Vastu võetud ja avalikustatud DP        VASTU VÕETUD JA AVALIKUSTATUD DETAILPLANEERINGUD


Luunja Vallavolikogu on vastu võtnud ja avalikule väljapanekule suunanud Lohkva külas Soojuse tee 12 maaüksuse detailplaneeringu.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kaaluda võimalusi krundile ehitusõiguse seadmiseks olulise keskkonnamõjuta tööstus- ja laohoone rajamiseks. Planeeringuala suurus on 3331 m². Detailplaneeringu eelnõu näeb ette kinnistul olemasoleva hoone lammutamise ja määrab ehitusõigus uue tootmis- või laohoone rajamiseks ehitisealuse pindalaga kuni 1600 m² ja kõrgusega kuni 10 m maapinnast. Planeeringuga ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju.

Planeeringu avalik väljapanek toimub 19.03-01.04 k.a. Luunja vallamajas, Lohkva raamatukogus ja valla veebilehel. Avaliku väljapaneku kestel saab Luunja vallavalitsusele esitada planeeringu kohta kirjalikke arvamusi.

 

 

Vallavolikogu otsus


 

LOHKVA KÜLAS SOOJUSE TEE 12 MAAÜKSUSE DETAILPLANEERINGU EELNÕU:

Seletuskiri

Situatsioonisekeem

Olemasolev olukord

Funktsionaalsed ja ehituslikud seosed

Põhijoonis

Tehnovõrgud

Maakasutus ja kitsendused

 

LOHKVA KÜLAS SOOJUSE TEE 12 MAAÜKSUSE DETAILPLANEERINGU JUURDE KUULUVAD LISAD:

 

Päästeameti kooskõlastus

 

Koostöö ja arvamused:

AS Tartu Veevärk

Elektrilevi OÜ

Telia Eesti AS

AS Tartu Keskkatlamaja

 

Ago Nigul arvamus

 

Illustratsioon

____________________________________________________________________________________

Luunja Vallavalitsus korraldab Veibri külas Tilia maaüksuse lõunaosa ja lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku 24.04.-07.05.2017. Planeeringuala suurus on umbes 6 ha. Planeeringu koostamise käigus on laiendatud planeeringuala Veibri tee osas kuni linna piirini. Planeeringuga nähakse ette 23 üksikelamu maa krundi moodustamine suurustega ligikaudu 1500-3000 m². Kruntidele antakse ehitusõigus üksikelamu ja abihoonete rajamiseks. Planeeringuga lahendatakse Veibri tee ümberehitamine kuni linna piirini. Detailplaneeringuga ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju. Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda lahtiolekuaegadel Luunja vallamajas ja Lohkva raamatukogus ning planeeringute infosüsteemis Evald: http://service.eomap.ee/luunjavald/#/planeeringud/planeeringud/76.

Avaliku väljapaneku kestel saab Luunja vallavalitsusele esitada detailplaneeringu kohta kirjalikke arvamusi.Luunja Vallavalitsus korraldab Lohkva külas Remmelga (end Rehe 2) maaüksuse osaala detailplaneeringu avaliku väljapaneku 24.04.-23.05.2017. Planeeringuga nähakse ette Remmelga maaüksusele ühe elamukrundi moodustamine suurusega 6653 m². Krundile antakse ehitusõigus üksikelamu ja abihoonete rajamiseks. Detailplaneering teeb Luunja valla üldplaneeringu muutmise ettepaneku. Detailplaneeringuga ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju. Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda Luunja vallamajas, Lohkva raamatukogus ja planeeringute infosüsteemis Evald: http://service.eomap.ee/luunjavald/#/planeeringud/planeeringud/61. Avaliku väljapaneku kestel saab Luunja vallavalitsusele esitada detailplaneeringu kohta kirjalikke arvamusi.
Kabina külas Kopra maaüksuse osaala detailplaneering

Luunja Vallavalitsus on vastu võtnud ja avalikule väljapanekule suunanud Kabina külas Kopra maaüksuse osaala detailplaneeringu. Planeeritava ala suurus on ca 5000 m². Planeeringuga nähakse ette planeeritavale maa-alale ühe 4545 m² suuruse elamukrundi moodustamine ning antakse ehitusõigus ühele üksikelamule ja kuni kahele abihoonele. Planeeringulahendus on kooskõlas valla üldplaneeringuga. Planeeringuga saab tutvuda 25.07– 8.08.2016. a Luunja vallamajas ja valla veebilehel. 

Luunja Vallavalitsuse korraldus nr 206

Põhijoonis

Situatsiooniskeem

Olemasolev olukord

Funktsionaalsed ja ehituslikud seosed

Maakasutus, kitsendused ja tehnovõrgud

Tuletõrjevee hüdrandi asukoht

Maakaabel joonis

Illustratsioon

Seletuskiri

Servituudi kooskõlastus

Põllumajandusameti kooskõlastus

Keskkonnaameti kooskõlastus

Elektrilevi kooskõlastusPilka külas Sambla maaüksuse detailplaneering

Sambla maaüksuse detailplaneering on 29. märtsil 2016. a toimunud täiendava avaliku arutelu tulemuste  põhjal korrigeeritud.

