Uudised
16.11.2018

14.11.2018
13.11.2018

Värsket lehenumbrit (november 2018) saab lugeda  siin


Kodu Uudiste toimetus ootab detsembrikuu numbrisse kaastöid hiljemalt

05. detsembriks 2018 kl 17.00.

Leht jõuab kojukandesse alates 20. detsembrist


Kaastööd palume saata ajaleht@luunja.ee12.11.2018

06.11.2018

06.11.201819.10.2018

18.10.2018

09.10.2018

LUUNJA VALLAVALITSUS VÕTAB TÖÖLE

 

HARIDUSNÕUNIKU

 

Nõunik koordineerib haridus-, kultuuri-, spordi- ja noorsoovaldkonna tööd ning kogukonnatööd Luunja vallas

 

Sobival kandidaadil on lisaks laiale silmaringile, avatusele, aktiivsusele ja positiivsele ellusuhtumisele:

 

 • huvi valdkondade vastu
 • kõrgharidus (magistrikraad või sellega võrdsustatud)
 • töökogemus haridusvaldkonnas vähemalt 3 aastat
 • väga hea suhtlemis- ja väljendusoskus
 • suutlikkus algatada uusi ideid ja neid ellu viia
 • iseseisev mõtlemine, otsustus- ja vastutusvõime

 

Kasuks tuleb:

 

   juhtimiskogemuse olemasolu
           kultuuri-, spordi- ja noorsootöö valdkonna tundmine

 

Omalt poolt pakume:

 

 • põnevat ja vaheldusrikast tööd kiiresti arenevas omavalitsuses
 • väga häid eneseteostusvõimalusi valdkondade arendamisel
 • mitmekesiseid kogemusi ja arenguvõimalusi
 • enesetäiendamise võimalusi
 • konkurentsivõimelist töötasu

 

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

 

Avaldus, CV, haridust ja töökogemust tõendavad dokumendid palume edastada

hiljemalt 12. novembriks 2018 e-posti luunjavv@luunja.ee

 

Lisainfo: vallavanem Aare Anderson, tel 7417 100,   aare@luunja.ee 


 

02.10.2018

27.09.2018

27.09.2018

21.09.2018

20.09.2018

16.09.2018
 10.09.2018

10.09.201824. septembril kell 14-18 toimub geenidoonorluspäev  Luunja vallamajas (Puiestee 14, Luunja alevik)


Geenivaramuga liituda saab veel aasta lõpuni või kuni 100 000 proovi täitumiseni. Liitumine on
lihtne ja inimestele tasuta. Oma digitaalse nõusoleku projektis osalemiseks saab anda
veebikeskkonnas www.geenidoonor.ee, vereproove koguvad suuremad haiglad ja SYNLABi
teaduslaborid üle Eesti. Eelnevalt aega broneerida vaja ei ole.

100 000 uut geenidoonorit Eesti geenivaramusse aastal 2018
Eesti Vabariigi juubeliaastal kogutakse Geenivaramusse täiendavalt 100 000 inimese andmed.
Uutele geenidoonoritele tehakse geenikaart, mille alusel saab edaspidi hinnata personaalseid
haigusriske ja ravimite sobivust ning lähiaastatel on kavas integreerida geeniandmed
tavameditsiini osaks.
Lisaks sellele annavad geenidoonorid hindamatu panuse teaduse ja meditsiini arengusse.
Geenidoonoriks saamisel võetakse 6 ml veeniverd. Vereproovid transporditakse geenivaramu laborisse Tartus, kus kõigile uutele geenidoonoritele tehakse andmete genotüpiseerimise analüüs, ehk teisisõnu,
nad saavad endale personaalsed geenikaardid. Genotüpiseerimine tähendab geenianalüüsi teostamist kogu inimese genoomi ehk DNA lõikes – määratakse 640 tuhat üksikut nukleotiidi (A, T, C, G), mis on kõige sagedamini eri inimestel erinevad. Geenikaardi alusel saab hinnata personaalseid pärilikke haigusriske ja ravimite sobivust.

Miks on vaja geenivaramut laiendada?
Tartu Ülikooli Eesti geenivaramu on loonud arstiteaduse arengule olulise andmebaasi, millega on
liitunud 52 000 eestimaalast - 5% Eesti täiskasvanud elanikkonnast. Geenivaramu andmebaas on
täienenud teiste terviseandmeid sisaldavate andmebaaside ja registritega linkimise teel. Välja on
töötatud meetodid terviseriskide paremaks ennustamiseks, et edaspidi saaks geneetilist
informatsiooni arvesse võttes haigusi tulemuslikumalt ennetada ja täpsemalt ravida. Geenivaramu
loodud biopank on suurim Eestis ja üks edukamaid Euroopas. Selle laiendamine võimaldab
suurendada tema väärtust nii teadusliku uurimistöö jaoks vajaliku andmebaasina kui ka geeniinfol
põhineva personaalmeditsiini juurutamise möödapääsmatu eeldusena.

Loe rohkem: www.geenidoonor.ee

28.08.2018
 

24.08.2018

24.08.2018

24.08.2018

16.08.2018


16.08.2018

10.08.2018


31.07.201831.07.201831.07.2018


20.07.2018

17.07.2018

13.07.2018

09.07.2018


04.07.2018

29.06.2018
Peipsi Järvefestivali programm Emajõe-Suursoo keskuses
:

15.00 - 18.00 Lodjamudelite meisterdamise töötuba

15.30 III Peipsi Järvefestivali avamine
15.30 - 16.15
  Vee ohutuse õpituba - päästevesti ja päästerõnga kasutamine, kuivülikond selga, kanderaamiga haige transportimine, paadiga sõit (7 last korraga)
16.00 - 16.45
Esmaabi õpituba
16.00 - 19.00 Tartu loodusmaja õpituba "KALAELU"
17.00 - 18.00
 Peipsi kalatoitude õpituba
17.00 - 20.00 Õngeõpe lastele - Lõuna-Eesti Kalastajate Klubi
18.00 - 19.00 Emajõe kalastiku teemaline ettekanne - Meelis Tambets
18.00 - 18.45 Vee ohutuse õpituba - päästevesti ja päästerõnga kasutamine, kuivülikond selga, kanderaamiga haige transportimine, paadiga sõit (7 last korraga)
18.30 - 19.15
Esmaabi õpituba


Ansambli Väliharf kontsert kell 20.00-22.00
22.06.2018

19.06.2018

18.06.2018

Tänasest alustab vallavalitsuses tööd majandusnõunik Raido Kutsar (36), kes võitis avaliku konkursi.

 

Raido on lõpetanud Tartu Ülikooli geograafia erialal, kõrvalerialaks majandus. Ta on varasemalt töötanud omavalitsuses ligikaudu 12 a, peamiselt majandusnõunikuna, juhtinud projekte, korraldanud riigihankeid, tegelenud muuhulgas ka ehitusvaldkonna, arengukavade ja planeeringutega.


Valikul said otsustavaks piisav erialane kogemus omavalitsuses ning kokkupuuted seonduvate valdkondadega. Vähem oluline polnud ka kõrge motiveeritus ja positiivne taustainfo. Raidot iseloomustatakse kohusetundliku, tööka ja hea suhtlejana. Raido on abielus ja kahe lapse isa.

 

Tema vastutusalaks saab majandusvaldkonna koordineerimine, sh vallavara, tehnovõrgud ja –rajatised, teed ja tänavad, tänavavalgustus, ühisveevärk ja kanalisatsioon, kaugküte, munitsipaaleluruumid, hanked jm.

 

Seni valla majandusnõuniku ülesandeid täitnud Harri Lepp pühendub edaspidi Luunja Varahalduse SA juhtimisele.


Jaksu ja edu Raidole uues ametis!
12.06.2018

Luunja roosiaed – mõnus puhke- ja kontserdikoht - saab uue kuue sammhaaval.

 

Mõne aja eest korraldas vallavalitsus arhitektuurivõistluse eskiisprojekti saamiseks, millega lisaks roosiaiale soovisime hõlmata ka aleviku keskosa (endise mõisasüdame ala), saamaks terviklikku lahendust. Eesmärgiks on kogu ala sidus lahendamine, kaasaegse ja funktsionaalselt toimiva alevikuruumi väljatöötamine, mis sobituks olemasoleva mõisapärandiga.

 

Arhitektuurivõistlusele laekunud ainsat tööd hinnates ja olukorda arutades leidis žürii (kuhu kuulusid ka Eesti Maastikuarhitektide Liidu ja Muinsuskaitseameti esindajad), et võistlus sellisel kujul oma laiemat eesmärki ei täitnud ning selle põhjal lepingut kogu ala projekteerimiseks sõlmida ei saa. Kuid roosiaia keskse osa – rosaariumi – uuendamist on kavas alustada koheselt.

 

Rosaarium on EV 100 raames kavandatav kingitus vallale.

Lohkva Külaseltsi poolt koostatud vastav projekt sai rahastuse EV100 meetme raames. Seetõttu oleme tellinud eraldi rosaariumi osa projekti, lähtudes arhitektuurikonkursil pakutud kontseptsioonist (autor Väli Maastikuarhitektid).


Ülejäänud ala osas on pakutud lahendust soovi korral võimalik aluseks võtta, seda edasi arendades järgnevate etappide raames.


 

Juuresolevalt lingilt saab näha rosaariumi asendiplaani

https://www.dropbox.com/sh/743x0weq6igaimw/AAChEtIUUc2X2uYGRj08oTmma?dl=0

 12.06.2018

11.06.2018

08.06.2018


Tartumaa Ühistranspordikeskus (ÜTK) otsustas kehtestada tasuta ühistranspordi maakondlikel bussiliinidel alates 1. juulist.


Täiendava info saadab ÜTK peagi, kui on vedajaga (GoBus) üksikasjad kokku leppinud.

Siis saame teavitada avalikkust selles osas, mida peaksid teadma reisijad (valideerimine jm).


Olukord maakondades on erinev. Enamik maakondi on otsustanud tasuta bussivedude kasuks, v.a. Lääne-Virumaal ning Harju-, Rapla- ja Pärnumaa.

Tasuta ühistranspordi rakendamine või mitte rakendamine oli iga maakonna valik.

Positiivne omavalitsuste jaoks on see, et õpilased hakkavad tasuta sõitma ja vald saab sealt vabanevat raha mujal kasutada.

 

Tasuta reisijatevedu hakkab kehtima 01.07.2018.a ja kehtib esialgu kuni 31.12.2018.a.

Kui ka järgnevatel aastatel eraldatakse riigieelarvest piletitulu asendamiseks raha, siis jääb tasuta transport kehtima. Hetkel on raha olemas 2018.a eelarves.  


Tasuta transport maakondlikel bussiliinidel kommertsliine ei mõjuta.

 

 

Ühistransporti meie maakonnas korraldab alates 01.01.2018 MTÜ Tartumaa Ühistranspordikeskus, mis on loodud omavalitsuste poolt.  

ÜTK ülesandeks on liiniveo korraldamine maakonnasisesel sõitjateveol, vajadusel ka maakondi ühendaval kaugliiniveol, mida toetatakse riigi- või omavalitsuste eelarvetest.

Ülesannete hulgas on ühistranspordi arengu koordineerimine, liinivõrgu kujundamine, sõiduplaanide kinnitamine, vedajatele liinilubade väljastamine, info olemasolu peatustes, vedajatega lepingute sõlmimine ning avalike konkursside korraldamine vedajate valimiseks, samuti ettepanekute väljatöötamine avaliku liiniveo sõidukilomeetri tariifi või sõidupileti hinna kehtestamiseks, järelevalve korraldamine.06.06.2018


05.06.2018

30.05.2018
28.05.2018

Idaringtee kolmas ehitusjärk, mis ühendab Lammi ringristmiku ning Räpina mnt ringristmiku, on taas liiklusele avatud.


Lõik suleti aprilli lõpus, et lõpetada sügisel katkestatud töid. Uuele teelõigule pandi pealmine asfaldikiht, korrastati teepeenraid ning tehti markeerimistöid.

Lõpetamisel on veel heakorra- ja haljastustöid. Objekti lepingujärgne valmimistähtaeg on juuli 2018.


Tartu idapoolse ümbersõidu kolmas ehitusala on 1,5 km pikkune teelõik, mis ühendab Lammi tänava liiklusringi Räpina maanteega. Lisaks Ringtee tänava pikendamisele ehitati osaliselt ümber ka Mõisavahe ja Nõlvaku tänav ning Soojuse tee algus. Luunja valda suunduvale Soojuse teele rajati uus liiklussõlm ning ehitatud on kaks kergliikluse viadukti, mis võimaldavad jalakäijail ja rattureil ringteed ületada.

Tartu idapoolse ringtee kolmandat ehitusala ehitab AS TREF ja tööde kogumaksumus koos projekteerimisega on 7,4 miljonit eurot. Ehitusel teeb järelevalvet AS Taalri Varahaldus.


Töid finantseeritakse 85 protsendi ulatuses Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist.
25.05.2018

25.05.2018

24.05.201818.05.2018

16.05.2018

14.05.2018

14.05.2018


14.05.2018

11.05.201807.05.201802.05.2018
  

30.04.2018

30.04.2018
Kaitsevägi korraldab 2.–14. mail õppuse SIIL, millest võtab osa pea 15 000 inimest üle Eesti.

SIIL-i raames viib Politsei- ja Piirivalveamet koostöös Kaitseliidu Tartu malevaga Tartu linnas ja maakonnas 4.– 6. mail läbi sisejulgeolekuõppuse.


 

4.– 6. mail tagavad Tartu kesklinnas avalikku korda PPA ja Kaitseliidu ühispatrullid ning õppuse raames toimuvad väiksemad õppelahingud, mis leiavad aset Tartu linnas Riia, Ravila, Lehola ja Ujula tänava ning avaturu piirkonnas. Sisejulgeolekuõppus toob endaga kaasa ajutisi liikluspiiranguid maanteedel.

 

PPA ja Kaitseliit paluvad seetõttu kõigil kaaskodanikel olla õppuse ajal tavapärasest tähelepanelikum ning jälgida liikluskorraldust. Teedel ja tänavatel võib liiklust reguleerida ka sõjaväepolitsei.

 

Õppelahingutes kasutatakse imitatsioonivahendeid (paukpadruneid ja lõhkepakette) ja sellega seoses panevad õppuse korraldajad kodanikele südamele, et kui keegi leiab õppuse alalt eseme, mille puhul tekib kahtlus, et tegu võib olla ohtliku esemega (näiteks lõhkemata jäänud lõhkepakett või muu taoline ese), siis kindlasti ei tohi seda ise puutuda. Kahtlase eseme leidmisel tuleb meelde jätta selle asukoht ja teavitada sellest kaitseväelasi või helistada telefonil 112.

 

Õppusel kasutatavad imitatsioonivahendid võivad tekitada müra, mistõttu PPA ja Kaitseliit paluvad vabandust tekitatud ebameeldivuste pärast.

 

4.- 5. mail kontrollitakse tavapärasest tihedamalt ka Lõuna-Eestis liikuvaid sõidukeid ja isikuid. Pisteline kontroll kulgeb ladusalt, kui inimestel on ette näidata nii isikutunnistus kui ka mootorsõiduki dokumendid.

 

Täname kaaskodanike kannatlikkuse eest! Oma mõistva suhtumisega aitate kaasa suurõppuse kordaminekule ja meie ühise turvalisema elukeskkonna tagamisele.

 

Kui tekib küsimusi õppuse SIIL kohta, pöörduge julgelt lisainfo saamiseks:

tartu.siil@kaitseliit.ee või +372 5750 3118.

 


30.04.2018
30.04.2018

27.04.2018

20.04.2018
Tähelepanu! Algab registreerumine lastelaagritesse ja õpilasmaleva rühmadesse. Maleva rühmadesse registreerimisel palume, et seda teeks noor ise.

 
Regamise lingid:
Lastelaagrisse registreerimise link: https://goo.gl/forms/meIAhEmiC8rqCTUr1

Töö- ja puhkelaagrisse kandideerimise link: https://goo.gl/forms/vju2ToqlraIPrnKt2

...

Õpilasmalevasse kandideerimise link: https://goo.gl/forms/jVScSwwb98j5xAN53

20.04.2018

17.04.2018


17.04.2018


11.04.2018

10.04.2018 • AVALIK SUULINE ENAMPAKKUMINE LUUNJA VALLA OMANDIS OLEVATE MAADE RENDILE ANDMISEKS

   

   

   

  Luunja Vallavalitsus korraldab 24. aprillil 2018. a. kell 10.00 vallamaja II korruse saalis (Puiestee tn 14, Luunja alevik) avaliku suulise enampakkumise Luunja valla omandis olevate maade rendile andmiseks.

   

  Rendile antakse alljärgnevad maaüksused:

   

  1.     kell 10.00 Kavastu küla, Hariduse, katastritunnus 43201:001:1671, rendile antava maa-ala suurus 3,3 ha. Rendi alghind aastas 125 eur/ha.

   

  2.     kell 10.15 Kikaste küla, Jõekalda, katastritunnus 43201:001:1672, rendile antava maa-ala suurus 2,3 ha. Maa-ala tuleb osaliselt korrastada! Rendi alghind aastas 105 eur/ha.

   

  3.     kell 10.30 Pilka küla, Pilka tee 2 , katastritunnus 43201:001:1666, pindala 0,8 ha. Rendi alghind aastas 150 eur/ha.

   

  4.     kell 10.45 Luunja alevik, Talli tn 1, katastritunnus 43201:001:1696, rendile antava maa-ala suurus 1,9 ha. Maa-ala tuleb osaliselt korrastada! Rendi alghind aastas 105 eur/ha.

   

  5.     kell 11.00 Luunja alevik, Talli tn 5, katastritunnus 43202:004:0035, rendile antava maa-ala suurus 5,0 ha. Kasutusotstarve rohumaa (tingimus tühistatud). Maa-ala tuleb osaliselt korrastada! Rendi alghind aastas 125 eur/ha.

   

  6.     kell 11.15. Kabina küla, Koolmeistri tn 5, katastritunnus 43201:001:1678, pindala 7 ha. Rendi alghind aastas: 150 eur/ha.

   

  7.     kell 11. 30 Põvvatu küla, Niglase, katastritunnus 43201:001:1677, rendile antava maa-ala suurus 4,8 ha. Rendi alghind aastas 150 eur/ha

   

  8.     kell 11.45 Lohkva küla, Välja, katastritunnus 43201:001:1663, pindala 1,2 ha.

  Rendi alghind aastas 150 eur/ha.

   

  9.     kell 12.00 Lohkva küla, Piiri, katastritunnus 43201:001:1662, pindala 1,6 ha.

  Maa-ala tuleb osaliselt korrastada! Rendi alghind aastas 105 eur/ha.

  Rendilepingu tähtaeg on 5 (viis) aastat. Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kellel on õigus sõlmida vastavat lepingut ning kelle osavõtt enampakkumisest ei ole keelatud. Eeldame, et pakkuja on enne enampakkumisel osalemist tähelepanelikult kinnisasja looduses üle vaadanud. Kinnisasja võib looduses üle vaadata igal ajal. Maaüksuste asendiplaanid ja rendilepingu tingimused on avaldatud Luunja Vallavalitsuse kodulehel enampakkumisteate juures. 


 • Korrastamise teostab rentnik oma kuludega.

 • Täpsustav info majandusnõunik Harri Lepp tel 5688 0441

 • Kavastu küla, Hariduse

    Pilka küla, Pilka tee 2 

   Luunja alevik, Talli tn 1 

          Luunja alevik, Talli tn 5  

          Kabina küla, Koolmeistri tn 5

          Põvvatu küla, Niglase

           Lohkva küla, Välja

           Lohkva küla, Piiri

           Rendileping


10.04.2018
Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.
Toetust saab taotleda hajaasustusega maapiirkondades asuvate majapidamiste jaoks veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide rajamiseks.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes elavad alaliselt selles majapidamises hiljemalt rahvastikuregistri andmete kohaselt 1. jaanuarist 2018, millele nad toetust taotlevad.
 
 Maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot, omafinantseering peab kokku moodustama vähemalt kolmandiku projekti kuludest.

Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31.oktoobriks 2019.a.
 
Täpsemad tingimused ja taotlusvormid on kättesaadavad EASi veebilehel: https://www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm/#articleblock-Taotlejale.

Taotlejale soovitame omaltpoolt enne taotlemist läbi lugeda programmi määruse seletuskiri (https://www.eas.ee/wp-content/uploads/2018/03/Hajaasustuse-programm_SK.pdf)   milles on programmi määruse selgitused ja  sisu põhiline kokkuvõte.

Programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavad taotlused tuleb esitada vallavalitsusele elektrooniliselt (luunjavv@luunja.ee)  või paberkandjal alates 9.04.2018.a  ja  esitamise viimane tähtpäev on 11.06.2018.a.Info :

Tamur Tensing

Ehitus- ja keskkonnanõunik

Tel. 50 26 497
05.04.2018


03.04.2018

02.04.2018


02.04.2018
Aprillikuu tegevused on eelkõige seotud laste ja noortega. 06. aprill
Film: Seltsimees laps


07. aprill
Jõeõdede sünnipäev

12. aprill
Toomas Ojasaare lauluklubi

22. aprill
Valla jüriööjooks

23.-26. aprill
Koolivaheaja programm

24. aprill
Tartumaa noortekeskuste vaheline LAN-party

27. aprill
Ernst Hiisi klaveripäev, astuvad üles Tartumaa noored pianistid

29. aprill
Laste lauluvõistlus Luunja Lõoke 2018

30. aprill
Volbripidu


23.03.2018

21.03.2018

15.03.2018
LUUNJA VALLAVALITSUS VÕTAB TÖÖLE

 

MAJANDUSNÕUNIKU

 

Peamised tööülesanded:

 

          koordineerib ja korraldab majandusvaldkonna tööd vallas, sh vallavara ja valla taristute toimimine ja            arendamine

          valdkondlike investeerimisprojektide ettevalmistamine ja juhtimine

 • tegevusvaldkonnaga seotud arengudokumentide, õigusaktide eelnõude ja hankedokumentide ettevalmistamine 

Sobival kandidaadil on: 

 • majandusalane vm kõrgharidus
 • töökogemus seonduvates valdkondades kokku vähemalt 5 aastat
 • riigihangete läbiviimise kogemus
 • projektijuhtimise kogemus
 • iseseisev mõtlemine, otsustus- ja vastutusvõime
 • hea suhtlemisoskus ja koostöövalmidus 

Kasuks tuleb: töökogemus avalikus sektoris

 

Omalt poolt pakume: 

 • vastutusrikast tööd kiiresti arenevas omavalitsuses
 • mitmekesiseid kogemusi ja arenguvõimalusi edaspidiseks
 • enesetäiendamise võimalusi

 

Tööle asumise aeg: mai 2018

 

Avaldus, CV ja kõrgharidust tõendavad dokumendid palume saata

hiljemalt 16. aprilliks 2018 e-posti teel luunjavv@luunja.ee  

 

Lisainfo: vallavanem Aare Anderson, tel 741 7100 või aare@luunja.ee


15.03.2018
LUUNJA VALLAVALITSUS VÕTAB  TÖÖLE

 

LASTEKAITSESPETSIALISTI (asenduskoht)

 

Vastutusvaldkonnad: 

 • lastekaitsetöö

           sotsiaaltöö

Sobival kandidaadil on:

 • sotsiaaltööalane kõrgharidus
 • töökogemus sotsiaaltöös, eelistatult lastekaitse valdkonnas
 • orienteerumine oma töövaldkonna ja kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivates õigusaktides
 • väga hea arvutikasutamise ning erialaste andmekogudega (STAR) töötamise oskus
 • hea suhtlemisoskus, algatusvõime ja loovus, pingetaluvus, kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime
 • kõrgtasemel eesti keele oskus nii kõnes kui kirjas
 • vene keele valdamine suhtlustasandil

 

Kasuks tuleb: kohaliku omavalitsuse ametiasutuses lastekaitse spetsialistina töötamise kogemus.

 • B- kategooria juhiluba

 Omalt poolt pakume: 

 • vastutusrikast tööd kiiresti arenevas omavalitsuses
 • head töökeskkonda kaasaegses vallakeskuses
 • mitmekesiseid kogemusi ja arenguvõimalusi
 • enesetäiendamise võimalusi

 Tööle asumise aeg: hiljemalt 1.juuni 2018

 

Avaldus, CV ja haridust tõendava dokumendi koopia palume saata

hiljemalt 16.04.2018  e-posti teel luunjavv@luunja.ee

 

Lisainfo: sotsiaalnõunik Kairit Pahk, tel 741 7101, kairit@luunja.ee


14.03.2018
13.03.2018

07.03.2018

01.03.2018

Tartumaa Arendusseltsi projektitoetuste infopäev

 

Tartumaa Arendusseltsil (TAS) on aastal 2018 projektitaotluste vastuvõtmiseks kaks taotlusvooru. Need on 26.03-10.04 ja 27.08-10.09.

Strateegia ja taotlemistingimuste tutvustamiseks toimuvad märtsikuus infopäevad TASi piirkonna omavalitsustes.

 


05. märtsil kell 16-18 toimub TASi infopäev Luunja vallamajas, mille raames soovime:

 • jagada infot TASi strateegia ja projektitoetuse taotlemise võimaluste kohta Leader-meetmest,

 • tutvustada TASi arendustegevusi,

 • arutleda ja kaardistada piirkonna arenguvajadusi,

 • nõustada juba konkreetse ideega projektitaotlejaid.

   

  Infopäevale on oodatud ettevõtjate, MTÜde eestvedajad, vallavalitsuse ja arendusorganisatsioonide töötajad ning teised piirkonna arengust huvitatud inimesed.

   

  TASi piirkonna arengustrateegia keskendub ettevõtlusele, kogukondadele ja koostöövõrgustikele. Erinevate meetmete kaudu toetame väiketootmist, turismiettevõtlust, kohalike traditsioonide hoidmiseks ja arendamiseks pakutavaid teenuseid ja investeeringuobjekte, noorte ettevõtlikkust ning piirkondlikke, regionaalseid ja rahvusvahelisi koostöövõrgustikke. TASi strateegia ja meetmetega saab tutvuda TASi kodulehel www.tas.ee.

   


 • Lisainfo: Heili Petkin, 53579985, heili@tas.ee.

   

    

 

 


01.03.2018

Reedel, 02. märtsil kell 11.00 toimub Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse saalis kohtumise maaeluminister Tarmo Tammega.


Kohtumisele on eelkõige oodatud põllumajandustootjad, et arutada valdkonna probleeme.23.02.2018

19.02.2018


16.02.2018

13.02.2018

12.02.2018

12.02.2018

06.02.2018


01.02.2018

26.01.2018
LUUNJA VALLAVALITSUS VÕTAB TÖÖLE SOTSIAALHOOLDUSTÖÖTAJA (0,75 koormusega)Töö kirjeldus:

Koduteenuste osutamine Luunja valla elanikele. Koduteenused on isikule kodustes tingimustes osutatavad teenused, mis aitavad tal harjumuspärases keskkonnas toime tulla.

 

Sobival kandidaadil on:

·         vähemalt keskeriharidus või keskharidus ja erialane täiendkoolitus

·         eelnev töökogemus antud valdkonnas

·         väga hea eesti keele oskus ja vene keele oskus suhtlustasandil

·         hea suhtlemis-, väljendus ja kuulamisoskus

·         positiivne ellusuhtumine, abivalmidus, usaldusväärsus

·         B-kategooria sõiduki juhtimisõigus

 

Kasuks tuleb:

·         isikliku sõiduki kasutamise võimalus

 

Omalt poolt pakume:

·         vastutusrikast tööd kiiresti arenevas omavalitsuses

·         osalemisvõimalust enesetäienduse ja erialastel koolitustel

 

Tööle asumise aeg: märts 2018

 

Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad palume saata hiljemalt 23.02.2018

e-posti teel luunjavv@luunja.ee või kirja teel aadressile Puiestee 14, Luunja alevik, Luunja vald, 62222 Tartumaa

 

Lisainfo: sotsiaalnõunik Kairit Pahk, tel 741 7101, kairit@luunja.ee

 


25.01.2018


23.01.2018

19.01.2018

16.01.2018

16.01.2018


02.01.2018
02.01.2018
Tegusat, sisukat ja õnnelikku uut aastat!
Häid mõtteid, tegusid ja rohkesti õnnestumisi!

29.12.2017

20.12.2017

18.12.2017


18.12.201715.12.2017

13.12.2017
Idaringtee uuel lõigul Lammi teest Räpina maanteeni saab alates 13. detsembrist liigelda. Kuid objekt pole veel lõplikult valmis, ehitus jätkub kevadel.


Ehitaja teeb töödes pausi kuni kevadeni, mil ilmastikuolud lubavad jätkata. Praeguseks on asfalt pandud osaliselt – pealmine kiht on puudu. Ajutine on ka valgustuslahendus, valgustus töötab osaliselt.

Kõnniteed jäävad praegu valdavalt suletuks, kuna lõiguti on teekate puudu. Nendel kõnniteedel linn talihooldust ei teosta, lõigud tähistatakse märkidega, mis näitavad, et läbikäiku ei ole. Vaid Soojuse teelt viadukti kaudu kulgev kõnnitee on täielikult asfalteeritud, selle kaudu saavad Luunja valla elanikud linna.

 

Tartu linna tellimusel rajatava ringtee kolmas etapp ühendab kaks riigimaanteed – Tallinn-Tartu-Luhamaa ja Tartu-Räpina maantee, mille tulemusena väheneb transiitliiklus läbi linna. Ehitusala on 1,5 km pikkune teelõik, mis ühendab Lammi tänava liiklusringi Räpina maanteega. Lõik hõlmab kaherealist sõiduteed ja eraldiasetsevat kergliiklusteed. Luunja valda suunduvale Soojuse teele on rajatud eritasandiline liiklussõlm, kus Ringtee läheb viaduktiga üle Soojuse tee. Lisaks on ehitatud kaks kergliiklustee viadukti. Tööde käigus ehitati osaliselt ümber Mõisavahe ja Nõlvaku tänavad ning rajati Ringtee tänav. Need kokku moodustavadki idaringtee kolmanda ehitusala.


Ringteelt lähtuva müra jm mõjude leevendamiseks pidas Luunja vald vajalikuks mõjusamate leevendusmeetmete rakendamist elurajooni ja roheala kaitseks.


Projekteerimis- ja ehitustööd teostavad AS TREF ja AS Baumost, kelle ühispakkumuse kogumaksumuseks on 7 43 mln eurot. Ehitusaeg on kokku 18 kuud. Töid rahastatakse 85% ulatuses EL Ühtekuuluvusfondi vahenditest, ülejäänud 15% lisab Tartu linn. Objekti lepingujärgne valmimistähtaeg on tuleva aasta juulis.


Kogu Idaringtee on kavandatud ca 11,8 km pikkuse magistraalina, mis täielikult väljaehitatuna hakkab tulevikus ühendama omavahel Tallinn-Tartu-Luhamaa ja Jõhvi-Tartu-Valga maanteed.
07.12.2017

05.12.2017

30.11.201729.11.2017


25.11.2017

24.11.2017

21.11.2017

20.11.2017


17.11.2017


VALLAVANEMANA JÄTKAB AARE ANDERSON

 

Vallavolikogu otsuse kohaselt jätkab Luunja vallavanema ametis Aare Anderson, keda toetas 12 volikogu liiget istungil osalenud 14-st.

 

 VALLAVALITSUSE KOOSSEIS SENISEST VÄIKSEM


Volikogu poolt kinnitatud struktuuri kohaselt on uue vallavalitsuse koosseis senisega võrreldes väiksem – senise viie asemel kolm.   

Vallavalitsuse liikmeteks kinnitati lisaks vallavanem Aare Andersonile majandusnõunik Harri Lepp ning VL Uus Luunja esindaja Indrek Kärner.

Kõik kolm kuulusid ka vallavalitsuse senisesse koosseisu.
VOLIKOGU KOOSSEIS UUENES ENAM KUI POOLE VÕRRA

 

Luunja Vallavolikogu uus koosseis on varasemast 2 liikme võrra suurem – senise 13 asemel 15 liiget. Muudatus tuleneb seadusest – Luunja valla elanikkond on vahepeal sedavõrd kasvanud, et tuli suurendada valla esindusorgani liikmete arvu.

 

Volikogu äsja valitud koosseisus on 8 uut liiget, 7 volinikku kuulusid ka eelmisse koosseisu.  
VOLIKOGU KOMISJONIDE KOOSSEIS

 

Majanduskomisjon:

Raivo Külasepp

Vello Küng

Harri Lepp

Mait Nõmmsalu

Lille Reissaar

Sten Šois

Einar Viira

Küllo Vään

Radž Sauk - komisjoni esimees

 


Hariduskomisjon:

Kadi Kalmus

Indrek Kärner

Pirjo Pall

Kahro Lempu

Kadi Saarso

Aare Songe - komisjoni esimees

 


Sotsiaalkomisjon:

Maarja Hanson

Liidia Heinsoo

Sille Kerner

Eerika Luukas

Kairit Pahk

Väino Kägo   - komisjoni esimees

 


Kultuur- ja spordikomisjon:

Rait Aviste

Kaupo Kiiver

Vjatšeslav Korobov

Andres Rosenstein

Kadi Saarso

Iiri Saar - komisjoni esimees

 


Planeeringu- ja keskkonnakomisjon

Evalin Karjus

Kaimo Keerdo

Vladimir Kuropatkin

Andres Pärnalaas

Radž Sauk

Sven Šois

Tarmo Teder

Kaspar Killak - komisjoni esimees
13.11.2017


13.11.2017

10.11.2017


Tähelepanu!

Esineja ootamatu ajakava muutuse tõttu lükkub teemaõhtu edasi. Uuest toimumisajast teavitame esimesel võimalusel!

10.11.2017

02.11.201701.11.2017


01.11.2017


Seoses Tartu idaringtee ehitusega suletakse Lohkva külas Soojuse tee liikluseks 01. novembrist kuni 

10. novembrini.


Tee jääb liiklusele suletuks kuni Mõisavahe tn ja Soojuse tee vahelise uue ühendustee valmimiseni, mille kaudu hakkab edaspidi liiklus kulgema.


Jalakäijatele jääb läbipääs Nõlvaku tn ringristmikule endiselt avatuks.

Ehitaja poolt tagatakse kohalikele elanikele juurdepääs.


Sulgemise ajal Soojuse teel asuvat Katlamaja bussipeatust bussiliin nr 17 ei läbi.
Luunja Vallavalitsus
31.10.2017

24.10.2017

20.10.2017


17.10.2017

17.10.2017

15.10.2017

Nimekiri

Hääli

Kohti volikogus 

% Häältest

Valimisliit Uus Luunja

678

6

0

38,92%


Valimisliit Luunja

527

5

30,25%

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

491

4

+4

28,19%

5% künnis

Eesti Keskerakond

46

0

0

2,64%


Kandidaatide hääled


 

Nimi

Hääli

Erakond

1

Aare Anderson

238

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

2

Kaire Vahejõe

79

Valimisliit Luunja

3

Väino Kägo

70

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

4

Radž Sauk

66

Valimisliit Uus Luunja

5

Aare Songe

61

Valimisliit Uus Luunja

6

Aavo Arrak

61

Valimisliit Uus Luunja

7

Kaspar Killak

59

Valimisliit Uus Luunja

8

Kaimo Keerdo

46

Valimisliit Luunja

9

Rait Aviste

40

Valimisliit Luunja

10

Vjatšeslav Korobov

40

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

11

Vello Küng

39

Valimisliit Uus Luunja

12

Tarvo Laas

38

Valimisliit Luunja

13

Mait Nõmmsalu

36

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

14

Iiri Saar

33

Valimisliit Luunja

15

Vladimir Kuropatkin

33

Valimisliit Uus Luunja

16

Kadi Kalmus

34

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

17

Pirjo Pall

32

Valimisliit Luunja

18

Taimi Tensing

30

Valimisliit Uus Luunja

19

Aivar Tellismäe

28

Valimisliit Uus Luunja

20

Margo Lempu

28

Valimisliit Luunja

21

Tarmo Teder

27

Valimisliit Luunja

22

Alar Loo

25

Valimisliit Luunja

23

Indrek Kärner

25

Valimisliit Uus Luunja

24

Einar Viira

23

Valimisliit Uus Luunja

25

Feliks Padar

23

Valimisliit Uus Luunja

26

Jaan Ereline

22

Valimisliit Uus Luunja

27

Küllo Vään

22

Valimisliit Luunja

28

Liidia Heinsoo

22

Valimisliit Uus Luunja

29

Anu Markus

21

Valimisliit Uus Luunja

30

Erki Unt

21

Valimisliit Uus Luunja

31

Lille Reissaar

21

Valimisliit Luunja

32

Sven Šois

20

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

33

Airin Treiman-Kiveste

19

Valimisliit Luunja

34

Margus Lauk

19

Valimisliit Luunja

35

Tanel Tomingas

19

Valimisliit Uus Luunja

36

Allen Allet

18

Eesti Keskerakond

37

Andres Pärnalaas

18

Valimisliit Uus Luunja

38

Andres Rosenstein

18

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

39

Helve Ojamaa

18

Valimisliit Uus Luunja

40

Ruth Mändma

17

Valimisliit Luunja

41

Malle Karabelnik

16

Valimisliit Luunja

42

Piret Pohla-Asikainen

16

Valimisliit Uus Luunja

43

Raili Paap

15

Valimisliit Luunja

44

Kaupo Kiiver

14

Valimisliit Uus Luunja

45

Margus Kukrus

13

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

46

Eerika Luukas

12

Valimisliit Luunja

47

Renate Sagaja

12

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

48

Rommi Neemsalu

12

Valimisliit Luunja

49

Aare Ainsoo

10

Valimisliit Uus Luunja

50

Maikhel Roose

10

Eesti Keskerakond

51

Mati Vilgas

10

Valimisliit Uus Luunja

52

Sille Kerner

10

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

53

Lia Raat

9

Valimisliit Uus Luunja

54

Aadu Raav

8

Valimisliit Uus Luunja

55

Aare Jaemaa

8

Valimisliit Uus Luunja

56

Handri Kuslap

8

Valimisliit Luunja

57

Veiko Vahimets

8

Valimisliit Luunja

58

Kristel Lempu

6

Valimisliit Luunja

59

Rein Michelson

6

Eesti Keskerakond

60

Allan Kosk

5

Valimisliit Uus Luunja

61

Gunnar Saliste

5

Eesti Keskerakond

62

Monika Rekker

5

Valimisliit Uus Luunja

63

Kahro Lempu

4

Valimisliit Luunja

64

Rasma Roose

4

Eesti Keskerakond

65

Heiki Põhjala

3

Valimisliit Uus Luunja

66

Jaanis Aunapuu

3

Eesti Keskerakond

67

Aniita Matkur

1

Valimisliit Uus Luunja
12.10.2017


11.10.2017

Seoses Kaitseväe väljaõppe läbiviimisega kuni15.10.2017 kasutatakse Luunja valla territooriumil asuvate riigimetsade ja eramaade territooriumi.


Planeeritud väljaõppealad jäävad Savikoja, Kakumetsa, Sirgu, Kõivu ja Pilka külade ümbrusesse.

 

Kasutatakse enamasti lagedaid alasid ja teede ümbrusi, kus liigutakse jalgsi. Värskelt külvatud või põllukultuuri all olevatel põldudel ei liiguta.

 

Väljaõppe läbiviimisel kasutatakse ka imitatsioonivahendeid, mille kasutamisel järgitakse rangelt ohutustehnika eeskirju.
Eesti Kaitsevägi
2. jalaväebrigaad

06.10.2017

06.10.2017

Luunja Vallavolikogu valimispäev on 15. oktoober 2017 . a

Hääletamine toimub kahes valimisjaoskonnas kell 9.00-20.00.


Valimisjaoskond nr 1

Puiestee 14 Luunja alevik (Luunja vallamaja)

9.-11.oktoober kell 12.00-20.00 (eelhääletamine) 

15. oktoober 9.00-20.00 (valimispäev)

Valimisjaoskonnas nr 1 saavad hääletada Kavastu, Kikaste, Kõivu, Luunja, Pajukurmu, Pilka, Poksi, Sava, Savikoja, Sirgu, Sirgumetsa, Sääsekõrva, Sääsküla, Viira külade elanikud.

 

Valimisjaoskond nr 2

Valguse tee 6 Lohkva küla  (Lohkva Lasteaed)

10.-11. oktoober kell 12.00-20.00 (eelhääletamine)

15. oktoober kel 9.00-20.00 (valimispäev)

Valimisjaoskonnas nr 2 saavad hääletada Kabina, Kakumetsa, Lohkva, Muri, Põvvatu, Rõõmu,  Veibri külade elanikud.


Eelhääletamine maakonnakeskuses väljaspool elukohajärgset jaoskonda toimub

5.- 8. oktoobril kell 12.00 - 20.00.Elektrooniline hääletamine algab 5. oktoobril kell 9.00 ja kestab ööpäevaringselt kuni 11. oktoobrini kell 18.00.

E-hääletamine

 

Eelhääletamise ajal saab hääletada ka väljaspool oma elukohajärgset valimisjaoskonda.

Väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda hääletamist korraldab vähemalt üks valimisjaoskond igas vallas või linnas 9.-11. oktoobrini.

Luunja vallas saab väljaspool oma elukohajärgset valimisjaoskonda hääletada valimisjaoskonnas nr 1.

Luunja valla kodanikud, kelle elukoha andmed on rahvastikuregistrisse kantud kohaliku omavalitsuse täpsusega saavad hääletada valimisjaoskonnas nr 1.

 


Kui terviseseisundi, kõrge ea, raskete teeolude, transpordivõimaluste puudumise tõttu või muul mõjuval põhjusel ei ole võimalik hääletada valimisjaoskonnas, palume helistada või esitada jaoskonnakomisjonile kirjalik taotlus kodus hääletamiseks. Valimispäeval saab taotlusi esitada kell 9.00 - 14.00.


Kodus hääletamist korraldatakse ainult  valimispäeval 15. oktoobril.


Asukohas hääletamist korraldab valimisjaoskond nr 1 ainult eelhääletamise ajal   9.–11.oktoobril.

Valimisjaoskonda minnes palume võtta kindlasti kaasa isikut tõendav dokument.

Isikut tõendavad dokumendid on nt isikutunnistus (ID-kaart), Eesti kodaniku pass, diplomaatiline pass, meremehe teenistusraamat, juhiluba, pensionitunnistus.                       NB!  Valla septebrikuu infolehes on viga.

Jaoskonnas nr 2 ei toimu eelhääletamist 11.10.2017 .                                               

Eelhääletamine toimub 10.10.2017. 

Aime Koor

Luunja valla valimiskomisjoni esimees


25.09.201719.09.2017
18.09.2017


15.09.2017

11.09.2017


07.09.201707.09.2017

29.08.2017


25.08.2017

23.08.2017
Lennukate Noorte lennundus- ja drooniring

19. augustist 10. septembrini toimub registreerimine septembri teises pooles tööd alustavasse lennundus- ja drooniringi. Tööd alustab kaks rühma, vanem ja noorem, kumbki sagedusega üle nädala.

 

Ringi on oodatud kõik 16–26-aastased noored Luunja, Mäksa, Võnnu, Tartu ja Meeksi vallast. Ringitegevus toimub peamiselt Eesti Lennuakadeemias (Lennu 40, Reola küla, Ülenurme vald, 61707 Tartumaa) üle nädala ühel nädalavahetuse päeval ning ringi juhendavad akadeemia õppejõud. Osavõtt ringist (sh vahendid) on kõigile tasuta.

 

Kursuslaste nimekirja arvamine toimub peale registreerumise lõppu järgmiselt:

esmalt võetakse vastu Luunja valla elanikeregistris olevad registreerunud, seejärel teiste projektis osalevate valdade registreerunud registreerumise järjekorras ning peale seda vabade kohtade olemasolul registreerujad teistest omavalitsustest. Vastav teade saadetakse kõigile registreerunutele ühe nädala jooksul peale registreerumise lõppu.

 

Lisaks ringitööle Eesti Lennuakadeemias toimub ringi raames veel kaks väljasõitu (Tallinna Lennujuhtimistorni ja hooldusettevõtete külastus ning Ridali lennuvälja külastus koos erapiloodi õppe võimaluste ja purilennunduse tutvustamisega).

Ringitegevus lõppeb kahepäevase praktilise tööga lennundusmuuseumis. Osalejad saavad kogenud piloodiga õhusõitu teha.

 

Lennundus- ja drooniringi saab registreeruda läbi e-vormi SIIN


Osalemine on kõigile tasuta!

 

Koostöös toimuvat noorsootöö arendamist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi “Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine”  raames.

 

Lisainfo telefonil 5661 2583 ja e-posti aadressil kadi@luunja.ee.

 

Kadi Saarso

haridusnõunik


Lennundus- ja drooniringi  teemad

 

 

 

 

Teema

Loengu sisu

Maht

1

 

Sissejuhatus

Sissejuhatus lennundusse

2

 

2

 

Aerodünaamika alused

Miks lennuk lendab

2

 

3

 

Õhusõidukite ajalugu

Lennumasinate ajalugu. Vendadest Wrightidest kuni Airbus'ini

2

 

4

 

Õhusõidukite liigid

Kasutatavate õhusõidukite liigitamine. Nende liigid ja kasutusotstarve. Põhikarakteristikud.

