. Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalust planeeritava maa-ala üldplaneeringu kohaselt üksikelamu maa ja kaksikelamu maa kruntideks jagamiseks ning ehitusõiguse seadmiseks.

Luunja vallavolikogu 31.03.2016 otsus nr 17

 "Luunja Vallavalitsuse 16.04.2009.a korralduse nr 117 "Detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Tilia ja Väike-Emajõe maaüksustele Veibri külas ja lähialale, lähteseisukohtade kinnitamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine" kehtetuks tunnistamine ning Tilia (43201:003:0224) maaüksuse lõunaosa ja lähiala detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamineTeade Lohkva külas Rehe 2 maaüksuse detailplaneeringu algatamisest

Luunja vallavolikogu 29.10.2015.a. otsus nr 52 "Lohkva külas Rehe 2 maaüksuse osaala detailplaneeringu algatamine ja lähtesesisukohtade kinnitamine"

Luunja Vallavolikogu on 28.aprilli 2016 otsusega nr 32 jätnud algatamata Rehe 2 maaüksuse osaala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH). Planeeringu eesmärk on kaaluda planeeritavale maa-alale elamukrundi moodustamist, ehitusõiguse seadmist üksikelamu ja abihoonete projekteerimiseks ja püstitamiseks ning juurdepääsutee rajamist. KSH jäeti algatamata kuna detailplaneeringu elluviimisel ei ole oodata olulist keskkonnamõju. Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Luunja Vallavalitsus, koostaja Terav Kera OÜ, kehtestaja Luunja Vallavolikogu. Detailplaneeringu koostamise ja KSH algatamata jätmise otsustega on võimalik tutvuda Luunja valla koduleheküljel  ning tööpäevadel Luunja vallavalitsuses.

Luunja Vallavolikogu  28.04.2016 otsus nr 32


Teade Muri külas Rasmuse maaüksuse detailplaneeringu algatamisest

Luunja vallavolikogu 27.08.2015.a. otsus nr 37 "Muri külas Rasmuse maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine"


Luunja Vallavolikogu on 30. juuni 2016 otsusega nr 46 jätnud algatamata Muri külas Rasmuse maaüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH). Planeeringu eesmärk on kaaluda planeeritava maa-ala kuni kaheksaks elamukrundiks jagamist, ehitusõiguse seadmist üksikelamute ja abihoonete projekteerimiseks ja püstitamiseks ning juurdepääsutee rajamist. KSH jäeti algatamata kuna detailplaneeringu elluviimisel ei ole oodata olulist keskkonnamõju. Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Luunja Vallavalitsus, koostaja OÜ Raid Invest, kehtestaja Luunja Vallavolikogu. Detailplaneeringu koostamise ja KSH algatamata jätmise otsustega on võimalik tutvuda Luunja valla koduleheküljel http://www.luunja.ee/ehitus-ja-planeeringud/detailplaneeringud ning tööpäevadel Luunja vallavalitsuses.

Luunja Vallavolikogu 30.06.2016 otsus nr 46


Teade Rõõmu külas Kingu ja Sameti maaüksuste deilplaneeringu algatamisest

Luunja vallavolikogu 27.08.2015.a. otsuse nr 39 "Rõõmu külas Kingu ja Sameti maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine"


Teade Lohkva külas Pillikoori tee 3 maaüksuse detailplaneeringu algatamisest

Luunja vallavolikogu 25.06.2015.a. otsus nr 29 "Lohkva külas Pillikoori tee 3 maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine" 


Teade Kakumetsa külas Mäe maaüksuse osaala detailplaneeringu  algatamisest

Luunja vallavolikogu 25.06.2015.a. otsus nr 30 "Kakumetsa külas Mäe maaüksuse osaala detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine


Teade Kavastu külas Kavastu puurkaevu detailplaneeringu algatamisest 

Luunja vallavolikogu 28.05.2015 otsus nr 26 "Kavastu puurkaevu detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine"


Teade Kabina külas Kopra maaüksuse detailplaneeringu algatamisest

Luunja vallavolikogu 29.01.2015 otsus nr 9 "Kabina külas Kopra maaüksuse osaala detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine"

Luunja Vallavolikogu 29. jaanuari 2015. a otsuse nr 9 "Kabina külas Kopra maaüksuse osaala detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine" muutmine