Luunja Vallavalitsuse korraldus nr 65

Olemasolev olukord

Põhijoonis

Tehnovõrgud

Maakasutus

Situatsiooniskeem

Seletuskiri


Pillikoori tee 3 maaüksuse detailplaneering

Luunja Vallavalitsus on vastu võtnud ja avalikule väljapanekule suunanud Lohkva külas Pillikoori tee 3 maaüksuse detailplaneeringu. Planeeritava ala suurus on 8891 m². Planeeringuga nähakse ette Pillikoori tee 3 maaüksusele elamukrundi moodustamine ning antakse ehitusõigus kahele, kuni 3-korruselisele ja kuni 10 m kõrgusele korterelamule, ehitusaluse pindalaga kokku kuni 820 m². Ette on nähtud kuni 32 korterit. Planeeringulahendus on kooskõlas valla üldplaneeringuga. Planeeringuga saab tutvuda 23.05 – 6.06.2016 Luunja vallamajas, Lohkva raamatukogus ja valla veebilehel.

Avalik arutelu toimub 21.06.2016  kell 15 Luunja vallamajas.

Luunja Vallavalitsuse korraldus nr 108

Olemasolev olukord

Põhijoonis

Tehnovõrgud

Maakasutus

Illustreeriv joonis

Funktsionaalne joonis

Seletuskiri

Keskkonnaameti kooskõlastus

Päästeameti kooskkõlastus

Terviseameti kooskõlastus


Padila maaüksuse ja lähiala DP 

Luunja Vallavalitsus on vastu võtnud ja avalikule väljapanekule suunanud Rõõmu külas Padila maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 1,5 ha. Planeeringuga nähakse ette Padila maaüksusele 7 pereelamu maa krundi moodustamist pindaladega vahemikus 1531–3061 m², millistele antakse ehitusõigus üksikelamu ja abihoone rajamiseks. Planeeringulahendus näeb ajutiselt, kuni Rõõmu külas ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni väljaehitamiseni, ette lahendada elamukruntide veevarustus ühisest puurkaevust ja reoveekanalisatsioon lokaalsete kogumismahutitega. Detailplaneering teeb ettepaneku üldplaneeringu põhilahenduse muutmiseks, arvates planeeringuala välja tiheasustusalast.

Planeeringuga saab tutvuda 25.04 – 22.05.2016 Luunja vallamajas, Lohkva raamatukogus ja valla veebilehel.

Avalik arutelu toimub 16.06.2016  kell 15 Luunja vallamajas.

Luunja Vallavalitsuse korraldus nr 88

Situatsiooniskeem

Olemasolev olukord

Põhijoonis

Tehnovõrgud

Maakasutus

Illustreeriv joonis

Funktsionaalne joonis

Seletuskiri
Pajula tee 1 (end Farmeri) maaüksuse osaala ning Linna ja Tuuleaasa tee 15 (end Gaasimaja tee 15) maaüksuste ja lähiala DP

Luunja Vallavalitsus on vastu võtnud ja avalikule väljapanekule suunanud Lohkva külas Pajula tee 1 (end Farmeri) maaüksuse osaala ning Linna ja Tuuleaasa tee 15 (end Gaasimaja tee 15) maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu. Planeeritava ala suurus on ca 1,4 ha. Planeeringualale nähakse ette kolme äriotstarbelise krundi moodustamine, millistele antakse ehitusõigus ärihoonete ja laoplatside rajamiseks, olemasolev elamukompleks säilitatakse iseseisva elamukrundina. Detailplaneering teeb ettepaneku üldplaneeringu põhilahenduse muutmiseks, määrates planeeringuala juhtfunktsiooniks ärimaa.

Planeeringuga saab tutvuda 25.04 – 22.05.2016 Luunja vallamajas, Lohkva raamatukogus ja valla veebilehel.

Avalik arutelu toimub 14.06.2016  kell 15 Luunja vallamajas.

Luunja Vallavalitsuse korraldus nr 87

Situatsiooniskeem

Olemaolev olukord

Põhijoonis

Tehnovõrgud

Maakasutus

Illustreeriv joonis

Funktsionaalne joonis

SeletuskiriLohkva külas Viu maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine, avaliku väljapaneku ja arutelu korraldamine

Luunja Vallavalitsuse korraldus nr 383

Teade

Situatsiooniskeem

Olemasolev olukord

Joonis 3

Põhijoonis

Tehnovõrgud

Maakasutus

Joonis 7

Illustreerivad joonised

Seletuskiri
Lohkva külas Salu tee 6 krundi detailplaneeringu vastuvõtmine, avaliku väljapaneku ja arutelu korraldamine 

Lohkva külas Salu tee 6 krundi detailplaneeringu vastuvõtmine, avaliku väljapaneku ja arutelu korraldamine

Luunja Vallavalitsuse korraldus nr 227

Teade

Seletuskiri

Põhijoonis

Situatsiooniskeem

Olemasolev olukord

Maakasutus

Illustreerivad joonised

Funktsionaalne joonis

Tehnovõrkude joonis

LisadSirgu külas Laane maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine, avaliku väljapaneku ja arutelu korraldamine