2

 

5

 

Õhusõidukite hooldus

Kaasaegsete lennumasinate hooldus, hoolduse korraldamine, hooldusprotseduurid

2

 

6

 

Lennutegevuse korraldamine

Lendude korraldamine.

2

 

7

 

Lennuliiklusteenindus ja õhuruum

Lennuliikluse korraldamine

2

 

8

 

Lennuliiklusteenindus ja õhuruum

Lennuliikluse korraldamine

2

 

9

 

Lennunduses kasutatavad materjalid

Mis on teras, mis alumiinium, mis on sulam. Tehnikas kasutatavad materjalid ja nende omadused.

2

 

10

 

3D printimine

3D printimise võimalused. Metallide printimine ja prinditud detailid lennunduses

2

 

11

 

Mehitamata õhusõidukid

Ülevaade droonidest, nende liigitamine ja otstarve.

2

 

12

 

Mehitamata õhusõiduki ehitamine

Praktiline mehitamata õhusõiduki ehitamine

2

 

13

 

Mehitamata õhusõiduki ehitamine

Praktiline mehitamata õhusõiduki ehitamine

2

 

14

 

Mehitamata õhusõiduki ehitamine

Praktiline mehitamata õhusõiduki ehitamine

2

 

15

 

Mehitamata õhusõiduki testimine

Koostatud õhisõidukite testimine

2

 

16

 

Riiklik lennundus ja õhuseire

Riigi õhuseire korraldus

2

 

17

 

Lennuotsing ja -pääste

Õhusõidukite kaasamine otsingu- ja päästetöödes

2

 

18.08.2017

18.08.201715.08.2017

11.08.2017


19. august PEREPÄEV kell 10–22 Lodjakoda,

Sisevete Saatkond,

Dorpati ja Luunja sadam


Sadamate vahel liiguvad jõetrammid Alfa, Jõmmu ja Pegasus.

Jõetrammidele pääseb käepaelaga, mis kehtib terve päev ning kõikidel laevadel.

Jõetrammi pileteid on võimalik osta Piletimaailmast


Kell 11.00 Väljub Dorpati kai äärest jõetramm Pegasus „Kahe kollase akna” marsruudil Tartu – Luunja, Luunja– Tartu.

Jõetramm on Dorpati kai ääres tagasi kell 15.30


Jõetrammide väljumise ajad

Dorpati kai äärest:

kell 11 (Luunjasse); 11.30; 14.00; 14.30; 15.30

 Sisevete Saatkonnast:

kell 11.30 (Luunjasse); 12.00; 13.00; 15.00; 16.00

 Lodjakojast:

kell 11.00; 12.00 (Luunjasse); 12.30; 14.00; 15.30

 Karlova sadamast:

kell 11.00; 12.00; 14.00; 15.00NB! Jõetrammi pilet vahetatakse festivali keskustes käepaela vastu.

11.08.2017

02.08.2017

01.08.2017
Kollane Aken Luunja sadamaalal avati Luunja Mõisapäevade raames 28.juulil.

Projekt teostati Kapteni Keldri ja Luunja valla koostöös.


Kollaste akende projekti algatasid Lõuna-Eesti Leader tegevusgrupid, partneritena on kaasatud EAS, SA Lõuna-Eesti Turism ja maakondlikud turismiarendajad, ajakiri National Geographic Eesti, Tartu linn jt omavalitsused.

Alates 2013.a. on kollaseid aknaid paigaldatud Lõuna-Eesti tähelepanuväärsetesse kohtadesse, sh Tartu linn, Sangaste loss, Alatskivi loss jt.

Luunja sadamaala on väärikas paik, kuhu sobib kollane aken Emajõe auks.  


Projekti eesmärgiks on piirkonnale tuntuse ja külastajate toomine ning identiteedi tugevdamine

Kollaste akende piirkondi tutvustab kohaturunuduskampaania „Elu kahe maailma piiril“, mis kutsub nii sise- kui väliskülastajaid tutvuma Lõuna-Eesti rikkaliku kultuuripärandi ja loodusega.  01.08.2017

26.07.2017

21.07.2017

20.07.2017

17.07.2017
13.07.2017

11.07.2017

06.07.2017

Vabariigi Valitsuse tänasel istungil langetati lõpuks otsus – Luunja vald JÄTKAB ISESEISVANA. Luunja vald on soovinud kindlalt jätkata iseseisvana ning olnud vastu sundliitmisele.

Sundliitmise vastu oli 92 % rahvaküsitlusel osalenutest. Rahvaalgatusena koguti ka suur hulk allkirju valla sundliitmise vastu ja iseseisvuse toetuseks.


Positiivse otsuse saavutamisel on olnud oluliseks faktoriks intensiivne töö meie seisukohtade selgitamisel, poliitikute toetus, samuti valla elanike ülekaalukas tahe ning väga tugevad sisulised argumendid. Lisandusid hea juriidiline tugi, pidevad meediakajastused jm.Tunnustame jätkuvalt Tartu linna kui meie head naabrit ning usume, et ka edaspidi jätkame edukat koostööd. Soovime Tähtvere valla ja Tartu linna ühinemise teel kujunevale omavalitsusele edu, jaksu ja tarkust ühise vankri vedamisel.  Eestis on praegu 213 omavalitsust, sh 183 valda ja 30 linna. Vabatahtlikult ühines ehk 160 omavalitsust.

Pärast tänaseid valitsuse otsuseid jääb alles 79 omavalitsust –  15 linna ja 64 valda.


 


05.07.2017


21.06.2017
Vabariigi Valitsus otsustas 15. juunil toimunud istungil paluda Luunja valla ja veel  kolme ühinemispiirkonna osas piirkondlikel komisjonidel uuesti hinnata liitmisega seonduvaid asjaolusid.


Lõuna-Eesti piirkondliku komisjoni 20. juunil toimunud koosolekul võeti pärast põhjalikku arutelu seisukoht, et kuigi perspektiivne oleks Luunja valla ja Nõo valla osas ühinemistega edasi minna, tuleks valitsusel kindlasti kaaluda ka nende valdade sundliitmisest loobumist.Valitsus arutab teemat taas eeldatavasti 29. juuni istungil.

 


Valitsus langetas 15. juunil otsuse, et 12 sundliitmisettepanekut viiakse lõpuni:


-         Emmaste valla ja Pühalepa valla ühendamine Hiiu valla ja Käina vallaga – HIIUMAA VALD

-         Lüganuse valla ühendamine Kiviõli linna ja Sonda vallaga – LÜGANUSE VALD

-         Illuka valla ühendamine Alajõe valla, Iisaku valla, Mäetaguse valla ja Tudulinna vallaga –                      ALUTAGUSE VALD

-         Koeru valla ühendamine Albu valla, Ambla valla, Imavere valla, Järva-Jaani valla, Kareda valla ja

          Koigi vallaga – JÄRVA VALD

-         Rakke valla liitumine ja Väike-Maarja vallaga – VÄIKE-MAARJA VALD

-         Tõstamaa valla ühendamine Audru valla, Paikuse valla ja Pärnu linnaga – PÄRNU LINN

-         Juuru valla ühendamine Kaiu valla, Raikküla valla ja Rapla vallaga – RAPLA VALD

-         Tabivere valla ühendamine Laeva valla, Piirissaare valla ja Tartu vallaga – TARTU VALD

-          Kallaste linna ja Pala valla ühendamine Alatskivi valla, Peipsiääre valla ja Vara vallaga –

          PEIPSIÄÄRE VALD

-         Kambja valla ühendamine Ülenurme vallaga – KAMBJA VALD

-         Meremäe valla, Mikitamäe valla ja Värska valla ühendamine ning Misso valla Luhamaa nulga 

          üleandmine ühineva omavalitsuse koosseisu – SETOMAA VALD

-         Orava valla ja Vastseliina valla ühendamine Lasva valla, Sõmerpalu valla ja Võru vallaga – VÕRU

          VALD
 


19.06.2017

16.06.2017


AS Tarmeko on esitanud 24.01.2017.a taotluse millega soovib muuta Luunja Vallavalitsuse 02.07.2015. a korraldust nr 207 „Projekteerimistingimuste määramine Soojuse tee 18 puidutööstuse hoone laiendamiseks“. Taotluses on soovitud suurendada 2015 a väljastatud projekteerimistingimuste p 1.1 toodud hoonetealust lubatud kogupinda  4500-lt m² 5000- le m² ja punktis 4.4 toodud hoone lubatud suuremat kõrgust 8 meetrilt 12 meetrile. Muus osas jäävad projekteerimistingimused nr 207 kehtima muutmata kujul.

 

Täiendavalt on koostatud Soojuse tee 18 asuva tootmishoone laiendamise keskkonnamõjude (KMH) eelhinnang (koostaja OÜ Alkranel, 09.05.2017). Hinnang toob lõppresümeena välja, et kavandatava tegevuse suhtes ei ole negatiivsete mõjude esinemine tõenäoline ja puudub vajadus KMH protsessi läbiviimiseks.

 

Soojuse tee 18 asuva tootmishoone laiendamise keskkonnamõjude eelhinnangu on keskkonnaamet oma 26.05.2017 kirjaga nr 6-2/17/6397-2 kooskõlastanud.

Eelnõu ja sellega seotud materjalide avalik väljapanek toimub Luunja vallamajas

17.06.2017 - 27.06.2017 

aadressil Puiestee 14, Luunja alevik tööaegadel ja Luunja  valla veebilehel www.luunja.e.

Arvamusi ja vastuväiteid projekteerimistingimuste muutmise kohta on võimalik kirjalikult esitada avaliku väljapaneku jooksul e-posti teel 

luunjavv@luunja.ee või paberkandjal aadressil, Puiestee 14 Luunja alevik.EELNÕU

Keskkonnamõjude (KMH) eelhinnang
16.06.2017
14. juunil toimus Luunja apteegis uudse apteegiteenuse tutvustamine ja üleriigiline esmaesitlus.


Magnum kontserni kuuluv Apotheka apteegikett on loonud uudse teenuse maapiirkondade jaoks – klientide nõustamine kaasaegsete nutiseadmete vahendusel.


Esimesena rakendatakse seda Luunjas, kus 14. juunil toimus esimene proovinõustamine ja ostu sooritamine.


Seoses uudse teenuse rakendamisega pikeneb ka Luunja apteegi lahtiolekuaeg seniselt ühelt päevalt kolmele päevale nädalas: E,K,R kl 9-13.


13.06.2017


09.06.2017

09.06.2017

07.06.2017
06.06.2017
06.-09. juunini toimuvad Sirgu-Pilka tee ääres raietööd.

Võimalik ajutine liikluse peatamine.

 

Vabandame võimalike ebameeldivuste pärast.

 


Luunja Vallavalitsus


 02.06.2017

30.05.2017
OÜ Giga Ehitus teostab:

 

Teisipäeval 06.06.2017 Ratasvälja teel Tilba alajaama kõrval teetruubi vahetuse. Tööde teostamiseks suletakse liiklemiseks Ratasvälja tee kell 9.00 ja avatakse hiljemalt kell 16.00. Sõidukiga läbipääs puudub.

 

Neljapäeval 08.06.2017 Kraavi teel teetruubi vahetuse. Tööde teostatamiseks suletakse liiklemiseks Kraavi tee kell 9.00 ja avatakse hiljemalt 16.00.

 

Vabandame tekitatud ebameeldivuse pärast.Luunja Vallavalitsus30.05.201722.05.2017

18.05.2017


Planeeringuga saab tutvuda 29.05.-11.06.2017 Luunja vallamajas, Lohkva raamatukogus ning Luunja valla veebilehel planeeringu teadete all http://www.luunja.ee/planeeringud.


Avalik arutelu toimub 27.06.2017 kell 17.00 Luunja vallamajas. 16.05.2017
15.05.201708.05.201705.05.2017

02.05.2017

27.04.2017
25.04.2017
Haldusreformi rahvaküsitlusel 23.-24. aprillil avaldasid Luunja valla elanikud oma kindlat toetust valla jätkamisele iseseisva omavalitsusena.  


 

Küsitletavate nimekirjas oli 3347 inimest. 

Küsitlusel osales kokku 1231 (36,8%) elanikku, sh kehtetud sedeleid oli 2.

 

Küsimus oli:

Kas pooldate Luunja valla sundliitmist Tartu linnaga, millega liidetakse ka Tähtvere vald?“ 


Tulemus:

 

EI            1130           (92 %)

JAH         99                (8 %)
Küsitluse tulemused esitatakse kinnitamiseks vallavolikogule.


Volikogu esitab hiljemalt 15. maiks Vabariigi Valitsusele oma seisukoha sundliitmise ettepaneku osas. Sisuliste põhjenduste kõrval on rahvaküsitluse tulemus üheks sisendiks lõpliku otsuse langetamisel sundliitmise osas.


24.04.2017

21.04.2017


21.04.2017

20.04.2017
Hea vallaelanik!  

 

Luunja valla tulevik on otsustamisel!

Avalda oma arvamust - kas pooldad Luunja valla sundühendamist või iseseisvana jätkamist.

 

Vabariigi Valitsus on teinud ettepaneku sundühendada Luunja vald ja Tähtvere vald Tartu linnaga.  Elanike arvamuse väljaselgitamiseks viib vallavalitsus läbi küsitluse.

 

Elanike küsitlus toimub 23.04.–24.04.2017

 

Küsitlusel tuleb vastata küsimusele:

Kas pooldate Luunja valla sundliitmist Tartu linnaga, millega liidetakse ka Tähtvere vald?“  Vastata saab „JAH või „EI“

 

 

Elektrooniline küsitlus toimub 23.04.2017 veebikeskkonnas www.volis.ee , millele on ligipääs Luunja valla veebilehelt www.luunja.ee.

 

Küsitluse korraldamine  küsitluspunktides  toimub 23.04.–24.04.2017 kell 10.00-20.00.

Lohkva Lasteaias (Valguse tee 6)

Küsitluspunktis saavad  arvamust avaldada Lohkva, Rõõmu, Põvvatu, Muri, Veibri, Kakumetsa ja Kabina küla elanikud.

Luunja vallamajas (Puiestee 14) 

Küsitluspunktis saavad  arvamust avaldada Luunja aleviku, Savikoja, Pilka, Sirgu, Kõivu, Sääsekõrva ja Sava küla elanikud.

Kavastus (Kavastu keskus 4-2, Kavastu Naisseltsi ruumides)

Küsitluspunktis saavad  arvamust avaldada Kavastu, Pajukurmu, Poksi, Viira, Sirgumetsa, Sääsküla ja Kikaste küla elanikud

 

Küsitlusel saab osaleda alates 16. eluaastast.

Küsitlusleht antakse osalejale täitmiseks kehtiva isikut tõendava dokumendi esitamisel.

Küsitluses osalejale võimaldatakse küsitluslehe salajane täitmine. Lehele tuleb teha vastusevariandi „EI”  või „JAH” juurde vastavasse kastikesse märge.

 

Luunja valla haldusterritooriumil viibivad Luunja valla elanikud, kelle  tervislik seisund või muu põhjus ei võimalda tulla küsitluspunkti, võivad taotleda küsitluslehe täitmist kodus.

Vastava taotluse palume esitada kirja teel (Puiestee 14, Luunja 62222, Luunja vald), e-posti teel  luunjavv@luunja.ee või tel. 7417 318; 52 93 633 vahemikus 15.04.-24.04. Avaldusi saab esitada 24.04 kl 17.00-ni.

 

Info: vallasekretär Aime Koor,  tel 7417 319, 52 93 633, e-post: aime@luunja.ee 

NB!  Küsitluse läbiviimine tuleneb seadusest ning on kohustuslik sundühendatavatele omavalitsustele.

Allkirjade kogumine Luunja valla iseseisvuse toetuseks on vabatahtlik rahvaalgatus.

Üks ei asenda ega välista teist. 

 

 

20.04.2017


Riigikogu ees väitis riigihalduse minister Mihhail Korb, et Luunja vald elab Tartu linna arvel ning tuleb seetõttu linnaga sundliita.


Riigikogu 17. aprilli istungil käsitleti Luunja valla sundliitmise teemat.

Riigikogu liimed olid esitanud arupärimine, milles nõudsid selgitust, millistel kaalutlustel valitsus soovib Luunja valda sundliita.

Arupärimisele vastas minister Mihhail Korb.


Minister kinnitas, et temal valitsuse liikmena ei ole võimalik arutada, kas vald on jätkusuutlik või mitte. Seadus näeb ette 5000 elaniku piiri ja liitmise ettepanek tehakse, arutamata, kas vald on jätkusuutlik või ei ole.

 


Istungi stenogramm:
http://stenogrammid.riigikogu.ee/et/201704171500#PKP-2072219.04.2017
Tartu Linnavolikogu otsuse eelnõu kohaselt võtab linn seisukoha valitsuse poolt esitatud sundliitmise ettepaneku osas.

Eelnõu on linnavolikogu 20.04. istungi päevakorras.

 

Link eelnõule:

http://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/gpunid/G2FE879E91918A818C22580FA00271672

 


Tartu linn nõustub valitsuse ettepanekuga Luunja valla ja Tähtvere valla linnaga sundliitmise osas, kuid on eriarvamusel valitsuse ettepaneku realiseerimise õigusliku viisi osas.


Probleemiks on Tartu linna säilimine avalik-õigusliku isikuna.

See teema on seadusandja ja valitsuse apsakate tõttu hetkel ebaselge.

Probleemi olemus seisneb selles, et valitsuse poolt tehtud ettepanekus nähakse ette Luunja valla, Tartu linna ja Tähtvere valla ühinemise teel uue haldusüksuse moodustamine. See tooks kaasa kõigi kolme senise omavalitsuse, sh Tartu linna kui avalik-õigusliku juriidilise isiku lõppemise. Uue üksuse loomisel tuleks kogu õiguslik raamistik uuesti üles ehitada, samuti luua ühine ametiasutuste struktuur ja korraldada sellega seotud teenistujate värbamine.


Rahandusministeerium on teatanud, et on valmis asja uuesti üle vaatama ning põhjendanud segadust osaliselt trükiveaga.

Kuid aluseks olev seadus ning valitsuse ettepanek on hetkel jõus ning ammendavaid selgitusi pole siiani.Tartu linn esitab ka tingimused, millistel linn nõustub sundliitmise ettepanekuga.

Muuhulgas soovib Tartu linn, et kõik Tartu linna õigusaktid jäävad kehtima, Luunja valla ja Tähtvere valla arengukavad ja eelarvestrateegiad kehtivad kuni uute kinnitamiseni hiljemalt 15.10.2018.   

 19.04.2017
Tartu linna elanikud on rahvaküsitlusel avaldanud arvamust Tähtvere ja Luunja valla Tartuga liitmise kohta. Kolme päeva jooksul andis oma seisukoha 626 tartlast, kellest 426 oli liitumise vastuTartu Linnavolikogu arutab teemat 20. aprillil.Luunja vallas toimub küsitlus 23.-24. aprillil.

17.04.2017

13.04.2017

Hea vallaelanik!  

 

Luunja valla tulevik on otsustamisel!

Avalda oma arvamust - kas pooldad Luunja valla sundühendamist või iseseisvana jätkamist.

 

Vabariigi Valitsus on teinud ettepaneku sundühendada Luunja vald ja Tähtvere vald Tartu linnaga.  Elanike arvamuse väljaselgitamiseks viib vallavalitsus läbi küsitluse.

 

Elanike küsitlus toimub 23.04.–24.04.2017

 

Küsitlusel tuleb vastata küsimusele:

Kas pooldate Luunja valla sundliitmist Tartu linnaga, millega liidetakse ka Tähtvere vald?“  Vastata saab „JAH või „EI“

 

 

Elektrooniline küsitlus toimub 23.04.2017 veebikeskkonnas www.volis.ee , millele on ligipääs Luunja valla veebilehelt www.luunja.ee.

 

Küsitluse korraldamine  küsitluspunktides  toimub 23.04.–24.04.2017 kell 10.00-20.00.

Lohkva Lasteaias (Valguse tee 6)

Küsitluspunktis saavad  arvamust avaldada Lohkva, Rõõmu, Põvvatu, Muri, Veibri, Kakumetsa ja Kabina küla elanikud.

Luunja vallamajas (Puiestee 14) 

Küsitluspunktis saavad  arvamust avaldada Luunja aleviku, Savikoja, Pilka, Sirgu, Kõivu, Sääsekõrva ja Sava küla elanikud.

Kavastus (Kavastu keskus 4-2, Kavastu Naisseltsi ruumides)

Küsitluspunktis saavad  arvamust avaldada Kavastu, Pajukurmu, Poksi, Viira, Sirgumetsa, Sääsküla ja Kikaste küla elanikud

 

Küsitlusel saab osaleda alates 16. eluaastast.

Küsitlusleht antakse osalejale täitmiseks kehtiva isikut tõendava dokumendi esitamisel.

Küsitluses osalejale võimaldatakse küsitluslehe salajane täitmine. Lehele tuleb teha vastusevariandi „EI”  või „JAH” juurde vastavasse kastikesse märge.

 

Luunja valla haldusterritooriumil viibivad Luunja valla elanikud, kelle  tervislik seisund või muu põhjus ei võimalda tulla küsitluspunkti, võivad taotleda küsitluslehe täitmist kodus.

Vastava taotluse palume esitada kirja teel (Puiestee 14, Luunja 62222, Luunja vald), e-posti teel  luunjavv@luunja.ee või tel. 7417 318; 52 93 633 vahemikus 15.04.-24.04. Avaldusi saab esitada 24.04 kl 17.00-ni.

 

Info: vallasekretär Aime Koor,  tel 7417 319, 52 93 633, e-post: aime@luunja.ee 

NB!  Küsitluse läbiviimine tuleneb seadusest ning on kohustuslik sundühendatavatele omavalitsustele.

Allkirjade kogumine Luunja valla iseseisvuse toetuseks on vabatahtlik rahvaalgatus.

Üks ei asenda ega välista teist. 

 

 

12.04.2017
11.04.2017


07.04.201706.04.2017

04.04.2017

04.04.2017

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused korraldavad järgmisel nädalal ülekoolilise taktikalise kaardiõppuse, mille raames liiguvad 10.-11. aprillil Tartu maakonnas Luunja ja Tartu valla piirkonnas kaitseväelased ja kaitseväe masinad.


KVÜÕA ülekooliline õppus algab Tartu maakonnas esmaspäeva, 10. aprilli hommikul ning lõpeb teisipäeval, 11. aprillil orienteeruvalt kell 18.00. Harjutusest võtab osa ligikaudu 150 tegevväelast, sõidukitest 15 veoautot ja 5 maasturit. Tehnika liigub ainult mööda sõiduteid. Osalev isikkoosseis liigub gruppides ning eravaldustesse ei siseneta, imitatsioonivahendeid ei kasutata. Õppuse käigus võivad osalejad jääda ühele kohale pikemaks ajaks.


KVÜÕA ülekoolilise õppuse eesmärk on kinnistada ja tõsta õppurite allüksuste juhtimise pädevusi jalaväebrigaadi liikuvkaitselahingus ning anda neile juhtimiskogemusi.

Ülekoolilisel kaardiharjutusel osalevad KVÜÕA tegevväelased ja KVÜÕA Kõrgema Sõjakooli põhi- ja keskastmekursuse õppurid.


Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused on ainus riigikaitseline õppeasutus Eestis, mis valmistab ette ohvitsere ja allohvitsere Eesti kaitseväele. Õppeasutuste koosseisu kuuluvad Kõrgem Sõjakool, kus valmistatakse kaitseväele ette ohvitsere rakenduskõrgharidus- ja magistriõppe tasemel, ning Lahingukool, kus koolitatakse allohvitsere kutse- ja täiendusõppes.

 28.03.2017

Seoses Idaringtee ehitusega on alates 27. märtsist kuni septembri lõpuni liikluseks suletud Mõisavahe tänavat ja Räpina maanteed (Juudi kalmistu ring) ühendav tee.


Tähistatud ümbersõit toimub mööda Nõlvaku tänavat (sõidukid kuni 10 t) ja Soojuse teed mööda.
Luunja Vallavalitsus 


22.03.2017

15.03.2017
Luunja valla vabaühenduste initsiatiivil on ühiselt ette valmistatud ja käivitatud kampaania Luunja valla iseseisvuse toetuseks ja sundliitmise vastu.

Kampaania ühe osana toimub allkirjade kogumine vastavale pöördumisele.


 

Allkirja on võimalik anda Luunja vallamajas, valla raamatukogudes Lohkvas, Kavastus ja Luunjas ning edaspidi ka nendes asutustes ja ettevõtetes, kes on valmis seda võimaldama.

 


Pöördumise tekst

petitsioon.docxElektrooniliselt on võimalik toetusallkiri anda  http://petitsioon.ee/luunja-valla-toetuseks

 


Raadiointervjuu Luunja valla vabaühenduste esindajatega: 

https://soundcloud.com/kaire-vahejoe/haldusreform-ja-luunja-valla-iseseisvuse-toetamine

 

15.03.2017

15.03.201713.03.2017
08.03.2017


06.03.2017

03.03.2017Seoses kevadise teede lagunemisega on Luunja valla kohalikel teedel piiratud üle 8 tonniste sõidukite liikumine. 

Paigaldatud on teedele ka vastavad liiklusmärgid.

Piirang kehtib kuni seda muutva otsuse vastuvõtmiseni, millest teavitatakse.
Luunja Vallavalitsus 01.03.2017
01.03.2017

20.02.2017


16.02.2017

14.02.201710.02.2017

03.02.2017

03.02.2017
Tartu linn on käivitanud ehitustööd Idaringtee kolmanda ehitusala rajamiseks.


Ümbersõidu kolmas etapp ühendab kaks riigimaanteed – Tallinn-Tartu-Luhamaa ja Räpina maantee, mis aitab vähendada transiitliiklust.

Ehitusala on 1,5 km pikkune teelõik, mis ühendab Lammi tänava liiklusringi Räpina maanteega. Lõik tuleb kaherealise sõidutee ja eraldiasetseva kergliiklusteega. Soojuse teele rajatakse omaette liiklussõlm. Tööde käigus teostatakse Mõisavahe ja Nõlvaku tänavate osaline ümberehitamine ning Ringtee tänava rajamine.


Ringteelt lähtuva müra jm mõjude leevendamiseks pidas vald vajalikuks mõjusamate leevendusmeetmete rakendamist elurajooni ja roheala kaitseks.


Projekteerimise ja ehitamise riigihanke võitsid AS TREF ja AS Baumost, kes esitasid ühispakkumuse kogumaksumusega 7 433 844 eurot. Ehitusaeg on 18 kuud. Töid rahastatakse 85% ulatuses Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi vahenditest.


Kogu Idaringtee on kavandatud ca 11,8 km pikkuse magistraalina, mis tulevikus hakkab ühendama omavahel Tallinn-Tartu-Luhamaa ja Jõhvi-Tartu-Valga maanteed.31.01.201726.01.2017

24.01.2017


17.01.2017

10.01.2017
Reformikomisjon teeb ettepaneku Luunja valla liitmiseks Tartu linnaga.Haldusreformi Lõuna-Eesti piirkondlik komisjon tegi ettepaneku kõikide seaduses toodud kriteeriumile mittevastavate omavalitsuste liitmise osas.

Komisjoni ettepaneku kohaselt võiks liita Luunja valla tervikuna Tartu linnaga. Arutusel on olnud ka liitmine Tartu vallaga.


Luunja vald on esitanud taotluse Vabariigi Valitsusele – jätta meie osas sundliitmine algatamata. Luunja vald vastab sisulistele haldusvõimekuse kriteeriumitele ning sundühendamine ei ole vajalik, kuigi meil on elanikke alla 5000. 

Haldusreformi sisuline eesmärk on Luunja valla puhul täidetud ka ilma ühendamiseta, sundliitmise algatamine sellises olukorras on ebavajalik.

Haldusreformi seaduse § 9 lg 2 alusel tuleb otsustamisel võtta arvesse ka Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 7 lg 5 toodud kriteeriume, mis näitavad omavalitsuse sisulist võimekust. Nende kriteeriumide järgi on Luunja vald võimeline iseseisvalt korraldama kohalikku elu ning täitma seadusest tulenevaid ülesandeid.Seaduse kohaselt teeb valitsus hiljemalt 15. veebruariks ametliku ettepaneku liitumiseks. Seejärel on omavalitsustel 3 kuud aega läbi rääkida või esitada oma seisukohad ettepanekuga mittenõustumise osas.

Valitsus peab seejärel lõpliku otsuse langetama.

Kui valitsus siiski rakendab sundliitmist vastu omavalitsuse tahtmist, saab seda otsust kohtus vaidlustada. Kohus kontrollib, kas valitsus on õigesti tuvastanud faktilisi asjaolusid ja õigesti teostanud kaalutlusõigust
Riigikohtu hinnangul on seadusandjal küll õigus omavalitsussüsteemi tervikuna ümber korraldada, kuid iga üksiku omavalitsuse osas tuleb lähtuda ka muudest põhimõtetest lisaks 5000 elaniku kriteeriumile.


Kui omavalitsus suudab tõendada, et ta on vaatamata väiksemale elanike arvule haldussuutlik, siis ei pea sundliitmist rakendama, valitsusel on selles osas suur kaalutlusruum

Riigikohus on seisukohal, et 5000 elaniku kriteerium on valitsusele siduv üksnes menetluse algatamisel, mitte aga lõppotsuse tegemisel. Seadusandja ei ole sidunud haldusterritoriaalse korralduse muutmist jäigalt omavalitsusüksuse miinimumsuuruse kriteeriumiga, olles volitanud valitsust hindama omavalitsuse tegelikku võimekust.

Valitsus peab otsustamisel hindama ka omavalitsuse enda seisukoha põhjendatust, pannes valitsusele kaalumiskohustuse

Muudatustel peab olema positiivne mõju ning see peab olema vajalik omavalitsuse võimekuse tagamiseks


Riigikohtu hinnangul tuleneb seadusest, et kui 5000 elaniku kriteeriumile mittevastav omavalitsus suudab täita seadusest tulenevaid ülesandeid ja osutada avalikke teenuseid kooskõlas haldusreformi eesmärgiga, siis ei pea valitsus sundliitmist sellise omavalitsuse suhtes lõpule viima.

10.01.2017
Lõppenud aasta oli valla rahvastiku kasvu osas üks ajaloo edukamaid, lisandus 197 uut elanikku. Seisuga 01.01.2017 oli Luunja valla elanike registris kokku 4251 inimest.

 

Luunja valla elanikkond kasvas mullu 197 inimese võrra. Alates 1993.a. on kasv olnud kokku 1831 inimest. Ainuüksi viimase 8 aastaga on valda lisandunud 1204 elanikku, mis teeb keskmiseks kasvutempoks 150 inimest aastas. 

 

Tartumaa elanikkond tervikuna kosus mullu 845 inimese võrra. Rahvaarv suurenes mullu Tartumaa 10 omavalitsuses, vähenes 12 vallas ja linnas.  

Suurim kasv oli Ülenurme vallas (314 elanikku), järgnesid Tartu vald (285) ja Luunja vald (197). Tartu linn kaotas 254 elanikku. 

Tartu maakonnas elas 01.01.2017 seisuga kokku 150 162 inimest, sh Tartu linnas 96 899.

Luunja vald on rahvaarvult maakonnas 5., valdade seas 3. kohal.

 

Luunja valla (ühtlasi kogu Lõuna-Eesti) suurimaks külaks on Lohkva, kus elab 1270 inimest, alates 2008.a on lisandunud ligi 500 elanikku. Veibri külas elab 635 inimest, Luunja alevikus elab 524. Kavastus elab 278, Kabina külas 256, Kakumetsa külas 215 inimest. Kasvanud on ka mitmed teised külad. Meie valla 20 külast ja ühest alevikust on viimase 8 aasta jooksul elanike osas lisa saanud 15, kahanemine on toimunud 6 külas, neistki mõnes vaid paari elaniku võrra. Suurim kahanemine on toimunud Luunja aleviku osas.

 

Tegelikkuses on Luunja vallas elavate inimeste arv veelgi suurem kui rahvastikuregistri põhjal – seda näitavad muuhulgas ka rahvaloenduse andmed. Võib eeldada, et vahe ulatub mitmesaja inimeseni.

Luunja vald on elanike juurdekasvu tempo osas jätkuvalt parim maakonnas nii viimase 9 aasta võrdluses kui 2016.a. jooksul (kasv võrreldes 2008.a Tartu vallas 27,9%, Ülenurme 32,3%,

Luunja 39,5%).

 

Vanuselise struktuuri poolest on Luunja vald noorimaid omavalitsuse kogu Lõuna-Eestis, jäädes alla vaid Ülenurmele. Meie valla elanikest 21,8% on alla15-aastased (maakonnas keskmiselt 18,8%). Tööealisi on meil 67% (maakonnas keskimiselt 65,6%), pensioniealisi 11,2% (maakonnas keskmiselt 15,6%).

 

Elanike tiheduselt on Luunja vald (32 in/km2) Tartumaal 2. kohal Ülenurme valla järel (86 in/km2), maakonna kesmine tihedus on 16 in/km2.

 

Huvilised saavad detailsemate andmetega rahvastiku kohta külade kaupa koos regulaarsete muutustega tutvuda Luunja valla kodulehel www.luunja.ee/ valla tutvustus/rahvastik.  

 
03.01.2017


02.01.2017
02.01.201723.12.2016

21.12.2016


16.12.2016

15.12.2016
12.12.2016
09.12.201607.12.2016


01.12.201630.11.2016


29.11.2016
25.11.2016
21.11.201618.11.2016

15.11.2016
Veibri küla ja Tartu linna piirialal on alustatud uue kergliiklustee ehitust.

Ligi poole kilomeetri pikkune tee kulgeb piki Kasesalu teed E. Wiiralti ja Mugasto tänava vahel. 

Kergliiklusteed rajatakse Tartu linna ja Luunja valla koostöös. Tee moodustab ühe osa Räpina maanteed Ihaste kaudu Tartu kesklinnaga ühendavast jalgratta- ja jalgteest.

Tänavavalgustusega ja esialgselt kruusakattega kergliiklustee kulgeb läbi parkmetsa. Teetrass on läbi kaalutud ja kooskõlastatud ka Keskkonnaametiga, kinnistul kasvavad kaitse all olevad taimed. Seetõttu pole võimalik teed rajada vahetult Kasesalu tee äärde, vaid pisut eemale metsa vahele. 

Ehitushanke võitis KV Infra OÜ. Tööde kogumaksumus on 95 298 eurot, millest Tartu linn tasub 57 179 eurot ja Luunja vald 38 119 eurot. 


Tööde lõpetamine on kavandatud tänavu detsembris.

15.11.2016


07.11.2016


03.11.2016

04.–06.11 Noorte rahvusvaheline folkloorifestival „ Keskpõrandale kokku“
05.11 Festivali avalik kontsert 18.00
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses
Tasuta
Info 521 180604.11 Näomaalinguid teeb meigikunstnik Anni Hallik 16.00
Luunja noortekeskuses
Tasuta
Info: 5648913810.11 Toomas Ojasaare lauluklubi 16.00
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse saalis
12.11 Tartumaa taidlejate päev
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses
Info 5615 7994
Tasuta13.11 D. Sprivulise mälestusturniir kiirmales 11.00
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse saalis
Turniirid noortele ja täiskasvanutele.
Info 5309367013.11 Perepühapäev Kapteni Keldris 13.00
Kohal on mängujuht, kes tegeleb lastega!
Tasuta
Info: 524542517.11 Viiul E. Hiisi muuseumis. Esineb Günther Lock 18.00
Luunja Kultuuri-ja Vabaajakeskuses
Tasuta
Toetab Kultuurkapital18.11. Uus eesti mängufilm „ Teesklejad“ 18.00
Pilet 4/3 eurot
Luunja Kultuuri-ja Vabaajakeskuses
Psühholoogiline põnevik "Teesklejad" räägib loo paarist, kes alustab pealtnäha süütut rollimängu, mis viib neid aga hävingu äärele.
Peaosas: Mirtel Pohla, Priit Võigemast, Mari Abel, Meelis Rämmeld
Režissöör: Vallo Toomla
Autor: Livia Ulman & Andris Feldmanis19.11 Luunja noorte diskorite festival 12.00
Luunja Kultuuri-ja Vabaajakeskuses
Tasuta
Info 565579124.11 Helkurkõnd „ Helkuriga sõbraks“ 18.00
Kogunemine noortekeskuse juures.
Info ja helkurkõnnile registreerumine www.fb.com/lounaprefektuur
27.11 Esimese advendi tähistamine. Jõulurahu väljakuulutamine 15.30
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse ees
Info 530 93670Keskus jätab endale õiguse teha kavas jooksvaid muudatusi.
28.10.2016
21.10.2016

19.10.2016

10.10.201610.10.2016

06.10.2016
03.10.2016


30.09.201630.09.2016

30.09.2016Seoses 5. Tartu Linnamaratoni toimumisega 1.oktoobril 2016 Tartu linnas ja Luunja vallas on kavas liikluskorralduslikud muudatused kell 9.30- 14.30 vastavalt lisatud ajutistele liikluskorraldusskeemidele.

 

Lisainfo:

  Jooksuraja alla jäävad teed ja tänavad on (transiit) liikluseks suletud (v.a. bussiliiklus Ihastes ja Luunja vallas);
 • Jooksuraja piirkonda jäävatesse elamutesse nii Luunja vallas kui Tartu linnas postitatakse info ürituse toimumisest otseposti teel;
 • Raja alla jäävatele teedele paigaldatakse eelinfo viidad vähemalt 7 ööpäeva enne ürituse toimumist;
 • Juurdepääs elamutele on võimalik pärisuunalise liiklusena mööda rada, kuid võimalusel palume sõidukitel liikumist mööda rada vältida;
 • Kergliiklustee olemasolul kulgeb jooksurada mööda maanteed ääristavat kergliiklusteed (Räpina mnt lõik, Lohkva tee lõik);
 • Jooksuraja ja maanteede ristumised on mehitatud Lõuna Politseiprefektuuri ja vabatahtlike reguleerijatega;
 • Ajutiste liikluskorraldus vahendite paigaldust korraldab OÜ Lõunaliiklus;


Lisamaterjalid:


Tartu Linnamaraton-1.pdf


LM2016_rada_42km_compressed.pdf


LM_2016_programm_EST.docx

23.09.2016

23.09.2016

22.09.2016

19.09.201614.09.201613.09.2016

12.09.2016
08.09.2016
Tartu Tarbijate Koopertiiv avas 8. septembril Luunja vallas Veibri külas Ihaste Konsumi.Ihaste piirkond on viimaste aastatega jõuliselt arenenud, elanike arv üha suurenenud ja vajadus kohaliku kaupluse järele suur.

Avatud kaupluses Lillevälja tee 1 on müügipinda üle 700 m².

Lisaks mugavusele, et piirkonna elanikud saavad toidukaubad kätte kodu lähedalt, peaks uus kauplus vähendama ka piirkonna liikluskoormust, kuna inimesed ei pea enam iga asja pärast kaugematesse poodidesse sõitma. Konsumiga ühes hoones asuvad veel apteek ja taarapunkt.


Ihaste Konsumi avamisel lõikasid koos Tartu Tarbijate Kooperatiivi esindaja Madis Suistega lindi läbi kohalikke elanikke ühendavate seltside - MTÜ Lohkva Külaseltsi ja Ihaste Seltsi - esindajad.  


Konsumi hoone projekteeris Siim &Põllumaa OÜ ning ehitas AS Decora Ehitus.


Nüüd tegutsevad kauplused igas Luunja valla suuremas keskuses - Luunjas, Kavastus ja Lohkva-Veibri piirkonnas. 

05.09.201602.09.2016

08.09 Näituse avamine Luunja vallamajas 16.00
Eesti XX sajandi kunstiklassikud Luunjas!
Koostöös Tallinna Kunstihoonega
Toetab Eesti Kultuurkapital
Näitus jääb avatuks jaanuari alguseni!
Info 5331 0902
Tasuta11.09 Luunja valla Koolialguse pidu 15.00
Lohkva küla korvpalliplatsil.
Buss väljub Kavastust 14.30 (Bussipeatus) ja Luunjast 14.45 (Kultuurimaja eest)
Pärast üritust viib buss tagasi!
Elevust lisavad üllatusesinejad ja mängud.
Info 5615 8379
E-post: lohkva.kulaselts@gmail.com
Tasuta!
Korraldavad: MTÜ Lohkva Külaselts koostöös Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse ja Luunja vallaga.15.09 Luunja kultuurineljapäev 18.00
Riigipalgalised kirjanikud Luunjas Lohkva raamatukogus!
Külas Triin Soomets!
Toetab Eesti Kultuurkapital
Info 5331 0902
Tasuta16.09 Toomas läheb Bollywoodi 21.00
Kapteni Keldris Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse direktori ärasaatmispidu
Hüvasti jätavad vokaalinstrumentaal ansambel LUUNJA KURK
DISKOR KK tuleviku KT
ÜLLATUSED!!
Info 53310902
Tasuta22.09 „Luunja Sügis“ noorte fotonäituse avamine noortekeskuses 17.21
Toetab Eesti Kultuurkapital
Info 5331 0902
Tasuta22.09 Luunja kultuurineljapäev 18.00
Kristiina Kriit viiulill
Toetab Eesti Kultuurkapital
Info 5331 0902
Tasuta30.09 Luunja teatrireede

Abja EHH Teater „SÕDALANE - Kolm naist“ 19.00
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse saalis.
Lavastus "Sõdalane" on lugu naiseks saamisest ja naiseks olemisest...ilus, valus ja võlus. Lavastus pakub kuhjaga naistele äratundmisrõõmu, meestele ehk naiste hingeelu paremini mõista ning austada naist kui müütilist olevust. Naine, ei ole kunagi liiga palju ja on alati piisav sest tõeline naine on ju SÕDALANE!
Info 5331 0902
Pilet 5€

 

02.09.2016

31.08.2016

31.08.2016

29.08.2016


23.08.2016

22.08.2016


19.08.2016

18.08.201616.08.2016

12.08.2016
01.08.2016


29.07.2016                       
    

Luunja Karikas 2016 & ERL Klubide Noortekarikas ... - ERL RatsanetKorraldajaD: Tartumaa RSK & Sporditeenindus
29.07.2016
Kahel eelneval aastal Kabinas toimunud triatlon kolib tänavu Luunja alevikku.


Triatloni võistluskeskus paikneb Luunja jõesadamas.

Esimene start antakse kell 12, kui roosiaias toimub laste duatlon. Võisteldakse kolmes vanusegrupis: 4 - 6-aastased, 7 - 9- aastased ja 10 - 12- aastased.


Kõik ratta-ja jooksuringi läbinud lapsed saavad osavõtudiplomi ja magusa auhinna. Kõige pisemate starti oodatakse neid lapsi, kes on suutelised ilma kõrvalise abita rattaringi läbima.

Triatloni distantsidega alustatakse kell 13, kui jõesadamas antakse ujumiseks start 10-15-aastastele lastele.

Individuaalne ja võistkondlik põhidistants saab stardipaugu tund aega hiljem, kell 14.


Kõigil, kes soovivad võistlusest osa võtta, palutakse registreeruda meiliaadressil kultuurimaja@luunja.ee .

 

Võistluste juhend on leitav Luunja kultuuri-ja vabaajakeskuse kodulehelt.


Kõikide distantside võitjaid ootavad medalid, karikad ja meened.


Luunja triatlon toimub Luunja mõisapäevade raames. Samaaegselt triatloniga saab alevikus külastada ka laata ja Luunja karikatele peetavat ratsutamisvõistlust.

29.07.2016

15.07.2016

11.07.2016

30.06.2016
JUULI28.07 Luunja kultuurineljapäev 18.00
Punane viiul!
Toetab Eesti Kultuurkapital!
Info 5331 0902
Tasuta

 AUGUST


05.08 Tõnis Mägi Luunja roosiaias 20.00

Info 5331 0902
Pilet 10€05.-07.08 Luunja Mõisapäevad ja Luunja Karikas
Info tel. 5331 0902
Tasuta07.08 Luunja triatlon 2016 12.00
Luunja jõesadamas
Tillude ja laste duatlon
Laste ja täiskasvanute triatlon
Info tel. 5309367011.08 Lauluklubi koos Toomas Ojasaarega 16.00
Info tel.  5331 0902
Tasuta27.08 Muinastulede öö 21.00
Luunja jõesadamas
Info 5331 0902
Tasuta 


28.06.2016

22.06.2016

16.06.2016
16.06.2016
14.06.201609.06.2016


NB!  Toimumiskohaks on Luunja lauluväljak
07.06.2016 


10.06 Luunja Rulluisusprint 2016
Kergliiklusteel, Luunja aleviku poolses otsas
Info 5309 3670
Tasuta12.06 Tartumaa Kodukandi Suvesimman 16.00
Info 5331 0902
Pilet 10€16.06 Luunja kultuurineljapäev 18.00
Sinine viiul!
Toetab Eesti Kultuurkapital!
Info 5331 0902
Tasuta19.06 Luunja roosiaia kontsert!
Esinevad Naised Köögis
Info 5331 090223.06 Jaaniõhtu Luunja laululaval 19.00
Rahvuslikud sportmängud.
Harrastuskollektiivide esinemine.
Tule süütamine.
Marko Matvere ja Väikeste Lõõtspillide Ühing
Diskor Kristjan Veedler (Ring FM)
Info 5331 0902
Tasuta
03.06.2016

Lastekaitsepäeval, 1. juunil täitus Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskus rõõmsate perede ja noorimate vallakodanikega – vallavanema vastuvõtule olid  palutud pered, kuhu aasta teisel poolel sündinud pisipoeg või –tütar.