Teade Veibri külas Tani maaüksuse detailplaneeringu algatamisest

Luunja vallavolikogu 27.11.2014 otsus nr 54 "Veibri külas Tani maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine"Teade Veibri külas Lembitu maaüksuse detailplaneeringu algatamisest

Luunja vallavolikogu 25.09.2014 otsus nr 42 "Veibri külas Lembitu maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju stateegilise hindamise algatamata jätmine"
Teade Rõõmu külas Padila maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamise teade

Luunja vallavolikogu 19.06.2014 otsus nr 35 "Rõõmu külas Padila maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju stateegilise hindamise algatamata jätmine"
Teade Lohkva külas Farmeri maaüksuse osaala ning Linna ja Gaasimaja tee 15 maaüksuste ja detailplaneeringu algatamisest

Luunja vallavolikogu 28.05.2014 otsus nr 30 "Lohkva külas Farmeri maaüksuse osaala ning Linna ja Gaasimaja tee 15 maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine
Teade Sirgu külas Laane maaüksuse detailplaneeringu algatamisest

Luunja vallavolikogu 29.05.2014 otsus nr 31 "Sirgu külas Laane maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja detilplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
Teade Kruusaugu tee 1, 3 ja 5 kruntide ning lähiaala detailplaneeringu algatamisest

Luunja Vallavalitsuse 29.01.2014 korraldus nr 33 "Kabina külas Kruusaaugu tee 1, 3 ja 5 kruntide ning lähiala detailplaneeringu algatamine, lähtesseisukohtade kinnitamine ning detailplaneringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine"
Teade Kasesalu maaüksuse detailplaneeringu algatamisest

Luunja Vallavalitsuse 29.01.2014 korraldus nr 32 "Veibri külas Kasesalu maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju stateegilise hindamise algatamata jätmine"Teade Antsu maaüksuse detailplaneeringu algatamisest

Luunja Vallavalitsuse 29.01.2014 korraldus nr 34 "Lohkva külas Antsu maaüksuse (43201:001:0429) detailplaneeringu algataine, lähteseisukohtade kinnitamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmineTeade Laane maaüksuse detailplaneeringu algatamisest

Luunja Vallavalitsuse 11.01.2014 korraldus nr 11 "Kavastu külas Laane maaüksuse (43203:002:0336) detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja detailplaneringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine"
 Teade detailplaneeringu algatamisest Kavastu külas Rubi maaüksuse lõunaosale ning lähialale

Luunja vallavolikogu 20.12.2012 otsus nr 44

Luunja Vallavolikogu on jätnud algatamata Kavastu külas Rubi maaüksuse lõunaosa ning lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH). Planeeringu eesmärgid on eraldada Rubi maaüksuse lõunaosast elamu- ja äriotstarbeline krunt, ehitusõiguse määramine elu- ja majutushoonetele ning Kantsi tee maa-ala väljakruntimine. KSH jäeti algatamata kuna detailplaneeringu elluviimisel ei ole oodata olulist keskkonnamõju. Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Luunja Vallavalitsus, koostaja GeoBaltica OÜ, kehtestaja Luunja Vallavolikogu. Detailplaneeringu koostamise algatamise ja KSH algatamata jätmise otsustega on võimalik tutvuda Luunja valla koduleheküljel  ning tööpäevadel Luunja vallavalitsuses.

Luunja Vallavolikogu 26.05.2016 otsus nr 40 

 


Teade Laanejala detailplaneeringu algatamisest

Luunja vallavalitsuse 27.04.2012.a korraldus nr 88

 

 


Teade Tingo detailplaneeringu algatamisest

 

Kabina külas Tingo maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja

detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

 

 Luunja vallavalitsuse 01.09.2011. a korraldusega nr 156 on algatatud detailplaneeringu koostamine Kikaste külas Kukemäe (43203:001:0030) maaüksusele.

Luunja vallavalitsuse 25.08.2011. a korraldusega nr 151 on algatatud detailplaneeringu koostamine Savikoja külas Metsandiku maaüksusele.

 


 


Lohkva külas Willemi (43201:001:0771) ja Rehe-1 (43201:001:0770)maaüksustele ja lähialale

Kikaste külas Vahtra maaüksusele (43203:001:0032) ja lähialale

Sava külas Kõnsa maaüksusele (43203:001:0217) ja lähialale

Rõõmu külas Männisalu maaüksusele (43201:001:0675) ja lähialale


Rõõmu külas Mardi maaüksusele (43201:001:0682) ja lähialale

 

 
Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011
MWeb