Luunja Vallavalitsuse korraldus nr 57

Teade

Seletuskiri

Põhijoonised

Situtsiooniskeem

Olemaolev olukord

Maakasutus

Joonised


Kabina külas Kruusaaugu tee 1, 3 ja 5 kruntide ning lähialadetailplaneeringu vastuvõtmine, avaliku väljapaneku ja arutelu korraldamine

Luunja Vallavalitsuse korraldus nr 56

Teade

Seletuskiri

Põhijoonis

Situatsiooniskeem

Tehnovõrkude joonis

Maakasutus

Olemasolev olukord

Lisad


Rõõmu külas Padila maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine, avaliku väljapaneku ja arutelu korraldamine

Luunja Vallavalitsuse korraldus nr 340

Teade

Seletuskiri

Illustreerivad joonised

Olemasolev olukord

Situatsiooniskeem

Põhijoonis

Tehnovõrkude joonis

Maakasutus

Funktsioonaalsed seosed
Kavastu külas Palmako ja Mesimummi maaüksuste osaala ning Kõrtsi ja Müürinurga maaüksuste ning lähiala detailplaneering

Teade

Asendiplaan

Olemasolev olukord

Joonis 3

Põhijoonis

Tehnovõrkude joonis

Maakasutus

Joonis 7

Seletuskiri

Illustreerivad joonised

Liiklus- ja parkimiskorralduse skeemLohkva külas Marguse kinnistu (Ridaküla tee 6) detailplaneeringu vastuvõtmine, avaliku väljapaneku ja arutelu korraldamine

Teade

Seletuskiri

Põhijoonis

Maakasutus

Illustreerivad joonised

Situatsioonijoonised

Olemasolev olukord

Tehnovõrkude joonised

Veibri külas Lillevälja tee 1 maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine, avaliku väljapaneku ja arutelu korraldamine

Teade

Joonis 1 skeem

Joonis 2 Olemasolev olukord

Joonis 3 Seosed

Joonis 4 Põhijoonis

Joonis 5 Tehnovõrgud

Seletuskiri

Illustreerivad joonised

Liiklusanalüüs

 Põvvatu külas Laanejala (43201:001:0740) maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine, avaliku väljapaneku ja arutelu korraldamine

Teade

Seletuskiri

Joonised

Luunja vallavalitsuse 31.10.2013 korraldus nr 257

  

Luunja alevikus Alevi maaüksuse idaosa ja lähiala detailplaneerngu vastuvõtmine, avaliku väljapaneku ja arutelu korraldamine

Teade

Seletuskiri

Põhijoonis

Tehnovõrkude joonis 

 

 Veibri külas Veeriku maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine, avaliku väljapaneku ja arutelu korraldamine

Teade

Situatsiooniskeem

Olemasolev olukord

Planeeringuala kontaktvööndi funktsionaalsed seosed                                        Põhijoonis                                                                                                                       

Planeeritud tehnovõrgud, maakasutus ja kitsendused

Seletuskiri

Illustreerivad joonised

 Pilka külas asuva Piiri maaüksuse (43201:002:0232) osaala ja lähiala
detailplaneering

Teade

Seletuskiri

Situatsiooniskeem

Joonis 1 Olemasolev olukord

Joonis 2 Põhijoonis tehnovõrkudega

Joonis 3 Tingmärgid

Joonis 4 Maakasutus

Joonis 5 Üldplaneeringu muutmis ettepanek

 

 

 

Luunja alevikus Mõisapargi ja Niidu maaüksuste ning lähiala detailplaneering

Teade

Põhijoonis

Tehnovõrgud

Seletuskiri

Illustreerivad joonised 

 

 


Kakumetsa külas Niidusoo, Pihlaka, Pihlaka tee, Veskimetsa, Kadaka, Kõivumetsa, Koguja ja Kaevu  maaüksuste detailplaneering

Teade

Joonis 1 Situatsiooniskeem 

Joonis 2 Olemasolev olukord 

Joonis 3 Põhijoonis

Joonis 4 Maakasutus

Joonis 5 Tehnovõrgud

Elektrilevi tehnilised tingimused

SeletuskiriKakumetsa külas Väljavahi maaüksuse ning lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine,avaliku väljapaneku ja arutelu korraldamine

Teade

Luunja Vallavalitsuse 11.10.2012.a korraldus nr 245

Seletuskiri

Põhijoonis

Tehnovõrgud

Maakasutus

 

Savikoja külas Savikoja, Suurearu ja Mäe maaüksuste detailplaneeringu vastuvõtmine, avaliku väljapaneku ja arutelu korraldamine

Luunja Vallavalitsuse korraldus nr 192

Teade

Seletuskiri

Joonis 1 Olemasolev olukord

Joonis 2 Põhijoonis

Joonis 3 Tehnovõrgud

Joonis 4 Maakasutus

Joonis 5 Kontaktvööndi seosed


 

Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011
MWeb