Kutsutud oli 30 pisipõnni koos oma vanematega, teiste seas ka üks kaksikutepaar.

Iga pere sai kaasa õnnesoovid ja kingiks traditsioonilise hõbelusika, meeleoluka kavaga esinesid lasteaialapsed. Tavapäraselt tehti ka ühispilti.

 


02.06.2016


NB! Muudatused liikluskorraldusesTänavaautode kiirendusvõistlus toimub 4. juuni 2016  Luunja Vallas Tartu-Räpina maanteel Tartu linna piiril Juudi kalmistu ja Lohkva ringi vahelisel alal.

Ümbersõit toimub alternatiivseid teelõike kasutades. Kahe ringtee vaheline ala on suletud 4. juuni hommikul kl 4:00 kuni sama päeva õhtul kl 23:00.

 

Võistluse näol on tegemist Eesti Kiirenduse Karikasarja kuuluva etapiga, kus omavahel võistlevad enamasti tänavaautod. Võistlus on ametlik ja registreeritud Eesti Autospordi Liidus. Järgitakse kõiki rahvusvahelisi ja rahvuslikke turvareegleid. Kohal on tuletõrje- ja päästemeeskond. Võistlust juhivad FIA ja EAL atesteeritud kohtunikud. Pealtvaatajate turvalisus tagatakse turvameeskonna kohalolekuga, piirdeaedadega ja turvaaladega.

 

Võistlusega soovitakse juhtida tähelepanu tänaval kontrollimatult kihutamise ohtlikkusele ning kutsuda tänavakihutajaid end kontrollitult ja turvaliselt ametlikel võistlustel proovile panema. Selleks tarbeks on ürituse võistluskavasse tehtud ka vastav nn. igameheklass.

 Liiklusskeem:


Eesti kiirenduse meistrivõistluste Tartu Linnavõistlus 04.06.16.a.V3.pdf

30.05.2016
30.05.2016
26.05.201625.05.201623.05.2016
20. mail Luunjas toimunud kirjanduspäeval anti üle K.E. Söödi lasteluule aastaauhind, mille seekord pälvis Lehte Sööt-Hainsalu luulekogu „Kolm leopardikutsut” eest.

Kunstnikupreemia sai Lea Malin, kes joonistas pildid auhinnatud luulekogusse.


Kogumik sisaldab luuletusi olulistel teemadel - riik, pere, sõbrad, kool, tähtpäevad jm.


Luunja Vallavalitsuse ja Luunja Keskkooli koostöös korraldatav kirjanduspäev toimus tänavu 27. korda.

Karl Eduard Söödi lasteluule auhinda antakse välja alates 1988. aastast, sellega tunnustatakse eelneval aastal esmakordselt ilmunud eesti autori algupärast lasteluulekogu ja selle illustraatorit.

Auhinnalise luulekogu valivad ilmunud uudisteoste hulgast traditsiooniliselt välja Luunja koolilapsed, valiku kinnitab zürii.


Preemia varasemate laureaatide hulgas on Heljo Mänd, Ott Arder, Olivia Saar, Hando Runnel, Ellen Niit, Leelo Tungal, Eno Raud ja teisi tunnustatud luuletajaid. Kunstnikupreemia on teiste hulgas pälvinud Priit Pärn, Edgar Valter, Jüri Arrak.


20.05.2016

19.05.2016
13.05.2016
13.05.2016

12.05.2016

10.05.2016


04.05.2016
15.05 Luunja Rattasprint 2016 12.00

Tillusõidud, lastesõidud, rattasprint

Luunja alevikus
Info 5309 3670
Tasuta16.–22. mai on Luunja valla sünnipäevanädal! Erinevad üritused üle Luunja valla!
16.05   Õunapuude istutamine Kavastus 18.00
Info 5331 0902
Tasuta17.05 Valla sünnipäevale ja K. E. Söödile pühendatud lasteaiatöötajate konverents

Lohkva Lasteaias 13.00
Info 5661 2583
19.05 Luunja kultuurineljapäev 18.00

Riigipalgalised kirjanikud Luunjas!
Lohkva raamatukogus külas Jürgen Rooste
Toetab Eesti Kultuurkapital
Info 5331 0902
Tasuta20.05 K. E. Söödile pühendatud 27. Luunja kirjanduspäev

Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses  10.00
Info 5661 2583
Tasuta20.05 Tänuüritus Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses (kutsetega) 18.00
Info 5661 2583
Tasuta20.05 Suur sünnipäevapidu roosiaias 20.00

Esineb Anne Veski
Info 5331 0902
Tasuta21.05 Luunja päev Prisma juures 11.00–19.00
Esinevad Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse harrastuskollektiivid, kohalikud vabaühendused jne. Valla ettevõtlike inimeste toodangu müük. Otseülekande teeb raadio Ring FM.
Õhtul esineb ansambel Roxxy!
Info 5331 0902
Tasuta22.05   Luunjas presidendid! Tallinna Linnateatri etendus „Orav ja Ilves“ 15.00
Autor: Andrus Kivirähk
Osades: Andrus Vaarik ja Kaspar Velberg (Tallinna Linnateater)
Jant ühes vaatuses, kestab üle ühe tunni.
Aastaid tagasi loodud lugu on osutunud lausa prohvetlikuks ja räägib ajast, mil Ärma talus küpsetati veel leiba ja Kadriorus oli kõik peaaegu korras… President kutsub külla Ivan Orava, kes ilmubki otse põrgust. Ilvesele teeb muret, et tema naine on korduvalt rääkinud kahest võõrast mehest.
Info 5331 0902
Pilet 12/14 € müügil Kultuuri- ja Vabaajakeskuses ja enne etenduse algust.27.05 Luunja kultuurineljapäev Kapteni Keldris 18.00
Arvamusliider Luunjas
Kohtume arvamusliidri Barbi Pilvrega ja räägime päevakajalistel teemadel!
Mekime ka arvamusliidri poolt pakutavaid suupisteid.
Info 5331 0902
Tasuta
Juuni


02.06 Luunja kultuurineljapäev

Riigipalgalised kirjanikud Luunjas!

Toetab Eesti Kultuurkapital

Info 5331 0902

Tasuta04.06 Sansaara klubi tantsuetendus 17.00

Info 5331 0902

Tasuta04.06 Lastekaitsepäeva tähistamine 12.00

Luunja roosiaias

Info 5309 3670

Tasuta05.06 40. Emajõe mängud Lähtel

Info ja registreerimine 5309 3670

Juhend http://www.kultuurimaja.luunja.ee/

09.06 Lauluklubi koos Toomas Ojasaarega 16.00

Info 5331 0902

Tasuta09.06 Luunja kultuurineljapäev 18.00
Näituse avamine galeriis Meie Aja Kangelane

Silver Siilaku fotonäituse „Mais amor, por favor!“ avamine

Näitus jääb avatuks juuli alguseni!

Info 5331 0902

Tasuta10.06 Luunja Rulluisusprint 2016

Kergliiklusteel, Luunja alevikupoolses otsas

Info 5309 3670

Tasuta12.06 Tartumaa kodukandi suvesimman roosiaias 16.00

Info 5331 0902

16.06 Luunja kultuurineljapäev 18.00

Info 5331 0902

Tasuta19.06 Luunja roosiaia kontsert!
Esinevad Naised Köögis

Info 5331 090223.06 Jaaniõhtu Luunja laululaval 19.00

Rahvuslikud sportmängud

Harrastuskollektiivide esinemine

Tule süütamine

Vallavanema tervitus

Marko Matvere ja Väikeste Lõõtspillide Ühing

Diskor Kristjan Veedler (Ring FM)

Info 5331 0902

Tasuta

29.04.2016
26.04.2016
25.04.2016

22.04.2016

18.04.201614.04.2016


12.04.2016
11.04.2016Vana Baskini Teater Luunjas

kell 19.00


„KAITSEINGEL MINU ÕLAL“


Mängivad: MARIKA KOROLEV, TÕNU KILGAS ja VENNO LOOSAAR
Info 5331 0902
Pilet 12/14

08.04.2016

29.03.2016


24.03.2016

22.03.2016


22. märtsil 2016 algab hajaasustuse programmi  taotluste vastuvõtt.


Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil (Puiestee 14, Luunja alevik, Tartumaa 62222) või digitaalselt allkirjastatuna Luunja vallavalitsusele (luunjavv@luunja.ee) hiljemalt 23. mail 2016.

Kontaktisik: ehitus- ja keskkonnanõunik Tamur Tensing, tel 7417 225, 5026 497, tamur@luunja.eeHajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.

Toetatakse kodumajapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteedega seotud tegevusi. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Toetust saavad taotleda hajaasustuse piirkonnas elavad füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:

1. Taotleja elab alaliselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb;

2. Taotleja elukoht on ka rahvastikuregistri andmete kohaselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb (vähemalt alates 1. jaanuarist 2016);

3. Taotlejal ei tohi taotluse esitamise hetkel olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

Projektil võib olla ka kaastaotleja(d). Kaastaotleja peab vastama taotlejaga samadele nõuetele.

Oluline on, et projekti tulemus ei oleks poolik, vaid jõuaks tervikliku lahenduseni. Näiteks peab projekti lõpptulemusena olema joogivesi kättesaadav, juurdepääsutee olema kasutuskõlblik aastaringselt või peab olemas olema leibkonna vajadustele vastav elektrisüsteem.

Projekti maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot. Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka ajavahemikus 2011–2015 hajaasustuse elektriprogrammist, hajaasustuse veeprogrammist ning hajaasustuse programmist saadud toetuse summa. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33 % projekti kuludest.

Taotlus koos lisadokumentidega esitatakse Luunja vallavalitsusele. Töid tohib alustada alles pärast seda, kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping. Uuringud, projekteerimine, riigilõivud, notaritasud, teostusjoonised ja veenanalüüsid on teatud juhtudel abikõlblikud enne toetuslepingu sõlmimist.  

Selleks, et Teie taotlus vastaks kehtestatud nõuetele, lugege enne taotluse koostamist kindlasti läbi programmdokument.

Taotlusvormid, programmdokumendi  jm taotlemiseks vajaliku leiate EAS kodulehelt: http://www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm/.


17.03.201615.03.2016

11.03.2016


04.03.201602.03.2016
01.03.201611.03 Luunja filmireede

Punane varietee 19.00
Varietees on läbi aegade olnud julget, põletavat kirge. Kirg, mis pulbitseb laval, nakkab ja kütab kuumaks publiku, tekitab iha või põlastavat vastasseisu. Kõigi eelduste kohaselt ei oleks nõukaaja tingimustes tohtinud varietee sündida. Ja ometi ta eksisteeris ja veel millise menuga. Menuga, millest tänaseks on jäänud ahhetama panevad legendid.
Filmi režissöör: Manfred Vainokivi
Info 5331 0902
Pilet 2/4€12.03 XXXIX Jaan Jaago mälestusvõistlused kreeka-rooma maadluses 11.00
Luunja Keskkooli võimlas
Info 503 0088
Tasuta13.03. Luunja mälumängusari 17.00
Kapteni Keldris
Info 5209 367014.03 Emakeelepäeva tähistamine
Info 5331 0902
Tasuta17.03 Luunja kultuurineljapäev 18.00
Näituse avamine galeriis Meie Aja Kangelane
Info 5331 0902
Tasuta
19.-27.03 Koolivaheaja programm noortekeskuses
Info 5309 3670
Tasuta24.03 Luunja kultuurineljapäev Kapteni Keldris 18.00
Arvamusliider Luunjas David Vseviov
Kohtume arvamusliidriga ja räägime päevakajalistel teemadel!
Mekkime ka arvamusliidri poolt pakutuid suupisteid
Info 5331 0902
Tasuta27.03 Mõisaaida kabeturniir
Info 5309 3670
Tasuta31.03 Luunja kultuurineljapäev 18.00
Info 5331 0902
Tasuta

 


26.02.2016
23.02.2016

19.02.2016

18.02.2016
Kultuuriministeerium on käesoleva aasta kuulutanud merekultuuriaastaks – "Näoga mere poole".


18.02. kell 16.00 avab Luunja Kultuuri-ja Vabaajakeskus koostöös Käsmu Meremuuseumiga Luunja vallamajas muuseumi peremehe Aarne Vaiku poolt koostatud Urmo Rüütli näituse meremaalidest.


Urmo Rüütel on elukutselt meremees, kes 1970-ndail õppis marinistiks Ester Roode Kunstistuudios. Ta on tegelenud maalimisega üle 40 aasta ning tema näitusi on olnud Soomes, Saksamaal, Eestis.

Näitus jääb avatuks aprilli lõpuni.
16.02.201616.02.201611.02.2016

09.02.2016
29.01.2016


 


29.01.2016
Vana Baskini Teater Luunjas

Kell 19.00


Info tel.  5331 0902


 Pilet 12/14 eurot
25.01.2016
Luunja Kultuuri-ja Vabajakeskuse noortekeskuse ruumes leiab 28. jaanuaril aset noore kirjaniku Anett Tuiski esikromaani "Tulevikuta lootus" esitlus.


Anett Tuisk on Luunja Keskkooli 12. klassi õpilane, kes räägib romaani sünniloost ja paljust muustki. Kohapeal on võimalik värsket kirjandusteost, mis on välja antud Tänapäeva kirjastuse poolt, soodsa hinnaga ka endale soetada.


Salongiõhtut aitavad ilmestada noored muusikud Grete ja Katri.

Romaanist

Jako on 18-aastane Tallinna noormees. Ta on seltskondlik korvpallitalent. Ta on pärit kodust, mis ei ole kodune. Ta ei armasta kohustuslikku kirjandust.

Nella oli 17-aastane Tallinna neiu. Ta elas märkamatut elu. Ta oli kurvameelne, ent samas humoorikas. Ta armastas kirjutada.

Jako ja Nella pole teineteist kunagi tundnud – kuni saatusliku päevani, mil poiss leiab tüdruku päeviku, mis algab sõnadega: "Ma ei taha siin enam olla." Nad on võõrad ajani, mil kohtuvad paberil.


Esitlus algab 28. jaanuaril Luunja Kultuuri-ja Vabajakeskuse noortekeskuse ruumes aadressil Puiestee 2 kell 18.

  


22.01.2016


22.01.2016


20.01.201620.01.2016
Luunja Kultuuri-ja Vabaajakeskus korraldab üritustesarja "Luunjas lahedad kirjanikud".


21. jaanuaril kell 18 kohtub Lohkva raamatukogus lugejatega Armin Kõomägi.

Armin Kõomägi on tuntud Eesti ärimees, metseen ja kirjanik.

Kirjaniku sulest leiab arvukaid teoseid: "Amatöör" (Pegasus 2005), "Nägu, mis jäi üle"(Pegasus 2007), "Pagejad" (Jumalikud Ilmutused, 2009) samalt kirjastuselt 2011.a "Hea firma" ning kirjastuselt Tuum 2013.a "Minu Mustamäe" ja 2015.a "Lui Vutoon".

Kõomägi on tunnustatud Friedebert Tuglase novelliauhinnaga ("Anonüümsed logistikud". Looming, 2005, nr 4) ja 2015.a pälvis Lui Vutooni käsikiri Eesti Kirjanike Liidu romaanivõistlusel I koha.Lahedate kirjanike sarjas saab järgmisena juba 4. veebruaril kohtuda Urmas Vadiga.


Üritustesari on tasuta. Toetab Eesti Kultuukapital.

18.01.2016

Valitsus kavandab haldusterritoriaalse reformi teostada 2017.a kohalikeks valimisteks.

Rahandusministeeriumi poolt on koostatud vastav seaduseelnõu, mis on saadetud kooskõlastamiseks teistele ministeeriumidele ja omavalitsusliitudele, seejärel esitatakse eelnõu Riigikogule. 

 

Reformi ajakava:

01.07.2016    seaduse jõustumine

01.01.2017    vabatahtliku ühinemise taotluste esitamine omavalitsuste poolt

15.02.2017    sundliitmiste algatamine valitsuse poolt

15.07.2017    sundliitmise otsuste langetamine valitsuse poolt

15.10.2017    reformi lõpp

 

Uute omavalitsuste suuruse alampiiriks on valitsus seadnud 5000 elanikku. Teatud juhtudel lubatakse erandeid, kuid siis tuleb põhjendada, kuidas tagatakse vajalik võimekus ilma ühinemata. Sundliitmise korral määrab valitsus, kellega tuleb liituda.


Liitujate vahel sõlmitava ühinemiskokkuleppega lahendatakse uue üksuse nime, sümboolika, eelarve, varade jm küsimused. Kuid need lepped kehtivad üksnes järgmiste valimisteni, seega 4 aastat.

Seadusega antakse võimalus luua soovi korral osavallad eesmärgiga piirkondlikke huve esindada. Osavalla õigused on siiski piiratud - ta võib teha ettepanekuid eelarve, õigusaktide jm osas.


Ette nähakse ühekordsed ühinemistoetused riigieelarvest, mille suuruseks on 100 eurot elaniku kohta, lisaks täiendav toetus suuremate omavalitsuste tekkimisel. Sundliitmise korral ühinemistoetust ei maksta.
Haldusreformi seaduse eelnõu, seletuskiri ja kontseptsioon:


13.01.2016
12.01.2016

07.01.2016

04.01.2016


04.01.2016
Talvise koolivaheaja programm noortekeskuses!
Reede, 08.jaanuar Filmide päev!
Noortekeskus on avatud 14.00-21.00
Kokkamine, pizza-ja filmiõhtu.
Info 5309 367008.01 Luunja filmireede

Kadri Kõusaare „EMA“ 19.00
Kaasaegse retro pastelsetes toonides väikelinna krimilugu pakub äratundmist ja mõrkjat huumorit.
“Ema” on põnevikuline lugu unistuste püüdmiseks tehtud tormakatest otsustest, mille tagajärjed jäävad unistajaid end veel tükiks ajaks meelde tuletama.
Filmi keskmes on tulistamise tagajärjel koomasse langenud täiskasvanud poja eest hoolitsev naine, kes seisab silmitsi terve väikelinnatäie inimestega, kes üritavad tema pojaga juhtunu mõistatust lahendada.
Aga ühes Eesti väikelinnas, kus kõik teavad kõiki ja kõike, välja arvatud seda, mis toimub neil otse nina all, võib ka maailma kõige kohmakam kuritegu jääda lahendamata.
Filmi peaosas mängib sarmikas Rakvere teatri näitlejanna Tiina Mälberg. Teistes peaosades näeme mitmeid värvikaid Eesti näitlejaid nagu Andres Tabun, Andres Noormets, Siim Maaten, Jaan Pehk, Jaak Prints, Rea Lest.
Žanr: Draama, thriller
Pikkus: 1t 25 min
Kinodes alates: 8.01.2016
Film on eesti keeles venekeelsete subtiitritega.
Pilet 2/4€
Info 5331 090214.01 Lauluklubi koos Toomas Ojasaarega 16.00
Info 5331 0902
Tasuta16.01 Sõmeru harrastusteater Luunjas
Info 5331 090221.01 Luunja kultuurineljapäev 18.00
Kirjandusklubi Lohkva raamatukogus külas Armin Kõomägi
Toetab Eesti Kultuurkapital
Info 5331 0902
Tasuta23.01 Mälumängu vabariiklik finaal
Info 5309 3670
Tasuta24.01 Luunja liikumise- ja tervisepäev 12.00
Luunja Keskkooli võimlas
Info 5309 3670
Tasuta28.01 Luunja kultuurineljapäev
Info 5331 0902
Tasuta29.01 Vana Baskini Teater „PETISED“ 19.00
Originaali pealkri: Cheating Cheaters
Tõlkija ja lavastaja: Vello Janson
Kunstnik: Jaak Vaus
Mängivad: Anne Paluver, Marika Korolev, Kärt Reemann, Raivo Rüütel ja Janek Sarapson
Info 5331 0902
Pilet 12/14

28.12.2015


23.12.2015
18.12.2015
Jõulukuu 16. päeval täitus Luunja Kultuuri- ja vabaajakeskus taas pisimate vallakodanikega.

Vallavanema vastuvõtule olid  palutud Luunja valla pered, kes aasta teisel poolel on saanud täiendust pisipoja või –tütre näol. Seekord oli kutsutuid enam kui varasemalt - 35 vastset vallaelanikku koos oma vanematega.


Iga pisipõnn sai kingiks traditsioonilise hõbelusika, meeleoluka muusikakavaga esinesid Luunja lasteaia Midrimaa lapsed. Ühispildile õnnestus suur hulk õnnelikke asjaosalisi siiski ära mahutada.


16.12.2015

15.12.2015

14.12.2015


11.12.2015


07.12.2015

04.12.2015
Vastavalt Ilmateenistuse eeloleva nädalavahetuse prognoosile on Päästeamet valmis reageerima nii tavapärastele kui tormist tingitud päästesündmustele.


Hetkeseisuga on ilmateenistus andnud tormihoiatuse Läänerannikule, Lääne-Eesti saartele, Harjumaale ning Lääne- ja Ida Virumaale.Teadmiseks elanikele tormi või tugeva tuule korral:

 • Õuest kokku korjata kerged ja lahtised esemed, parkida sõidukid lagedale või garaaži

 • Mõelda põhjalikult läbi oma väljasõidud ja võimalusel lükata need edasi ilma paranemiseni

 • Vältida niinimetatud katastroofiturismi üleujutuspiirkondadesse, kuna see võib olla ohtlik

 • Väljas liikudes ja autoga sõites tuleb olla äärmiselt ettevaatlik, tormiga võib murduda puid ja teeolud halveneda

 • Kui sõit on vältimatu, tangi auto ning võta kaasa laetud mobiiltelefon

 • Arvestada tuleb elektrikatkestustega ning laadida täis oma mobiiltelefonide akud

 • Neil, kel joogivesi sõltub elektrist, on soovitav vett varuda

   


Ilmaprognoosid uuenevad pidevalt, ilmateadet saab jälgida www.ilmateenistus.ee.

Hädaabi saamiseks ning otsest ohtu kujutavatest purustustest teatage hädaabinumbril 112.

Elektrikatkestustest palume teatada Elektrilevi rikketelefonil 1343.

Infot teeolude kohta saab maanteeinfo numbrilt 1510.

 


Juhiseid saab:

http://paasteamet.ee/et/kodanikule/loodusjoud/torm.html

https://www.facebook.com/paasteamet

https://twitter.com/paasteamet

 

 

Katariina Vaabel

Lääne päästekeskuse pressiesindaja

Päästeamet

53080418; 444 7827

04.12.201503.12.201502.12.2015

30.11.2015

04.12 Sõudeergomeetri individuaalne ja võistkondlik võistlus
Luunja Keskkooli võimlas
15.00 LASTE VÕISTLUS
16.00 TÄISKASVANUTE JA VÕISTKONDADE VÕISTLUS
Info 5309 367009.12 Luunja valla laste jõulupidu
Luunja Aidateatri laste- ja noortestuudio Aidake(!) esietendus "Virtuaaljõuluõhtu".
Info 741 710110.12 Lauluklubi koos Toomas Ojasaarega 16.00
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses
Info 5331 0902
Tasuta10.12 Kultuurineljapäev 18.00
Kirjandusklubi Lohkva raamautkogus
Info 5331 0902
Tasuta13.12 Kogupere jõululaat 11.00-15.00
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse saalis
Info 522 7457
Tasuta14.12 „Luunja Kultuurimaja 30!“
17.30 aktus (kutsetega)
19.00 Tants ansambli Sept saatel Kapteni Keldris
Info 5331 090215.12 Lohkva Lasteaia jõulupidu
Info 733 364416.12 Luunja valla beebipidu
Info 741710116.12 Luunja valla eakate jõulupidu
Esineb Toomas Anni
Info 741 7101
Tasuta17.12 Luunja Keskkooli jõulupidu
Info 508 929018.12 Tartumaa parimate sportlaste tunnustamine 
Kutsetega19.12 Luunja valla asutuste töötajate jõulupidu 19.00
Tantsuks ansambel Kukerpillid. Üllatused!
Kutsetega
Info 5331 090201.01.2016 Suur uusaastapidu Luunja valla rahvaga 00.00
Kõigile pokaal kihisevat
Kapteni Keldris
Info 5331 0902
Pilet 5€

 


26.11.201523.11.2015

20.11.2015

13.11.2015

12.11.2015


10.11.2015

09.11.2015


 


04.11.2015
Käesoleva aasta 1. novembri seisuga elab elanikeregisti andmetel Luunja vallas 4020 inimest (sh täpselt 2010 meest ja 2010 naist!), tänavu on lisandunud 91 elanikku.  

 

Vallavanem Aare Anderson ja registripidaja-sekretär Katrin Madisson käisid täna valla 4000 elanikku Kairi Poomi kodus õnnitlemas. Üle anti lilled ja ekstra selleks sündmuseks keraamik Maanus Mikkelilt tellitud vallateemaline seinataldrik. Pere kolis Luunja valda septembris Ülenurme vallast.  

 
02.11.201502.11.2015

05.11 Luunja kultuurineljapäev 18.00 Kapteni Keldris
Kunstnik Fideelia-Signe Roots räägib ja küpsetab

Info 5331 0902
Tasuta


07.11 Tartu Akadeemilise Meeskoori Emajõgi ja naiskoori Jõeõed kontsert 19.00

Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses

Info 5331 0902

Tasuta


12.11 Lauluklubi koos Toomas Ojasaarega 16.00

Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskus

Info 5331 0902

Tasuta


12.11 Luunja kultuurineljapäev 16.00
„Eesti kunsti kaheksakümnendad ja üheksakümnendad“ näituse avamine Luunja vallamajas.

Näituse kuraator Mari Kartau.

Näitus jääb avatuks jaanuari alguseni!

Toetas Eesti Kultuurkapital

Info 5331 0902

Tasuta


14.11 X Tartumaa taidlejate päev 2015 16.00

Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse saalis
Info 5331 0902

Tasuta


15.11  Dzintars Sprivulise mälestusturniir kiirmales 11.00

Luunja Kultuuri-ja Vabaajakeskuse saalis

Eraldi turniir noortele (7–16) ja täiskasvanutele

Info 5309 3670


19.11  Luunja kultuurineljapäev 18.00 Kapteni Keldris

Pagulase eri "Mis on islam?”

Info 5331 0902

Tasuta


21.11  Noorte diskorite festival 12.00

Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses

Info 5331 0902


26.11  Luunja kultuurineljapäev 18.00
Kirjandusklubi Lohkva raamatukogus

Toetab Eesti Kultuurkapital

Info 5331 0902

Tasuta


29.11 Esimese advendi tähistamine 17.00

Luunja Kultuuri-ja Vabaajakeskuse ees
Info 5331 0902

Tasuta

 

23.10.2015

22.10.2015


19.10.2015
19.10 Luunja kultuuriesmaspäev Vana Baskini Teater

Kl 19.00
Carole Greep (Prantsusmaa) komöödia kahes vaatuses “Me ootasime teid pikisilmi”
Lavastaja: EERO SPRIIT
Kunstnik: JAAK VAUS
Mängivad: ANTI KOBIN (SA NUKU), TAAVI TÕNISSON (SA NUKU), MERILIN KIRBITS, JEKATERINA NOVOSJOLOVA
Pilet 12.-/14.-
Info 5331 0902


17.–25.10 Koolivaheaja programm

Palju tegevusi lastele ja noortele
19.10 noortekeskus avatud 12.00–18.00
Meisterdamine ja kl.15.00 lauamängude õhtu Marika juhendamisel
20.10 noortekeskus avatud 14.00–21.00 Filmi- ja pannkoogiõhtu
21.10 noortekeskus avatud 12.00–19.00 Matk ja meisterdamine
22.10 noortekeskus avatud 14.00–21.00 Filmi- ja pitsaõhtu
23.10 noortekeskus suletud 10.30–18.00 Väljasõit Võrumaale
Info ja väljasõidule registreerimine 5303 8713
Jälgige reklaami, võib tulla muudatusi!
Info 5309 3670


22.10 Luunja kultuurineljapäev 18.00
Kirjandusklubi Lohkva raamatukogus
Kohtumine Merle Jääger
Toetab Eesti Kultuurkapital
Info 5331 0902
Tasuta


29.10 Luunja kultuurineljapäev 18.00 Kapteni Keldris
„Pagulase eri! Kes on pagulane?“
Kõneleb pagulastele suunatud tugiisikuteenuse juht Juhan Saharov
Info 5331 0902
Tasuta


20.–30.10 Üleriigilised raamatukogupäevad 

Info Luunja Valla Keskraamatukogu 748 8818
Tasuta

15.10.2015
13.10.2015


12.10.201508.10.201505.10.2015


04.10.2015


02.10.2015
Seoses 4. Tartu Linnamaratoni toimumisega 3. oktoobril 2015 Tartu linnas ja Luunja vallas on liikluskorralduslikud muudatused kell 9.30- 14.30 vastavalt lisatud ajutistele liikluskorraldusskeemidele (vt. skeemid nr 14-nr 24).

 

 

Lisainfo:

 • Jooksuraja alla jäävad teed ja tänavad on (transiit) liikluseks suletud (v.a. bussiliiklus Ihastes ja Luunja vallas)
 • Jooksuraja piirkonda jäävatesse elamutesse Luunja vallas ja Tartu linnas postitatakse info ürituse toimumisest otseposti teel
 • Raja alla jäävatele teedele paigaldatakse eelinfo viidad vähemalt 7 ööpäeva enne ürituse toimumist;
 • Juurdepääs elamutele on võimalik pärisuunalise liiklusena mööda rada, kuid võimalusel palume sõidukitel liikumist mööda rada vältida;
 • Kergliiklustee olemasolul kulgeb jooksurada mööda maanteed ääristavat kergliiklusteed (Räpina mnt lõik, Lohkva tee lõik);
 • Jooksuraja ja maanteede ristumised on mehitatud Lõuna Politseiprefektuuri ja vabatahtlike reguleerijatega;
 • Ajutiste liikluskorraldus vahendite paigaldust korraldab OÜ Lõunaliiklus;


Luunja valla territooriumil toimub võistlus ca 9.30 (Rõõmu tee) - 13.00 (Ihaste, Veibri).


Linnast väljaspool olev rajaosa on liiklusskeemidel nr 13-20.


Tartu Linnamaraton.pdf


linnamaratoni_rada_42km_2015.pdf

Indrek Kelk

Juhatuse liige

MTÜ Klubi Tartu Maraton

Tel:+37 27 421 644

Gsm:+372 51 63 260

e-post: indrek@tartumaraton.ee02.10.2015

Tartu linn kavandab idaringtee 3. ehitusala, ette on valmistatud projekteerimistingimuste eelnõu.

Tööde eesmärgiks on siduda ringtee 1. ja 2. ehitusjärk Räpina-Värska maanteega.


Ringteelt lähtuva müra jm mõjude leevendamiseks nähakse ette leevendusmeetmete rakendamist elurajooni ja roheala kaitseks.


Tartu linn kavandab aasta lõpul esitada riigile ringtee rahastamistaotluse, järgmisel aastal korraldada hanke, objekt peaks valmima 2017.a.


Tagasisidet ootame hiljemalt 12.10.2015 e-postil luunjavv@luunja.ee  


Luunja valla ettepanekutest lähtuvalt korrigeeritud eskiislahendus:


eskiislahend_06_ainult_aerofotol.pdf


eskiislahend_06.compressed.pdf


30.09.2015

29.09.2015
29.09.2015

02.10 Luunja kultuurireede EESTI FILM

kl 18.00
Polli päevikud
1914. aasta baltisakslaste valitsetud Eestis jõuab 14-aastane aadlitüdruk tagasi mõisa, kus pinged maad jagavate sakslaste, venelaste ja eestlaste vahel on jõudnud haripunkti. Samal ajal kui tüdruku teadlasest isa hoiab perekonda oma julma kontrolli all, peidab mõisapreili eestlasest mässajat (Tambet Tuisk) – alguses uudishimust ja siis trotsist, andes tõuke pidurdamatule ahelreaktsioonile.
„Polli päevikud“ maalib lummava kuid kummitusliku pildi 20. sajandi algusaastate Saksamaa Keisririigi ja Vene Tsaaririigi ristumisteele jäänud ning hukule määratud ühiskonnas valitsevatest rusuvatest meeleoludest. Režissöör Chris Kraus loob meisterliku portree inimestest vaikselt anarhiasse ja kaosesse suubuvas ühiskonnas.
Film toob vaatajani erakordse näitlejate galerii, mida juhib noor debütant Paula Beer (Oda) ja Tambet Tuisk (Schnaps). Film on üles võetud Eestis, Matsi rannas, Varbla vallas, Pärnumaal, 2009. a suvel just selleks otstarbeks merre püstitatud suurejoonelises mõisas. Film valmis Eesti, Saksa ja Austria ühistööna.
Lavastaja Chris Kraus
Näitlejad: Tambet Tuisk, Paula Beer, Edgar Selge, Jeanette Hain, Ricky Müller
Pilet 2/4 €
Info 5331 090204.10 Luunja matkamäng 12.00
Lõbus ja õpetlik orienteerumismäng peredele ja võistkondadele
Luunja alevikus
Info 53093670
Tasuta08.10 Lauluklubi koos Toomas Ojasaarega 16.00
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse saalis
Info 5331 0902
Tasuta08.10 Luunja kultuurineljapäev 18.00
Fideelia näituse"Tugevate tee" avamine galeriis Meie Aja Kangelane
Toetab Eesti Kultuurkapital
Näitus jääb avatuks novembri lõpuni!
Info 5331 0902
Tasuta16.10 Luunja kultuurireede EESTI FILM

kl 18.00
Roukli
Väikest talukogukonda ähvardab lähenev sõda. Hirmunud elanike elu pööratakse pea peale, kui majja saabuvad kaks põgenikku, kes pagevad salapärase ja nähtavasti kättemaksuhimulise Peedu eest. Järgnevad sündmused süüvivad habrastesse sidemetesse inimeste vahel ja indiviidi iseolemise tähendusse nende taustal. Pealtnäha pessimistlik lähtepunkt areneb filmi edenedes millekski märksa mitmetahulisemaks - teoseks, mis kujutab sügava inimliku ühenduse haprust ja taaskehtestab selle kui õiguspärase võimaluse, juhul kui õpime teisest inimesest lahti laskma.
“Roukli” kutsub vaatajat oma küsimustega suhestuma mitte ainult intellektuaalselt, vaid ka emotsionaalselt, isegi vaimselt.
Lavastaja: Veiko Õunpuu
Osatäitjad: Juhan Ulfsak, Lauri Lagle, Mirtel Pohla, Eva Klemets, Peeter Raudsepp, Tambet Tuisk, Taavi Eelmaa, Meelis Rämmeld
Info 5331 0902
Pilet 2/418.10 Luunja mälumängusarja esimene mäng 18.00
Kapteni Kelder
Oodatud on kõik mälumänguhuvilised. Võistkondade suuruse ja edaspidise toimumise päeva lepime kokku koha peal.
Info 5309367019.10 Luunja kultuuriesmaspäev Vana Baskini Teater 19.00
Carole Greep (Prantsusmaa) komöödia kahes vaatuses “Me ootasime teid pikisilmi”
Lavastaja: EERO SPRIIT
Kunstnik: JAAK VAUS
Mängivad: ANTI KOBIN (SA NUKU), TAAVI TÕNISSON (SA NUKU), MERILIN KIRBITS, JEKATERINA NOVOSJOLOVA
Pilet 12/14
Info 5331 090217.-25.10 Koolivaheaja programm
Palju tegevusi lastele ja noortele
Jälgige reklaami!
Info 5309 367022.10 Luunja kultuurineljapäev 18.00
Kirjandusklubi Lohkva raamatukogus
Kohtumine Merle Jääger
Toetab Eesti Kultuurkapital
Info 5331 0902
Tasuta29.10 Luunja kultuurineljapäev
Info 5331 0902
Tasuta20.-30.10 Üleriigilised raamatukogupäevad
Info Luunja Valla Keskraamatukogu 748 8818
Tasuta


25.09.2015


25.09.2015


18.09.2015

15.09.2015

10.09.2015
07.09.2015

04.09.2015
Luunja Vallavalitsus müüb 17.09.2015 vallamajas (Puiestee 14 Luunja alevik) avalikul suulisel

enampakkumisel:


Kell 11.00

Lohkva külas Aiandi tee 9-2  asuva korteriomandi (72,4 m2) alghind 60 000 € (tagatisraha 2 500 €, osavõtutasu 300 €)


Kell 11.30

Kavastu külas 7-5 asuva korteriomandi (55,8 m2) alghind 6000 € (tagatisraha 200 €, osavõtutasu 30 €)

 

Kell 12.00

Kavastu külas 7-8 asuva korteriomandi (43,6m2) alghind 6000 € (tagatisraha 450 €, osavõtutasu 30 €).Tagatisraha ja osavõtutasu palume maksta kohapeal 30 min enne enampakkumise algust või ülekandega Luunja vallavalitsuse a/a-le EE982200001120133283.


Enampakkumise võitjaga sõlmitakse notariaalne ostu-müügileping.

Füüsilisel isikul kaasa võtta isikut tõendav dokument, juriidilise isiku esindajal volitusi tõendav dokument.Info tel 741 7274, 524 9374 (Harri Lepp)01.09.2015

Tänavu teostatakse Luunja Lasteaias Midrimaa investeeringuid nii sise-kui välistööde osas.

Sisetööd hõlmasid 1, 2. ja 3. rühma ruumide renoveerimist - uued põrandakatted, seinte ja lagede viimistlemine, uste vahetus, uued pistikud-lülitid, tualett- japesuruumide uuendamine, osaliselt uued valgustid, jm. Teostas OÜ Jõgeva Ehitus, tööde maksumus kokku 97 339 eurot. Remonditud ruumid on hetkel juba kasutusse võetud.

 

Käimas on ka välistööd, mis hõlmavad lasteaia hoone vundamendi soojustust ja hüdroisolatsiooni, õueala ja katuste sademevee ärajuhtimist, tänavapoolsete välisuste vanade varikatuste likvideerimist, varikatuste, majaesiste trepiplatvormide, teede ja platside rajamist. Teostajaks samuti OÜ Jõgeva Ehitus, maksumuseks 33 517 eurot.

Mõlemale tööle annab ehitaja lepingu kohaselt 3-aastase garantii.


Lisaks on Midriumaa saanud endale ka unikaalse väikelaste seiklusraja.  01.09.2015


Luunja Keskkooli 1. klassides alustas kooliteed 25 last. Kolmandat aastat järjest avatakse kaks paralleelklassi. Vastsed koolijütsid said esimesel koolipäeval koduvallalt traditsioonilise kingi - õunapuuistiku. Lisaks toetab vald koolitee alustajaid aabitsatoetusega.

 

Gümnaasiumiastmes on õpilaste arv võrreldes varasemaga samuti märkimisväärselt kasvanud. Tänavu alustas 10. klassis 24 õpilast ja kahes esimeses klassis kokku 25. Seekord ei siirdunud ükski Luunjas põhikooli lõpetanu mujale gümnaasiumisse – sedavõrd on kasvanud usaldus oma kooli vastu.

 

Viimastel aastatel on järjekindlalt kasvanud koduvalla koolis haridusteed alustavate laste hulk kõikides kooliastmetes. Seetõttu on paranenud ka kooli rahastamine – riigipoolne finantseerimine toimub nn pearaha põhimõttel.

Luunja Keskkoolis õpib alanud kooliaastal kokku 291 õpilast (mullu alustas 277). Seejuures on arvestatav osa õppuritest pärit teistest omavalitsustest.

 

Hiljuti kinnitatud kooli uue arengukava kohaselt on Luunja Keskkooli eesmärgiks võimaldada võimetekohast arengut turvalises ja kaasaegses õpikeskkonnas. Kooli põhiväärtuste seas on olulisel kohal avatus, loovus, sõbralik õhkkond ning koostöö.

 

Lohkva külaselts koostöös vallaga tervitab kõiki õppureid koolialguse peoga 5. septembril Lohkvas.28.08.2015


 

Kogupere koolialguse pidu!

 


Palume Sind 5. septembril koolialguse peole Lohkva küla korvpalliplatsile.

Korvpalliplats asub Aiandi tee ja Soojuse tee ristmiku vahetus läheduses.

 

  

 

17.00 Algus

17.05 Päevajuhtide tervitus

17.10 MTÜ Lohkva Külaseltsi tervitus ja tutvustus

17.20 Luunja vald annab üle esimestesse klassidesse minejatele kingitused

17.35 Laulab Alexandra-Elizabeth Martinson

17.45 Mängud, meelelahutus ja üllatusesinejad

19.30

20.15 Mängud ja meelelahutus

20.45 Autasustamine ja tänukõned

21.00 Peo lõpetamine

 


 

 


Luunja vallavalitsus ja Lohkva külaselts
27.08.2015

Rahvusvaheline kirjandusfestival „Humanismi võimalikkusest loomariigi äärealal 4.0 MUST RUUT“

Kavastus


Ürituse ajakava:


29. august
12.00 Lahkumine Tartust (Atlantise juurest) laevaga/bussiga Kavastusse
15.00 Saabumine Kavastusse
15.00 - 18.00 auhinnagala MUST RUUT
18.00 - 19.00 õhtusöök
19.00 - 20.00 Adam Wiedemann. Kohtumist viib läbi Hendrik Lindepuu
20.00 - ... muusika Hans-Gunter Lock ja Gerhard Lock. Luuletajate vabakava


30.august
10.00 -11.00 hommikusöök
11.00 - 13.00 kokkuvõte kirjandusaastast 2014 Sven Kivisildnik
13.00 - 17.00 vabakava MUST RUUT
Maalime musta ruutu! Kõik poeedid pannakse maalima Kazimir Malevitši „Musta ruutu“ kunstniku KIWA juhendamisel. Maalidest tehakse näitus, mida presenteeritakse sügisel.
18.00 lahkumine


Toetab Eesti Kultuurkapital


Info 5331 0902


Tasuta


21.08.2015

21.08.2015

Käimas olev Kavastus asuva Parve tee rekonstrueerimine toimub Luunja valla, ettevõtjate ja riigi koostöös.

Hetkel on juba saanud uue asfaltkatte sõidutee, järgneb kergliiklustee rajamine.


Rekonstrueerimise käigus uuendatakse sõidutee kate Kavastu-Koosa tee ristmikust kuni AS Palmako sissesõiduni. Lisaks ehitatakse välja kergliiklustee, korrastatakse bussipeatuse ala. Tööd hõlmavad ka valgustuse rajamist kergliiklustee äärde ning kõiki vajalikke projekteerimistöid.


Tööde peatöövõtjaks on AS Vooremaa Teed. Kogumaksumuseks kujuneb 145,1 tuh eurot.

Rekonstrueerimise üheks eesmärgiks on rekonstrueerida sõidutee, mida kasutatakse intensiivselt AS Palmako tootmistegevusega seotud raskeveokite poolt. Seetõttu osaleb rahastamisel AS Palmako, kes panustab 25 000 eurot. Ülejäänud summa moodustab riigipoolne toetus 95 497 eurot ning Luunja valla omafinantseering 24 613 eurot.  


Kaasatud on teinegi kohalik ettevõte OÜ Conectra, kes oma territooriumiga seonduvad tööd tellib ja rahastab ise.


Teiseks projekti oluliseks eesmärgiks on jalakäijatele ning jalgratturitele eraldi ohutuma liikumisvõimaluse loomine.  

14.08.2015


11.08.2015


Värsket lehenumbrit saab lugeda SIIT."Kodu Uudiste" toimetus ootab septembrikuu numbrisse kaastöid hiljemalt 09.09 kl 17.00.

Leht jõuab kojukandesse 17. septembril.07.08.201506.08.2015

04.08.2015
6.-9. augustil võõrustab Tartumaa Euroopa Meistrivõistlusi Maanteerattasõidus.Osalevad ratturid kümnetest Euroopa riikidest. Võisteldakse naisjuunioride, meesjuunioride ning naiste ja meeste U23 vanuseklassides.  

Võistluste programmis on ka rahvasportlastele ja pealtvaatajatele mõeldud rahvasõit pikkusega 62 km.
Vaata võistlusmarsruute:


1234

Võistlused

N 06.08 12:30Eraldistart U23 naised (18,4 km) Vaata lähemalt
N 06.08 15:00Eraldistart Naisjuuniorid (14,4 km ) Vaata lähemalt
R 07.08 11:00Eraldistart U23 mehed (31,5 km) Vaata lähemalt
R 07.08 15:00Eraldistart Meesjuuniorid (18,4 km) Vaata lähemalt
L 08.08 09:30Naisjuunioride grupisõit (74,4) Vaata lähemalt
L 08.08 15:00Grupisõit U23 naised (124) Vaata lähemalt
P 09.08 10:00Meesjuunioride grupisõit (124) Vaata lähemalt
P 09.08 14:00Grupisõit U23 mehed (161,2 km)
Korraldaja:

Klubi Tartu Maraton MTÜ
Laulupeo pst 25, 51007 Tartu, Estonia
Telefon: +372 7 421 644
E-post: tartumaraton@tartumaraton.ee 

 

www.tartumaraton.ee

www.tourofestonia.ee 

03.08.2015

Tartu Linnavalitsus on saatnud Idaringtee III ehitusala projekteerimistingimuste eelnõu ülevaatamiseks ja vajadusel täiendavate tingimuste esitamiseks (vt allpool lisatud materjalid).

 

Tööde eesmärgiks on siduda Idaringtee I ja II ehitusjärk Räpina-Värska maanteega. Ühendatakse nii autoteede kui kergliiklusteede võrk.

Ristmikud tänavate ja maanteega lahendatakse ringristmikena. Kergliiklusteede ristumine ringteega lahendatakse eritasandilisena olulisemates kergliiklejate liikumissuundades, ristmikel teiste tänavatega projekteeritakse samatasandilised ristumised. Kergliiklusteed projekteeritakse eraldatuna sõiduteest kogu projekteeritava ala ulatuses.

 

Sõidutee ristumine Mõisavahe ja Nõlvaku tänavatega on kavas projekteerida ringristmikuna, ristmik Soojuse teega lihtristmikuna.

Ringtee ristumised kergliiklusteega kavandatakse eritasandilisena:

-  Mõisavahe tn ja Soojuse teed ühendava tänava ristumisel ringteega

-  Aiandi tee kortermajade piirkonda ja Prisma keskust ühendava olemasoleva jalgraja ringteega ristumise   

   piirkonnas

 

Elanikke puudutab eelkõige see, kui sujuvalt saab lahendatud kulgemine jalgsi ja jalgrattaga liikujate jaoks peamistes liikumissuundades, samuti ringtee mõjude leevendamise meetmed. 


Aiandi tee kortermajade piirkonda ja Prisma keskust ühendavast olemasolevast jalgrajast lähtuvalt on kavandatud kergliiklustee, mille ristumine ringteega lahendatakse tunneliga. Seega on sellekohane Luunja valla varasem soov arvesse võetud.  


Ringteelt lähtuva müra jm mõjude leevendamiseks on praeguse ajutise ühendusteelõigu äärde rajatud hekk. Ringtee lõplikul väljaehitamisel peame vajalikuks mõjusamate leevendusmeetmete rakendamist elurajooni ja roheala kaitseks. Konkreetne lahendus pakutakse välja valla poolt, linn kajastab vastavalt projektis ja ehitab valmis.


 

Tartu linn kavandab aasta lõpul esitada riigile ringtee rahastamistaotluse, järgmisel aastal korraldada hanke, objekt peaks valmima 2017.a.

 


Võimalikke ettepanekuid ootame hiljemalt 11.08.2015 e-postil luunjavv@luunja.ee  


eskiislahend_02_1.pdf


Tartu_Linnavalitsus_Korraldus_2015_LV-K-0838.pdf

30.07.2015Luunja lasteaed Midrimaa ootab uuest õppeaastast tööle rühmaõpetajat (1,0 kohta) ning muusikaõpetajat (0,5-0,75 kohta lapsehoolduspuhkuse asendaja) .

Sooviavaldust ja CV-d ootame hiljemalt  13. augustiks 2015. a aadressile Luunja lasteaed Midrimaa, Uus 3, Luunja alev , Tartumaa 62222 või  lasteaed@luunja.ee

 

Lisainfo tel  5340 7693 ja 772 1358

23.07.201517.07.2015

16.07.201514.07.2015

13.07.2015


09.07.2015
Vallavalitsuse tellimusel on käsil kunagise Luunja mõisa majandushoone korrastamistöid.


Arhitektuurimälestisena muinsuskaitse all oleva ning Luunja vallale kuuluva mõisaaegse hoone korrastustööde teostajaks on OÜ Haspo, kes pakkus parima hinna 7378 eurot. Sellest valdav osa, 5000 eurot on Muisuskaitseameti (MKA) toetus.

Tööde hulgas on hoone seest puhastamine (I ja II korrus, kelder - ehituspraht, puud-põõsad jm), sissevajunud katuse eemaldamine, välismüüride pudeda kihi eemaldamine ja müüride katmine, ajutiste avakatete paigaldamine, hoone ümbruse pinnase planeerimine, väljavajunud müüriosa kivide eemaldamine ja uuesti ladumine, osaline vuukide täitmine.

MKA registris viinaköögi nime all olevas hoones toimus teadaoleva info järgi hoopis juustu kääritamine, tegelik viinaköök asus läheduses. Tegemist on mõisaansamblisse kuuluva majandushoonega, millel on säilinud algupärase kujuga hooneosad, arhitektuurseid kujunduselemente ja ehituskonstruktsioone. Algne hoone pärineb tõenäoliselt 19. saj. algusest, sajandi lõpul ehitati seda suuremaks. Ümberehitusi on tehtud ka Nõukogude perioodil, mil hoonet kasutati majandi poolt.


Vald kavandab võimalusel edaspidi taotleda investeeringutoetust ja hoonet tulevikus kasutada jõesadamaga seonduvalt.

 


Teine vallale kuuluv muinsuskaitsealune arhitektuurimälestis – mõisaaegne aednikumaja on üks väärtuslikumaid mõisaajast osaliselt säilinud ehitisi valla territooriumil. See on Luunja mõisakompleksi vanim allesolev elamu (18. saj II pool), mille suurimaks vaäärtuseks on Lõuna-Eesti üks ainulaadsemaid säilinud mantelkorstnaid.

Maja oli pikka aega seisnud kasutuseta. 2009-2010 tellis vald hoone esialgseks päästmiseks töid niipalju, kui tookordne MKA toetus võimaldas - puhastati prahist, eemaldati allakukkunud konstruktsioonid ning katusekivid, toestati laetalasid ja mantelkorstent. Katus kaeti armeeritud kilega. Nüüdseks on kile osaliselt purunenud. Tänavu on vald olemasolevate vahenditega teinud esmavajalikke töid: puhastanud seest ja väljast, toestanud talasid, ladunud üles mantelkorstna väljavajunud osa jm.

Järgnevalt on vajalik ajutise toolvärgi tegemine, sarikate ja roovituse tõstmine ning mädanenud osade vahetamine, uue ajutise ilmastikukindla katusekatte paigaldamine. Selleks taotleb vald taas raha MKA-lt. Nende tööde tegemine lahendaks ilmastikumõjude probleemi ja peataks edasise lagunemise paljudeks aastateks, lisaks muudaks ka visuaalset pilti. 

Edaspidi tuleks konserveerida müürid, taastada laetalastik, sarikad ja roovistik, samuti mantelkorsten restaureerida ning uus katus paigaldada.  

 

Ajaloopärandi hoidmine ja eksponeerimine on oluline osa Luunja valla identiteedist ja kogu Eesti kultuuriloost.07.07.2015

02.07.2015JUULI09.07 J.E.Sõrmusele pühendatud viiulifestival „Punane Viiul“ Luunja Roosiaias kl 19.00
Esinevad
Indrek ja Paul Kristjan Kalda
Indrek Palu
Meelis Orgse
Toetab Eesti Kultuurkapital!
Info 5331 0902
Tasuta13.07 Helju Kesa maalinäitus "Oma küla noored" avamine Luunja vallamajas kl 16.00
Näitus jääb avatuks augusti lõpuni!
Info 5331 0902
Tasuta14.07 Lauluklubi koos Toomas Ojasaarega kl 16.00
Info 5331 0902
TasutaPaarisvõrkpalliturniir Luunja Suvi 2015
Info 515 2776
Tasuta
AUGUST


02.08 Kabina triatlon 2015
Info 5309 3670
Tasuta07.-08.08 Luunja Mõisapäevad
Info 5331 0902
Tasuta07.08 Jaan Tätte kontsert kl 20.00 Luunja Roosiaias
Info 511 1106
Pilet eelmüügist 10€ ja kohapeal 12€
Piletilevi!07.-08.08 Ratsavõistlus Luunja Karikas
Info 5648 0052
Tasuta12.08 Lauluklubi koos Toomas Ojasaarega kl 16.00
Info 5331 0902
Tasuta19.08 Dägo Luunja Roosiaias kl 20.00
Kõige paremate laulude kontsert!
Pilet 10/12€
Piletilevi29.-30.08 Rahvusvaheline kirjandusfestival „Humanismi võimalikkusest loomariigi äärealal“ Kavastus
Info 5331 0902
Tasuta
01.07.2015

29.06.2015

18.06.2015

18.06.2015

16.06.2015

Värsket lehenumbrit saab lugeda SIIT.

Kodu Uudiste toimetus ootab juulikuisesse numbrisse kaastöid  08.07 kl 17.00-ks

Leht jõuab kojukandesse 16. juulil.09.06.2015

Täpsemalt taotlemisest leitav SIIT

08.06.2015

08.06.2015

Linnaliste piirkondade jätkusuutlikku arendamist rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest. Meetme raames toetatakse tegevusi, mille eesmärgiks on säästvate liikumisviiside soodustamine ning linnalistes piirkondades kodulähedase lasteaia- ja lastehoiuvõimaluste loomine.

Tartu linna, Luunja, Tartu, Tähtvere ja Ülenurme valdade koostöös on valminud Tartu linnapiirkonna jätkusuutliku arengu strateegia 2014-2020, mida antud meetme raames soovitakse ellu viia.

Vastavalt siseministri 3.03.2015 määrusele nr 9 „Toetuse andmise tingimused meetmes „Linnapiirkondade jätkusuutlik areng““ ja riigihalduse ministri 19.05.2015 käskkirjale nr 1-3/113 „Linnapiirkondade tegevuskava koostamise protseduurid“ on linnapiirkonna tegevuskava koostamiseks ettepanekuid võimalik esitada lisaks kohalikele omavalitsustele ka Tartu linnapiirkonna sihtasutustel ja mittetulundusühendustel, kelle põhikirjalisteks eesmärkideks on projekti tegevused.

Vormikohased ettepanekud palume esitada perioodil 8.06-1.07.2015 Tartu Linnavalitsusele elektrooniliselt e-posti aadressil vpt@raad.tartu.ee. Samale aadressile palume pöörduda ka küsimuste korral.

 

 

Toetuse andmise tingimused meetmes „Linnapiirkondade jätkusuutlik areng” –

https://www.riigiteataja.ee/akt/106032015030

 

Tartu linnapiirkonna jätkusuutliku arengu strateegia 2014-2020 http://www.tartu.ee/data/Linnapiirkonna%20strateegia_kinnitatud%20181214.pdf

 
05.06.2015

04.06.2015


Etendus toimub Kapteni Keldri väliterrassil

02.06.2015


LUUNJA VALLAVALITSUS VÕTAB KONKURSI KORRAS TÖÖLE

 

PLANEERINGU- JA HALJASTUSSPETSIALISTI

 

 

Vastutusvaldkonnad:

 • detailplaneeringute menetlemine
 • haljastus ja heakord

 

Sobival kandidaadil on:

 • erialane kõrgharidus
 • töökogemus kõnealustes valdkondades
 • väga hea arvutikasutamise ning erialaste andmebaasidega töötamise oskus
 • haldusdokumentide ja ametikirjade koostamise ja vormistamise oskus
 • iseseisev mõtlemine, otsustus- ja vastutusvõime
 • hea suhtlemisoskus ja koostöövalmidus

 

Kasuks tuleb:

 • töökogemus avalikus sektoris
 • valdkondi reguleerivate õigusaktide põhjalik tundmine

 

Omalt poolt pakume:

 • vastutusrikast tööd kiiresti arenevas omavalitsuses
 • head töökeskkonda kaasaegses vallakeskuses
 • enesetäiendamise võimalusi

 

Tööle asumise aeg:  juuli 2015

 

 

Avaldus, motivatsioonikiri, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad palume saata

hiljemalt 16. juuniks 2015 e-posti teel luunjavv@luunja.ee või kirja teel aadressil Puiestee 14, Luunja alevik Luunja vald 62222 Tartumaa.

 

 

 

Lisainfo: vallavanem Aare Anderson,  tel. 7 417100, aare@luunja.ee01.06.2015


26.05.2015

26.05.2015
Luunja Kultuuri-ja Vabajakeskuses korraldab 31. mail taas koostöös valla vabatahtlike naistega lastekaitsepäeva ürituse ning heategevusliku laada.

Sündmus toimub Luunja roosiaias algusega kl.12.00.


Laadal, mille müügikohast saadud tuluga toetakse Luunja valla raskustes peresid, pakutakse eelkõige käsitöö-, toidu-ja lastekaupu. Oma organisatsioone tulevad tutvustama Maanteeamet, Luunja Maanaiste Selts, Kodutütred ja Tartu Perede Liit, kes pakub ka väga soodsalt kasutatuid riideid lastele.


Lapsed leiavad tegevust batuutidel, takistusrajal ja noortekeskuse telgis, kus saab meisterdada. Kohal on Päikesekiisu, kes kutsub lapsi mängima ja näomaalingute tegijad ning patsipunujad. Oma tantsuga tulevad publikut rõõmustama tantsustuudio Carol ja Stassi tantsukooli väikesed tantsulapsed.


 Samal ajal sõidavad Luunja vahel ka rattaralli ratturid, nii et kannatlikkust ja ettevaatust maanteedel!

25.05.2015


25.05.201522.05.2015

21.05.2015


21.05.2015

21.05.201519.05.2015


18.05.2015

15.05.2015


14.05.2015
13.05.2015
Luunja Kultuuri-ja Vabaajakeskus korraldab 08.-12. juunil laste päevalaagri, kuhu ootame lapsi vanuses 7-12.a.

Laagripäevad algavad kl 9.00 ja lõpevad 15.30. Päev algab hommikuampsuga ning iga päev pakume ka sooja toitu. Laager koosneb viiest teemapäevast: spordipäev, looduse ja loomade päev, rahvakultuuripäev, ohutuse-ja linnapäev ning meisterdamispäev. Tegevused toimuvad nii Luunjas kui väljaspool valda.

Igal hommikul kohtume noortekeskuse ruumides, kus ka alati oma päeva lõpetame.


Laagri kasvatajateks on vastava koolituse läbinud ning laagrikasvataja osakutse saanud inimesed.


Laagri osalustasu on 20 eurot, mis kulub peamiselt laste toitlustamisele.


 Hea lapsevanem, kui sa soovid , et sinu laps laagris osaleb, võta ühendust telefonil 53093670 või kirjuta kultuurimaja@luunja.ee.


 Luunja laste päevalaagrit toetab Luunja Vallavalitsus kohaliku omaalgatuse projektitoetuse kaudu.

Kadi Kalmus
Luunja Kultuuri-ja Vabaajakeskus
53093670


Lastelaagri avaldus 201512.05.2015


11.05.2015


06.05.2015


Esineb Arsise kellade kool
06.05.2015
Täiendavate lasteaiakohtade loomise eesmärgil on Luunja vald käivitanud riigihanke Lohkva Lasteaia laiendamise ehitustööde teostamiseks.


Rajatakse täiendavad ruumid 2 rühmale, kokku 36 lapsele. Juurdeehituse tulemusena saab lasteaed ka senisest suurema saali, lisaks ehitatakse osaliselt ümber muid ruume, korrastatakse kinnistule transpordi ligipääsu ning rajatase täiendavaid parkimiskohti.

Juurdeehitus seotakse olemasoleva lasteaiahoonega, et kogu lahendus moodustaks ühtse ja funktsionaalse terviku.


Tööde valmimine on kavandatud tänavu septembriks.


Riigihanke materjalid


Ehitusluba


Eksperthinnang Lohkva Lasteaia juurdeehituse projektile


Arhitektuur-ehitusliku ja sisekujunduse osa põhiprojekt


Elektrivarustuse põhiprojekt


Nõrkvooli osa põhiprojekt


Kütte ja ventilatsiooni osa põhiprojekt


Veevarustuse ja kanalisatsiooni osa põhiprojekt


Kooskõlastused


05.05.2015


04.05.201501.05.2015
Luunja Kultuuri-ja Vabaajakeskus korraldab koostöös Tallinna Kunstihoone ja Eesti Kultuurkapitaliga Luunja vallakeskuses Eesti kunstiklassikat tutvustava näituste sarja.


Avanäitus annab ülevaate Eesti kunstist 1960-ndatel.


Näituse kuraator on kunstnik ja kunstiteadlane Mari Kartau, kes tõi Luunjasse valiku Tallinna Kunstihoone kogust. Luunjas saab vaadata Nikolai Kormašovi, Ilmar Linnati, Lepo Mikko, Leili Muuga, Evald Okase, Väino Parise, Ester Roode, Henn Roode, Richard Sagritsa, Evi Sepa, Ants Viidaleppa, Voldemar Väli, Tõnis Laanemaa, Rinaldo Veeberi, Saima Sõmeri ja Valdur Ohaka töid.


Näituse sarja eesmärgiks on publikule näidata Eesti kunsti arengut kuuekümnendatest kuni üheksakümnendateni, näitamaks kaasaegse Eesti kunsti vundamenti.

Luunja vallamajja on sel aastal tulemas veel näitusi seitsmekümnendatest ning kaheksa-ja üheksakümnedatest aastatest Eesti kunstis.Näitus jääb avatuks juuni lõpuni.


29.04.201527.04.2015


24.04.2015

22.04.201521.04.201520.04.2015

LUUNJA VALLAVALITSUS VÕTAB TÖÖLE

 

 

MAANÕUNIKU

 

 

Vastutusvaldkonnad:

 

 • maakorraldus
 • valla üldplaneering

 

Sobival kandidaadil on:

 • erialane kõrgharidus
 • töökogemus maakorralduse ja planeeringute valdkonnas kokku vähemalt 5 aastat
 • väga hea arvutikasutamise ning erialaste andmebaasidega töötamise oskus
 • haldusdokumentide ja ametikirjade koostamise ja vormistamise oskus
 • iseseisev mõtlemine, otsustus- ja vastutusvõime
 • hea suhtlemisoskus ja koostöövalmidus

 

Kasuks tuleb:

 • töökogemus avalikus sektoris
 • valdkonda reguleerivate õigusaktide põhjalik tundmine

 

Omalt poolt pakume:

 • vastutusrikast tööd kiiresti arenevas omavalitsuses
 • head töökeskkonda kaasaegses vallakeskuses
 • mitmekesiseid kogemusi ja arenguvõimalusi
 • enesetäiendamise võimalusi

 

Tööle asumise aeg:  mai-juuni 2015

 

 

Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad palume saata

hiljemalt 4. maiks 2015 e-posti teel luunjavv@luunja.ee või kirja teel aadressil Puiestee 14, Luunja alevik Luunja vald 62222 Tartumaa.

 

 

 

Lisainfo: vallavanem Aare Anderson,  tel. 7 417100, aare@luunja.ee

16.04.201514.04.2015


14.04.2015


Värsket lehenumbrit saab lugeda SIIT.
08.04.2015

Luunja Vallavalitsus kuulutab

asutamisel oleva LUUNJA VARAHALDUSE SIHTASUTUSE nimel välja konkursi

 

 

SIHTASUTUSE JUHATUSE LIIKME

 

ametikoha täitmiseks

 

Juhatuse liige korraldab Luunja valla poolt loodava Luunja Varahalduse Sihtasutuse tööd.

Sihtasutuse peamisteks ülesanneteks on vallavara haldamine, valla taristu rajamine, arendamine ja korrashoid, investeerimisprojektide teostamine

 

Sobival kandidaadil on:

 • kõrgharidus
 • töökogemus majanduse valdkonnas
 • juhtimiskogemus
 • iseseisev mõtlemine, otsustus- ja vastutusvõime
 • hea suhtlemisoskus ja koostöövalmidus

 

Kasuks tuleb:

 • majandus- või ehitusalane või tehniline kõrgharidus
 • kogemus projektijuhtimise ja riigihangete alal

 

Omalt poolt pakume:

 • vastutusrikast tööd loodavas organisatsioonis
 • mitmekesiseid kogemusi ja arenguvõimalusi edaspidiseks
 • enesetäiendamise võimalusi

 

Tööle asumise aeg:  mai 2015

 

 

Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad palume saata

hiljemalt 22. aprilliks 2015 e-posti teel luunjavv@luunja.ee või kirja teel aadressil Puiestee 14, Luunja alevik Luunja vald 62222 Tartumaa.

 

 

Lisainfo: Harri Lepp,  tel. 7417274, harri@luunja.ee

01.04.2015

 


16.04  Luunja kultuurineljapäev 15.00

Ernst Hiisi sünnipäeva tähistamine

Eesti Rahvusliku Klaverimuuseumi Ernst Hiisi nimelises Luunja filiaalis

Info 5331 0902

Tasuta


17.04 Kokandusklubi 18.00

noortekeskuse ruumides, hooaja viimane!

Info 5309 3670

Tasuta


19.04 Luunja mälumängu sarja hooaja viimane mäng 17.00

Kapteni Keldris

Info 5309 3670

Tasuta


22.04  Luunja jüriööjooks 2015 19.00

Lohkvas

Tillujooksud, lastejooksud, teatejooksud, kultuuriprogramm, jüriöölõke

Info 5309 3670

Tasuta

23.04  Luunja kultuurineljapäev 18.00

Kirjandusklubi Lohkva raamatukogus „Naised proosas!“

Külas Kati Saara Vatmann

Toetab Eesti Kultuurkapital

Info 5331 0902

Tasuta


25.04  Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse harrastuskollektiivide hooaja lõpupidu 17.00
Info 5331 0902

Tasuta


30.04  Luunja kultuurineljapäev 16.00

Luunja vallamajas näituse „Eesti kunst seitsmekümmnendad“ avamine.

Näituse kuraator Mari Kartau

Toetab Eesti Kultuurkapital

Näitus jääb avatuks juuni lõpuni!

Info 5331 0902

Tasuta


30.04  Luunja kultuurineljapäev 19.00

Luunja Aidateatri esietendus

"LÜPSIAEG"

Pilet 4€


30.04  Volbriöö Karneval  koostöös Kapteni Keldriga 21.00

Nõia kostüümides inimestele tasuta ja pokaal kihisevat Kapteni Keldri poolt!

Info 5331 0902

Pilet 2€


27.03.2015


26.03.2015
20.03.2015

20.03.2015
26.03 kell 19.00  Luunja kultuurineljapäev


TEATER 
 

Vana Baskini Teater  "Õnnenumbrid"


Originaali pealkiri: LUCKY NUMBERS


Tõlkis ANDRA AALOE
Lavastaja: EERO SPRIIT
Kunstnik: JAAK VAUS


Mängivad: HELGI SALLO, KATRIN VALKNA, RAIVO RÜÜTEL, MERILIN KIRBITS, RAUNO KAIBIAINEN, MADIS MILLING ja MIHKEL TIKERPALU


Pilet 11€ ja 13€
Piletid saadaval Luunja Kultuuri Ja Vabaajakeskuses ja piletilevis!19.03.2015
Päästeameti pressiteade
19.03.2013


 

Homsest hakkab üle Eesti kehtima tuleohtlik aeg

 

Viimase nädala ajaga väga kiiresti kasvanud maastikupõlengute arv viitab sellele, et Eestis on alanud tuleohtlik aeg.

Päästeameti peadirektori käskkirjaga määratakse tuleohtliku aja alguseks kogu Eesti territooriumil 20. märts 2015.

 

Tuleohtlikul ajal võib looduses tuld teha ainult selleks ettenähtud kohtades. Metsas liikujatel on lõkke tegemisel ja grillimisel soovitav kasutada riigimetsa majandamise keskuse lõkkekohti, nende asukohad leiab internetilehelt www.rmk.ee.

 

Päästeameti tuleohutusjärelvalve osakonna juhataja Rait Puki sõnul on viimase nädala ajaga hüppeliselt kasvanud maastikutulekahjude arv suures osas olnud seotud hooletusega. „Paljudel juhtudel ongi just ulatuslikud maastikupõlengud alguse saanud hooletust lõkke tegemisest. Selle tulemusena on kahjuks tulle jäänud juba ka hooned ja muu inimeste isiklik vara, mille hulgas on ka üks hoovis seisnud laev,“ avaldas Rait Pukk muret.

 

Avalike lõkkekohtade ja grillimisplatside asukohti võib uurida kohalikust omavalitsusest. Lõkke tegemisel nii metsas, maastikul kui ka koduaias tuleb järgida tuleohutusnõudeid. Tuld võib teha vaid vaikse tuulega ja tähelepanelikult jälgida, et sädemed ei lendaks põlevmaterjalidele. Lahtist tuld ei tohi jätta kunagi järelevalveta, vaid tuleb lasta lõpuni põleda, kustutada veega või summutada näiteks liivaga. Oluline on jälgida, et lõkkest ei saaks alguse kulupõleng.

Tuletame meelde, et igasugune kulupõletamine on Eestis aastaringselt keelatud ja karistatav.

 

Sel aastal on päästjad kustutanud juba 326 metsa- ja maastikutulekahju.

 

Täpsemat infot tule tegemise ohutusnõuete kohta saab päästeala infotelefonilt 1524.

 

Päästeameti peadirektori käskkirja tekst on leitav siit.

 
17.03.2015

18. märtsist 2015 alustatakse hajaasustuse programmi taotluste vastuvõttu.Taotluse koos kohustuslike lisadokumentidega palune esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna vallavalitsusele hiljemalt 18.05.2015.Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele paremad elutingimused.


Toetatakse kodumajapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteedega seotud tegevusi. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

 

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:

1. Taotleja elab alaliselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb;

2. Taotleja elukoht on ka rahvastikuregistri andmete kohaselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb (vähemalt alates 1. jaanuarist 2015);

3. Taotlejal ei tohi taotluse esitamise hetkel olla riiklike maksude osas maksuvõlgnevusi, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

 

Projektil võib olla ka kaastaotleja(d). Kaastaotleja peab vastama taotlejaga samadele nõuetele.

Oluline on, et projekti tulemus ei oleks poolik, vaid jõuaks tervikliku lahenduseni. Näiteks peab projekti lõpptulemusena olema joogivesi kättesaadav, juurdepääsutee olema kasutuskõlblik aastaringselt või peab olema rajatud leibkonna vajadustele vastav elektrisüsteem.


Projekti maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot. Toetuse määramisel võetakse arvesse ka varasematel aastatel hajaasustuse elektriprogrammist ja/või hajaasustuse veeprogrammist saadud toetused. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33 % projekti kuludest.


Taotlus koos lisadokumentidega esitatakse vallavalitsusele.

Töid tohib alustada alles pärast seda, kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping. Uuringud, projekteerimine, riigilõivud, notaritasud, teostusjoonised ja veenanalüüsid on teatud juhtudel abikõlblikud enne toetuslepingu sõlmimist.  


Selleks, et Teie taotlus vastaks kehtestatud nõuetele, lugege enne taotluse koostamist kindlasti läbi programmdokument ja konsulteerige valla ametnikuga.Taotlusvormid leiate EAS kodulehelt:

http://www.eas.ee/et/avalikule-ja-mittetulundussektorile/avalike-teenuste-arendamine/hajaasutuse-programm/taotlejale

 Info:


Tamur Tensing, ehitus- ja keskkonnanõunik, tel. 7417 225, 5026497, tamur@luunja.ee

 

 


13.03.2015
Reede, 13.03.

 

8.15-9.00         klassijuhatajatund teemal Luunja Kool 250

9.15-10.50       kontsert-aktus kultuuri- ja vabaajakeskuses (klassijuhataja koos oma klassiga)

10.50-11.10     I söögivahetund

11.10-11.55     klassijuhatajatund koos vilistlastega

11.55-12.15     II söögivahetund

12.00               õpetajate ja vilistlaste vestlusring õpetajate toas

12.15               spordivõistlus võimlas

 

Laupäev, 14.03.

 

15.00–21.00    registreerimine koolimajas

16.30–22.00    registreerimine kultuuri- ja vabaajakeskuses

17.00               kontsert-aktus koos õnnitlustega kultuuri- ja vabaajakeskuses

19.00               vilistlaste klassijuhatajatunnid koolimajas

19.00–23.00    kringlikohvik (uue maja 2. ja 3. korrus)

19.30–21.00    lendude pildistamine 3. korrusel

20.00               pidulik vastuvõtt kooli aulas (kutsetega

                        külalised ning endised ja praegused töötajad)

21.30–24.00    tantsumuusika kooli aulas

21.30–1.30      vilistlasõhtu kultuuri- ja vabaajakeskuses ansambliga Sleepwalkers

1.30–               avatud Kapteni Kelder
11.03.2015

10.03.2015

10.03.2015


10.03.2015


09.03.2015

Jäätmeseaduse kohaselt on kohalikul omavalitsusel kohustus korraldada oma haldusterritooriumil olmejäätmete kogumist ja vedu. Korraldatud jäätmevedu (KJ) on olmejäätmete kogumine ja vedu määratud jäätmekäitluskohta kohaliku omavalitsuse poolt korraldatud konkursil valitud ettevõtja poolt. Jäätmeseaduse kohaselt on KJ rakendamine kohustuslik kõikidele vähemalt 1500 elanikuga omavalitsustele.

KJ põhieesmärgid:

 • kõikide jäätmetekitajate (majapidamiste) hõlmamine jäätmekäitlusega
 • jäätmete logistiliselt optimeeritud vedu
 • stabiilne hinnatase - kindla hinnaga jäätmete vedu kokkulepitud perioodi joosul
 • illegaalse prügistamise vähendamine – kohustusliku jäätmeveo korral väheneb motivatsioon jäätmetest ebaseaduslikult vabaneda, neid lõkkes põletada jne.

 

Nendele jäätmevaldajatele, kellel regulaarne jäätmevedu on ka seni toimunud, KJ olulisi muudatusi kaasa ei too, osadel juhtudel jääb senine vedaja samaks (juhul, kui senine vedaja on hanke võitja).

Luunja valla hanke on võitnud AS Ragn-Sells.


KJ korral veab kõikide antud piirkonnas elavate inimeste jäätmed ära konkursi tulemusena selleks ainuõiguse saanud ettevõte. Teised vedajad selles piirkonnas enam teenust osutada ei või.

Omavalitsuse poolt korraldatud hanke tingimuste kohaselt on määratud lepingu kestus, veo sagedus jm põhitingimused.

 

Kõik lepinguga hõlmatud piirkonnas elavad jäätmevaldajad (kinnistuomanikud, korteriühistud jne) loetakse automaatselt KJ-ga liitunuks valla ja vedaja vahelise lepingu kohaselt.  

Iga jäätmevaldaja võib hiljem sõlmida vedajaga lisaks ka individuaalse lepingu, kuid see ei ole kohustuslik. Individuaalse lepinguga saab soovi korral täpsustada veo sagedust, konteinerite renditingimusi jm üksikasju. Lepingu puudumisel toimub vedu minimaalse paketi alusel (vähemalt 1 kord kuus, hajaasustuses üks kord kvartalis).

Omavalitsus võib põhjendatud taotluse alusel erandkorras vabastada jäätmevaldaja teatud tähtajaks KJ kohustusest, kui kinnistul ei elata või seda ei kasutata.

 

Luunja vallas rakendatakse KJ alates 1. aprillist 2015. Elanikud ise midagi ette võtma ei pea, vajalikud toimingud tehakse valla ja jäätmevedajate poolt. Tähtaja saabudes võtab uus vedaja seniselt üle teenuse osutamise, olles eelnevalt saatnud igale jäätmevaldajale lepingu.
09.03.2015
09.03.2015

Alates 9. märtsist kehtib Luunja valla teedel koormuspiirang üle 8-tonnistele sõidukitele.
04.03.2015

07.03. peetakse Luunja Keskkoolis rahvusvahelisi Jaan Jaago mälestusvõistlusi kreeka-rooma maadluses Samal päeval avatakse Luunja vallakeskuses ka maadlusvõistlustele pühendatud fotonäitus.


Mõõduvõtud Jaan Jaago 38. mälestusvõistlustel algavad kell 11 Luunja Keskkooli spordisaalis.

03.03.2015
Aastakümnete jooksul on Luunja vallas tegutseval maadlusklubil Jaan säilinud arvukalt fotosid erinevatest võistlusest.

Kultuuri- ja vabaajakeskus valis ligi 100 pildist välja 15 meeleolukamat ja vormistas nad A2 mõõdus fotodeks.

03.03.2015
27.02.2015
27.02.2015

Keskkonnaamet (edaspidi KeA) teatab, et Keskkonnaminister algatas 15. jaanuari 2015 käskkirjaga nr 58 Tartu maakonnas Luunja Sirgumetsa külas, Tartu Vilussaare külas ja Vara vallas Põrgu külas asuva Pähklisaare looduskaitseala moodustamise.

Seoses sellega korraldab KeA Jõgeva-Tartu regioon 23. veebruar – 15. märts 2015 Pähklisaare looduskaitseala moodustamisega seotud materjalide avaliku väljapaneku.

 


Kaitseala võeti esmakordselt looduskaitse alla Tartu Rajooni TSN Täitevkomitee 9. septembri 1964. a otsusega nr 99 „Looduse kaitsest Tartu rajoonis“ maastiku üksikelemendina Pähklisaar ja laugasjärved. Vabariigi Valitsuse 15. detsembri 1999 määrusega nr 384 moodustati nendest objektidest Pähklisaare maastikukaitseala. Seega ei võeta määrusega kaitse alla uut ala, vaid täpsustatakse kaitseala piire ja kinnitatakse alale kehtiva looduskaitseseaduse kohane kaitsekord. Samuti muudetakse kaitstava loodusobjekti tüüpi.

 

Tulenevalt vajadusest paremini tagada soo- ja metsaelupaigatüüpide ning kaitsealuse linnuliigi elupaiga kaitse, liidetakse kaitsealale juurde riigiomandis olevat metsamaad ning arvatakse praegusest kaitsealast välja õueala, noored kultuurpuistud ja majandatud metsad.

 

Lähtuvalt loodusväärtuste kaitseks kavandatud kaitsekorrast on Pähklisaare looduskaitseala jaotatud neljaks sihtkaitsevööndiks, millest igaühele on määratud ka täpsem kaitse-eesmärk. Neist eesmärkidest lähtutakse kaitseala valitseja kooskõlastuste andmisel erinevatele tegevustele. Kaitsealal ei ole piiranguvööndeid ega reservaate.

 

Pähklisaare looduskaitseala kaitse-eeskirja määruse eelnõu, seletuskiri ja kaart on lisatud allpool. Määrusega kehtestatakse omanike/valdajate õiguste, kitsenduste ja kohustuste ulatus ning looduskaitseala säilimiseks vajalik kaitsekord. Pärast looduskaitseala kaitse-eeskirja määruse kinnitamist hakkab alal kehtima looduskaitseseaduses sätestatud kaitsekord koos määruses toodud erisustega. Kui kaitsekord piirab oluliselt maa sihtotstarbelist kasutamist, siis on vastavalt looduskaitseseaduse §-le 20 võimalus taotleda kinnistu (või selle piirangutega osa) riigile müümist. Lisaks sellele rakendub vastavalt maamaksuseaduse §-le 4 maamaksuvabastus sihtkaitsevööndites.

 

 

Kaitse-eeskirja eelnõu ja täpsema kaardiga on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku ajal ka Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regiooni Tartu kontoris (Aleksandri 14, ruum 205), samuti Luunja, Tartu ja Vara vallavalitsustes ning nende valdade kodulehel.

 

Põhjendatud ettepanekud või vastuväited kaitse-eeskirja eelnõu kohta palume esitada kirjalikult Keskkonnaametile (Aleksandri 14, 51004 Tartu või e-post: tartu@keskkonnaamet.ee) hiljemalt 15. märtsiks 2015.

 

Kaitseala moodustamise avalik arutelu toimub 16. märtsil 2015 kl 16.00 Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regiooni Tartu kontoris (Aleksandri 14), kus tutvustatakse kaitseala moodustamisel laekunud küsimusi ja ettepanekuid ning kaitseala piiride ja kaitsekorra viimast seisu.


Lisainformatsiooni saab Keskkonnaameti kaitse planeerimise spetsialistilt Maris Pajult telefonidel 740 7138, 5336 5805 või e-posti aadressil maris.paju@keskkonnaamet.ee.

 Seletuskiri

Määruse eelnõu
Kaart
20.02.2015

20.02.201519.02.2015
21.02 Luunja kultuurilaupäev kell 17.00
Eesti film!


 1944


Elmo Nüganeni uus mängufilm käsitleb 1944.a sõjasündmusi Eestis.

Tegevus hargneb Sinimägede lahingutest juulis kuni Sõrve sääre vallutamiseni Punaarmee poolt novembri lõpus. Sõda näidatakse mõlema osapoole – Saksa armees ja Punaväes sõdivate eestlaste silme läbi. Valikuid tuleb langetada mitte ainult sõduritel, vaid ka nende lähedastel.


 Režissöör Elmo Nüganen, stsenarist Leo Kunnas, operaatorid Rein Kotov ja Mart Taniel, kunstnik Kalju Kivi, monteerija Tambet Tasuja, produtsent Kristian Taska.
Osades: Kristjan Üksküla, Kaspar Velberg, Maiken Schmidt, Hendrik Kalmet, Karl-Andreas Kalmet, Priit Pius, Märt Pius, Hendrik Toompere juunior, Gert Raudsep, Mait Malmsten, Peeter Tammearu, Ain Mäeots, Rain Simmul, Kristjan Sarv, Ivo Uukkivi, Andero Ermel ja teised.
Tootjad: Taska Film ja MRP Matila Röhr Productions (Soome)
Filmi pikkus on 1 tund ja 40 minutit.


Info 5331 0902


 Pilet 4€ ja soodus 2€


19.02.2015
16.02.2015

12.02.2015
Aili Karindi raamatu „Emajõe-äärse valla nimekad mehed“ tutvustus Luunja raamatukogus

Kohtumine Aili Karindiga
 

Kohapeal on võimalik raamat soetada hea hinnaga!


 Info tel.  5331 0902
 


12.02.2015
11.02.2015
13.02 kell 19.00
Tabivere harrastusteater Luunjas
Aleksandr Viteri „JAAM“


Info 5331 0902
Pilet 3€

10.02.2015

10.02.2015

09.02.2015

03.02.2015
VEEBRUAR
10.02 Lauluklubi koos Toomas Ojasaarega 17.00
Info 5331 0902
Tasuta13.02 Luunja kultuurireedeTEATER 19.00
Tabivere harrastusteater Luunjas!
Aleksandr Viteri „JAAM“
Info 5331 0902
Pilet 3€14.02 Tartumaa ansamblite päev 18.00
Info 5331 0902
Pilet 2€17.02 Vastlapäev
Info 5331 0902
Tasuta17.02 Luunja kultuuriteisipäev 17.00
Aili Karindi raamatu „Emajõe-äärse valla nimekad mehed“ tutvustus Luunja raamatukogus!
Kohtumine Aili Karindiga
Kohapeal on võimalik raamat soetada hea hinnaga!
Info 5331 0902
Tasuta19.02 Luunja kultuurineljapäev 18.00
Kirjandusklubi Lohkva raamatukogus
Kohtumine luuletaja Kelly Turkiga
Toetab Eesti Kultuurkapital
Info 5331 0902
Tasuta20.02 Kokandusklubi 18.00
Noortekeskuse ruumides
Info 5309 3670
Tasuta21.02 Luunja kultuurilaupäev 17.00
Eesti film!
1944
Elmo Nüganeni uus mängufilm käsitleb 1944. aasta sõjasündmusi Eestis. Tegevus hargneb Sinimägede lahingutest juulis kuni Sõrve sääre vallutamiseni Punaarmee poolt novembri lõpus. Sõda näidatakse mõlema osapoole – Saksa armees ja Punaväes sõdivate eestlaste silme läbi. Valikuid tuleb langetada mitte ainult sõduritel, vaid ka nende lähedastel.
Režissöör Elmo Nüganen, stsenarist Leo Kunnas, operaatorid Rein Kotov ja Mart Taniel, kunstnik Kalju Kivi, monteerija Tambet Tasuja, produtsent Kristian Taska.
Osades: Kristjan Üksküla, Kaspar Velberg, Maiken Schmidt, Hendrik Kalmet, Karl-Andreas Kalmet, Priit Pius, Märt Pius, Hendrik Toompere juunior, Gert Raudsep, Mait Malmsten, Peeter Tammearu, Ain Mäeots, Rain Simmul, Kristjan Sarv, Ivo Uukkivi, Andero Ermel ja teised.
Tootjad: Taska Film ja MRP Matila Röhr Productions (Soome)
Filmi pikkus on 1 tund ja 40 minutit.
Info 5331 0902
Pilet 4€ ja soodus 2€22.02. Luunja Wattbike 12.00
Luunja Keskkooli võimla
Info 5309 3670
Tasuta23.02 Eesti Vabariigi 97. aastapäevale pühendatud sündmused Luunjas!
10.15 Laste ja noorte rongkäik Luunja Keskkoolist Luunja aleviku Vabadussõjas langenute mälestusmärgi juurde
10.30 Miiting ja pärgade asetamine
18.00 Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses aastapäevale pühendatud pidulik aktus
Vallavanema Aare Andersoni tervitus
Agu Uudelepp - Mis on Eesti idee?
Esinevad Jõeõed ja Trambali
Vennad Johansonid
Pärast aktust suupistelaud
Info 5331 0902
Tasuta26.02 Luunja kultuurineljapäev 18.00
Näituse avamine galeriis Meie Aja Kangelane
Toetab Eesti Kultuurkapital
Info 5331 0902
Tasuta27.01.2015


27.01.2015
23.01.2015

19.01.2015


19.01.2015


16.01.2015


15.01.2015
Kutsume Teid üles riigiportaalist eesti.ee elektroonilist valijakaarti tellima. Kui olete e-valijakaardi juba varasemalt tellinud, siis Te ei pea seda uuesti tegema.


Elektroonilise valijakaardiga saadetakse Teile teave kus, kuidas ja millal on võimalik hääletada Teie @eesti.ee aadressile. Elektroonilise valijakaardi tellijatele paberil valijakaarti enam ei saadeta ning paberkaardist loobumine elektroonilise teate kasuks võimaldab säästa nii raha kui ka loodust.

E-valijakaardi tellimiseks minge riigiportaali kodulehele: https://www.eesti.ee/portaal/valimised.valijakaart. Link suunab Teid kõigepealt sisselogimislehele, pärast sisselogimist saate valijakaardi tellida.


E-valijakaart annab Teile vaid vajaliku info, et hääletama minna. Seda ei pea välja printima ega valimisjaoskonnas hääletamiseks kaasa võtma ning see ei ole elektroonilise hääletamise eelduseks.

E-valijakaardi tellimus kehtib ka kõigil järgnevatel valimistel, kuid tellinul on hiljem võimalus elektroonilise valijakaardi saamisest loobuda.


E-valijakaardi tellimiseks peab tellija ametlik @eesti.ee e-posti aadress olema suunatud igapäevaselt kasutatava e-posti aadressi peale. E-posti aadressi saate suunata või aadresse lisada riigiportaali kodulehel:https://www.eesti.ee/portaal/!postisysteem.suunamised
(vajalik sisselogimine). Igapäevase e-posti aadressi muutumisel värskendage ka @eesti.ee aadressi suunamist aadressilhttps://www.eesti.ee/est/minuasjadEt saada valijakaart oma e-posti aadressile juba 1. märtsil 2015 toimuvateks Riigikogu valimisteks, tuleb see tellida hiljemalt 29. jaanuaril.

13.01.2015
Luunja valla jäätmeveo riigihanget vaidlustati ühe pakkuja poolt korduvalt. Vald sai õiguse nii riiklikus vaidlustuskomisjonis kui halduskohtus. Vaidlus jätkus veel ringkonnakohtus, kuid kaebaja võttis kaebuse tagasi. Vald on sõlminud lepingu hanke võitjaga ning teenus rakendub aprillis.   

 

Mullu kevadel valla poolt alustatud riigihanget vaidlustas AS Eesti Keskkonnateenused korduvalt - esmalt riiklikus vaidlustuskomisjonis, seejärel kohtus. Kaebaja soovis tühistada hanke tulemuse, millega tunnistati edukaks AS Ragn-Sells pakkumus. Põhjenduseks tõi kaebaja, et AS Ragn-Sells poolt pakutud hind on liiga madal. Vaidlustuskomisjon ja halduskohus jätsid kaebuse rahuldamata. AS Eesti Keskkonnateenused kaebas seejärel edasi ringkonnakohtule.


AS Eesti Keskkonnateenused loobus lõpuks kaebusest.

 

Korraldatud jäätmeveo alguskuupäevaks on lepingu kohaselt 01.04.2015. Vald ja AS Ragn-Sells on asunud tegema ettevalmistusi teenuse rakendamiseks.

 


13.01.2015

08.01.2015
02.01.2015
 • Tulumaksumäär langeb 21 protsendilt 20 protsendile.

 • Töötuskindlustusmakse määr langeb 3 protsendilt 2,4 protsendile.

 • Maksuvaba tulu ülempiir tõuseb 144 eurolt 154 eurole kuus.

 • Pensionile kohaldatav täiendav maksuvaba tulu kasvab 210 eurolt 220 euroni.

 • Alampalk on 2015. aastal 390 eurot ehk 2,34 eurot tunnis.


 • 2015. aastast muutuvad riigilõivud. Vastavalt toimingute tegelike kulude suurenemisele tõusevad isikut tõendava dokumendi ehk ID-kaardi, reisidokumendi ehk passi ja elamisloa riigilõivud, samuti koolituslubade ja taimede paljundamise ning sordikaitseseaduse ja mahepõllumajanduse lõivud.

  Ühtlasi korrigeeritakse aasta algul kõik riigilõivumäärad ülespoole täiseurodeks. Alla 100-eurosed lõivud korrigeeritakse 1 euro täpsusega ülespoole, näiteks 93,21-eurone lõiv muutub 94 euroks. Alates 100-eurosed lõivud korrigeeritakse 5 euro täpsusega ülespoole, nii muutub 867,43-eurone lõiv 870 euroks.  Alkoholiaktsiis tõuseb 15%, et vähendada alkoholi kättesaadavust.


  Vedelkütuse erimärgistamise seaduse ja aktsiisiseaduse muudatustega tõuseb maagaasi aktsiisimäär uuest aastast 20%. Eriotstarbelist diislikütust võib edaspidi kasutada vaid põllumajanduses ja kalalaevadega Eestis kalastamisel ning kütmiseks ja elektrienergia tootmiseks kuni 1. maini 2015. Kerge kütteõli erimärgistamise lõpetamise tulemusena jääb Eestis kasutusele vaid üks erimärgistatud kütus – eriotstarbeline diislikütus.

  Alla 100 kW seadmega elektrit tootval kodumajapidamisel ja korteriühistul ei teki maksukohustust sõltumata sellest, kas seade on võrku ühendatud. Võrguettevõtjal lasub endiselt maksukohustus elektrienergia ülejäägi eest, mille kodumajapidamine või korteriühistu võrku edastab.
  02.01.2015

  Tartumaa maakonnaliinidel vahetub vedaja ja muutuvad sõiduplaanid  


  Maakonnaliinidel alustas 1. jaanuarist reisijate vedu GoBus ning muutuvad busside liininumbrid ja sõiduplaanid.


  Nii praegu kehtivad kui tulevased sõiduplaanid on üleval ühistranspordi infoportaalis peatus.ee. Uued sõidugraafikud leiab ka veebilehelt tartumaa.ee.  


  Paljudel liinidel tulevad kasutusele sissesõidud, mida teenindatakse ainult soovija olemasolul.

  Kui bussipeatus on sõiduplaanis tähistatud nõudepeatusena väljumiseks, sõidab buss sellesse peatusesse, kui sinna on pileti ostnud vähemalt üks reisija. Mõnedel liinidel on ka ettetellitavad nõudepeatused — sõidusoovi korral peab reisija peatusesse bussi ette tellima sõidule eelneval päeval hiljemalt kella 20-ks telefonil 12012.

  Samalt telefonilt saab informatsiooni liinide sõiduplaanide ja võimalike liinihäirete kohta. Helistamine infotelefonile on helistajale tavakõne tariifi alusel.  


  Maakonnaliinidel on kasutusel kaks invatõstukiga varustatud ning ratastooliga sisenemiseks kohandatud bussi. Vedaja suunab sellise bussi liinile sõitja tellimuse alusel, mis tuleb esitada infotelefoni kaudu vähemalt 48 tundi enne bussi väljumist.  


   Lisateave: Anne Vodi, Tartu maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna peaspetsialist, tel 730 5253.  

  30.12.2014


  30.12.2014

  22.12.2014

  22.12.2014  Soovijad on alati oodatud vallavalitsusse registritoimingut tegema.

   

   

  Milleks on vajalik elukoha registreerimine?

  Elukoha registreerimine on muuhulgas oluline, et omavalitsus saaks adekvaatselt planeerida ja osutada avalikke teenuseid oma territooriumil – vallasisene (kooli)transport, teede korrashoid, tänavavalgustus, haljastus, sotsiaalabi, koolid, lasteaiad ja lastehoid, raamatukogud, velskrid, registritoimingud, kultuuriüritused jne. Teenuseid saab õigesti planeerida, kui on teada potentsiaalsete kasutajate hulk, teenuste rahastamiseks aga on vajalik maksude laekumine.

  Eelkõige iga inimese enda huvides on see, et tema elukohaandmed registris oleksid korrektsed ning vastaksid tegelikule elukohale. Toetuste ja teenuste taotlemine, samuti valimistel osalemine toimub üksnes registreeritud elukoha põhiselt. Elukohaandmete alusel toimub ka üksikisiku tulumaksu laekumine kohalikku eelarvesse, millest teenuseid rahastatakse.

  Elukoha aadressiandmetel on õiguslik tähendus Riigikogu, kohaliku omavalitsuse volikogu ja Europarlamendi valimistel, rahvahääletusel ja rahvaküsitlusel.  Elukoha registreerimiseks on järgmised võimalused:


  -  Luunja Vallavalituses kohapeal tööpäevadel kell 08.00-17.00
  -  kirja teel - postitada täidetud elukohateate blankett aadressil Puiestee 14, Luunja alevik, Luunja vald 62222     

  Vaata siit (http://www.andmevara.ee/public/RR_lisa1_100806.pdf ).                                         e-teenus (http://www.eesti.ee/portaal/rrteenus.index)
  Oma elukohaandmete õigsust saab igaüks kontrollida  riigiportaalis www.eesti.ee  rahvastikuregistri e-teenuseid kasutades.  Tuleb valida kodanikule mõeldud vaheleht ning siseneda portaali kas ID-kaardi või internetipanga paroolidega. Oma elukohaandmete nägemiseks tuleb valida vasakult menüüst rahvastikuregister ning seejärel pakutavate päringute seast enda andmete päring. Elukohaandmete muutmiseks tuleb esitada elukohateade.  

  Elukohateade esitatakse vallavalitsuse rahvastikuregistriga tegelevale töötajale (vallasekretärile või registripidajale). Seda tuleb teha elukoha muutumisel Eestis, elama asumisel välismaale või välismaalt Eestisse.

  Elukoha andmete muutmist saab taotleda:

  • digitaalallkirjaga e-posti teel. Selleks peab olema ID-kaart ning arvuti vastavalt juhistele ettevalmistatud (www.id.ee);
  • riigiportaalis rahvastikuregistri e-teenuseid kasutades (vajalik ID-kaardi olemasolu);
  • kirjalikult, täites elukohateate kohapeal või saates postiga aadressile Puiestee 14 Luunja alevik, Luunja vald 62222.

   


  Vajalikud dokumendid elukohateate esitamisel:

  · elukohateate blanketid:   doc vorm (salvestatav ja digiallkirjastatav);  pdf  vorm (prinditav)

  ·  koopia isikut tõendavast dokumendist juhul, kui dokumendid saadetakse postiga;

  ·  koopia eluruumi kasutamise õigust tõendavast dokumendist või elukohateatele kantud ruumi omaniku nõusolek – juhul, kui teate esitaja ei ole ruumi omanik.

  Elukohateate esitamisel e-posti teel kinnitab ruumi omanik oma nõusolekut digitaalallkirjaga.

  ·  kaasomanike või nende esindajate nõusolek elukohateate esitamiseks - kaasomandis oleva ruumi andmete esitamisel;

  Andmed                                                                                                                   

  Elukohateates esitatakse uue elukoha aadressiandmed. Eelmise elukoha andmed tuleb lisada saabumisel välisriigist. Perekonnaliikmed võivad esitada ühise elukohateate, kus toodud elamaasuvate perekonnaliikmete, sh alaealiste laste andmed. Koos elukohateatega on soovitatav esitada ka oma sidevahendite andmed (e-post, telefon), samuti teise eluruumi aadress, juhul kui isik elab mingil ajavahemikul (nt suvekuudel) mõnes teises elukohas.

  Ruumi omaniku nõusolek                                                                                                                       

  Kui isik ise ei ole elukohateates märgitud eluruumi omanik, lisab ta elukohateatele ruumi kasutamise õigust tõendava dokumendi koopia (nt üürileping) või eluruumi omaniku loa (allkiri elukohateatel). Kaasomandis oleva eluruumi korral lisab teate esitaja kõigi kaasomanike nõusoleku, v.a. juhul, kui omanikevahelisest kaasomandi kasutamise kokkuleppest ei tulene teisiti. Sellisel juhul lisatakse vastavat kokkulepet tõendav dokument.


  Paneme inimestele südamele, et elukoha ümberregistreerimist (ka ajutiselt) mõne konkreetse teenuse tõttu tasub enne tõsiselt kaaluda. Näiteks registreeritakse elukoht Tartusse sealse kooli- või lasteaiavõimaluse lootuses. Soovitame taolistel juhtudel enne pidada nõu omavalitsuse spetsialistidega, et leida endale parim lahendus. Halvemal juhul võib tekkida olukord, kus inimesele tekivad soovimatud tagajärjed - ta ei pruugi saada teenust selles omavalitsuses, kus soovitud.     Info:                                                                                                                             

  registripidaja-sekretär Katrin Madisson, tel. 7417 319, katrin@luunja.ee                        

  vallasekretär Aime Ustav,  tel. 7417 318, 5293633, aime@luunja.ee 
  Tere tulemast Luunja valla elanikuks !

   

  Luunja Vallavalitsus


  19.12.2014

  Jõulude eel täitus Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskus taas noorimate vallakodanikega – vallavanema vastuvõtule olid  palutud valla pered, kuhu aasta teisel poolel sündinud pisipoeg või –tütar. 

   

  Iga pisipõnn sai vallavanemalt kaasa õnnesoovid ja kingiks hõbelusika, meeleoluka kavaga esinesid lasteaialapsed ning beebikooli kasvandikud. Seejärel tehti ühispilti ning löödi kokku shampanjaklaase.

  16.12.2014

  12.12.2014
  PÄÄSTEAMET JA PÄÄSTELIIT*
  12.12.2014
  Pressiteade  Läheneva tormi tulekul soovitab Päästeamet väljas liikumist vältida ning tervist või elu ohustavatest olukordadest teavitada hädaabinumbril 112.

  Ilmajaama andmetel tugevneb täna öösel lõuna poolt alates tugev tuul erakordselt kiiresti paisudes laupäeva hommikul tugevaks tormiks. Lõuna- ja edelatuul ulatub rannikul 20-25, puhanguti 30, Saaremaal ja Hiiumaal kuni 35 m/s. Sisemaal on puhanguid 15-20 m/s. Tihe sadu läheb Lääne-Eestis üle vihmaks, Kesk- ja Ida-Eestis jätkub intensiivne lume- ja lörtsisadu. Tugev torm jätkub kuni laupäeva pärastlõunani (orienteeruvalt kella 16-ni), misjärel saartest alates tuul nõrgeneb ja sadu hõreneb.

  Seoses tormiohuga soovitab Päästeamet püsida siseruumides ning lükata edasi planeeritud väljasõidud. Väljas liikudes ja autoga sõites tuleb olla äärmiselt ettevaatlik, kuna tormiga võib murduda puid. Valmis tuleb olla pikemateks elektrikatkestusteks. Selleks on soovitav hoida käepärast taskulamp. Kindlasti laadige täis mobiiltelefonide akud. Parkige sõidukid lagedamale väljale ning kõik õues olevad lahtised esemed viige varju alla või kinnitage.

  Hädaabi saamiseks ning otsest ohtu kujutavatest purustustest teatage hädaabinumbril 112. Tormikahjudest tekkinud probleemide lahendamiseks võite pöörduda kohalike vabatahtlike päästjate poole.

  Elektrikatkestustest tuleb teatada Elektrilevi rikketelefonil 1343.

  Infot tormi tõttu tekkinud takistustest sõiduteedel saate maanteeinfo numbrilt 1510, samale numbrile võite teada anda ka teele langenud puudest, mis liiklust oluliselt ei takista.

   

  Vabatahtlike päästjate kontaktid üle Eesti leiate Päästeliidu kodulehelt http://bit.ly/1yGWRZh.

   

  *Päästeliit on Eesti vabatahtlike maa- ja merepääste vabaühenduste esindusorganisatsioon.

   

  Lisainfo:

   

  Liina Reinsaar

  Päästeamet

  kommunikatsiooniosakond

  ekspert

  E-mail liina.reinsaar@rescue.ee
  Lauatelefon 628 2085
  Mobiil 517 7601

  www.facebook.com/paasteamet
  12.12.2014

  09.12.2014

  09.12.2014
  08.12.2014

  05.12.2014


  02.12.2014

  02.12.2014


  28.11.2014

  28.11.2014
  Üleriigilise Ühisnädala raames tunnustati 27. novembril Dorpati Konverentsikeskuses Tartumaa aasta kodanikuühendusi, vabakondlasi ja nende toetajaid.


  Luunja vald pälvis tunnustuse vabakonna tegevuse toetamise eest. Eelkõige märgiti ära kogukonna esindajate kaasamist erinevatesse tegevustesse, sealhulgas valla juhtimisse.

     

  Luunja vald sai selle tunnustuse teistkordselt – olime Tartumaa vabakonna aasta toetaja 2011.a.

   


  Tunnustamine viiakse läbi Tartu Ärinõuandla, Kodukant Tartumaa, Tartu maavalitsuse, Tartu linna, Domus Dorpatensise ja TAS koostööna.


  27.11.2014

  25.11.2014

  25.11.2014

  21.11.2014

  20.11.2014
  Festival toimub seekord 22.novembril kell 12.00-24.00 Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeksuses.


  Luunja noorte diskorite festival on ainus Eestis alles olev sellelaadne pika traditsiooniga (18 aastat) üritus, kuhu ootame osalema diskoreid üle terve vabariigi.
  Õhtu peaesinejad Mc Abraham ja Mc Tommyboy


  Palun jagage seda infot ja registreerida võistlustele saab ennast 20. novembrini. Registreerida saab kultuurimaja@luunja.ee


  Peaauhind 200€ IS Music Teami kinkekaart ja karikas!
  Lisaks veel auhindu!


   Täpsem info www.luunja.ee/kultuurimaja

  18.11.2014
  Uute lasteaiakohtade loomise eesmärgil on käimas projekteerimistööde riigihange Lohkva Lasteaia laiendamiseks.

   

  Alushariduse ja lastehoiuvõimaluste laiendamist peab Luunja vald jätkuvalt oluliseks.

  Kõige kiiremaks võimaluseks on lisakohtade loomine valla enda vahenditega Lohkva Lasteaia laiendamise teel. Lohkvas käib täna 4 rühmas kokku enam kui 70 last. Lasteaia kinnistule on võimalik rajada piiratud ulatusega juurdeehitus. Rajatakse täiendavad ruumid 2 rühmale, kokku 36 lapsele.

  Laienduse tulemusena saab lasteaed ka senisest suurema saali, lisaks ehitatakse osaliselt ümber söögisaal ja personaliruumid, korrastatakse kinnistu sadeveesüsteemi ja transpordi ligipääsu ning rajatase täiendavaid parkimiskohti. Projekteerijatele on väljakutseks juurdeehituse sujuv sidumine olemasoleva lasteaiahoonega, et kogu lahendus moodustaks ühtse ja funktsionaalse terviku.


  Hetkel on käimas hange põhiprojekti koostamiseks. Viimane peab valmima uue aasta algul, seejärel teostatakse ehitushange. Laiendus peab valmima 2015.a. septembriks. Seda juhul, kui kõik sujub tõrgeteta.  

  Juurdeehituse kiireks realiseerimiseks peame rahastamisel kasutama üksnes valla enda vahendeid, praegu pole teisi rahastamisallikaid lasteaiakohtade loomiseks.

  Tulevikus, järgnevate võimalike investeeringute jaoks kavandab vald kaasata ka euroraha, kuid uue EL finantsperioodi 2014-2020 toetusmeetmete rakendamine võtab veel aega.

   

  Luunja vald on rakendanud erinevaid lahendusi, võimaldamaks soovijatele lasteaia- või hoiukohti. Alates 2010.a. on valla poolt juurde loodud kokku üle 120 statsionaarse lasteaiakoha. Neile, kellele ei jagu kohta lasteaias, on vallapoolne toetus lapsehoiuteenuse kulude katmiseks, et teenus oleks peredele jõukohane. Oleme teinud lastehoiuteenuse peredele kättesaadavaks võrreldavatel tingimustel munitsipaallasteaiaga. Lapsevanemad valivad sobiva eralasteaia või –hoiu, kulude tasumist toetab vald. Perede poolt jääb tasuda toiduraha ning osalustasu, ülejäänud kulu võtab vald enda kanda. Vald teeb sel viisil koostööd paljude eralasteaedade ja hoiuteenuse pakkujatega.

  18.11.2014

  17.11.2014

  14.11.2014
  Oktoobri lõpus kinnitas volikogu valla tänavuse teise lisaeelarve, millega eelarve tulude maht suurenes kokku 74,4 tuh euro võrra, kulude maht 49 tuh võrra.

  Lisaeelarvega suunati täiendavat raha mitmesse valdkonda, samuti korrigeeriti valla kulusid ja tulusid. 

   

  Eelarvese on vahepeal laekunud rida projektitoetusi, samuti on täpsustunud kuluvajadused.

  Tulusid lisandub tulumaksu 17,8 tuh, projektitoetusi 17 tuh, maa-ainese kaevandamise tasu 16,7, teistelt omavalitsustelt koolitusteenuse eest 15 tuh eurot.

   

  Suuremad lisakulud:

  • teistele omavalitsustele hariduskuludeks      38,5 tuh
  • koolitransport                                                18,5 tuh
  • haljastus                                                        13,1 tuh
  • kultuuri- ja vaba aja kulud                              8,2  tuh

   

  Haridusega seotud täiendavad vajadused on mõistagi seotud õpilaste lisandumisega alates uuest õppeaastast.

  Lisaeelarvega tehti ka rida väikesemahulisi ümbersuunamisi valla asutuste ja tegevusvaldkondade osas.

   

  Valla tegevuskulude maht ulatub nüüd kokku 3,505 miljoni euroni, eelarve kogumaht koos finantseerimistehingute ja investeeringutega aga 4,504 miljoni euroni. Investeeringud moodustavad sellest 916,4 tuh eurot.  12.11.2014

  12.11.2014

  10.11.2014


  Värsket lehenumbrit saab lugeda SIIT


  10.11.2014

  10.11.2014

  10.11.2014
  07.11.2014


  04.11.2014
  03.11.2014
  Luunja Kultuuri-ja Vabaajakeskus korraldab teist aastat koostöös Tasku Keskusega Luunja valla päeva, mille eesmärgiks on Luunja valla ettevõtete, organisatsioonide ja vabaühenduste tutvustamine ning valla hea maine kujundamine.


  Kutsume soovijaid osalema! 

  Kauplema on oodatud oma toodanguga väikeettevõtjad, käsitöölised, talunikud jt.

  Vabaühendustel on võimalik oma tegemisi tutvustada.  
  Hea Luunja valla tegija. Kui oled huvitatud kaasa lööma, registreeru kultuurimaja@luunja.ee  või telefonil 53310902.


   Luunja vallal on, mida näidata, teeme seda koos Taskus !  03.11.2014  Vana Baskini Teater

  „Ootamatu ettepanek“


  VIIMAST KORDA LÕUNA-EESTIS!


  Lavastaja Eero Spriit
  Kunstnik Jaak Vaus
  Osades: Helgi Sallo, Raivo Trass, Raivo Mets ja Veljo Reinik
  Autor Richard Baer/ tlk. Maarja Aaloe


  Kestus: Kaks tundi


  Info 5331 0902


  Pilet 11€ ja 13€


  29.10.2014  25.10.2014
  25.10.2014


  24.10.2014

  23.10.2014


  21.10.2014


  20.10.2014

  17.10.2014


  15.10.2014


  15.10.2014

  14.10.2014


  14.10.2014

  13.10.2014  10.10.2014
  Luunja jõesadama rajamise I etapi tööd on teostatud – valminud on kanal ja slipp.  

  Järgnevatel aastatel sadamaala arendamine jätkub.

   

  Tegemist on esimese järguga ulatuslikumast sadama ja puhkeala projektist, mida vald on asunud realiseerima etappidena. Kõige ressursimahukam ja keerulisem osa on nüüdseks tehtud, järgnevalt ootab ees sildumisrajatiste, tankla jm rajamine.

  Tulenevalt projekti mastaapidest otsustas vald jagada tööd etappidesse ning teostada I etapi tööd oma vahenditega. Vallaeelarvest eraldati I etapi finantseerimiseks 170 000 eurot.

   

  Märtsis alustatud ja äsja lõpetatud tööd hõlmavad kanali ja rannaala kaevetöid - kanali süvendamist koos pinnase teisaldamise, kallaste kujundamise ning planeerimisega. Kanal rajati valdavalt olemasolevale jõeharule, väljakaevatud pinnas paigutati ümbritsevale alale.

  Kanali keskossa on rajatud laiem lõik, mis võimaldab ka pikemate laevade peatumist ja manööverdamist. Pinnasetööde mahuks hinnati esialgsete arvutuste kohaselt kokku ligi 50 000 m3, Tegelikkuses kaevati välja ning teisaldati suurem kogus pinnast. Tegemist on üsna keerulise objektiga – geoloogiliselt ebaühtlane pinnas pakkus üllatusi ning sundis ehitajat nutikaid lahendusi otsima. Vaatamata sellele valmisid tööd  tähtajast varem – detsembri asemel septembri lõpuks.

   

  Rajatud on ka sadamaalal asuv slipp veesõidukite vettelaskmiseks ja väljatõmbamiseks. Tänu piisavale pikkusele on slipp kasutatav nii veetaseme kõrg- kui madalseisu tingimustes. See on oluline, kuna Emajõe veetase kõigub suures ulatuses. Slipi juurde on rajatud ka manööverdamis- ja juurdepääsuala ning paigaldatud pontoonidest valmistatud vetteulatuv käigutee–ujuvsild.

   

  Kanali ja slipi rajas AS Valmap Grupp. Tänavune aasta oli sadama ehitustöödeks ideaalne – tavatult madal veetase ja suhteliselt vähene sademete hulk soosisid töid igati. 


  Järgnevatel aastatel on kavas jätkata sadamaala arendamist. Kokkulepe on operaatoriga, kes rajab sadamaalale kütusetankla nii vee- kui maismaasõidukite tarbeks.

  Avanevatest rahastamisallikatest kavandame edaspidi taotleda investeeringutoetusi sadamarajatiste väljaehitamiseks - statsionaarne kai, ujuvad paadisillad, parkimisala, veevarustus jm. vajalik.  09.10.2014
  Luunja valla riigihange korraldatud jäätmeveo rakendamiseks on konkurendi poolt mitmel korral tulemusteta vaidlustatud. Kõik vaidlustused on seni edukalt lahendatud, ka viimast kaebust ei rahuldatud, õigus jäi vallale.

   

  Aprillis vallavalitsuse poolt välja kuulutatud jäätmeveo riigihanke tingimuste peale esitas riiklikule vaidlustuskomisjonile vaidlustuse AS Eesti Keskkonnateenused, kes soovis hankedokumentides muudatusi. Komisjon rahuldas kaebuse osaliselt. Komisjoni otsuse peale esitas AS Eesti Keskkonnateenused kaebuse halduskohtule. Vald sai kaebajaga siiski kiiresti kokkuleppele ning ettevõte võttis kaebuse tagasi.

   

  Hange jätkus, juulis esitasid hankele oma pakkumused kolm ettevõtet - AS Eesti Keskkonnateenused, AS Ragn-Sells, OÜ Ekovir. Pärast hanke tulemuse (võitja) selgitamist esitas AS Eesti Keskkonnateenused taas vaidlustuse riiklikule vaidlustuskomisjonile sooviga kehtetuks tunnistada hanke tulemus, milles tunnistati edukaks AS Ragn-Sells pakkumus. Põhjenduseks tõi vaidlustaja, et AS Ragn-Sells poolt pakutud hind on põhjendamatult madal -  hiljutistel Tallinna ja Rakvere jäätmehangetel oli ta pakkunud tunduvalt kõrgemaid tasusid kui Luunjas.

  Komisjon leidis pärast nädalatepikkust menetlust, et tegelikult puudus alus vaidlustuse esitamiseks ning otsustas vaidlustuse kaebajale tagastada.

   

  Seepeale esitas AS Eesti Keskkonnateenused uue kaebuse, seekord õigetel alustel. Kaebuse sisu jäi samaks – põhjendamatult madal hind.

  Vaidlustuskomisjon tegi hiljuti otsuse: jätta vaidlustus rahuldamata. Komisjon leiab, et pakkumuse hinna määramine on pakkuja õigus ning vallal polnud põhjust lükata tagasi AS Ragn-Selles pakkumust madala hinna tõttu. AS Ragn-Sells pakkumus oli kõige madalama maksumusega, mistõttu hanke hindamiskriteeriumi „madalaim hind“ alusel tuli see tunnistada edukaks.


  Komisjoni otsuse peale on  veel võimalus esitada kaebus halduskohtule.

   


  Teavitame lähiajal elanikke edasiste tegevuste ajakavast korraldatud jäätmeveo rakendamisel.
  07.10.2014
  Oktoobris alustab MTÜ Noored Toredate Mõtetega kodustele emadele ja eakatele TEE-ME toa kokkusaamiste korraldamisega Luunja noortekeskuses.


  Koduste emade esimene kokkusaamine toimub juba sel teisipäeval, 7. oktoobril kell 10.00 Luunja Noortekeskuses.

  Selleks, et pakkuda Tee-Me toas just Teile vajalikke koolitusi, huvitavaid tegevusi ning põnevaid ettevõtmisi, vajame Teie nõu ning arvamust.
  Ootame emmesid koos pisikestega noortekeskusesse igal teisipäeval 10.00-12.00. See on võimalus tulla kodust välja, suhelda teiste emadega, pidada arutelusid huvi pakkuvatel teemadel ning teha midagi põnevat koos oma lastega.
  Võta teisipäeval sõbranna ja laps kaasa ning tee esimene samm muutmaks oma argipäev vaheldusrikkamaks ning aktiivsemaks juba sel nädalal!


  Ootame Sind ja Sinu last väga!


  Arnika (56299140) ja Heli (524 5309)
  03.10.2014
  02.10.2014  02.10.2014

  01.10.2014


  01.10.2014
  Käimasoleva üleeuroopalise liikumisnädala raames toimub Luunja alevikus pühapäeval 05. oktoobril Luunja matkamäng 2014.


  Luunja Kultuuri-ja Vabaajakeskus kutsub matkamängust osa võtma 4-5 liikmelisi võistkondi.

  Mängu käigus liigutakse mööda Luunja alevikku, kus kontrollpunktides tuleb lahendada erinevaid põnevaid ülesandeid.

  Kõik mängust osavõtjad saavad Move Weeki poolt väikese meene ning kolm esimest võistkonda autasustatakse matkatarvetega. Lisak...s loositakse veel välja mitmeid üllatusauhindu.


  Juhend on leitav kultuuri-ja vabaajakeskuse kodulehelt ja fb grupist Luunja valla harrastussportlased.


   Info tel. 53093670  26.09.2014  23.09.2014
  19.09.2014

  18.09.2014

  Luunja Vallavalitsus korraldab suulise enampakkumise järgmise vallavara võõrandamiseks:


  1. Väikebuss Iveco Turbodaily registreerimisnumbriga 507APR

  Enampakkumise alghinnaks määrata 2 000 (kaks tuhat)  eurot.

  Tagatisraha 15 eurot, osavõtutasu 10 eurot.

   

  2. Lohkva külas Aiandi tee 9  724/6867 mõtteline osa kinnistust ja reaalosa korterile nr 2

  üldpinnaga 72,4 m² alghinnaga 60 000 eurot, kinnistusraamatu number 1850604.

  Tagatisraha 4500 eurot, osavõtutasu 300 eurot.

   

  3. Kavastu külas Mari (elamu nr 7) 558/7121 mõtteline osa kinnistust ja reaalosa korterile  

  nr 5 üldpinnaga 55,8 m² alghinnaga 6 000 eurot,  kinnistusraamatu number 1878404.

  Tagatisraha 450 eurot, osavõtutasu 30 eurot.

   

  4. Kavastu külas, Mari (elamu nr 7) 436/7121 mõtteline osa kinnistust ja reaalosa  

  korterile nr  8 üldpinnaga 43,6 m²  alghinnaga 6 000 eurot, kinnistusraamatu number

  1878704.

  Tagatisraha 450 eurot, osavõtutasu 30 eurot.

   


  Enampakkumine viiakse läbi Luunja vallamajas 2. oktoobril 2014 kell 11:00 punktis 1 nimetatud vara, kell 11:30 punktis 2 nimetatud vara, kell 12:00 punktis 3 nimetatud vara, 12:30 punktis 4 nimetatud vara osas.

   

   

  Tagatisraha ja osavõtutasu palume maksta kohapeal 30 min. enne enampakkumise algust või ülekandega arveldusarvele nr EE982200001120133283).

   


  Enampakkumise võitjatega sõlmitakse ostu-müügileping, korteriomandite puhul 

      notariaalselt.


  16.09.2014
   

  Riigihanke tulemusena Luunja-Põvvatu kergliiklustee ehitustööde teostajaks kinnitatud AS TREF on kergliiklustee ehitustöödega alustanud. Tee valmimine on kavandatud käesoleva aasta sügisel.


  Tööde maksumuseks kujuneb 548,6 tuh eurot. Rahastamine toimub EAS toetusmeetme ja valla vahendite toel.


  Lõplik lahendus tuleb leida ka teeäärse papliallee osas. Puistu seisukorra detailsemaks analüüsimiseks on kavas teostada täiendavad uuringud, mis aitavad täpsemalt hinnata ka puude mõju tee turvalisusele.   16.09.2014

  Korraldatud jäätmeveo rakendamiseks käivitas vallavalitsus riigihanke k.a. aprillis.


  Pärast hanke võitja teatavakstegemist esitas AS Eesti Keskkonnateenused vaidlustuse, taotledes parimaks tunnistatud AS Ragn-Sells pakkumuse tagasilükkamist. Põhjendusena on toodud, et AS Ragn-Sells poolt pakutud jäätmete vastuvõtutasu on põhjendamatult madal. Vaidlustaja üheks argumendiks on asjaolu, et AS Ragn-Sells on pakkunud hiljutistel Tallinna ja Rakvere jäätmehangetel tunduvalt kõrgemaid vastuvõtutasusid kui Luunja vallas. Jäätmeseaduse kohaselt peab jäätmeveo tasu katma jäätmekäitluskoha rajamis-, kasutamis-, sulgemis- ja järelhoolduskulud ning jäätmete veo kulud.

   

  Luunja valla hanke kriteerium on selge - jäätmekäitluse tasude kogusumma. Edukaks tuleb tunnistada pakkumus, mille teenustasude maksumus (st Luunja valla elanike kogukulu jäätmeveole) on väikseim. Seega ei saanud vald antud juhul teistsugust otsust teha (s.o. valida pakkumust, mille hind on kõrgem).

   


  Kaebuse läbivaatamine ja otsuse tegemine toimub eeldatavasti septembrikuu jooksul.  

  Vaidlustuskomisjoni otsuse peale on asjaosalistel võimalik edasi kaevata halduskohtule.

  16.09.2014


  Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskus ning noortekeskus kutsuvad huviringide ja ürituste tutvustusele  15.09.2014


  15.09.2014
  Mälestusüritus toimub kolmapäeval, 17.09. kell 16.00 Pilkas soomepoiste mälestusmärgi juures.

  Kes olid soomepoisid?

   

  Soomepoiste all mõeldakse Teises maailmasõjas Soome relvajõududes Talve- ja Jätkusõjas 1940-44 vabatahtlikena võidelnud eestlasi. Nende motoks oli “Soome vabaduse ja Eesti au nimel“.

  Esimesed soomepoisid olid 1939. ja 1940. a. Eestist Soome põgenenud mehed, kes soovisid anda oma panuse hõimunaabrite võitlusele pealetungiva Punaarmee vastu Talvesõjas. Massilisem Soome minek toimus 1943, kui Saksa okupatsioonivõimud hakkasid eestlasi väeteenistusse mobiliseerima.

  Soomepoisid said korraliku väljaõppe ning enamik neist kuulus 200. Jalaväerügemendi (JR200) koosseisu, mis võitles 1944 suvel ka nn Karjala Kannasel. Kokku võitles Eesti mehi Soome poolel umbes 3400,

  kellest sõja käigus hukkus ligi 200.

  Augustis 1944 toodi soomepoisid rindelt ära ja neil oli võimalus tulla Eestisse Saksa vägede koosseisus Punaarmee vastu võitlema, üle 1700 mehe naasiski kodumaale. Kuid suhted Saksa okupatsioonivägede ja Soomest naasnute vahel ei olnud usalduslikud ning Saksa väejuhatus hajutas soomepoisid laiali eri väljaõppelaagrites ja rindel. Tartu rindel osalesid soomepoisid augusti lõpus alanud Saksa poole vasturünnakus, mis lõppes edukalt. Pupastvere lahingus sai haavata 170 ja langes 34 meest. 40 mehele anti vapruse eest raudristid. Viimase lahingu Tallinna eest pidasid just soomepoisid koos Pitka-poistega 22. septembril 1944 Pääskülas.

  Järgnenud Nõukogude okupatsiooni ajal paljud soomepoisid represseeriti. Soomepoiste hulgas oli rida hiljem tuntud inimesi erinevatelt elualadelt: Ain Kaalep, Raimond Kaugver, Ilmar Mikiver, Vello Salo, Ilmar Talve jt.

  Soomepoisid esindasid nn kolmandat teed – mehi, kes võitlesid Eesti iseseisvuse taastamise eest, kuid ei soovinud sõdida ei Punaarmees ega Saksa vägedes.
  Võitlused Tartumaal


  Käesoleva aasta sügisel möödub 70 aastat soomepoiste naasmisest kodumaale ja nende lahingutest Tartu rindel Emajõe ääres.

  19. augustil 1944 tulid Soome Jätkusõjas võidelnud soomepoisid Hanko kaudu Paldiskisse, et kaitsta kodumaad pealetungiva Punaarmee vastu. Soome kaitsejõududes teeninud ligi 3400 mehest naases Eestisse 1752 meest. Saksa väejuhatuse otsuse kohaselt saadeti naasnud rügemendi kahest pataljonist Tartu rindele Emajõe äärde esimene pataljon. Selle koosseisus oli kokku 580 sõdurit, allohvitseri ja ohvitseri.

  Punaarmee oli selleks ajaks vallutanud Tartu ning saavutanud laia sillapea põhjapool Emajõge. Seetõttu olid Narva rindel võitlevad üksused sissepiiramisohus. Venelaste sillapea ohtlikuma osa hävitamiseks ja vastulöögi andmiseks koondati lisaks kaitsel olnud üksustele veel soomepoiste pataljon ja kaks Eesti politseipataljoni. Vaatamata vastase suurele ülekaalule elavjõus ja suurtükiväes suudeti kolme päevaga 28-30. augustini Emajõe põhjakallas Kärevere sillast kuni Tartu linnani tagasi võita. Selles, koondnimega Pupastvere lahingus, mängis peaosa soomepoiste pataljon. Pataljon kaotas sel päeval langenutena 34 meest, haavata sai 140. Haavatute hulgas oli ka pataljoni ülem kapten Voldemar Pärlin, kes saadud haavadesse haiglas suri. Siiski peatas rünnak vaenlase edasitungi Tartu suunal kolmeks nädalaks.

  Soomepoiste pataljon paigutati ümber Pilka küla lähedusse, rinde tagalasse reservi, kust 17. septembril tuli neil uuesti asuda kaitselahingutesse üle Emajõe rünnakut alustanud ülekaalukate Punaarmee üksustega.

  Raskete kaotuste ja kogu Emajõe rinde murdumise tõttu oldi sunnitud taganema. Lahinguväljale jäi palju langenuid, keda kohalike elanike poolt ühishauda maeti.

   

  Sellel lahinguväljal Ansi talu põllul asub 1999.a püstitatud metallrist tekstiga „Vabaduse eest“.

  Igal aastal septembris kogunevad soomepoisid koos teiste vabadusvõitlejatega Pilka risti juurde, mälestamaks seal langenud relvavendi ja meenutamaks tolleaegseid sõjasündmusi. Mälestuspäeval on alati osalenud ka külalised Soomest.
  12.09.2014
  Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskus teatab:

   


  Värskelt renoveeritud Luunja noortekeskuse avamine toimub

  12. septembril kl 14.00.  Uuenenud keskuses hakkab tööle kohvik, kasutajate käsutuses on wifi, lauamängud, koosolekuruum, filmide näitamise võimalus. Huvilistele pakutakse käelisi tegevusi, mitmesuguseid projektipõhiseid tegevusi, kitarri- ja trummiõpet, bänditegemise võimalust, matkaringi ja muud põnevat.  Lisainfo:

  Kadi Kalmus, tel 5309 3670  Noortekeskus asub Puiestee 2, Luunja alevik  10.09.2014


  Värsket lehenumbrit saab ligeda SIIT.  09.09.2014


  Luunja laulukoor "Jõeõed"
  Koor ootab oma ridadesse nii endiseid, kui uusi lauljaid.  Koori peaeesmärgiks on laulda ilusat ja huvitavat muusikat, milleks on nii klassikalised koorilaulud, kui ka kaasaegsema koorimuusika seaded, samuti rahvalaulud. Meie eesmärgiks on laulda oma südamest kuulajate südamesse. Laulmine toimub korda nädalas, neljapäeviti kell 18.30-20.30 Luunja lasteaias Midrimaa.
  Juhendaja: Anne Kasesalu tel: 5691 9311

  Aeroobika treening
  Koosneb erinevatest aeroobikastiilidest nagu toning, rasvapõletus, StripDance, YogaFunk, ringtreening jne. Treeningud toimuvad  esmaspäeviti 20.00-21.00 ja kolmapäeviti 20.00-21.00 Luunja Keskkooli võimlas.
  Juhendaja: Reene Mägi tel: 5656 1734

  Naisrahvatantsurühm „Klopandi “
  Naisrahvatantsurühm ootab oma ridades jätkama nii endisi kui uusi tantsijaid. Treeningud toimuvad kord nädalas, teisipäeviti 18.00-19.30 Lohkva Lasteaias.
  Juhendaja: Anneli Kann tel: 5552 2271

  Seltskonnatants
  Oodatud on nii suuremate kui väiksemate kogemustega tantsupaarid, kes soovivad oma tantsuoskust täiendada. Ringis õpitakse juurde uusi samme, korratakse ja praktiseeritakse.  Ringis tantsitakse tantse: aeglane valss, viini valss, tango, foxtrot, rock’n’roll või jive, samba, cha-cha-cha, ja rumba. Lisaks nimetatud tantsudele tutvutakse veel teiste tantsudega (salsa, polka, reilender, paso doble jne.) Seltskonnatantsu tunnid toimuvad neljapäeviti kell 18.30-20.00 (algajad) ja kell 20.00-21.30 (edasijõudnud).
  Juhendaja: Eva Kouhia tel: 511 4081

  Line-tantsu ring

  Tantsuõpetaja Jaan Kotter ootab oma line-tantsutundi endisi ja uusi line-tantsuhuvilisi.
  Tunnid toimuvad teisipäeviti kell 19.00-20.30 Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses.
  Juhendaja: Jaan Kotter tel: 5349 1901

  Luunja Aidateater

  Näitemänguhuvilised täiskasvanud käivad Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse suures saalis koos esmaspäeviti kell 18.30-20.00
  Juhendaja: Iiri Saar tel: 522 2506

  Lauluklubi

  Toomas Ojasaare lauluklubi toimub iga kuu teisel teisipäeval kell 17.30. Lauluklubis lauldakse ühiselt rahva seas populaarseid laule.
  Juhendaja: Toomas Ojasaar tel: 5630 2614

  Kogupere käsitööring

  Kogupere käsitööring on mõeldud peredele, kes soovivad koos meisterdada. Koos õpitakse tegema lihtsate vahenditega kodukaunistus taieseid, õlgkaunistusi, viltimist, ehteid jne. Kogupere käsitööring toimub iga teisipäevisti kell 18.00-19.30 Puiestee tn. 2 II korruse käsitöötoas.
  Juhendaja: Helgi Kiik tel: 5565 1688

  Segarahvatantsurühm "Trambali"

  Segarahvatantsurühm Anneli Kann juhendamisel. Ootame huvilisi tantsima. Tantsimine toimub korda nädalas, kolmapäeviti kell 18.30-20.00 Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses.
  Juhendaja: Anneli Kann tel: 5552 2271

  Tervisevõimlemine

  Võimlemine ja tervisenõuanded nendele, kelle jaoks aeroobika on liiga hoogne.

  Võimelmine toimub neljapäeviti kell 17.30-18.30 Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses.

  Juhendaja: füsioterapeut Ivi Vaher tel: 512 8823

  DJ Kool

  DJ kool ootab oma ridadesse noori muusikahuvilisi, kes soovivad plaate mängida.
  Info 5331 0902

  Võrkpall

  Esmaspäev 18.00-19.30 Toimub Luunja Keskkooli võimlas
  Juhendaja: Aadu Raav tel: 515 2776

  Korvpall

  Teisipäev 19.30-21.00 ja reede 19.30-21.00 Toimub Luunja Keskkooli võimlas.
  Juhendaja: Steven Saaristu tel: 502 7680

  Kitarriõpe

  Kitarriõppe tunnid algajatele ja edasijõudnutele. Saab õppida nii akustilist kui elektrikitarri. Neljapäeviti kell 15.00-17.00 Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse noortekeskuses.

  Juhendaja: Karl Anton tel: 5556 3799

  Lohkva lasteaia rahvatantsuring

  Lohkva lasteaia rahvatantsuring Anneli Kann juhendamisel.
  Juhendaja: Anneli Kann tel: 5552 2271

  Trummiõpe
  Tunnid toimuvad kolmapäeviti kell 15.00-17.00 noortekeskuses
  Juhendaja: Rain-Eric Selli tel: 5340 0507

  Prooviruum ansamblitele
  Info 5331 0902

  Matkaring

  Ring hakkab toimuma noortekeskuses ja looduses.

  Ringi juhendaja Aare Jaemaa 5458 0764

  Ringi toimumise ajad täpsustamisel  08.09.2014
  Tänavuse vallateede remondi kava kohaselt on kõvakatte saanud Pargi tänav ja Peru tee. Suurima mahuga on siiski kruusakattega teede seisundi parandamine.

   

  Kõvakatte on saanud Peru tee lõik ca 500 m ulatuses. See on jätkuks mullu ja tunamullu teostatud Peru tee alguslõigu ning Talli tee ja Talli põik katmisele, millesse lisaks vallale panustati ka ettevõtjate poolt, kes nimatatud teid enim kasutavad. Suurimaks panustajaks oli OÜ Luunja Mõis.

  Kõvakate rajati tänavu ligi 600 m ulatuses ka Pargi tänavale Luunja alevikus. Tegemist on elamuarendusega, kus tänaseks on elatud juba aastakümneid. Vald kavatseb teede seisundi parendamisse panustades järgida tasakaalu uusasumite ja elamupiirkondade vahel. 

   

  Vallale kuuluvate teede ja tänavate remonti teostatakse vastavalt iga-aastasele remondikavale.

  Tänavune kava sisaldab nii kruusakattega teede korrastamist, kõvakatte rajamist kui ka teede pindamist. Vallaeelarves on tänavu teede korrashoiuks kokku 228 500 eurot, millele lisandub 60 000 eurot investeeringuteks (uue kõvakatte rajamiseks). Sellest kulub 100 000 remondiks, 70 000 suviseks hoolduseks, 50 000 talviseks hoolduseks ning 8500 eurot bussipeatuste korrashoiuks jm teedega seonduvaks. Tänavune eelarvemaht on remondi osas mullusest 15 000 võrra ning suvise hoolduse osas samuti 15 000 euro võrra suurem, talvise hoolduse osas aga 47 tuh euro võrra väiksem.

  Kruusakattega teid on vallas kõige enam, seetõttu on remondimaht nende osas suurim. Teekatete parendamine hõlmab tänavu ligi 20 kruusakattega teelõiku, kokku ligi 10 km ulatuses. Lisandub kuivenduskraave 1,16 km ning teepervede koorimist 1,6 km ulatuses. Kruusateedele oli käesoleval aastal elardatud kokku 89,9 tuh eurot (mullu 58 tuh).

  Teekatte pindamist või katmist freesitud asfaldiga tehakse tänavu Veibrimetsa teel ja Parve teel, kokku 0,46 km ulatuses.

  Tolmutõrje kloriidiga hõlmas 22 teelõiku ligi 11 km ulatuses.  08.09.2014


  Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskus teatab:

   


  Värskelt renoveeritud Luunja noortekeskuse avamine toimub

  12. septembril kl 14.00.  Uuenenud keskuses hakkab tööle kohvik, kasutajate käsutuses on wifi, lauamängud, koosolekuruum, filmide näitamise võimalus. Huvilistele pakutakse käelisi tegevusi, mitmesuguseid projektipõhiseid tegevusi, kitarri- ja trummiõpet, bänditegemise võimalust, matkaringi ja muud põnevat.  Lisainfo:

  Kadi Kalmus, tel 5309 3670  Noortekeskus asub Puiestee 2, Luunja alevik


  05.09.2014

  04.09.2014
  Rahvusvaheline kirjandusfestival „Humanismi võimalikkusest kalariigi äärealal“


  06.september
  13.00 Lahkumine Tartust Alfaga mööda Emajõge Kavastusse luule saatel
  14.45 Saabumine Kavastusse
  15.00-19.00 Tõlkes kaduma läinud!
  Avatud foorum tõlkimise teemal
  Eesti Kirjanduse Teabekeskus Kerti Tergem
  Loov Euroopa Yvelin Karu-Veskioja
  Hannu Oittinen
  Pi Filimonoff
  19.00-20.00 Söök
  20.00-... Tõelise Juhan Liivi Luulepreemia 2014 väljaandmine!
  Pidu ja elavad ettekanded luuletajate esituses
  Muusika
  Indrek Palu ja Leonora Palu  07. september
  Tõlkes kaduma läinud!
  10.00-11.00
  Hommikusöök
  12.00-12.45
  Tõlkes kaduma läinud!
  Veiko Märka "Laula, laula, pappi! ehk 800 aastat eesti epigrammi"
  13.00-13.45
  Tõlkes kaduma läinud!
  Lauriito Meriloo "Sex Lenini teoste põhjal“
  14.00-17.00
  Poeetide vabakava
  18.00
  Lahkumine Tartusse  Info 5331 0902
  Toetab Eesti Kultuurkapital
  Tasuta
  01.09.2014
  Luunja valla kolmes lasteaias ja kahes koolis alustas uut õppeaastat kokku 513 last (mullu 479).


  Kooliteed alustas viimaste aastakümnete suurim hulk õpilasi.

  Luunja Keskkooli 1. klassides helises esimene koolikell täna 41 lapsele (mullu 33). Teist aastat järjest rakendas kool tööle kaks paralleelklassi. 

   

  Gümnaasiumiastmes on õppurite arv samuti kasvanud, ulatudes kokku 50-ni, neist 23 õpib 10. klassis.

  Luunja Keskkooli kogu õpilaspere suuruseks on alanud kooliaastal 273 (mullu 240).  Kolmes valla lasteaias käib kokku 229 last: Kavastus 21, Luunja Lasteaia Midrimaa seitsmes rühmas 131 last ja Lohkva Lasteaia neljas rühmas 77 last.  Vastsed koolijütsid said esimesel koolipäeval koduvallalt traditsioonilise kingi - õunapuuistiku. Lisaks toetab vald koolitee alustajaid 130 eurose aabitsatoetusega ning korraldab koolialguse peo.    30.08.2014

  Põvvatu-Luunja kergliiklustee rajamisega seonduvalt on ulatuslikku vastukaja põhjustanud teeäärne papliallee. 


  Seisukohatade ärakuulamiseks ning võimalike lahendusvariantide arutamiseks toimub
  AVALIK ARUTELU


  4. septembril kell 18.00

  Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse saalis


   

  Luunja Vallavolikogu

  Luunja Vallavalitsus

  29.08.2014

  Luunja valla esimeste klasside õpilaste


  koolialguse pidu


  3. septembril kell 17.30 Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses.


  Esinevad Luunja Keskkooli õpilased, antakse üle meened, mänge juhendab Anneli Kann.

  Pakutakse kommi ja limonaadi.

   

   

  Info:

  Kadi Saarso

  vallavalitsuse haridusnõunik

  741 7234

  5661 2583
  29.08.2014

  26.08.2014


  22.08.2014

  21.08.2014

  Lohkva-Kabina-Vanamõisa maantee alguslõigule rajatud kergliiklusteed on nüüdseks pikendatud Räpina maanteeni.


  Maanteeameti lõuna regiooni tellimusel ning Luunja valla ettepanekul rajatud tee I etapp valmis 2013.a.

  14.08.2014


  13.08.2014


  Värsket lehenumbrit saab lugeda SIIT

  12.08.2014


  16. augustil kl 12–20


  Toimub Luunja Roosiaias


  EESTI HERBAATIKA PÄEV


  See on taimepidu kogu perele


  Kell 12 avanevad väravad roosiaeda, kus saad nautida herbaatikat - looduse mõistmise, taimede süvatundmise ja kasutamise ning nende teadmiste igapäevaellu põimimise kunsti.

  Kaunista end stiilselt ürtide ja loodusandidega: valime võluvaima metsahaldja. Metsahaldja väljakuulutamine 14.45

  • 12.00 Tervitusmärjuke kõigile saabujatele
  • 12.15  Päeva avamine. Tervitussõnad
  • 12.30, 13.45, 16.45  Irje Karjus: Eestlaste herbaatilisest meelelaadist. Mis on herbaatika ja milleks meile seda vaja on
  • 12.50 Karin Kiviste: Herbaatika  väravaks igapäevaellu ja roheettevõtlusesse
  • 17.00 Mikk Sarv: Eestlase maagiline sõnavägi

  Mõttekojad

  • 13.00 Roheettevõtlus teeb eestlase eriliseks –Karin Kiviste
  • 14.00 Viljakuse mõttekoda: viljatusstressist vabanemine – psühhiaater-seksuoloog Helgi Toomsalu
  • 15.00 Tervendavad rannakivid kehale, vaimule ja hingele –  geograaf ja psühholoog Anne Linnamägi
  • 16.00 Eesti allikad ja allikal käimine – Kristel Vilbaste

  Töökojad  päeva jooksul

  • Loomulikult ilus: naturaalsed iluprotseduurid, kehailu,  hingeilu
  • Viljakuse salvi valmistamine
  • Püstkoja ehitamine
  • 13.30, 14.30, 15.30 Herbaatika taimeteerituaalide läbiviimine
  • Tervistav toit
  • Lastele ja peredele päikesekarussell, õpime mängu kaudu ravimtaimi armastama
  • Lemmikloomatervise nõuandla
  • Väega  käsitöö ja eesti loodustooted
  • Mesilaste klaastaru ja mesiravi
  • Taimed läbi alateadvuse, taimede värvid ja inimene
  • Ravimtaimede rohevahetus/müük
  • Tervise Kodu Kooli tutvustus
  • Loterii Luunja roosiaia ja päeva toetuseks

   

  Õhtul: 18.00-20.00 Hallo Kosmose avalik salvestus 20.00 alustame ühisloitsu ja ristitantsuga ,  lõkkelaulud ja -mängud koos Anu Tauliga


  Eelregistreerimine herbaatika@tervisekodu.ee

  Kõik eelregistreerunud osalevad suure loodusauhinna loosimisel . Loodusauhinna võitja väljakuulutamine 14.45


  Vaata infot www.tervisekodu.ee/herbaatika


  Sündmust toetavad Luunja Vallavalitsus, Tervise kodu OÜ, Indrielmarketing OÜ

  Spndmuse  korraldavad  Tervise Kodu Kooli  herbaatika 1. lennu lõpetajad ja õpetajad


  08.08.2014


  06.08.2014

  06.08.2014


  04.08.2014


  31.07.2014


  31.07.2014  29.07.2014  24.07.2014   

  Emajõe ääres Luunja jõesadama kanali suudmeala kõrval on äsja valminud liivaga kaetud suplusala, selle kõrvale on rajatud liivakattega võrkpalliplats. Rajatud on ka juurdepääsutee supluskoha juurde. Suplusalale on kavas paigaldada pingid ja riietuskabiin, edaspidi ka käimla.

   

  Jõesadama rajamise olulisim töö – kanali rajamine - on valdavalt lõpetatud. Järgnevalt teostatakse uute kuivenduskraavide kaevamine, korrigeeritakse ja viimistletakse kanali nõlvasid ja kaldaid kohtades, kus see on vajalik. Kanali äärsed kujundatakse selliselt, et sinna on võimalik teha kallasrada.

  Väljakaevatud pinnas on osaliselt laiali planeeritud, ülejäänud osa planeerimine toimub lähiajal. Kanaliga seotud tööde lõpptähtaeg lepingu kohaselt on 01.12.2014.

  Pärast kogu pinnase laialiplaneerimist on puhkealaks kavandatud territooriumi ulatuses olemas sobilik aluspind erinevate rajatiste paigaldamiseks, mis on kavandatud järgnevate etappide käigus. Samuti on territoorium edaspidi tehnikaga hooldatav (niidetav).

   

  Lähiajal alustatakse kanali äärde slipi rajamist.

  Sadamaalale on kavandatud ka tankla - AS Tartu Terminaal ehitab välja ning hakkab opereerima automaattanklat, kust on võimalik osta kütust nii veesõidukite, autode kui põllumajandusmasinate tarbeks.

   


  22.07.2014
  21.07.2014  17.07.2014
  Luunja valla poolt korraldatav riigihange Põvvatu-Luunja kergliiklustee ehitustööde peatöövõtja leidmiseks on käimas.


  Projekti ja hankematerjalidega saab tutuvuda aadressil http://www.luunja.ee/teated/hanked-ja-konkursid.


  Pakkumuste esitamise tähtaeg on hiljemalt 30.07.2014 kl 12.00 Luunja vallavalitsuses. Tööde teostamise lõpptähtaeg: 31.10.2014.


  Kergliiklustee kogupikkuseks on kavandatud pisut üle 3,5 km. Tööde käigus teostatakse kahe bussipeatuse rekonstrueerimine. Lisaks on projekteeritud parkla sõiduautodele ning istepingid koos prügikastidega. Kitseoja ületamiseks rajatakse sild.


  Kergliiklustee ühendab Räpina maantee kaudu Luunja aleviku Tartu linnaga. 

  Tee alguspunktiks on Tartu-Räpina-Värska maantee ja Põvvatu-Luunja maantee ristmik, lõpp-punktiks Luunja alevik.

  Objekti maksumus selgub riigihanke tulemusena. Tee rajamist rahastatakse Siseministeeriumi poolt avatud kergliiklusteede toetusskeemi raames EAS kaudu. Omafinantseering kaetakse vallaeelarvest.

   

  Toetusmeetme eesmärgiks on suurendada liiklusohutust ning jätkata kergliiklusteede võrgustiku arendamist. Toetus on muuhulgas mõeldud olemasolevate jalg- ja rattateede ühendamiseks  loogiliseks transpordivõrguks. Teine oluline eesmärk on siduda kergliiklusteedega senisest paremini keskusi, avalikke objekte ning inimeste elukohti.


  15.07.2014


  Värsket lehenumbrit saab lugeda SIIT


  09.07.2014  Tartumaa riigimaanteedel tänavu kavandatavatest remonditöödest üks ulatuslikumaid on Aovere-Luunja tugimaantee rekonstrueerimine.


  Maanteeameti Lõuna regiooni tellimusel ja riigieelarvelise rahastamisega on käimas tugimaantee nr 44 Aovere-Luunja (km 0-11,35) taastusremont. Enam kui 7 km ulatuses paikneb tee Luunja valla territooriumil, ülejäänud osa jääb Tartu valda.

  Eesmärgiks on maantee sõidumugavuse ja liiklusohutuse taseme tõstmine. Senine teekate pärines aastaist 1977-1984, tee kandevõime oli vähenenud ja osaliselt kadunud, tekkinud olid sügavad roopad. Teel olevad truubid olid valdavalt amortiseerunud ja täis settinud. Keskmine liiklussagedus kõnealusel teel on praegu veidi üle 1000 auto ööpäevas, prognoositav sagedus 2035.a on aga tunduvalt suurem, ulatudes vahemikku 1422-2056 autot.


  Teel on ka remondi järgselt 2 sõidurada, sõidutee laiuseks on 8 m. Tööde käigus teostatakse ka ristmike ning mahasõitude rekonstrueerimine. Ristmikele (Vesneri, Viira, Rõõmu, Luunja) paigaldatakse liiklussaared. Teeäärsetesse bussipeatustesse rajatakse asfaltkattega ooteplatvormid ning paigaldatakse uued ootekojad, iga koda on varustatud istepingi ning prügikastiga. Bussipeatused on kavandatud nn avatud taskutena.


  Tööde käigus tehakse ka elektri- ja sideliinide ümberehitus ja korrastamine, sh lõiguti asendatakse õhuliine maakaabelliinidega. Lisaks rajatakse valgustus ristmikele. Luunja ristmikule on kavandatud 13 valgustit, Aovere ristmikule 27. 

  Teede uuendamisel peetakse silmas aastakümnete pikkust perspektiivi. Antud teelõik on projekteeritud vastavalt 4. klassi parameetritele. Teekatendi kontrollarvutused on tehtud 2035.a liiklus- ja koormussageduste prognoosi arvestades.     

                                                                                       

  Tööd teostatakse liiklust sulgemata. Kogu ehitusperioodi vältel peab olema tagatud juurdepääs elamutele ja kinnistutele ning bussiliikluse toimimine. Teelõiku läbides tuleb siiski varuda aega. Oktoobrikuuni vältavate tööde ajal on kiirus töötsoonis piiratud 50 km/h, kohati 30 km/h. Mõnes kohas reguleerib liiklust ajutine valgufoor. Asfalteerimist alustati Aovere poolsest otsast, praeguseks on juba jõutud paigaldada uus asfaltkate enam kui 5 km pikkusel lõigul. Ehitusaegse liikluskorralduse eest vastutab ehitaja

  Oktoobris valmivate tööde teostajaks on OÜ Nordecon, projekteerijaks OÜ Toner-Projekt.  30.06.2014

  19.06.2014  16.06.2014  16.06.2014

  13.06.2014


  10.06.2014


  10.06.2014

  10.06.2014


  Värsket numbrit saab lugeda SIIT

  04.06.2014


  03.06.2014

  ÜLE EMAJÕE SAAB KAVASTUS:


  Tööpäevadel: 

   

  6.30-20.00lõuna  12.00-13.00


  Nädalavahetustel ja riigipühadel:


  9.00-20.00lõuna  13.00-13.30

  Kavastu parve- ja paaditeenuste uus hinnakiri:


  Ühe mootorsõiduki ülevedu koos reisijatega

  5 eurot

   

  Inimeste grupi (kuni 10 inimest) ülevedu parvega

  5 eurot

   

  Jalgratturite grupi (kuni 10 inimest) ülevedu parvega

  5 eurot

   

  Ühe jalgratturi ja jalgratta ülevedu paadiga

  2 eurot

   

  Ühe jalakäija ülevedu paadiga

  0,50 eurot

  Alates 01.07.2014

  Ühe jalakäija kuupilet paadiga üleveol

  10 eurot

  Alates 01.07.2014

  Koolieelikud, õpilased ja pensionärid paadiga üleveol

  tasuta

   

     Info:


  Luunja HMT OÜ, tel. 53302611,  7417390

  02.06.2014
  Lastekaitsepäeva eel olid Luunja vallakeskusesse oodatud kõige nooremad vallakodanikud koos oma vanematega. Beebipeole tulid pered, kellel aasta esimesel poolel oli aset leidnud õnnelik sündmus pisipoja või –tütre sünni näol.

   

  Iga pisipõnn sai vallavanemalt kingiks hõbelusika ja õnnesoovid, meeleoluka laulukavaga esinesid Luunja lasteaialapsed. Koos tehti ühispilti, kaetud oli suupistelaud.


     02.06.2014
  Luunja vallakeskuses on avatud Ivan Sokolovi maalide personaalnäitus.


  Kunsti eksponeerimine vallakeskuses on juba tavaks saanud. Seekord on huvilistel võimalik näha keeruka elukäiguga, pikka aega tegutsenud kunstniku Ivan Sokolovi töid. Näituse pealkirjaks on Maa ja inimesed värvides läbi sajandite. Näitus on pühendatud kunstniku 130. sünniaastapäevale.


  Ivan Sokolov sündis 1884.a. Tartus vanausuliste peres. Õppis mõnda Kristjan Raua juures, kuid põhiliselt oli iseõppija. Tema tööd olid esmakordselt väljas 1906.a. ersimesel eesti kunstinäitusel.

  Oma portreedel kujutab kunstnik lähedasi, looduspiltidel oma lemmikpaiku Eestis. Ta armastas väga Tartut, linn on seetõttu paljudel piltidel. Tema tööde personaalnäitused toimusid Tartus 1933., 1956. ning 1969.a. Tänaseks on teada üle 200 tema maali, enamik neist erakogudes, osa ka muuseumides.


  Elatise teenimiseks töötas I.Sokolov maalrina ning kujundas dekoratsioone ja kuulutusi. 1918-20 elas ta mõnda aega Venemaal. Sõja ajal põles maha kunstniku maja Tartus ning hävisid ka kõik majas olnud maalid. Pärast abikaasa ja vanema tütre kaotust jäi eakas kunstnik üksi kasvatama oma kolme last. Stalini ajal arvati ta välja Eesti NSV kunstnike liidust kui „kodanliku natsionalismi esindaja”, hiljem võeti siiski liitu tagasi. Ivan Sokolov suri 88-aastasena 1972.a.   


  Kunstnikku ja Luunja valda ühendavad mitmed looduspildid, mis on maalitud Lohkva ja Veibri kandis. Näitus sai teoks tänu I.Sokolovi sugulaste ning Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse koostööle.  Näitus jääb avatuks lühikeseks ajaks - vaid 10. juunini.

  26.05.2014
  26.05.2014


  23.05.2014

  22.05.2014


  16.05.2014


  13.05.2014

  13.05.2014


  08.05.2014

  07.05.2014


  05.05.2014

  29.04.2014  29.04.2014

  28.04.2014

  22.04.2014  22.04.2014

  Foto: Peeter Laurits "Tallinnasse pagemine"

  22.04.2014


  21.04.2014


  17.04.2014

  17.04.2014  Mis on talgupäev ning millal see toimub? 

  Teeme Ära talgupäev toimub traditsiooniliselt maikuu esimesel laupäeval, tänavu 3. mail 2014. Talgupäeva eesmärk on edendada ettevõtlikkust ja aktiivset eluhoiakut, parandades seeläbi meie ühist elukeskkonda ning tugevdades kogukondi tervikuna.

  Üle-eestiline Teeme Ära talgupäev sai tõuke 2008. aasta suurest prügikoristusest ning sellele järgnenud 2009. aasta mõttetalgutest. Alates 2010. aastast on talgute korraldamine iga aktiivse kodaniku, kogukonna ja ühenduse võimalus midagi oma elukeskkonna heaks teha. Seejuures otsustades ise, mis vajab ärategemist koduümbruses või kaugemal. 2013. aasta talgupäeval korraldati üle Eesti 1522 eriilmelist talgut kokku 40 098 osalejaga.

  Kuidas oma talgud kirja panna? 

  Kõik talgud saab kanda üle-eestilisele talgukaardile alates 12. märtsist. Selleks tuleb täita lihtne vorm talgupäeva kodulehel. Seega on paras aeg mõelda, mis Sinu kodukandis tänavu tegemist vajaks. Oodatud on nii värsked talguideed kui juba pikema traditsiooniga ettevõtmised.

  Aprilli keskpaigast kutsume aga juba kõiki eestimaalasi endale sobivaid talguid valima ja end osalejana talguveebis kirja panema. Sel aastal innustame talgutel osalema senisest veelgi rohkem noori.  

  Talgute stardipakett

  Pärast talgute kirjapanekut saab iga talgukorraldaja talgujuhi stardipaketi. Stardipakett on kokku pandud talgute korras, talgupäeva partnerite ja vabatahtlike ühisel jõul. Sellesse on koondatud erinevaid abivahendeid ühe eduka ja mõnusa talgupäeva pidamiseks.

  Teeme Ära liikumine maailmas         

  Tänaseks on Teeme Ära algatus jõudnud rohkem kui sajasse riiki. Maailma eri paigus on Eesti 2008. aasta koristuspäeva eeskujul korraldatud oma koristuspäevi, mis jätkuvad ka tänavu. Kuigi eestimaalaste jaoks on koristustalgud nüüdseks vaid üks võimalikest talguliikidest teiste seas, oleme oma talgupäevaga seeläbi ka maailmakoristuse kaardil.         


  Kohtumiseni 3. mail – kõikjal üle Eesti!  Teeme Ära talgupäeva meeskond


  14.04.2014

  11.04.2014  11.04.2014

  09.04.2014
  Luunja vald tegutseb jätkuvalt selle nimel, et luua lastehoiuvõimalusi kõikidele vallas elavatele lastele. Kavandamisel on Lohkva lasteaia laiendamine.

   

  Luunja vald on teatavasti rahvastiku poolest pidevalt kasvav – ainuüksi viimase 6-7 aasta jooksul on meie elanikkond suurenenud enam kui 1000 inimese võrra. Paljud valda elama asunutest on noored pered, kellel sageli ka väikesed lapsed kasvamas.

  Lasteaiakohti napib kõikjal arenevates regioonides, sh Tartu linnas ja lähivaldades.


  Alushariduse ja lastehoiuvõimaluste laiendamist peab Luunja vald oluliseks prioriteediks. Viimastel aastatel panustanud sellesse, et meie vajadusi rahuldada, rakendades selleks erinevaid lahendusi eesmärgiga võimaldada soovijatele võimalikult kiiresti lasteaia- või hoiukoht. Olulisimaks oli uue lasteaia rajamine Lohkvasse, kus 4 rühmas käib täna kokku enam kui 70 last. Teiseks mahukamaks lahenduseks oli Luunja lasteaia Midrimaa laiendamine 3 rühma võrra, mis võimaldas rahuldada Luunja aleviku ja lähikülade vajaduse.


  Lahenduseks neile, kellele valla lasteias kohta ei jagu, on vallapoolne toetus lapsehoiuteenuse kulude katmiseks. Eralastehoiu kasutamise korral tuleb lastevanematel kanda kulu, mis paljudele peredele ei ole jõukohane. Luunja vald on loonud võimaluse, et lastehoiuteenus peab olema peredele kättesaadav samadel alustel munitsipaallasteaiaga. Lapsevanemad võivad valida sobiva eralasteaia või –hoiu arvukate teenusepakkujate hulgast, kulud tasub vald arvestusega, et maksumus lapsevanemale ei ületaks valla lasteaia vastavat kulu. Oleme sel viisil teinud koostööd paljude eralasteaedade ja lastehoiuteenuse pakkujatega. Perede poolt jääb tasuda toiduraha ning väike osalustasu, ülejäänud kulu võtab vald enda kanda. Sellise koostöö aluseks on lapsevanema, valla ja lasteasutuse vahel sõlmitavad 3-poolsed lepingud.

  Alates 2010.a. on Luunja vallas juurde loodud kokku üle 120 statsionaarse lasteaiakoha, lisaks eralastehoiu rahalised toetused. Toodud meetmete rakendamisel suudame lapsehoiuvõimalust pakkuda kõikidele, kes seda vajavad.

   

  Lisameetmed on vajalikud olukorra kiireks lahendamiseks täna, kuid meie põhieesmärgiks on siiski piisaval hulgal munitsipaallasteaiakohtade pakkumine. Selleks on hetkel kavandamisel Lohkva lasteaia laiendamine. Juurdeehitus projekteeritakse vähemalt 60 lapsele, 3-rühmalisena, planeeritakse rühmaruumid koos vajalike abiruumidega, lisaks väike saal koos pesemisvõimalusega ning söögisaal. Suureks väljakutseks on juurdeehituse sidumine olemasoleva lasteaiahoonega, et kogu lahendus moodustaks ühtse ja funktsionaalse terviku.

   

  Hetkel on eskiisprojekti lähteülesanne kinnitatud, pärast eskiisprojekti valmimist teostatakse hange lõpliku ehitusprojekti koostamiseks. Viimase valmimine on kavandatud käesoleva aasta III kvartalis.

  Juurdeehituse kiireks realiseerimiseks peame rahastamisel arvestama üksnes valla enda vahenditega.

  Võimalusel püüame mõistagi kaasata ka euroraha, kuid uue perioodi toetusmeetmete rakendamine võtab paraku veel aastaid aega.  08.04.2014


  07.04.2014

  01.04.2014


  Avatud on hajaasustuse programmi järjekordne voor.   Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega palume esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna Luunja Vallavalitsusele hiljemalt 27. mail 2014. 


  Täpsem info 


  31.03.2014

  31.03.2014

  28.03.2014

  25.03.2014
  Luunja poisid kabetamas. Foto: Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskus

  25.03.2014

  24.03.2014
  (Kirjuta siia artikli tekst)

  24.03.2014


  21.03.2014


  21.03.2014

  20.03.2014


  20.03.2014  Luunja Keskkool saab peatselt uue direktori – alates 28. märtsist asub sellesse ametisse Ants Serk.

   

  Vallavalitsuse poolt korraldatud konkursil osales kokku ligi 20 kandidaati. Dokumentide põhjal valiti neist välja 5, kellega konkursikomisjon viis läbi töövestlused. Valik langes Ants Sergi kasuks.


  Ants Serk on lõpetanud Tartu Ülikooli füüsika erialal, läbinud arvukalt juhtimis-, pedagoogika-, majandus jm alaseid täiendkoolitusi. Tal on pikaajaline kogemus Eesti ühe suurima kooli - Tartu Kivilinna Gümnaasiumi direktorina. Tema eestvedamisel kujunes sellest koolist kõrgelt hinnatud haridusasutus.  

  Vahetult enne Luunjasse tööle asumist oli Ants Serk ametis õpetajana Ülenurme ning Puhja gümnaasiumides. Konkursikomisjoni ja vallavalitsuse hinnangul ei kaalu teda puudutanud kohtuasi üles hiiglaslikku kogemustepagasit ning muus osas väga tugevat tausta.

   

  Lõpliku valiku tegemisel sai otsustavaks kandidaatide kogemus ja veenvus, tõestamaks oma võimekust viia ellu seatud eesmärke. Enesestmõistetavalt peab koolijuht olema suurepärane suhtleja, kindlakäeline eestvedaja ning omama realistlikku visiooni kooli tulevikust ja lähiaastate tegevustest.

   

  Ants Serk omab selget ja kindlat teadmist, kuidas kogukonna vajadustest ja võimalustest lähtuvalt arendada kooli selliselt, et püsida konkurentsis, pakkuda kvaliteetset haridust ning vastata kohalike elanike ootustele. Lähiaja tegevustest on olulised hetkeseisu kaardistamine, õpilaste ja vanemate ootuste kiire väljaselgitamine, oma platvormi tutvustamine avalikkusele, koostöö loomine kohalike partneritega. Edaspidi lisandub kooli unikaalse näo kujundamine, töötajate motiveerimine, õpilaste annete avastamine ja arendamine, koostöövõrgustiku loomine, huvitegevuse laiendamine, väärtuskasvatus jne. 

   

  Koolijuhi ametikoht Luunjas pakub suurepäraseid võimalusi väljakutseteks ja arenguks. Tööandja - Luunja vald - eeldab kõigepealt olukorra ületamist, mis on tekkinud riigipoolse heitliku reformikampaania tõttu, samuti meie potentsiaali senisest jõulisemat rakendamist heatasemelise tervikliku kooli pidamiseks Luunjas koos kõikide kooliastmetega. Selle eelduseks on olemasolevate võimaluste (valla kiire areng, kasvav laste arv, tugev põhikool, Tartu linna lähedus, omavalitsuse hooliv suhtumine, jm) intensiivsem kasutamine, selgete suundade seadmine gümnaasiumiastme osas, koostöö partneritega. Eesmärgiks on olukord, kus ka 5, 10 või 20 aasta pärast tegutseks Luunjas hästi toimiv õppeasutus, mis on arenev, avatud, loov, tulemuslik ja kogukonna poolt väärtustatud.   

   

  Soovime uuele koolijuhile jaksu ja edu!  19.03.2014  Luunja Kultuuri-ja Vabaajakeskus jätkab oma kirjandusürituste sarjaga „Eesti kirjanduse superstaarid Luunjas“.


  20. märtsil kell 18.00 kohtub Lohkva raamatukogus huvilistega kirjanik, ajakirjanik ja arvamusliider Andrei Hvostov.

  Vesteldakse kirjaniku loomingust ning arutletakse päevakajalistel teemadel.  Kirjandusürituste sarja toetavad Eesti Kultuurkapital ja EV Kultuuriministeerium.

  Üritus on tasuta.


  13.03.2014  11.03.2014

  Värsket lehte saab lugeda SIIN

  Paberlehe kojukanne algab 13. märtsil.  


  11.03.2014


  15. märtsil kell 14.00 avab Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskus koostöös Eesti Spordimuusemiga Luunja raamatukogu ruumides Jaan Jaagole pühendatud muuseumtoa. 


  Aastakümnete jooksul on vallas tegutseval maadlusklubil Jaan ning valla asutustel säilinud palju kultuurilooliselt ja spordiajalooliselt olulist materjali maadlusest ja Jaan Jaagost. Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskus koostas 2012. aastal Jaan Jaagost ülevaatliku fotonäituse. Nii ongi tekkinud kultuurikeskusel, vallavalitsusel, maadlusklubil Jaan, Luunja raamatukogul ja Jaan Jaago sugulastel idee koguda oluline materjal kokku ja tutvustada seda ka Luunja kogukonnale ja külalistele. 

  Ettevõtmises osaleb ka  Eesti Spordimuuseum, kes eraldas Jaan Jaago tubamuuseumile ligi 30 eksponaati. Kogu teevad väärtuslikumaks maadluslegendi lapselapse Jaan Jaago erakogust kingitud rahvusvahelistel võistlustel teenitud J.Jaago aulindid 1920-1940.a.


  Samal päeval toimuvad Luunja Keskkoolis ka rahvusvahelised  XXXVII Jaan Jaago mälestusvõistlused kreeka-rooma maadluses.


  Jaan Jaago sündis 6. juulil 1887 Luunja vallas (Tartu-Maarja kihelkond) Tartumaal, suri 28. augustil 1949 Berliinis. Oli eesti maadleja, elukutselisena 7-kordne maailma- ja 5-kordne Euroopa meister.

     10.03.2014

  07.03.2014  Seoses kevadise teedelagunemisega ja Teeseaduse § 37 lg 2 ja § 31 lg 2 alusel Luunja Vallavalitsus korraldab:


  1.      Keelata Luunja valla avalikel teedel üle 8 tonni raskuste raskeveokite liiklus

  alates 10. märtsist 2014;

  2.      Korralduse mittetäitjaid karistatakse vastavalt teeseaduse § 401 kehtestatud korras;

  3.      Liikluspiirang kehtib kuni seda muutva korralduse vastuvõtmiseni.

  06.03.2014


  04.03.2014

  04.03.2014
  Kutseharidusmess Noor Meister 2014 toimub 7.-8. märtsil Tallinnas Eesti Näituste messikeskuses, kus mõõtu võtavad pea 350 kutseõppurit 24 erialal, avatud on 10 töötuba ametite proovimiseks. 

  Kutseharidusmessil on kohal 32 ametikooli üle Eesti.


  Sissepääs on kõigile huvilistele tasuta! Rohkem infot: www.noormeister.ee

   

  Kui Teil tekib seoses üritusega küsimusi, siis vastame neile meeleldi.

   

  Liina Liiv

  SA Innove kutsehariduse kvaliteedi ja info keskus

  73 50 745; 55 561 785

  Liina.Liiv@innove.ee

  www.innove.ee / www.noormeister.ee

  https://www.facebook.com/kutseharidus.ee
  04.03.2014
  Vajame kiiresti asendusõpetajat haiguslehel oleva õpetaja asendamiseks.

  Sobivuse korral on võimalik pikem töösuhe.  Info tel. 51988835 või lohkva.lasteaed@luunja.ee   28.02.2014
  Sügava või raske puudega lastele, kellel on kõrgendatud hooldusvajadus, avatakse 17. märtsil Tartu Perekodus Käopesa esimene hoiukodu.

  Kuni 10. märtsini on avatud registreerumine. Lisainfo, registreerumise vorm ja hoiukodu kodukord on kättesaadavad  www.kaopesa.ee.  Täiendavat teavet annab ka Luunja vallavalitsuse sotsiaalnõunik Kairit Pahk, tel 741 7101, kairit@luunja.ee .

  28.02.2014  Mõne aja eest teatas Terve Pere Apteek OÜ, et aastaid toiminud apteegiteenust Luunjas ja Kavastus alates 1.märtsist enam ei saa.


  Nüüdseks on otsustatud, et Tartu Gildi Apteegi haruapteegid Luunjas ja Kavastus jätkavad siiski tegevust. Esialgu on ettevõte lubanud, et töö jätkub 9.juunini, mil turu avanemine toimub. Seejärel otsustatakse edasised sammud.   

  Probleemi põhjuseks on ettevõtte selgituste kohaselt asjaolu, et majanduslikult muutub keeruliseks apteegipidamise jätkamine tulenevalt Riigikohtu 9.12.2013 otsusest, millega tühistati apteekide asutamispiirangud. Sellega seoses on prognoositav arvukate uute apteekide teke linnades, millega kaasneb turbulentsus apteeegisektoris ning oluline kulude kasv turuosalistele. Seetõttu ei saa ettevõte enam pidada üleval väikese käibega maa-apteeke, mida on seni tehtud missioonitundest.

   

  Riigikohtu otsuse tõttu peavad apteegipidajad oma äriloogika ümber vaatama ja valmistuma turul puhkevaks segaduseks ning kulude hüppeliseks kasvuks.


     26.02.2014
  25.02.2014


  Luunjas avab taas uksed galerii „ Meie aja kangelane“.


  Galerii tegutseb endiselt Luunja Kultuuri-ja Vabaajakeskuses, kuid nüüd tuuakse kunst keldriruumidest valgusküllasesse fuajeesse.

  Värskes galeriis avab oma näituse „ Milleks teile piim, kui te saate kultuuri?“ 27. veebruaril kl 18.00 Pärnu  kunsti aastapreemia  2013 laureaat Janno Bergmann.

  Avatav näitus keskendub erinevate kultuuriutoopiate dekonstrueerimisele, teisendamisele ja taastootmisele.

  Väljapanekul võib näha näiteks selliseid töid nagu Picasso kuul, Malevitši musta ruudu dekonstruktsioon, Milleks teile piim, kui te saate kultuuri, Inimhinge valideerimise script, Transhumanistlik nägemus keele ja kultuuri arengust jt.

  Kunstikriitik Mari Kartau on öelnud Bergmanni kohta järgmist: „ Janno Bergmann on alati otsinud kunsitmaailma sissetallatud struktuuride vahel kõrvalteid ja salakäike. Seda tõestab juba tema haridustee: ta on õppinud Pärnu Kodumajanduskoolis sotsiaaltööd, Sütevaka kunsitosakonnas, Academia Non Gratas, Ilja Kabakovi stuudios New Yorkis,  Academia Gratas ja Pärnu Saksa Tehnoloogiakoolis infotehnoloogiat. 1996. aastast alates on ta tegelenud aktiivselt tegevus- video- ja installatsioonikunsiga, kureerinud, visualiseerinud ja kontseptualiseerinud, jättes sellega  märkamatu, kuid kustumatu jälje Eesti indie-kunsti arengusse.“


  Näitus jääb avatuks märtsi lõpuni.


  Galeriid ja näitust toetab Eesti Kultuurkapital.  Info 5331 0902
  21.02.2014

  20.02.2014  2014.a maamaksu teadete väljastamisel on ekslikult jäänud maksuteates kajastamata kodualuse maamaksu vabastused.

  Korrigeerime elektroonilisesse registrisse sattunud ebatäpsused esimesel võimalusel.

   Kodualuse maa maamaksusoodustuse saamiseks on vajalik nelja asjaolu üheaegne esinemine:

  1. Isik peab olema maa omanik või kasutaja maamaksuseaduse § 10 mõistes, maa peab olema elamumaa või maatulundusmaa sihtotstarbega

  2. Maa koosseisu kuulub õuemaa kõlvik

  3. Maal asub hoone

  4. Maal asuvas hoones on maa omaniku või kasutaja püsiv elukoht vastavalt rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele.


  Maamaksu määramisel lähtutakse andmetest 01.01. seisuga, maksusoodustuse rakendamisel võetakse samuti aluseks omaniku elukoht 01.01. seisuga.

   

  Pärast maamaksu andmete parandamist kohaliku omavalitsuse poolt väljastab Maksu -ja Tolliamet maaomanikele uued maksuteated, millega kaasnevad ka uued maksutähtajad. Maamaksu ei määrata ja maksuteadet ei väljastata, kui maksusumma on alla 5 euro.


  Vabandame Teile põhjustatud ebamugavuste pärast.  Info:  Neeme Kaurov, vallavalitsuse maanõunik, tel. 7417323, 5107733,  e-post neeme@luunja.ee  
  17.02.2014


  17.02.2014

  13.02.2014

  12.02.2014


  Mõne aja eest korraldasid Luunja Keskkooli õpilased heategevusliku laada. Laada tulu otsustati kasutada oma valla paljulapselistele peredele sõbrapäeva kingituste tegemiseks. 


  Suured tänud Luunja kooli õpetajatele ja õpilastele selle toreda ettevõtmise eest !
   

  Kairit Pahk
  sotsiaalnõunik
  12.02.2014


  11.02.2014

  Värsket lehte saab lugeda SIIN

  Paberlehe kojukanne algab 14.veebruaril.  


  10.02.2014


  Tartumaa ansamblite päev 14.02. kell 18 Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses.


  Peaesinejaks legendaarne SEPT!


  Toetab Kultuurkapital.
  10.02.2014


  2013.a vallaeelarve täitmine oli taas ootuspärane. Tulusid laekus 102%, põhitegevuse kulusid tehti 95,7% aastaks kavandatud mahust. Seega teenis vald 319 tuh euro võrra enam kui kulutas.

   

  Aasta lõpuks laekus vallaeelarvesse tulusid kokku 3,27 miljonit eurot, mis ületab aastaks kavandatud tulusid enam kui 2%. Võrreldes 2012.a kasvas tulude laekumine 16,3%  võrra.

  Põhitegevuse tulem (summa, mille võrra tulud ületasid kulusid) oli 319 tuh eurot (mullu 255 tuh). Eelarve põhitegevuse kulude osas oli täitmine 2,95 mln eurot (95,7% aastaks kavandatust). Investeeringuid tehti kokku 215 tuh euro ulatuses.

  Enim vallaeelarve raha kulus haridusele (1,73 mln eurot, 58% eelarvemahust), järgnesid majandus (324 tuh eurot, 11%) ning vaba aeg ja kultuur (321 tuh eurot, 10,9%).

   

  Olulisima tuluallika - üksikisiku tulumaksu laekumine oli lõppenud aastal kokku 2 139 121  (14 tuh euro võrra kavandatust enam), see on 328 tuh euro (18,2%) võrra suurem kui 2012.a. Kasvu tingis nii töötasude tõus kui ka maksumaksjate arvu märkimisväärne suurenemine vallas.

   

  Tartumaal oli tulumaksu laekumise kasv võrreldes 2012. aastaga 9%, mis jagunes omavalitsuste lõikes väga ebaühtlaselt. Enim sai tulumaksu juurde Luunja vald (kasv 18,2%), kõige vähem Elva linn (7%).

   

  Tartu maakonna suuri erinevusi peegeldab ka tulumaksu laekumine ühe elaniku (mitte maksumaksja) kohta. Tartumaa keskmine näitaja oli mullu 529 eurot. Meie maakonna „jõukaimad“ elanikud on jätkuvalt Ülenurme vallas, kus tulu laekus 686 eurot elaniku kohta, järgnes Tähtvere vald (609 eurot). Luunja vald (560 eurot) ületas maakonna keskmist, kuid  jäi veidi maha Tartu vallast (570), edestades samas Tartu linna (539 eurot).

  Võrdluseks: Peipsiääre valla vastav näitaja oli 196, Kallaste linnas 275, Võnnu vallas 365 eurot. Seega on tulude vahed maakonna siseselt väga suured, ulatudes kohati 2-3,5 korrani.    

   

  Omavalitsuste detailsemate finantsnäitajatega on huvilistel võimalik tutvuda Rahandusministeeriumi kodulehel www.fin.ee .  07.02.2014

  Juurdepääs uisurajale Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse ja roosiaia vaheliselt teelt (Aedniku tn).


  Head libisemist !


  04.02.2014


  Helilooja ja muusikaloolane Alo Põldmäe mängib klaverimuusika kõige populaarsemaid palu. Kavas on Bach, Händel, Mozart, Beethoven, Schumann, Schubert, Chopin, Grieg, Tšaikovski, J. Strauss ... Klaverimängule kaasnevad kommentaarid heliloojaist ja nende paladest. Kaastegev on pianist Helen Põldmäe.

  Muusika kõlab hiljuti avatud Eesti Rahvusliku Klaverimuuseumi Ernst Hiisi-nimelise Luunja filiaali klaveritel. Ka klavereid saadavad tutvustused.

   

  Veel esitleb Alo Põldmäe Eesti Rahvusliku Klaverimuuseumi näitust „Klaveritoolid ja klaverite noodipuldid läbi aegade“, mille koostaja ta ise on.

  Näitus annab põgusa ülevaate klaverimängu juures väga oluliste, kuid klaveri enda kõrval taustale jäävatest objektidest – klaveritoolidest ja tiibklaverite noodipultidest. Teadaolevalt on sellelaadne väljapanek Eestis esmakordne.

  Vanimad näituse objektid pärinevad 19. sajandi 50-st aastatest,  uuemad 21. sajandi algusest.

   

  Kunstnikele-disaineritele on klaveritoolide ja noodipultide kujundamine pakkunud küllaltki häid võimalusi fantaasialendudeks. Kuigi toolide puhul on nad pidanud küllaltki rangelt arvestama objekti funktsionaalsust, sellegipoolest on nende kuju läbi aegade väga erinev.

  Nii toolide kui pultide välimuses  kajastuvad erinevate kunstivoolude mõjutused ning eriline side mööblidisaini ja interjöörikujundusega.

   

  Põhiosa eksponaatidest on seotud Eesti, Peterburi ja Saksa klaveriehitusega, just nendega, mis Eestis kõige enam läbi aegade levinud on. Esindatud on ka Prantsusmaa ja Austria  klaveripuldid ja -toolid.

   

  Toetab Eesti Kultuurkapital.   


  03.02.2014


  Nädalavahetusega on Kabina suusarajad saanud sõiduvalmis. Täpsemalt uuri lisatud jooniselt:


  31.01.2014


  Äsja anti müüja poolt vallale üle järjekordne uus autobuss.

  Riigihankega soetatud  sõiduki tarnijaks on AS IV Pluss, kelle pakutud hind on 64767 eurot, mis sisaldab ka kindlustusi ja lepingutasu. Väikebussis Iveco Daily 50C17V on lisaks juhile 20 istekohta. Valge kerevärviga sõiduk on varustatud programmeeritava autonoomse toitega eel- ja lisasoojendusega Webbasto ning konitsioneeriga. Hooldevälp kuni 40 000 km.

    

  Vald on uue sõiduki soetamise finantseerimiseks sõlminud 4-aastase liisinglepingu DNB Pank AS-ga. Vana buss on amortiseerunud, selle võõrandab vald enampakkumisel.   

   

  Peamiselt kasutatakse valla autobusse õpilasvedudeks, samuti meie lasteaialaste, sportlaste jt transpordiks. Lisaks väiksemale on valla kasutuses ka suurem, mullu soetatud 45-kohaline autobuss.  

   

   

  30.01.2014

  30.01.2014

  29.01.2014

  28.01.2014


  Luunja Kultuuri-ja Vabaajakeskus on alustamas ürituste sarja „ Eesti kirjanduse superstaarid Luunjas“, mida toetavad Eesti Kultuukapital ja EV Kultuuriministeerium.


  30. jaanauaril kl. 18.00 kohtub lugejatega Lohkva raamatukogus rahva poolt palavalt armastatud Andrus Kivirähk.


  Korraldajate poolt on planeeritud igakuiselt üks kohtumine mõne tuntud kirjanikuga.  Programm vältab kuni 2014. aasta lõpuni. Aasta jooksul on kavas Luunjas kohtuda enamiku Eesti kirjanduse tipptegijatega.  Oluline sündmus saab olema ka juba kolmandat korda toimuv kirjandusfestival „ Humanismi võimalikkusest loomariigi äärealal“ augustis.  13. veebruaril väisab Luunjat Eesti üks juhtivamaid arvamusliidreid ja literaate Rein Raud.


  24.01.2014

  16.01.2014
  Suur saal

  11.10-11.40 Laste liikumis-ja tantsutund Eva Kouhia juhendamisel (soovitav 3-12.a)
  11.50-12.35 avatud aeroobika näidistreening Body Attack (juhendab Evelin Sepp)


  Maadlussaal
  11.10-11.40 Personaaltreeneri Asko Külmsaare loeng „ Mis on personaaltreening?“
  12.45-13.05 Mudilaste võimlemine (soovitavalt 1-6.a.)
  13.10-13.50 Energeetiline võimlemine – Eva Kouhia 
  Energeetiline võimlemine baseerub Hiina energiaõpetusel ja aktiveerib üksikute lihaste liigutamisega, mõjutamisega energiavoolu kehas. Hiina energiaõpetuse kohaselt sõltub inimese kehaline ja vaimne tervis tema eluenergia vabast voolust. 
  Nende harjutuste abil saab taastada aju poolkerade vahelise seose ning aju ja keha vahelise koostöö. Nad annavad eneseabi tasakaalu säilitamiseks ja stressiga toimetulekuks. Aktiviseerub enesetervenduslikke jõude, et inimene saaks ise terveneda. Vähenevad lihaspinged, paraneb kehahoiak, ületatakse õppimisraskused, leevenevad pinged suhetes partneriga, lastega, kaaslastega, tööl, saate paremini kasutada oma võimeid. Õppides need lihtsad hajutused ära, saab igaüks neid kodus igapäevaselt ise kasutada oma hea enesetunde jaoks. Soovijatele kaasa harjutuste kirjeldus paberil.

  Jõusaal
  11.45-12.45 Personaaltreeneri Asko Külmsaare individuaalne nõustamine
  Veel on võimalik saada tervendavat energeetilist massaaži, lühiseanss (20-30 minutit) kasutades Access Barsi tehnikat.
  Aitab inimesel terveneda, saada head enesetunnet, lõõgastuda, parandada õpivõimet, suhteid partneriga jne.

  Üritusest osavõtjate vahel loositakse välja erinevaid sporditooteid!

  16.01.2014
  Tartumaa kultuuritöötajate tunnustusüritusel " Tartumaa Kultuuripärl 2013" tunnustati Luunja valda

  16.01.2014

  Värsket lehte saab lugeda  SIIN

  Paberlehe kojukanne algab 17.jaanuaril.  15.01.2014
  Alates 2014. aastast saab taas registreerida heas põllumajanduslikus korras põllumajandusmaid, et nende eest oleks võimalik taotleda pindalatoetusi. Juba registreeritud maade puhul ei muutu midagi. 

  Senise korra järgi sai pindalatoetusi taotleda vaid nende põllumajandusmaade eest, mis olid 30. juuni 2003 seisuga kantud Põllumajanduse ja Registrite Ameti (PRIA) põllumassiivide registrisse. Eelmise aasta detsembris Euroopa Parlamendi ja Nõukogu poolt vastuvõetud määrusega tehti muudatused 2014. aastal rakendatavate põllumajandustoetuste kohta, sealhulgas  lõpetati võrdlusaasta arvestamine ja edaspidi saab kanda heas põllumajanduslikus korras olevat põllumajandusmaad registrisse jooksvalt. Küll peab maa olema pindalatoetuste taotlemiseks kantud registrisse õigeaegselt, enne taotluse esitamist. 

  „Nüüdsest on võimalik võtta arvele ja seejärel taotleda pindalatoetusi kõigi heas põllumajanduslikus korras olevate maade eest,“ ütles põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder. „See teeb maaomanike kohtlemise märksa võrdsemaks ja soosib ka vahepealsetel aastatel võssakasvanud maade ülesharimist.“ 

  2014. aastal pindalatoetuste taotlemiseks oleks soovitav uued maad registreerida 1. aprilliks, et taotlusperioodil PRIA töökoormust vähendada. Juba registreeritud põllumajandusmaade toetusõiguslikkuse nõuetes  ei muutu midagi. 

  Lisainfo PRIA veebilehelt . 
    

  Kristo Mäe 
  avalike suhete osakond 
  Põllumajandusministeerium 
  tel 625 6561 
  mob 5558 8166 
  press@agri.ee 

  14.01.2014  Valla poolt loodud sihtasutus korraldas riigihanke Luunja jõesadama ehitustööde I etapi teostamiseks. Hanke võitis Valmap Grupp AS ja Saaretu OÜ poolt tehtud ühispakkumus. Töödega alustatakse lähinädalatel.

   

  Tegemist on esimese järguga sadama ja puhkeala projektist, mida asutakse realiseerima etappidena.

  Korraldatud riigihange hõlmas sadama I rakendusjärku - paadikanali ja rannaala kaevetöid. Tööde teostaja peab süvendamise teel rajama paadikanali vastavalt projektile koos pinnase teisaldamise, kallaste kujundamise ning planeerimisega. Paadikanali rajamiseks kasutatakse olemasolevat jõeharu, väljakaevatav pinnas paigutatakse ümbritsevale alale.

  Väljakaevatava pinnase maht on arvutuslikult kokku 49 000 m3, pinnas planeeritakse laiali olemasolevate kuivenduskraavide vahelisele alale ning paadikanali põhja- ja kagukaldale.

  Kanali põhja laiuseks sissesõidu tsoonis on kavandatud 20 m, kirdeosas paadisildade tsoonis 14 m. Kanali loodeossa on ette nähtud rajada laiem kanaliosa kuni 35 m pikkuste aluste peatumiseks ja ümberpööramiseks. Veesõidukite vettelaskmiseks ja veest väljatõmbamiseks on kavandatud slipp. Projektiga on antud ka paadisildade paiknemise lahendus - paadikanali põhjakaldale 50...60 m pikkune statsionaarne paadisild ning sellega külgnevale alale ujuvad paadisillad.

   

  Hankes esitatud kvalifitseerimise tingimustele vastavaid pakkumusi oli kokku viis. Parimaks tunnistati hankekomisjoni poolt Valmap Grupp AS ja Saaretu OÜ poolt esitatud ühispakkumus summas 145500 eurot (koos käibemaksuga). Seejuures saab sihtasutus käibemaksu tagasi, mille arvelt on võimalik asuda ehitama sadamarajatisi.

   

  Luunja valla tellimusel ning inseneribüroo Urmas Nugin OÜ poolt teostatuna on koostatud ehitusprojekt Luunja jõesadama ja puhkeala väljaehitamiseks, mis on aluseks investeeringutoetuste taotlemisel ning etapiviisilisel objektide väljaehitamisel.

  Esialgne versioon hõlmas ca 13 hektarile kavandatud Luunja aleviku ja Emajõe vahele rajatavat jõesadamat ning puhkeala. Kuna maksimaalse versiooni teostamiseks ei õnnestunud saada investeeringuvahendeid ENPA Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programmi (Interreg) raames (eelistati sadamate rajamist Tartusse ja Peipsi äärde), siis otsustas vald jagada tööd etappidesse, projekti korrigeerida ning asuda sadamat rajama esialgu oma vahenditega.

  I etapi käigus keskendutakse kanali rajamisele. Luunja valla vahenditest on eraldatud I etapi finantseerimiseks 150 000 eurot. Töödega alustatakse esimesel võimalusel, need tuleb lõpetada hiljemalt käesoleva aasta detsembriks.

   

  Järgnevatel aastatel on kavas jätkata sadama ja puhkeala arendamist, taotledes võimalusel investeeringutoetusi väljastpoolt vallaeelarvet.

   
  09.01.2014

  06.01.2014


  03.01.2014


  Jõulude eel olid Luunja valla kõige nooremad elanikud koos oma vanematega palutud kultuuri- ja vabaajakeskusesse, kus toimus traditsiooniline valla beebipidu. Lõppenud aasta teisel poolel sündinud pisitüdrukud ja -poisid said vallavanemalt kingituseks hõbelusika, lasteaia Midrimaa lapsed esinesid muusikakavaga, tehti ühispilti ning löödi kokku shampanjaklaase.


  Seekord oli peole kutsutud 29 pisipõnni. Kokku said lõppenud aastal hõbelusika üle 60 vastse vallakodaniku. Peagi selgub, kas mullune sündide arv kujunes Luunja valla ajaloo suurimaks. 


  Luunja vald on viimase 6 aasta jooksul olnud Lõuna-Eesti suurima juurdekasvuga omavalitsus, kokku on valla rahvastik selle aja jooksul kasvanud enam kui 1000 inimese võrra.   


   
  17.12.2013

  17.12.2013

  13.12.2013

  10.12.2013

  Tartu Maavalitsus pani avalikule väljapanekule maakonna bussiliinide sõiduplaani tööversiooni.

  Uus sõiduplaan hakkab kehtima alates 1. jaanuarist 2015 koos uue veolepinguga, mille sõlmimiseks maavalitsus praegu hanget ette valmistab. Liinivõrgu koostamisel on aluseks võetud busside senine täituvus, kohalike omavalitsuste soovid ning reisijaküsitluse käigus laekunud ettepanekud. Veomaht jääb võrreldes praeguse hankeperioodiga samaks.

  Liinid on jagatud üheksasse sõidusuunda, liininumbr esimene number osutabki sõidusuunale (1 – Tallinna maantee, 2 – Kurepalu tee jne). Suundade 1-8 liinidel on alg- või lõpp-punktiks Tartu bussijaam, suuna nr 9 busside alg- või lõpp-punktid asuvad väljaspool Tartu linna.

  Igas sõiduplaanis on näidatud liini käigusoleku perioodid ja päevad, peatused ja teatud juhtudel ka ümberistumisvõimalused.

  Kommentaare ja muudatusettepanekuid ootab maavalitsus 23. detsembriks 2013 e-posti aadressileanne.vodi@tartumaa.ee.

  Lisainfo: Anne Vodi (Tartu Maavalitsuse ühistranspordi peaspetsialist), tel 730 5253, e-post anne.vodi@tartumaa.ee.


  10.12.2013

  Matti Reiman veedab oma suved Luunja vallas  ja seepärast valis ta teiseks kontsertpaigaks Luunja Kultuuri-ja Vabaajakeskuse, kus ka äsja avatud Eesti Rahvusliku Klaverimuuseumi E.Hiisi nimeline filiaal.

  Juubilar rõõmustab publikut  järgmiste teostega:

  E. Oja – „Vaikivad meeleolud“

  V.Reimann – Sonatiin nr 4

  E. Arro – „Hetk“

  H.Eller – „Kolm pala klaverile“

  J.Haydn – Sonaat D duur

  J.S.Bach – Fuugakunst, Contrapunctus nr. 4


  Kontserdid saavad teoks koostöös Tallinna Filharmooniga. Piletid on müügil tund enne kontserdi algust kohapeal.

   

  Matti Reimann on õppinud klaverit Tallinna konservatooriumis professor Bruno Luki juures ja Peterburi konservatooriumis professor Nadežda Golubovskaja klaveriklassis. Samas võttis ta ka dirigeerimise tunde Nikolai Rabinovitši juures. Klaveri erialal täiendas ta end hiljem veel Moskvas Gnessinite nim. Instituudis. M. Reimann on andnud soolokontserte mitmetes maades ning esinenud solistina koos sümfooniaorkestritega Karl Eliasbergi, Roman Matsovi, Saulius Sondeckise, Neeme Järvi, Peeter Lilje, Nikolai Rabinovitši, Veronika Dudarova, Viktor Barsovi, Aleksandr Dmitrjevi jt. juhatusel. Tema esituses on kõlanud paljude eesti heliloojate teoste esiettekanded. Eri aegadel on Matti Reimann Eesti Raadiole nii solistina kui ka erinevate kammeransamblite koosseisudes salvestanud üle 100 teose.
  Praegu töötab Matti Reimann õppejõuna Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias.
  09.12.2013

  03.12.2013

   


  Soovijad on alati oodatud Luunja valda elama asuma ning vallavalitsusse registritoimingut tegema.

   

   

  Luunja vald ei korralda kampaaniaid ega paku ühekordseid „präänikuid“ elanike värbamiseks. Vaatamata sellele on meie elanike arvu kasv viimastel aastatel olnud üks kiiremaid Eestis. Viimase rahvaloenduse
  andmetel on meie valda aastail 2000-2011 lisandunud kokku 1658 elanikku.


  Püüame arendada kõiki teenuseid ühtlaselt ning jätkuvalt panustada sellesse, et nii senised kui uued vallakodanikud tunneksid end siin hästi, sooviksid siia tulla ning elama jääda. Elanikud on igale omavalitsusele suurimaks väärtuseks, nende lisandumine aga tõsiseks motivaatoriks valla arendamisel.  Milleks elukoha registreerimine?

  Elukoha registreerimine on muuhulgas oluline, et omavalitsus saaks adekvaatselt planeerida ja osutada
  avalikke teenuseid oma territooriumil – vallasisene (kooli)transport, teede korrashoid, tänavavalgustus, haljastus, sotsiaalabi, koolid, lasteaiad ja lastehoid, raamatukogud, velskrid, registritoimingud, kultuuriüritused jne. Teenuseid saab õigesti planeerida, kui on teada potentsiaalsete kasutajate hulk, teenuste rahastamiseks aga on vajalik maksude laekumine.


  Eelkõige inimese enda huvides on see, et tema elukohaandmed registris oleksid korrektsed ning vastaksid
  tegelikule elukohale. Kõikide toetuste ja soodustuste taotlemine, samuti valimistel osalemine toimub üksnes registreeritud elukoha põhiselt. Elukohaandmete alusel toimub ka üksikisiku tulumaksu laekumine kohalikku eelarvesse.

   

   

  Elukoha registreerimiseks on järgmised võimalused:


  -  Luunja Vallavalituses kohapeal tööpäevadel kell 08.00-17.00

  -  kirja teel - postitada täidetud elukohateate blankett aadressil Puiestee 14, Luunja alevik, Luunja vald 62222     

                                        

  - e-teenus (http://www.eesti.ee/portaal/rrteenus.index)

  Oma elukohaandmete õigsust saab igaüks kontrollida  riigiportaalis www.eesti.ee  rahvastikuregistri e-teenuseid kasutades.  Tuleb valida kodanikule mõeldud vaheleht ning siseneda portaali kas ID-kaardi või internetipanga paroolidega. Oma elukohaandmete nägemiseks tuleb valida vasakult menüüst rahvastikuregister ning seejärel pakutavate päringute seast enda andmete päring

  .  

  Elukohateade esitatakse vallavalitsuse rahvastikuregistriga tegelevale ametnikule (vallasekretärile või registripidajale). Seda tuleb teha elukoha muutumisel Eestis, elama asumisel välismaale või välismaalt
  Eestisse.


  Elukoha andmete muutmist saab taotleda:


  - digitaalallkirjaga e-posti teel. Selleks peab olema ID-kaart ning arvuti vastavalt juhistele ettevalmistatud (www.id.ee)

   

  - riigiportaalis rahvastikuregistri e-teenuseid kasutades (vajalik ID-kaardi olemasolu);
   

  - kirjalikult, täites elukohateate kohapeal või saates postiga.

   


  Andmed                                                    
  Elukohateates esitatakse elukoha aadressiandmed. Perekonnaliikmed võivad esitada ühise elukohateate, kus toodud ka alaealiste laste andmed. Koos elukohateatega võib soovi korral esitada ka oma sidevahendite andmed (e-post, telefon), samuti teise eluruumi aadressi, juhul kui isik elab pikemat aega muus kohas.

  Ruumi omaniku nõusolek                                                                                                                     
  Kui isik ise ei ole elukohateates märgitud eluruumi omanik, lisab ta elukohateatele ruumi kasutamise õigust tõendava dokumendi koopia (nt üürileping) või eluruumi omaniku loa (allkiri elukohateatel). Kaasomandis oleva eluruumi korral lisab teate esitaja kõigi kaasomanike nõusoleku, v.a. juhul, kui omanikevahelisest
  kaasomandi kasutamise kokkuleppest ei tulene teisiti. Sellisel juhul lisatakse vastavat kokkulepet tõendav dokument.  Elukoha andmetel on õiguslik tähendus Riigikogu, kohaliku omavalitsuse volikogu ja Europarlamendi valimistel, rahvahääletusel ja rahvaküsitlusel; kohaliku omavalitsuse eelarvesse laekuvate maksude tasumisel maksuseadustes sätestatud alustel.


   

  Info:                                                                                                                             
  registripidaja-sekretär Katrin Madisson, tel. 7417 319, katrin@luunja.ee                        

  vallasekretär Aime Ustav,  tel. 7417 318, 5293633, aime@luunja.ee 

   

   

  Tere tulemast Luunja valla elanikuks !   

   


  26.11.2013

   

   


  26.11.2013

   

   

   


  22.11.2013

   

   

   


  19.11.2013

  19.11.2013

   

   

  Äsja ametisse kinnitatud Luunja Vallavalitsuse uue koosseisu moodustamisel on lähtutud senisest erinevatest alustest. Ametnike asemel koosneb valla uus täitevvõim valdavalt kogukondade
  esindajatest. 

   

  Volikogu poolt ametisse seatud uude, 5-liikmelisse Luunja Vallavalitsusse kuuluvad lisaks vallavanem Aare Andersonile vallavalitsuse finantsnõunik Harri Lepp ning valimisliitude esindajad Kaire Vahejõe, Indrek Kärner ja Viktor Muuli.


  Luunja valla jaoks uudse mudeli rakendamise eesmärgiks on kaasata valla vahetu juhtimise protsessi kogukondade esindajad. Selle mudeli kohaselt lahutatakse otsustajate tasand ametnike tasandist. Enamikus Eesti väikestes omavalitsustes toimiva traditsioonilise mudeli kohaselt on täitevvõimu
  ametnikud ühtlasi valla- või linnavalitsuse liikmete rollis, olles samaaegselt materjalide ettevalmistajateks, otsuste langetajateks ning otsustatu täideviijateks. 


  Luunja vald on tänaseks tublisti kasvanud ning omab piisavalt potentsiaali, et mehitada vallavalitsus teistest põhimõtetest lähtuvalt. Kiire areng ning märkimisväärsed muudatused mitmes valdkonnas eeldavad intensiivsemat otsustusprotsessi, mis ühtlasi peegeldaks senisest enam vallakodaniku ja kogukondade vaatenurka. See tasakaalustab ametnike professionaalset ning valdkonnapõhist lähenemist ning loob vahetu tagasiside kanali volikogus esindatud jõudude ning ametnikkonna vahel.


  Taolise mudeli rakendamine annab võimaluse ametnikel keskenduda põhjalikumalt oma põhitööülesannatele valdkondades, mille eest nad vastutavad. Vallavalitsuse liikmed, kes ei ole palgaliste ametikohtade kaudu seotud oma tööandjaga, omavad suuremat vabadust otsuste langetamisel.         

   


  15.11.2013

   

   

  Luunja vallavolikogu valis 14. novembril Luunja vallavanemaks taas Aare Andersoni, kelle jätkamist vallavanemana toetas 12 volikogu liiget 13-st.

   

  Aare Anderson on olnud Luunja vallavanema ametis alates 2008.a.

   

   

   

   

   

   

   


  15.11.2013

   

   

   

   


  11.11.2013

  Ürituse täpsema kavaga on võimalik tutvuda SIIN

   

   

     08.11.2013

   

  Oktoobri lõpus sai uue katte Luunja alevikus asuva Peru tee lõunapoolne lõik.


  Killustikalusele rajati asfaldist kate paksusega 7 cm. Uuendatud teelõigu ja juurdepääsude pikkuseks on
  kokku ligi 500 m.

  Investeeringu maksumus (pisut üle 48 000 euro) kaeti vallaeelarvest. Tööd teostas soodsaima hinnapakkumise teinud Lemminkäinen Eesti AS.

   

  Teelõiku kasutavad kohalikud ettevõtted, lisaks on Peru tee üheks juurdepääsuks Münnichite ja Nolckenite
  memoriaalpargile.


   

  Mullu said kõvakatte naabruses paiknevad Talli tee ning Talli põik, toonased tööd teostati valla ja kohalike ettevõtjate koostöös. Ettevõtjad panustasid kokku üle 14 000 euro, valdava osa sellest
  kohalik põllumajandusettevõte  OÜ Luunja Mõis, lisaks toetasid ka OÜ Talliteenused ning OÜ Ekvi Soojus.
                                                                            

   


  08.11.2013

  06.11.2013

   

   

  Püsiekspositsioonis on Hiisi poolt aastatel 1903–1962 konstrueeritud pianiinod ja tiibklaverid. Kõrvuti Hiisi kuulsaima klaveri Estonia erinevate mudelitega eksponeeritakse teisigi tema loodud klavereid: pianiinot ja tiibklaverit Astron, pianiinot Riga, pianiinot J. Becker. Veel saab näha Hiisi Tartu-perioodi õpetaja, klaverimeister Robert Rathke tiibklaverit R. Rathke ning Hiisile eeskujuks olnud saksa pianiinot C. Bechstein.

  Klaverinäituse on koostanud Alo Põldmäe, enamik pille pärineb Klaverimuuseumi kogust. Väljapanekut täiendab fotonäitus E. Hiisist. Avatud näitus on muuseumi filiaali I etapp, II etapp korraldatakse 2014. aastal ja siis saab näitusel näha juba 14 Hiisi valmistatud või temaga otseselt seotud klaverit.

  Tänu Klaverimuuseumi filiaali sünnile on näitusesaalis nüüd Luunja rahval oodata ka sisukaid klaverikontserte. 11. detsembril annab pianist Matti Reimann just seal ühe oma juubelikontsertidest tähistamaks oma 70. sünnipäeva. Järgmise aasta 16. aprillil, Hiisi sünnipäeval, toimub aga Luunjas klaveripäev.


  "Tegemist on ajaloolise sündmusega, sest see on esimene klaverite püsinäitus Eestis,“ rõhutas Klaverimuuseumi juhataja ja näituse koostaja Alo Põldmäe klaverimuuseumi avamisel.
  04.11.2013

   

   

  Luunja vald võtab tänavu 9. novembril juba kaheksandat korda vastu harrastuskollektiive üle Tartumaa, et pakkuda taidlejatele koosesinemise rõõmu ja publikule ülevaadet rahvakultuuri hetkeseisust Tartumaal.

   

  Tartumaa VIII Taidlejate päev algab kl 17.00 Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses.

  Üles astub 13 kollektiivi, kelle hulgas on rahvatantsurühmi, laulukoore ja vokaalansambleid.

  Sellel aastal on on taidluskollektiivid oma kava ette valmistades mõelnud mardipäevale.

  Õhtu lõpetab tants koos Raul Kiviga.


  Publikule on üritus tasuta.
  01.11.2013


  29.10.2013

   

  Päästeamet soovitab tormituule ajal väljas liikumist vältida ning tervist või elu ohustavatest olukordadest teavitada hädaabinumbril 112.

   

   

  Seoses tormiohuga soovitab Päästeamet püsida siseruumides ning  sulgeda uksed ja aknad. Viige varju
  alla või kinnitage kõik lahtised esemed. Valmistuge ajutisteks elektrikatkestusteks, varuge patareisid lampidele ja raadiole. Lisaks laadige täis mobiiltelefonide akud, kuna maaliinid võivad samuti katkeda.  Varuge joogivett ja parkige sõidukid lagedamale väljale.


  Hädaabi saamiseks ning otsest ohtu kujutavatest purustustest teatage hädaabinumbril 112. Tormikahjudest tekkinud probleemide lahendamiseks võite pöörduda kohalike vabatahtlike päästjate
  poole. Vabatahtlik pääste on kaasatud 112 süsteemi ja valmis tormi ajal otsekohe reageerima.

  Kindlasti ei soovita inimestel ise saega teid vabastama hakata, kuna ilma kogemuse ja erialaste
  teadmisteta võib see olla ohtlik. Tormimurd võib olla pingesse jäänud ja saega valesti tegutsemine võib inimest vigastada.


  Elektrilevi hinnangul on suurim elektrikatkestuste oht on Lääne-Eestis, saartel ja vähemal määral Põhja-Eesti rannikualadel. Rikkebrigaadid on kõrgendatud valmisolekus, et likvideerida rikked esimesel võimalusel. Elektrikatkestustest ja katkenud liinidest andke teada Elektrilevile. Maas vedelevat või katkenud elektriliini märgates helistage kohe Elektrilevi rikketelefonil või hädaabinumbril. Katkenud elektriliinidele ei tohi läheneda ega neid puudutada, kuna juhtmed võivad olla pinge all ning anda eluohtliku elektrilöögi isegi 10 meetri raadiuses.

  Infot tormi tõttu tekkinud takistustest sõiduteedel saate maanteeinfo numbrilt 1510, samale numbrile võite teada anda ka teele langenud puudest, mis liiklust oluliselt ei takista.

  Elektrikatkestustest tuleb teatada Elektrilevi rikketelefonil 1343.   

   

   


  28.10.2013

   

   

  Laste lasteaedadesse vastuvõtmine ja väljaarvamine toimub Luunja valla koolieelsetesse lasteasutustesse
  laste vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise korra alusel. 


  E-järjekorrast saab otsida last isikukoodi järgi. Valik "1" on lapse rahvastikuregistri järgne teeninduspiirkonna lasteaed, valikud "2" ja "3" on lapsevanema eelistused teise ja kolmanda valikuna.

  Lapsed, kelle ainsaks valikuks on "3" , on järjekorras olevad lapsed, kes ei ela rahvastikuregistri andmetel Luunja vallas.


  Lapsehoiuteenuse toetuse saamise tingimustega saab tutvuda SIIN


  E-järjekorra juurde pääseb SIIT
   

  Info:
  vallavalitsuse haridusnõunik Kadi Saarso
  tel 741 7234,  56612583
  e-post kadi@luunja.ee   
   
   
   
   
   

  28.10.2013

   

   

   

  Kantuna tänavusest kultuuripärandi aastast ja Luunja mõisa esmamainimise 510. aastapäevast toob Luunja Aidateater lavale kohaliku algupärandi valla ehitusnõunik Tamur Tensingu sulest.

  Lavastuse sündmustik  leiab aset  vahetult enne I maailmasõda, tegelaskujud on pärit Luunja mõisahärra parun von Nolckeni ja tema lähikondlaste ringist.

   

  Luunja Aidateatri esietendus 

   

   „Luunja mõisa uus häärber“ 

   

  31. oktoobril kell 19.00 Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses

  Kahes vaatuses ja kolmes pildis

   

  Luunja mõis suvel 1914. Parun Nolckenil on tekkinud plaan… Ajalooline fiktsioon täis unistusi, intriige, armastust ja ootust.

   

  Autor: Tamur Tensing

  Dramatiseering: Tamur Tensing, Kristel Lempu, Iiri Saar

  Lavastaja: Iiri Saar

  Muusikaline kujundus: Tamur Tensing, Iiri Saar

  Valguskujundus: Iiri Saar

  Dekoratsioonid ja kostüümid: Luunja Aidateater

  Osades: Tamur Tensing, Margo Lempu, Inga Kiudorf, Kaire Vahejõe, Triin Lauk, Kristel Lempu, Jasmin Saar, Annika Kallas, Heidi Mats, Silver Vahejõe, Aadu Raav, Kahro Lempu, Karmen Saar, Loone-Ly Lempu, Sirje Šuškova, Airin Treiman-Kiveste

   

  Sissepääs 2.- €, õpilastele tasuta. 

   

   

   

   

   


  25.10.2013

  25.10.2013

   

   

   

   


  24.10.2013

   

  Luunjas avatakse 30.oktoobril kell 16 Eesti Rahvusliku Klaverimuuseumi filiaal.

  See on pühendatud Ernst Hiisile, Luunja vallast pärit klaverimeistrile, Estonia klaverimargi loojale.

  Ekspositsioon sisaldab üht osa muuseumi kalverikogust.  

   

   

  Ekspositsioonis on pianiinod ja tiibklaverid, mille Hiis konstrueeris aastail 1903-1962.

  Kõrvuti "Estoniaga" võib näha pianiinot ja tiibklverit "Astron", pianiinot "Riga" jt instrumente.

  Näituse koostajaks on Alo Põldmäe, väljapanekut täiendab fotonäitus E.Hiisi elust.

   

  Filiaal sünnib Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse ning Eesti Rahvusliku Klaverimuuseumi koostöös. Filiaali avamist toetab eesti Kultuurkapital.

  Avamisel esinevad näituse klaveritel Tartu Elleri Muusikakooli õpilased.

   

   

   

  Eesti klaveriehituse teenekaim meister Ernst Hiis (1872-1964) sündis Luunja vallas.

  Nooruses tegutses E.Hiis Peterburis, kus lisaks klaverite valmistamisele oli nõutud pillihäälestajaks mitme vene muusika suurkuju juures (Saljapin, Rahmaninov).

  1926.a. asutas E.Hiis oma klaverivabriku Eestis. Tema poolt valmistatud instrumendid said kiiresti nõutuks nii Eestis kui välisriikides.

  1951.a. hakati E.Hiisi juhtimisel valmistama kontsertklavereid "Estonia", mida on müüdud enam kui 70 riiki. Nende võidukäik on kestnud mitukümmend aastat, jätkudes tänagi.      

   

   

   

   

   


  17.10.2013

   

   

  Luunja vallakeskuses on võimalik tutvuda Tartumaa parimate käsitöömeistrite loominguga. Luunja vallakeskuses on võimalik tutvuda Tartumaa parimate käsitöömeistrite loominguga. Näitusel on väljas Angeelika Nöpsi niplispitsid, Hilja Sepa ja Liina Laansalu lapitööd, Piia Randi rahvarõivad ja kirivööd ning Vaike Jakobsoo kangastelgedel valminud käsitöö.
  Näitusetööd on valmistanud Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu poolt korraldatud meistrite veebikataloogi konkursil osalenud. Liit on aasta 2014 kuulutanud meistrite aastaks, mille raames antakse välja üleriigiline käsitöö veebikataloog. 

   

   

   

   

   

   


  15.10.2013


  08.10.2013

   

   

   

   

   


  04.10.2013  Vallavolikogu valimispäev on 20. oktoober 2013.a. Hääletamine toimub Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses kell 9.00 – 20.00.

   

  Hääletamine maakonnakeskuses väljaspool elukohajärgset jaoskonda 10.-13. oktoobril kell 12.00 - 20.00. Tartu linna valimisjaoskondades:

   

  Kalda tee 1c (Kaubanduskeskus Eeden)
  Nõlvaku 2 (Annelinna Prisma)
  Kalda tee 43 (Annelinna Keskus)
  Riia 1 (Tartu Kaubamaja)
  Turu 2 (Tasku Keskus)
  Ringtee 75a (Lõunakeskus)


   

  Elektrooniline hääletamine algab 10. oktoobril kell 9.00 ja kestab ööpäevaringselt kuni hääletamise
  lõpuni 16. oktoobril kell 18.00. 

  Elektrooniliselt on võimalik hääletada veebiaadressil http://www.valimised.ee.

  Täpsem info elektrooniliselt hääletamise kohta veebiaadressil http://www.vvk.ee/valijale/e-haaletamine/.

   

  Eelhääletamise ajal saab hääletada ka väljaspool oma elukohajärgset valimisjaoskonda. Väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda hääletamist korraldab vähemalt üks valimisjaoskond igas vallas või linnas 14. oktoobrist kuni 16. oktoobrini.

  Eelhääletamine toimub Luunja vallamajas (Puiestee 14, Luunja alevik) 14.-16. oktoobril kell 12.00 - 20.00.


   

  Kui valija tervisliku seisundi, kõrge ea, raskete teeolude või transpordivõimaluste puudumise tõttu ei
  saa hääletada valimisjaoskonnas, saab esitada kirjaliku taotluse kodus hääletamiseks jaoskonnakomisjonile või helistada valimispäeval jaoskonnakomisjoni telefonil nr 5884 5571.

  Taotlusi saab esitada valimispäeval kell 9.00 - 14.00.

   

  Kodus hääletamist korraldatakse vaid valimispäeval 20. oktoobril.


  Valimiste päeval väljub eribuss valimisjaoskonda:

  Lohkvast kortermajade juurest kell 10.00 ja kell 16.00. Hommikusel reisil peatus Ridaküla tee esimese maja juures ning valimisjaoskonda sõit mööda Kabina teed, õhtusel reisil valimisjaoskonda sõit mööda Räpina maanteed.

   

  Kavastust väljub buss kell 10.40 (eelnevalt peatus Viira I bussipeatuses).

  Pilkast välub buss kell 12.00

   

  Eelneval kokkuleppel peatub buss eribussiliini marsruudile jäävate bussipeatuste juures. Info palume edastada hiljemalt 17. oktoobriks telefonile 741 7318.

  Tagasisõit kokkuleppel bussijuhiga.

   

   

  Erinevatest hääletamisvõimalustest annab ülevaate igale valijale saadetav valijakaart. Siinjuures on eriti oluline, et juhul kui Te hiljemalt 15 päeva enne valimispäeva ei ole saanud valijakaarti, palun pöörduge vallavalitsusse vallasekretäri poole (tel 741 7318). Kaardi mittesaamine võib olla märgiks, et Teid ei ole valijate nimekirjas.

  Valimisjaoskonda minnes palume võtta kindlasti kaasa isikut tõendav dokument. Isikut tõendavad
  dokumendid on näiteks isikutunnistus (ID-kaart), Eesti kodaniku pass, diplomaatiline pass, meremehe teenistusraamat, juhiluba, pensionitunnistus.

   

   

   

  Luunja valla valimisnimekirjaga saab tutvuda SIIN  Hääletamistulemuste ja valimistulemuste kindlakstegemine valla valimiskomisjonis.

  Hääletamissedelite ülelugemist alustab valla valimiskomisjon valimispäevale järgneval päeval  
  21. oktoobril kell 10.00.

  Häälte teistkordne ülelugemine valla valimiskomisjonis 21. oktoobril kell 12.00.


  Valla valimiskomisjon asub Luunja vallamajas Puiestee 14

   

  Valituks osutunud volikogu liikmete väljaselgitamise kohta täpsem info veebiaadressil http://www.vvk.ee/valijale/valimistulemused-kindlaks/kohaliku-omavalitsuse-volikogu-valimised/   


   

   


  04.10.2013

  03.10.2013

   

  Head Luunja valla elanikud!


   

  Lähenemas on kohaliku omavalitsuse valimised.


  Et uus vallavolikogu oleks just selline, mis Sinu huve kaitseb, palume Sind osa võtma Luunja vallas kandideerivate valimisliitude ja erakondade vahelisest debatist.


   

  Usume, et debatt avab meie kandidaatide nägemusi ja motiveeritust valla elu edendada ja on abiks valijatele valiku tegemisel.


   

  Valimisdebatt toimub

   

   

  7. oktoobril kl 18.00

  Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses.


   

  Üritust modereerib Kadi Kalmus.


   

   

  Ootame rohket osavõttu!

   

   

   


  01.10.2013


   

   


  27.09.2013

   

   

   


  20.09.2013

  17.09.2013

   

  Luunja Keskkooli õpitingimuste parandamisse investeeriti tänavu ligi 80 tuhat eurot.

  Kooli spordiväljak sai 100 m pikkuse jooksuraja. Tartaanist vettläbilaskva jooksurajakattega väljaku rajamise maksumuseks kujunes 37 854 eurot.

  Spordiväljaku uuendamine jätkub järgnevatel aastatel.


  Koolimaja nn vana korpuse koridor oli üpris kulunud ning vajas uuendamist. Suvevaheajal teostatud uuenduskuuri käigus lammutati vana põrand ning tehti uus, samuti paigaldati uued aknalauad. Koridor sai ka uue moodulripplae ja osaliselt uue küttetorustiku ning radiaatorid, samuti treppide katted. Tehti ka elektri- ja viimistlustöid.

  Kõige pisemaid koolijütse puudutav uuendus läks maksma kokku 41 976 eurot.


  Mõlemad investeeringud rahastati täies ulatuses Luunja vallaeelarve vahenditest.

   

   

   

   

   


  13.09.2013

   

   

  Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse huviringid hooajal 2013/2014 

  Luunja laulukoor JÕEÕED

  Koor ootab oma ridadesse nii seniseid kui uusi lauljaid.
  Lauldakse ilusat ja huvitavat muusikat, nii klassikalisi koorilaule kui kaasaegsema koorimuusika seadeid, samuti rahvalaule. Meie eesmärgiks on laulda oma südamest kuulajate südamesse. Laulmine toimub kord nädalas, neljapäeviti kell 18.45 Luunja Lasteaias Midrimaa.

  Juhendaja: Anne Kasesalu

   

  Aeroobika treening

  Erinevatele vanusegruppidele suunatud üldkehaline treening, mis tõstab toonust ja üldfüüsilist vormi. Esmaspäeviti 20.00-21.00 ja kolmapäeviti 20.00-21.00 Luunja Keskkooli võimlas.

  Juhendaja: Reene Mägi

   

   

  Naisrahvatantsurühm „Klopandi “

  Naisrahvatantsurühm ootab oma ridades jätkama nii endisi kui uusi tantsijaid.
  Treeningud toimuvad kord nädalas, esmaspäeviti 18.30-20.00 Lohkva Lasteaias.

  Juhendaja: Anneli Kann


  Seltskonnatants

  Oodatud on nii suuremate kui väiksemate kogemustega tantsupaarid, kes soovivad oma tantsuoskust täiendada. Ringis õpitakse juurde uusi samme, korratakse ja praktiseeritakse erinevaid tantse.Tantsitakse paljusid tantse: aeglane valss, viini valss, tango, foxtrot, rock’n’roll või džaiv, samba, cha-cha-cha, rumba. Lisaks tutvutakse veel teiste tantsudega (salsa, polka, reilender, paso doble jne.)

  Seltskonnatantsu tunnid toimuvad teisipäeviti kell 18.30-20.00 (algajad) ja kell 20.00-21.30 (edasijõudnud) Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses.

  Juhendaja: Eva Kouhia

   

  Line-tantsu ring

  Ootame oma line-tantsutundi endisi ja uusi huvilisi. Tunnid toimuvad kolmapäeviti algusega kell 20.00 Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses

  Juhendaja Jaan Kotter

   

  Tervisevõimlemine

  Võimlemine ja tervisenõuanded nendele, kelle jaoks aeroobika on liiga hoogne. Võimlemine toimub neljapäeviti kell 18.00-19.00 Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses.

  Juhendaja: füsioterapeut Ivi Vaher


  Showtants

  Showtantsutreening toimub kahes vanusegrupis: algklasside lapsed ja põhikooli noored. Õpitakse kaasaegseid tantsustiile ja käiakse esinemas. Treening toimub Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse suures saalis teisipäeviti kell 13.15-15.15.

  Juhendaja: Jana Elken


  Luunja Aidateater

  Näitemänguhuvilised täiskasvanud käivad Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse suures saalis koos esmaspäeviti kell 18.30-20.00.

  Juhendaja: Iiri Saar


  Lauluklubi

   

  Lauluklubi toimub iga kuu teisel teisipäeval kell 17.30

  Klubi sihtgrupp on eakad inimesed. Lauldakse juhendaja lõõtspilli saatel ühiselt  tuntuid ja kauneid laule.

  Juhendaja: Toomas Ojasaar  Kogupere käsitööring

   

  Kogupere käsitööring on mõeldud peredele, kes soovivad koos meisterdada. Koos õpitakse lihtsate vahenditega kodu kaunistama , õlgkaunistusi meisterdama, vilditakse, tehakse ehteid ja muud põnevat. Ring toimub igal kolmapäeval  kell 18.00 Puiestee tn. 2 II korruse käsitöötoas.

  Juhendaja: Helgi Kiik


  Segarahvatantsurühm „Trambali“

   

  Ootame huvilisi tantsurühmaga liituma. Tantsimine toimub kord nädalas, kolmapäeviti kell 18.30 - 20.00 Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses.

  Juhendaja: Anneli Kann


  DJ Kool

   

  Ootame oma ridadesse noori muusikahuvilisi, kes soovivad plaate mängida. Info 53310902


  Võrkpall

   

  Võrkpallitreening nii meestele kui naistele  toimub esmaspäeviti  18.00-19.30 Luunja Keskkooli võimlas.

  Juhendaja: Aadu Raav


  Korvpall

   

  Korvpallitreeningud toimuvad eesmärgiga moodustada valla esindusvõistkond. Trennid on  teisipäeviti 19.30-21.00 ja reedeti 19.30-21.00  Luunja Keskkooli võimlas.

  Treener: Steven Saaristu.


  Kitarriõpe

   

  Neljapäeval kell 15.00-17.00 kitarriõppe tunnid algajaile ja  edasijõudnuile Luunja Kultuuri-ja Vabaajakeskuses. Saab õppida nii akustilist kui elektrikitarri.

  Juhendaja Paul Neitsov 56503364   

   


  13.09.2013

   

   


  06.09.2013

   

  Augusti teisel poolel jõustus valla tänavune lisaeelarve, millega eelarve maht suurenes 130,9 tuh euro võrra, sh investeeringud 66,3 tuh võrra.
  Lisaeelarvega suurendati mitme valdkonna kulusid, enim raha (76,6 tuh) läheb teedele.

   

  Eelarve tulude täitmine oli aasta esimese seitsme kuuga kujunenud kavandatust suuremaks. See võimaldas korrigeerida üksikisiku tulumaksu laekumise prognoosi 107,47 tuh euro võrra. Lisaks on laekunud sihtotstarbelisi toetusi riigilt.

  Suuremad lisavahendid:

  • Kõvakatte rajamine Peru teele                      40,0 tuh
  • Teede korrashoid                                           24,6 tuh
  • Haridus                                                          17,4 tuh
  • Vaba aeg ja kultuur (projektitoetused)          14,7 tuh
   Luunja-Põvvatu kergliiklustee ehitusprojekt  12,0 tuh
  • Sotsiaalne kaitse                                            10,6 tuh
  • Veetrassi uuuendamine                                 10,0 tuh
  • Uue väikebussi soetamiseks                          8,0 tuh

  Lisaks tehti rida väiksemahulisi ümbersuunamisi asutuste eelarvete siseselt.

  Koos investeeringutega ulatub vallaeelarve kogumaht 3,46 miljoni euroni.


   

   

  Lisainfo: 

  vallavanem Aare Anderson, tel. 7417100, 5200794, aare@luunja.ee   

   


  04.09.2013

   

   

   


  03.09.2013

   

  Luunja valla kolmes lasteaias ja kahes koolis alustas uut õppeaastat kokku 479 last.
  Viimase nelja aasta jooksul on see number kasvanud 135 lapse ehk enam kui 35% võrra.


  Kõige rõõmustavam on see, et Luunja Keskkooli 1. klassis alustas kooliteed 33 last (mullu 21). Seetõttu rakendas kool tööle kaks paralleelklassi. Viimastel aastatel on järjekindlalt suurenenud koduvalla koolis haridusteed alustavate laste hulk, mujale siirdujaid on jäänud üha vähemaks – 2010.a. oli neid 24, 2011.a. 14, mullu 11, tänavu eeldatavasti veelgi vähem (andmed on täpsustamisel).

  Vastsed koolijütsid said esimesel koolipäeval koduvallalt traditsioonilise kingi - õunapuuistiku. Kooliaasta
  avapeol saavad kõik kooliteed alustavad Luunja valla õpilased raamatu ning valla logoga koti. Lisaks on valla poolt igale koolitee alustajale aabitsatoetus 130 eurot.

   

  Luunja Keskkoolis alustab käesoleval kooliaastal õppetööd kokku 240 õpilast. Võrreldes mullusega on see number suurenenud märkimisväärselt – 25 õpilase (12%) võrra. Kavastu algkooli osas õpib kokku 10 last.

   

  Kolmes valla lasteaias käib kokku 229 last: Kavastus 21, Luunja Lasteaia Midrimaa seitsmes rühmas 132 last ja Lohkva Lasteaia neljas rühmas 76 last.


  Luunja vald on kõige noorema rahvastikuga omavalitsus Tartumaal – alla 15-aastaste osakaal on meie vallas 20,5%.   

   

   

   


  03.09.2013

  Luunja Vallavalitsus korraldab enampakkumise Luunja alevikus Luunja Kultuuri-  ja Vabaajakeskuses asuvate ruumide 329,7 m² (keldrisaal + köögiblokk) rendile andmiseks
  toitlustusteenuse osutamiseks.

    

  Enampakkumise võitjaga sõlmitakse rendileping.

  Rendile antava varaga saab tutvuda kohapeal,  tel 53310902 (Toomas Aru, Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse direktor).

   

  Täpsemate renditingimustega saab tutvuda allpool:

  Enampakkumine Luunja Kultuuri-  ja Vabaajakeskuses asuvate ruumide 329,7 m² (keldrisaal + köögiblokk)  kuni seitsmeks aastaks rendile andmiseks toitlustusteenuse osutamiseks     

   

   

   

   

   

   

   


  27.08.2013

  23.08.2013

   

   

   

   


  22.08.2013

   

   


  19.08.2013

   

   


  13.08.2013

   

  Luunja vallas Emajõe Suursoo Looduskeskuses toimub 20.-24. augustil MTÜ Emajõe Lodjaseltsi poolt korraldatav Lodjafestival.

   

  Suured ja väikesed lodja- ja loodusesõbrad on oodatud teisipäevast laupäevani vältavale Lodjafestivalile.

  Igal päeval on oma teema:

  jõepäev

  soopäev

  kalapäev

  külapäev

  järvepäev

  Toimuvad lodja- ja viikingilaevaretked jõgedele, sohu ja Peipsile.

  Võimalus osaleda õpitubades - ehitada paate, õppida puu-, köie- ja sepatööd. Uurime vee-elukaid, püüame kala, vaatleme tähti, mängime vanaaegseid mänge.

  Lodjamadrused ja lodjaseltsi sõprusansamblid annavad meeleolukaid kontserte.  

  Pimeduse saabudes heisatakse hiiglaslik lodjapuri ning purjekinos vahelduvad loengud ja filmid.

   

   

  Info:  MTÜ Emajõe Lodjaselts  www.lodi.ee, info@lodi.ee

   

   

   


  09.08.2013

  06.08.2013

   

  Luunja mõisapäevade raames avatakse kodanikualgatuse ja valla koostöö tulemusena ning euroraha toel rajatud Münnichite ja Nolckenite memoriaalpark.

  Samuti avatakse Vene Föderatsiooni diplomaatide osalusel B.C.Münnichile pühendatud mälestusmärk, mis on valmistatud Viiburi lähistelt pärinevast graniitrahnust.

   

  Memoriaalpargi rajamise algatajaks on kohalike entusiastide initsiatiivil loodud MTÜ Münnich, mis on
  seadnud eesmärgiks korrastada ajalooline paik ning jäädvustada legendaarsete aadlisuguvõsade mälestus.


  Praeguse Luunja ratsaspordibaasi läheduses asunud, nüüdseks hävinud kalmistule olid maetud krahv B.C.von Münnich ning Eestimaa ajaloos mõjukate mõisnike Nolckenite suguvõsa esindajad. 1970-ndatel kalmistu naabruses teostatud ehitustööde käigus hävisid Münnichi kabel ning hauakivid. Teine pool kalmistust lagastati hiljem jäätmete ladustamisega. Säilinud on aga hulk põlispuid ning kalmistule viiv allee, mis on mälestuspargi tuumikuks.

  Memoriaalpargi projekteeris maastikuarhitekt Karin Bachmann, kelle lahenduse kohaselt
  kujundati loodusliku keskkonnaga, avatud ja mitmefunktsiooniline park. Säilinud põlispuud korrastati
  ning 1,2 ha suurune pargiala puhastati võsast ja jäätmetest. Suurtest põllukividest kujundati pargipuude vahele kivikülv, tiigi äärde rajatud mälestusnurka paigaldatakse mälestuskivi. Tööde käigus korrastati ka pärnaallee vanad puud ning istutati uusi, uue katte sai allee vahel kulgev tee. Parki on paigaldatud istepingid ning infotahvel, rajatud kõnnitee ja mänguväljak. Park valmis 2012 suvel, ametlik avamine toimub tänavu suvel, mil möödub 330 aastat B.C.Münnichi sünnist ning 510 aastat Luunja mõisa esmamainimisest ajaloodokumentides.

  Pargi rajamist finantseeriti valdavalt EL vahenditest. Maaelu arengu toetuse meetme 3.2. raames eraldas PRIA külade uuendamise ja arendamise investeeringutoetuse programmist 59,4 tuh EUR. Projekti kogumaksumuseks on 66 000 EUR. Vallaeelarvest lisati vajalik kaasfinantseering 10% ulatuses (6600 EUR).

   

  Kohalike entusiastide kaasabil on B.C.Münnichi mälestuse jäädvustamisest kujunenud rahvusvaheline projekt. Vene Föderatsioonist Viiburi linna lähistelt pärit graniitrahnust vormitud ning Eestile kingitud mälestuskivi koos neljas keeles plaadiga avatakse vene diplomaatide ning asjaosaliste ametnike osalusel. 

  B.C.Münnich oli lisaks muudele ametitele 18. sajandi I poolel Ingerimaa, Karjala ja Soome kindralkuberner.

   

   


  Nolckenid olid Eesti- ja Liivimaal üheks väljapaistvamaks aadlisuguvõsaks, kelle arvukate liikmete hulgas leidus kõrgeid ohvitsere, diplomaate, kubernere jne. Nolckenitele kuulus erinevatel aegadel kümneid mõisaid kogu Eestis, sh Luunja, Kaagvere, Vana-Kastre, Pilka, Kabina, Alatskivi jpt.

   

  Münnichite süguvõsa nimekaim esindaja Luunja mõisnik Burchard Christoph von Münnich (1683-1767) oli mitmekülgne aadlik, kes asus Peeter I kutsel Vene impeeriumi teenistusse, tegeldes aastakümneid nii vägede juhtimise kui riigile oluliste objektide – linnade, kanalite, kindluste rajamisega. Ta tõusis Vene keisririigi kindralfeldmarssaliks, oli sõjavägede ülemjuhataja Vene-Türgi sõjas (1735-39) ning lühikest aega (1740-41) Venemaa peaminister. Muuhulgas juhtis ta Paldiski sõjasadama ning Riia kindluse rajamist.
  Krahv B.C. Münnich on maetud perekonna kalmistule oma kodumõisas Luunjas.   


  06.08.2013

   

  Luunja mõisapäevade raames on unikaalne võimalus näha Marko Matvere poolt ümbermaailmareisil joonistatud pilte, mis kujutavad Lõunamere saartel elavaid pärismaalasi.

  Piltide juurde räägib ilmarändur lugusid.

  Näitus avatakse 9. augustil kell 16.00 Luunja vallakeskuses.

   

   

  Marko Matvere: "Need portreed on kribitud katamaraan Nordea pakpoordi vöörikajuti kois lebades. Piltidel on kujutatud peamiselt melaneeslasi Lõunamere saartelt, aga ka indiaanlaste järeltulijaid Andidest. 

  Oma naljakalt tahumatute näojoonte ja lihtsameelselt koomilise maailmavaatega võluvad nad ära iga lääne inimese".

   

   

   

   

     


  24.07.2013

   


  24.07.2013

   


  15.07.2013

   

  Jäääär koos Rain Simmuliga Luunja roosiaias 18.07. kell 20.00

   

   

   


  10.07.2013

   

  Vallavalitsuse poolt korraldatud avatud konkursil parimaks osutunud Harri Lepp on finantsnõuniku asendaja ametis alates 10. juulist.


  Ta on lõpetanud EPMÜ (praegune Eesti Maaülikool) ökonoomika ja ettevõtluse erialal. Töötanud finantsjuhina omavalitsuses ja Viljandi Haiglas, viimati Haridus- ja Teadusministeeriumis rahandusosakonna eksperdina.


  Omab kogemusi suurte projektide ettevalmistamise ja juhtimise alal ning orienteerub lisaks finantsjuhtimisele laiemalt ka majanduse valdkonnas.   


   

  Edu Harrile uues ametis!   

   


  09.07.2013

   

  Tulumaksu laekumine Luunja valla eelarvesse on eelneva aasta sama perioodiga võrreldes märkimisväärselt kasvanud.

   

  Võrreldes 2012.a. I poolaastaga on üksikisiku tulumaksu laekumine Eestimaa omavalitsustes tervikuna kasvanud 9% võrra.
  Tartumaa omavalitsustes oli laekumine samuti 9% võrra suurem kui 2012.a. sama perioodi jooksul. Seejuures on kõikide meie maakonna omavalitsuste laekumine võrreldes mullusega plussis.

  Tänavu I poolaastal laekus Luunja valla eelarvesse tulumaksu kokku 1 056 586 eurot (mullu samal ajal 887 063 eurot). Luunja valla laekumised on aastaga kasvanud 19%.

  Ühe elaniku kohta on Luunja vallas tulumaksu laekunud 277 eurot, Tartu linnas 267, Mäksa vallas 209, Tartu vallas 276, Kallaste linnas 147 eurot.


  Omavalitsuste detailsemate finantsnäitajatega on huvilistel võimalik tutvuda Rahandusministeeriumi kodulehel www.fin.ee  alajaotuses kohalikud omavalitsused.   

   


  08.07.2013

   

  Alates 8. juulist on vallavalitsuse haridusnõuniku ametis Kadi Saarso, kelle vastutusvaldkondadeks on lisaks haridusele kultuur, sport, noorsootöö, kogukonnatöö (mittetulundussektor, külaliikumine, projektid) ja suhtekorraldus.


  Kadi on lõpetanud Tallinna Pedagoogikaülikooli. Ta on varasemalt töötanud nõunikuna kohalikus
  omavalitsuses, mistõttu orienteerub laiemalt omavalitsuse erinevates tegevusvaldkondades.

  Kadi omab ka andragoogi (täiskasvanute koolitaja) kutsekvalifikatsiooni ning kogemusi projektide ettevalmistamise ja juhtimise, kogukonnatöö ja ürituste korraldamise alal.

  Nõunik planeerib oma vastutusala tegevusi, koordineerib asutuste tegevust ning teeb nende üle järelvalvet, koostab arengukavasid ning vastutab nende täitmise eest, koostab õigusaktide eelnõusid, valmistab ette
  valdkonna eelarveosa, nõustab valla ja asutuste juhte ning kodanikke, valmistab ette ja juhib projekte oma valdkondade piires, peab kirjavahetust, lahendab avaldusi, hoiab korras dokumentatsiooni jne. Lisanduvad lasteaiajärjekorraga, koolikohustuse täitmisega, erivajadustega lastega jm seonduv.       


   

  Hiljaaegu tehti sisulised muudatused Luunja vallavalitsuse töötajate koosseisus ja ametiülesannetes. Haridus- ja sotsiaalnõuniku ametikoht ning sotsiaaltöö spetsialisti ametikoht reorganiseeriti, nende asemele loodi eraldi sotsiaalnõuniku ja haridusnõuniku ametikohad.

   

  Muudatuse vajadus tuleneb kahest olulisest asjaolust.

  Esiteks - Luunja valla rahvastiku arvus ning struktuuris on viimastel aastatel toimunud väga suured muudatused – alates 2008.a. on lisandunud ligikudu 1000 uut elanikku, sh hulgaliselt lastega noori peresid.
  Teiseks - käsilolevad ja kavandatavad muudatused mitmes valdkonnas: gümnaasiumiastme tulevik, lastehoiuvõimaluste laiendamise vajadus, noorsootöö, spordi ning kultuuri jõulisem arendamine ja kaasajastamine eeldavad senisest enam keskendumist nende valdkondade sisulisele koordineerimisele.

   

  Töö ümberkorraldamine annab võimaluse keskenduda põhjalikumalt valdkondadele, millel on valla edasise arengu seisukohast võtmeroll – haridusvõimalused, vaba aja veetmise võimalused, kogukondade aktiiveerumine ning perede sotsiaalne toimetulek on olulised, pakkumaks olemasolevatele ja
  lisanduvatele elanikele meelepärast keskkonda kvaliteetseks eluks ja arenguks.


  Hetkel on muudatustega hõlmatud valdkondades 2 ametikohta, muudatuste tulemusena ametikohtade arv ei muutu. Samuti ei kaasne muudatusi 2013.a. personalikulude osas –  kulud kaetakse kehtiva eelarve
  piires.


   


  05.07.2013

   

  Ajaloolise Luunja mõisapargi rekonstrueerimise I etapi tööd on kavas teostada tänavu sügiseks.
  Toetust on saadud KIK-ilt, ülejäänu lisatakse vallaeelarvest.


  Hange tööde teostamiseks on välja kuulutatud.   


   

  Mõisapark on üks Luunja valla olulisemaid ajaloolis-kultuurilisi väärtusi. Park kuulub vallale ning on riikliku kaitse all, kaitseala valitsejaks on Keskkonnaamet.

  Keskkonnaprogrammi looduskaitse alamprogrammi raames toetab KIK mõisapargi korrastamist 75,8 tuh euroga, Luunja valla panus on 25,3 tuh eurot. Kokku on tööde maht 101,1 tuh eurot.

  OÜ Artes Terrae poolt koostatud põhiprojekti täislahendus hõlmab kogu mõisapargi terviklikku rekonstrueerimist. Uuendamisel on aluseks 1827., 1858. ning 1905.a. pärinevad mõisaplaanid. Täislahendus hõlmab pargi puistu korrastamist, osaliselt uue kõrghaljastuse rajamist, pargiteede taastamist või uute rajamist, treppide ehitamist terrassidele pääsemiseks, valgustite, pargipinkide, prügikastide, infotahvlite, lipumastide paigaldamist, samuti tugevdatud kattega muruväljakut, kus oleks võimalik ratsavõistluste korraldamine.   

  Täislahenduse suhteliselt suur maht tingis tööde jagamise etappidesse. Esimeses etapis on fookus bioloogilise osaga seonduvatel töödel, s.o. raied ja puistu korrastamine.   

  Sanitaar- ja rekonstrueerimisraiete kavandamisel on lähtutud dendroloogilisest hinnangust ning pargi ajaloolisest ja heakorrastuskontseptsioonist. Raiete teostamine on vajalik vananenud puistu tõttu. 

  Ülejäänud etappide jaoks kavandab vald järgnevatel aastatel jätkata vahendite taotlemist.

   

  Vallavalitsus korraldab tööde teostamiseks hanke ning sõlmib KIK-ga sihtfinantseerimise lepingu.   

   


  01.07.2013

  21.06.2013

  20.06.2013

   

   


  31.05.2013

   

   

  Vahetult lastekaitsepäeva eel, 31.mail täitus Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse saal taas õnnelike noorte perede ja pisimate vallakodanikega – vallavanema vastuvõtule olid  palutud valla pered, kuhu aasta esimesel poolel sündinud pisipoeg või –tütar. Seekord oli kutsutud ligi 30 peret. 

   

   

   

   


  29.05.2013

   

   

   

   

   


  28.05.2013

   

   

   


  24.05.2013

   

   


  23.05.2013

   

  Tänavuses vallaeelarves on teede ja tänavate korrashoiuks kavandatud mullusest pisut enam raha. Remondi osas keskendume eelkõige kruusakattega teede seisundi parandamisele, sellele lisaks tehakse ka tolmutõrjet ja pindamist.


  Vallavolikogu poolt äsja kinnitatud Luunja valla tänavate ja teede remondi tänavune kava võimaldab teostada nii kruusakattega teede korrastamist, tolmutõrjet kui ka kõvakattega teede pindamist.


  Tänavuses vallaeelarves on teede korrashoiuks planeeritud kokku 238 999 eurot, sellest 85 000 remondiks, 100 000 talviseks hoolduseks, 45 000 suviseks hoolduseks ning 8000 eurot bussipeatuste jm
  teedega seonduva hoolduseks.  Tänavune korrashoiu kogusumma on mullusest küll 53 tuh euro (28%) võrra suurem, kuid lisarahast tubli osa tuli kulutada lume- ja libedusetõrjele. 


  Kruusakattega teid on vallas kõige enam, seetõttu on siin remondimaht suurim. Seisundi parandamist on kavandatud enam kui 30 kruusakattega teelõigu osas, kokku enam kui 8,5 km ulatuses. Kruusateedele panustatakse käesoleval aastal kokku enam kui 58 000 eurot. Pikimad lõigud on Ridaküla tee, Sirgu-Pilka tee, Kaare tee.


  Teekatte pindamist tehakse tänavu 4 teelõigul kokku ligi 1,3 km ulatuses. Tänu eelmistel aastatel tehtud asfaltkattega teede pindamistöödele ei ole Luunja vallas ulatuslikke probleeme asfaldiaukudega. 

   

  Tolmutõrjet kloriidiga on kavas teha 19 teelõigul kokku 8,9 km ulatuses. Pikematest lõikudest võib märkida Uus tn ning Peru tee Luunjas, Veibri tee ning osa Kantsi teest. Tolmutõrje ulatust  on aasta-aastalt suurendatud.


  Remondikava koostamisele eelnes põhjalik teede olukorra hindamine vastava komisjoni poolt, mille koosseisus on teehooldusfirma, vallavalitsuse ning volikogu esindajad.
  Valiku tegemisel võetakse lisaks iga konkreetse tee seisundile arvesse ka kasutajate hulka. Võimaluste piires on arvesse võetud ka elanikelt laekunud sooviavaldusi, kuigi soove on alati pisut enam kui võimalusi.   


   


  22.05.2013

  Järjekordsel kirjanduspäeval anti Luunja vallakeskuses üle K.E. Söödi lasteluule aastaauhind, mis seekord omistati Ilmar Trullile luulekogu „Tuvi jalutab” eest.


  Luunja Vallavalitsuse ja Luunja Keskkooli koostöös korraldatav kirjanduspäev toimus tänavu juba 24. korda. Karl Eduard Söödi lasteluule auhinda antakse välja alates 1988. aastast, sellega tunnustatakse eelneval aastal esmakordselt ilmunud eesti autori algupärast lasteluulekogu ja selle illustraatorit. Auhinna
  saanud luulekogu valivad ilmunud uudisteoste hulgast traditsiooniliselt välja Luunja koolilapsed, valiku kinnitab zürii.


  Ilmar Trull sai K.E.Söödi luulepreemia juba neljandat korda. Auhinnatud luulekogusse „Tuvi jalutab” on pildid joonistanud luuletaja ise, seetõttu läks tänavu ka kunstnikutöö preemia talle. Trull on tuntud väga mitmekülgse ja viljaka autorina: lisaks luuletamisele ka humorist, ristsõnameister, karikaturist,
  illustraator ja näitekirjanik. Tema loomingut iseloomustavad teravmeelsed riimid ja vaimukad mõttekäigud, salmidesse on põimitud lõbusaid kukerpalle. Lisaks K.E.Söödi auhinnale on tema loomingut tunnustatud Kultuurkapitali aastapreemiaga.  

   

  Trullilt on ilmunud rida luulekogusid, sh „Iseloomuga loom”, „Hiire pidu”, „Väike viisakas kärbes”. Kahasse Mart Juurega on ta kirjutanud huumorikogumiku „Kuumad käkid külmas öös”, toimetanud ajakirja Pikker,
  koostanud arvukalt ristsõnu.

  Ilmar Trull ise peab lapsi kõige väärtuslikumateks lugejateks ning lasteluulet vägaoluliseks kultuuri osaks: „Mis siis üleüldse on eesti kultuur, kui seda ei ole algupärane eestikeelne lasteluule”.


  Preemia varasemate laureaatide hulgas on Heljo Mänd, Ott Arder, Olivia Saar, Hando Runnel, Lehte Hainsalu, Ellen Niit, Leelo Tungal, Eno Raud ja teisi tunnustatud luuletajaid. Kunstnikupreemia on teiste hulgas pälvinud Priit Pärn, Edgar Valter, Jüri Arrak.   

   

   


  21.05.2013

   

   

   

  LUUNJA VALLAVALITSUS VÕTAB TÖÖLE  HARIDUSNÕUNIKU

   

  Nõunik koordineerib haridus-, kultuuri-, spordi- ja noorsoovaldkonna tööd ning kogukonnatööd Luunja vallas

   

   

  Sobival kandidaadil on lisaks avatusele, aktiivsusele ja positiivsele ellusuhtumisele:

  • huvi valdkondade vastu
  • pedagoogiline või juhtimisalane kõrgharidustöökogemus haridusvaldkonnas vähemalt 3 aastatväga hea suhtlemis- ja väljendusoskussuutlikkus algatada uusi ideid ja neid ellu viia
  • iseseisev mõtlemine, otsustus- ja vastutusvõime

  Kasuks tuleb:

  • juhtimiskogemuse olemasolu
  • kultuuri- või spordivaldkonna tundmine

  Omalt poolt pakume:

   

  -  põnevat ja vaheldusrikast tööd kiiresti arenevas omavalitsuses

  -  väga häid eneseteostusvõimalusi valdkondade arendamisel

  -  mitmekesiseid kogemusi ja arenguvõimalusi ja enesetäiendamise võimalusi
  -  konkurentsivõimelist töötasu

  Tööle asumise aeg:  juuni-juuli 2013


  Avaldus, CV, haridust ja töökogemust tõendavad dokumendid palume edastada hiljemalt 31. maiks 2013 e-posti luunjavv@luunja.ee või kirja teel või tuua Luunja Vallavalitsusse aadressil:

  Puiestee 14 Luunja alevik
  Luunja vald

  62222 Tartumaa


  Lisainfo: vallavanem Aare Anderson, tel.7 417 100,   aare@luunja.ee

   

   

   


  20.05.2013

  Teostamisel on sisulised muudatused vallavalitsuse töötajate koosseisus ja ametiülesannetes. Need puudutavad kahte ametikohta. Haridus- ja sotsiaalnõuniku ametikoht ning sotsiaaltöö
  spetsialisti ametikoht reorganiseeritakse, nende asemele luuakse eraldi sotsiaalnõuniku ja haridusnõuniku ametikohad.

   

  Muudatuste vajadus tuleneb kahest olulisest asjaolust.
  Esiteks - Luunja valla rahvastiku arvus ning struktuuris on viimastel aastatel toimunud väga suured muudatused – alates 2008.a. on lisandunud ligikaudu 1000 uut elanikku, sh hulgaliselt lastega noori peresid. Valla elanikkond on kasvanud enam kui 1/3 võrra.

   

  Teiseks - käsilolevad ja kavandatavad muudatused mitmes valdkonnas: gümnaasiumiastme tulevik, lastehoiuvõimaluste laiendamise vajadus, noorsootöö, spordi ning kultuuri senisest jõulisem arendamine ja kaasajastamine eeldavad senisest enam keskendumist nende valdkondade sisulisele koordineerimisele. Üha kasvav töömaht ei võimalda kõikide ülaltoodud valdkondade ning lisaks sotsiaalvaldkonna koordineerimist edaspidi teostada ühe nõuniku poolt.


  Loodav haridusnõuniku ametikoht hõlmab lisaks hariduse, kultuuri, spordi ning noorsootöö koordineerimisele tegelemist avalike suhetega (valla infoleht ja veebileht jm) ning kogukonnatööd (mittetulundussektor, külaliikumine, projektid jm).
  Nõunik planeerib oma vastutusala tegevusi, koordineerib asutuste tegevust ning teeb nende üle järelvalvet, koostab arengukavasid ning vastutab nende täitmise eest, koostab õigusaktide eelnõusid, valmistab ette
  valdkonna eelarveosa, nõustab valla ja asutuste juhte ning kodanikke, valmistab ette ja juhib projekte oma valdkondade piires, peab kirjavahetust, lahendab avaldusi, hoiab korras dokumentatsiooni jne. Lisanduvad lasteaiajärjekorraga, koolikohustuse täitmisega, erivajadustega lastega jm seonduv.       

   

  Töö ümberkorraldamine annab võimaluse keskenduda põhjalikumalt valdkondadele, millel on valla edasise arengu seisukohast võtmeroll – haridusvõimalused, vaba aja veetmise võimalused, kogukondade aktiiveerumine ning perede sotsiaalne toimetulek on olulised, pakkumaks olemasolevatele ja lisanduvatele elanikele meelepärast keskkonda kvaliteetseks eluks ja arenguks.

   

  Hetkel on muudatustega hõlmatud valdkondades 2 ametikohta, muudatuste tulemusena ametikohtade arv ei muutu. Samuti ei kaasne muudatusi 2013.a. personalikulude osas –  kulud kaetakse kehtiva eelarve piires.   

   


  17.05.2013

  Tartu linna poolt mullu sügisel Lohkvasse rajatud uue ühendustee äärde on nüüdseks istutatud ka
  hekk, mis on puhvriks tulevase valla puhkeala ning olemasoleva liiklustee vahel.

   

  Sügisel ehitas Tartu linn valmis ühendustee Lohkvasse Räpina mnt ning Mõisavahe tänava vahele, kinnistule, mis on Luunja valla omandis, kuid paikneb Tartu linna haldusterritooriumil. Kehtiva detailplaneeringu kohaselt on kinnistule kavandatud tulevase Idaringtee lõik. Ühendustee järgib planeeringus ettenähtud Idaringtee koridori. Tegemist on ajutise lahendusega kuni Idaringtee
  valmimiseni.


  Luunja vald taotles kõrghaljastuse kavandamist müra ja saaste vähendamiseks teelt elurajoonile ja puhkealale, samuti täiendava kergliiklustee kavandamist Aiandi tee ja Nõlvaku tänava vahele.


  Müratõkkemeetmena kavandatud heki rajamise ja finantseerimise kokkulepe sündis sügisel veel enne sõidutee rajamist. Sellega sai ühtlasi täidetud ka üks maa linnale võõrandamise eeltingimustest.  


  Linn oli valmis heki rajama juba sügisel, kuid oktoobri lõpus oli sobilik istutusaeg möödas, seetõttu
  otsustati istutustöö teha kevadel.


  Tänaseks on hekk istutatud, linna poolt rajati eelnevalt heki asukohta ka vall, mis on täiendavaks kaitseks ning millele puud on istutatatud.


  Algselt oli kokku lepitud, et kumbki omavalitsus kannab heki rajamise kulud oma territooriumil. Nüüd teatas Tartu linn, et on valmis ka Luunja valla territooriumile jääva hekiosa rajamise kulud enda kanda võtma,
  lisaks kaheaastase hooldus-, kastmis- ning vajadusel asendusistutusega seonduva.   

   


  17.05.2013

  Lohkvas Aiandi tee kortermajade läheduses pikka aega kohalike elanike ning möödakäijate pilku riivanud „aiamaad” jäävad peatselt ajalukku.


  Nimelt on mõne aja eest kehtestatud detailplaneeringu kohaselt Aiandi tee korterelamute ning Tartu linna vahele jäävale maa-alale kavandatud puhkeala, mis hõlmab ka isetekkeliste aiamaade ala. Viimaste ajalugu ulatub nõukogude aega, enamik on tänaseks aiapidamise seal lõpetanud. „Aiamaade”
  alune maa ei ole nende kasutajate omandis, vaid kuulub Luunja vallale.

   

   

  Sellest tulenevalt  palume kõikidel isikutel, kes on seni nimetatud maa-ala kasutanud ning omavad seal mistahes vara, viia see ära ning vabastada maa-ala hiljemalt 01. oktoobriks 2013.

   

   

  Järgmiseks kevadeks korrastab vald maa-ala ning asub ellu viima planeeringut - rajama puhkeala.      

   


  16.05.2013

  Kirjanduspäeval antakse üle K.E.Söödi lasteluule auhind.

   

   

  Igav on ju üksnes
  mõelda.

  Vahel tahaks
  üht-teist öelda


  IlmarTrull                                                                                                                           


  17. mail 2013 kell 11.30  Luunja vallamaja  saalis

                                                                                                                             

  LUUNJA 24. KIRJANDUSPÄEV

   

   

  Ilmar Trulli luulekogu „Tuvi jalutab” (kirjastus „Varrak“) tunnustatakse
  tänavuse Karl Eduard Söödi lasteluule aastaauhinnaga


   


   

  Luunja Vallavalitsuse ja Luunja Keskkooli koostöös korraldatav kirjanduspäev toimus tänavu juba 24. korda. K.E.Söödi lasteluule auhinda antakse välja alates 1988. aastast, sellega tunnustatakse eelmisel aastal esmakordselt ilmunud eesti autori algupärast lasteluulekogu ja selle illustraatorit. Auhinna saanud luulekogu valivad traditsiooniliselt välja Luunja koolilapsed.

                   

  Preemia varasemate laureaatide hulgas on Heljo Mänd, Ott Arder, Olivia Saar, Hando Runnel, Lehte Hainsalu, Ellen Niit, Leelo Tungal, Eno Raud ja teisi tunnustatud luuletajaid. Kunstnikupreemia on teiste hulgas pälvinud Priit Pärn, Edgar Valter ja Jüri Arrak.                                                                                                                

      

   


  16.05.2013

   

   


  15.05.2013

  Maanteeamet on alustanud kergliiklustee rajamist kõrvalmaantee 22252 Lohkva-Kabina lõigule (km 0,25-1,5).

   


   Peatöövõtjaks on AS Kagu Teed, omanikujärelvalve teostajaks Teede Tehnokeskus AS.


  Tööde planeeritav lõpp on 31. juuli.   

   


  10.05.2013

   

  LUUNJA VALLAVALITSUS VÕTAB TÖÖLE

   

  FINANTSNÕUNIKU ASENDAJA

   

  Põhitöötaja asendamiseks tähtajaga kuni 3 aastat

   

  Peamised tööülesanded:


  Luunja valla finantstegevuse ja raamatupidamise korraldamine ja koordineerimine

  eelarveprojektide koostamine ning eelarve täitmise seire

  valla finantstegevust puudutavate õigusaktide eelnõude ettevalmistamine

  raamatupidamisaruannete (sh bilanss) koostamine ja esitamine
  tegevusvaldkonnaga seotud info ettevalmistamine volikogule ja vallavalitsusele

   

   

  Sobival kandidaadil on lisaks kohusetundele ja korrektsusele:
   

  finantsalane kõrgharidus

  töökogemus finantsjuhtimise valdkonnas vähemalt 2 aastat
   iseseisev mõtlemine, otsustus- ja vastutusvõime

  hea suhtlemisoskus ja koostöövalmidus
  pingetaluvus

   

  Kasuks tuleb:


  töökogemus avalikus sektoris


  Omalt poolt pakume:


  vastutusrikast tööd kiiresti arenevas omavalitsuses
  väga head töökeskkonda kaasaegses vallakeskuses

  mitmekesiseid kogemusi ja arenguvõimalusi edaspidiseks
  enesetäiendamise võimalusi

  konkurentsivõimelist töötasu vastavalt töötulemustele

  Tööle asumise aeg:  esimesel võimalusel, hiljemalt juunis 2013   

  Avaldus, CV, haridust ja töökogemust tõendavad dokumendid palume saata hiljemalt 24. maiks 2013 e-mailile luunjavv@luunja.ee või kirja teel aadressil Puiestee 14, Luunja alevik Luunja vald 62222 Tartumaa.


   

  Lisainfo: vallavanem Aare Anderson,  tel. 7 417100 
  või aare@luunja.ee   


  09.05.2013

  09.05.2013

  Lasteetendus "Emadepäeva kingitus"


  Ühel kevadisel päeval enne emadepäeva otsustab tüdruk nimega Tiina, et tema on juba suur neiu ja tal on vaja minna laia ilma seiklema ja tuua emadepäevaks emale kingitus!
  Oma seiklusel suures maailmas kohtub ta nii toredate, veidrate ja ka kahtlaste tegelastega, kelleks on sõbralik vanamees ja ka kahe maoga, kes ükteisega koguaeg vaidlevad (nukud) ja ka kahe kurjamiga, kes ei ole just kõige nutikamad ja ka sõbraliku koeraga.
  Lõpuks saab Tiina aru, et se maailm on tema jaoks veel liiga suur, et selles üksinda toime tulla ja ta poleks pidanud lahkuma oma turvalisest kodust ja ema juurest kingitust otsima ja oleks pidanud nautima lapseks olemist, kuid on juba hilja sest ta on eksinud ja ei tea kus pool kodu asub, jäädes üksinda oma ema igatsema, ta ei tea, et ema on teda otsinud kuni leides juhuslikult oma tütre üles ja pole midagi ilusamat kui jällenägemis rõõm ja arusaamine, et kõige tähtsam inimene on tema ema ja emale tema laps kes ongi kingituse eest kes hoolib ja õpetab, riidleb ja kaitseb!
  Etenduses on ka muusikat, laule, tantsu, nalja ja piltide vahetusi ja mis kõige tähtsam näidata kui oluline on ema, etenduses on ka lastele suunatud küsimusi emadepäeva kohta ja ka muid lastele suunatud küsimusi ja haarata neid etendusse!
  Kohtume 11 mai kell 15.00.


   Pilet 4€

   

   

   

   

   

   


  07.05.2013

   

   


  03.05.2013

  30.04.2013

   

   

   

   

   

   

   


  30.04.2013

   

   

   

   

   


  22.04.2013

   

   


  18.04.2013

   

   


  18.04.2013

   

   

   


  11.04.2013

  Vana Baskini Teatri etendus „MINA HAKKAN PEAMINISTRIKS“

  12.04. kell 19.00

  Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses

  ERIC CHAPPELLI (Inglismaa) poliitiline komöödia kahes vaatuses

  Tõlkija ja lavastaja: VELLO JANSON

  Kunstnik: JAAK VAUS

  Mängivad: KADRI ADAMSON, MARIKA KOROLEV, RAIVO RÜÜTEL, EGON NUTER, TÕNU KILGAS,
  RAIVO METS ja JANEK SARAPSON

  Info 53310902

  Pilet 9/11€

   

   

   


  09.04.2013

  Fotonäitus "Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskus 1985-2013 pildis" näitus avatakse esmaspäeval kell 16.00. Viivitus on tingitud Toomas Aru haigestumise pärast.
  VABANDAME!

   

   


  05.04.2013

   

  Seoses kevadise teedelagunemisega Luunja Vallavalitsus keelab Luunja valla avalikel teedel üle 8 tonni raskuste veokite liikluse alates 10. aprillist 2013.  Liikluspiirang kehtib kuni seda muutva korralduse vastuvõtmise ja avalikustamiseni.   

   


  22.03.2013

  18.03.2013

   

   


  11.03.2013

   

   

   


  08.03.2013

  Märtsi alguspäevadest alates on vallas võimalik kohata USS Security Eesti valge-kollasekirjusid patrullautosid - tegevust alustas regularne patrullteenus.


  Tegemist on valla tellimusel rakendatud teenusega, mille eesmärgiks on turvalisuse suurendamine vallas.

  Odavaima pakkumise tegi USS Security Eesti AS. Tegemist on  suurima Eesti kapitalil põhineva turvafirmaga, millele kuulub Eesti valveteenuste turul 2. koht. Ettevõte tegeleb lisaks valveteenuste osutamisele (mehitatud ja tehniline valve) ka valveseadmete paigalduse ja hooldusega ning osutab mitmeid
  valveteenustega haakuvaid teenuseid.

   

  Patrull jälgib olukorda valla objektidel, samuti fikseerib avaliku korra rikkumised jm vahejuhtumid. Kui objektile on tekitatud kahju, antakse läbi juhtimiskeskuse sellest ka kliendile teada ja kutsutakse kohale kontaktisik, kes teeb lõpliku otsuse ja kaasatakse vajadusel ka politsei. Kahju tekitamise vm vahejuhtumi korral võetakse kahtlusalused kinni, vajadusel kutsutakse kohale ka politsei ja tuvastatakse isikud ning
  antakse üle politseile. Tuvastatakse ja  fikseeritakse sissetungid või muud ohud (nt tulekahju, kõrvalekalded objekti turvalisuse tagamisel jm). Vajadusel kontrollitakse objekti, tuvastatakse asitõendid ja jäljed vm
  asjaolud, võetakse tarvitusele abinõud ründe või tulekahju leviku tõkestamiseks ning objekti puutumatuse
  tagamiseks omaniku esindaja või politsei saabumiseni.

   

  Kokku on valla territooriumil fikseeritud 15 konkreetset objekti, mida regulaarselt külastatakse, samuti jälgitakse mujal toimuvat. Patrullreidide ajad on varieeruvad, nii et võimalikud pahategijad võidakse tabada täiesti ootamatult.

   

      


  07.03.2013

   

   

   


  07.03.2013

   

  Konkursikomisjon kuulutab taas välja Luunja valla omaalgatuslike projektide konkursi.

  Eesmärgiks on projektide saamine,  mille ellurakendamise tulemuseks on elanike aktiivsuse tõstmine, kohaliku elu arendamine ning kultuuri- ja sporditegevuse edendamine Luunja vallas.

  Rahastatavad projektid peavad olema seotud Luunja vallaga, kaasama kohalikke elanikke või olema suunatud kohalikele elanikele, toetama külaliikumise hoogustamist, ühistegevust ja võimalusel tuginema valla ja külade arengukavade elluviimisele.

  Osaleda võivad Luunja vallas elavad füüsilised isikud, seltsid, klubid ja mittetulundusorganisatsioonid. Toetust võivad taotleda ka teised, kui tegevus, millele toetust taotletakse või sellest tulenev kasu on suunatud Luunja valla elanikele.

  Taotlused palume esitada Luunja vallavalitsusele hiljemalt 1. aprilliks.

  Täpsem info valla veebilehel www.luunja.ee lingis Arendustegevus (Vald toetab) http://www.luunja.ee/arendustegevus/vald-toetab

  raamatukogudes ja vallamajas (tel 7417234, 5066 797).


  28.02.2013  26.02.2013
  Head koostööpartnerid, Luunja valla ja Mäksa valla asutused, külade esindused, vabaühendused ja sõpruskonnad ning perekonnad!

  Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskus kutsub Teid 03. märtsil ehitama „ Luunja Lumelinna 2013“, mis on pühendatud Luunja Mõisa 510. juubeliaastale.

  Lumelinn kerkib Luunja Mõisaparki ja paneb punkti selle hooaja talvistele tervisespordiüritustele.
  Teeme koos ühe meeleoluka ja lõbusa koosviibimise ning kingime Luunja lastele toreda talvise mängumaa.
  Oodatud on nii asutuste kui organisatsioonide esindajad, Luunja valla külade esindused ning miks mitte ka sõpruskonnad või perekonnad.
  Zhürii esimees on skulptor Endel Taniloo.

  Lumelinna ehitajatele pakutakse katlasuppi ning jagatakse välja ohtralt auhindu.
  Võistkondadel peaks kaasas olema vajalikud tööriistad ja ämber.
  Korraldajad organiseerivad kohale vee.

  Lumelinna ehitus algab 03. märtsil kl. 11.00 Luunja Mõisapargis. 
  Lumekujud peaksid valmis olema hiljemalt kl. 14.00. Autasustamine toimub 14.30.
  Palume oma võistkond eelnevalt registreerida kultuurimaja@luunja.ee (kuni 01.03.2013)
  Üritust toetab Luunja Vallavalitsus ja Kultuurkapitali Tartumaa Ekspertgrupp

  Info: 530 93670
  Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskus

  22.02.2013

  19.02.2013

  15.02.2013  15.02.2013  15.02.2013  12.02.2013

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  11.02.2013

  Tänavune vallaeelarve on mullusest toekam nii tegevuskulude kui investeeringute mahult. Raha saavad juurde nii haridusasutused kui teed-tänavad.  

   

  Volikogu poolt jaanuari lõpus kinnitatud Luunja valla 2013.a. eelarve kogumahuks on ligi 3,38 miljonit eurot, see summa ületab mullust ligikaudu 700 tuh euro võrra. 

  Kogumahus sisalduvad nii tegevuskulud kui investeeringud, samuti laenu- ja rendimaksed.

  Põhitegevuse tulud suurenevad mullusega võrreldes 8% võrra (215 tuh eurot). Üksikisiku  

  tulumaksu kasvuks on kavandatud 11% (163 tuh eurot), kasvuprognoosi aluseks on mullu suurenenud valla rahvastik ning tänavune prognoositav palkade kasv. Riigi toetus õpetajate palkadeks jm hariduskuludeks kasvab 6% (19 tuh euro) võrra.

  Pisut väheneb riigieelarvest eraldatav tasandusfond – 2% võrra. See on seotud eelmise aasta tulumaksu laekumisega - tasandusfond ongi mõeldud omavalitsuste tulude erinevuste ja kõikumiste tasandamiseks. Samuti väheneb maamaksu laekumine, põhjuseks kodualuse maa vabastamine maksust.

  Põhitegevuse kulude mahuks on kokku 2,99 mln eurot, mis on 17% (440 tuh euro) võrra suurem kui 2012.a. Mullusest tuli uude aastasse kaasa raha jääk (üle 170 tuh euro), mis on samuti täienduseks tänavusele eelarvele.

   

  Suurima osakaaluga vallaeelarves on jätkuvalt hariduskulud -  kokku 1,68 mln eurot, mis moodustab 49,8% eelarve mahust. Järgnevad majandus (318 tuh eurot, 9% mahust) ning vabaaeg ja kultuur (308 tuh eurot, 9%), investeeringud (303 tuh, 9%)

  Kõige enam kasvavad tänavu kulud haridusele (17%, 198 tuh euro võrra). See on seotud eelkõige palgatõusuga – viimane on ootamas nii koolide kui lasteaedade õpetajaid. Pisemat tõusu saame võimaldada ka teistele töötajatele.

  Kulud sotsiaalsele kaitsele tõusevad 44% (90 tuh euro võrra), elamumajandusele 19%, (15 tuh euro võrra). Sotsiaalkulude suure kasvu taga on paljuski lõppenud aastast ületulnud sihtotstarbelised riigi vahendid.

  Paljude elanike jaoks on oluline teede remont ja korrashoid, mille kulud kasvavad 29% (53 tuh euro) võrra. Teede ja tänavate remonti on tänavu kavas teha 100 tuh euro ulatuses (mullu 80 tuh), suvist ja talvist hooldust on kavas kokku teha 130 tuh eest (mullu 98 tuh).

   

  Investeeringute real on terve rida erinevaid tegevusi ja objekte kogumahus 303 tuh eurot, millele aasta kestel lisanduvad eurorahad (75 tuh). Suurimateks investeeringuobjektideks on Luunja jõesadama väljaehitamise I etapp (150 tuh eurot), Luunja Keskkooli vana korpuse I korruse remont (42 tuh eurot) ning staadioni jooksurada (38 tuh), Luunja mõisapargi rekonstrueerimise I etapp (omafinantseering 25 tuh, millele lisandub KIK toetus 75 tuh), teede kõvakatte ehitamine ning mõned pisemad investeeringud.

  Laenukohustuste jaoks (Lohkva lasteaia ehituseks võetud laenu tagastamine) kulub 73 tuh eurot. Investeeringute jaoks on kavas võtta laenu 150 tuh eurot, ülejäänud osas rahastatakse investeeringuid oma vahenditest (153 tuh eurot) ning eororahadest (75 tuh).

     Eelarve 2013_projekt(9)_kinnitatud.xls


  Seletuskiri_2013(3)lõplik.doc
  08.02.2013  08.02.2013  05.02.2013  05.02.2013

  Vallaeelarve täitus 2012.a. ootuspäraselt. Tulusid laekus 101%, põhitegevuse kulusid tehti 94,9% aastaks kavandatud mahust.

   

  Aasta lõpuks laekus tulusid kokku 2,81 miljonit eurot, mis moodustab 101% aastaks kavandatud kõikidest tuludest.

  Olulisima tuluallika - üksikisiku tulumaksu laekumine oli kokku 1,81 miljonit eurot, mis on 102,6% (45 tuh euro võrra kavandatust enam).

  Põhitegevuse tulem oli 255,2 tuh eurot (s.o. summa, mille võrra tulud ületasid kulusid).

   

  Eelarve põhitegevuse kulude osas oli täitmine 2,55 mln eurot (94,9% aastaks kavandatust).

  Investeeringuid tehti kokku 224 tuh euro ulatuses.

  Enim raha kulus haridusele (1,48 mln eurot, 53% eelarvemahust), järgnesid vabaaeg ja kultuur (295 tuh eurot, 10,6%) ning majandus (248 tuh eurot, 8,9%).

   
  01.02.2013

   

  Päevakord:

   

   

  1.      Umbusalduse avaldamine Luunja vallavolikogu esimehele.

  2.      Luunja vallavolikogu esimehe valimine.

  3.      Umbusalduse avaldamine Luunja vallavolikogu majanduskomisjoni esimehele.

  4.      Umbusalduse avaldamine Luunja vallavolikogu hariduskomisjoni esimehele.

  5.      Umbusalduse avaldamine Luunja vallavalitsuse liikmele Lilia Raudheidingule.

  6.      Luunja vallavolikogu majanduskomisjoni esimehe valimine.

  7.      Luunja vallavolikogu hariduskomisjoni esimehe valimine.

   

  Eelnõud

   


  28.01.2013
  Veeda koos perega sportlik pühapäev 3.veebruaril kell 11.00 Luunja Keskkooli võimlas.
   

  28.01.2013

   


  23.01.2013

   

  Luunja vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 31. jaanuaril k.a. algusega kell 12.00 vallamajas


  Päevakord

   

  PÄEVAKORRAS:


  1. Määruse eelnõu „Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse põhimääruse“ teine lugemine ja määruse kinnitamine.

  Eelnõu


  2. Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse töötajate koosseisu kooskõlastamine.

  Eelnõu I variant

  Eelnõu II variant

  Eelnõu III variant


  3. Valla omaosaluse tagamine Põvvatu - Luunja kergliiklustee ehituseks.

  Eelnõu

  Seletuskiri

   

  4. Valla omaosaluse tagamine Luunja mõisapargi rekonstrueerimise esimese etapi teostamiseks.

  Eelnõu

  Seletuskiri


  5. Tasulise turvateenuse rakendamine.

  Eelnõu

  Seletuskiri

   

  6. Volikogu esimehele transpordikompensatsiooni otsustamine.

  Eelnõu

   

  7. Luunja valla 2013. a. eelarve projekti teine lugemine.

  2013 aasta eelarve projekt

  Seletuskiri

   

  8. Luunja valla hariduse valdkondliku arengukava 2013 – 2017 teine lugemine ja arengukava vastuvõtmine.

  Eelnõu

  Luunja valla hariduse arengukava aastateks 2013-2017

   

  9. Määruse eelnõu „Volikogu 21. oktoobri 2010. a. määruse nr 6 „“Luunja valla kultuuri- ja spordipreemiate ning stipendiumite statuut““ muutmine teine lugemine ja määruse kinnitamine.

  Eelnõu

  Alternatiiveelnõu

   

  10. Luunja valla 2013. a. eelarve kinnitamine.

  Eelnõu

   

  11. Volikogu alatise kultuuri- ja spordikomisjoni koosseisu muutmine.

  Eelnõu

   

  12. Info   


  16.01.2013

  2014.a. lõpeb OÜ Tarbus leping Tartu maakonna bussiliinide teenindamiseks. Tänavuse aasta teisel poolel kavandab maavalitsus välja kuulutada hanke uue lepingu sõlmimiseks.

   

  Hankedokumentide oluline osa on busside liinivõrk ja sõiduplaan. Soovime, et need vastaks võimalikult hästi reisijate vajadustele. Uued piletimüügisüsteemid on andnud head tagasisidet busside täituvuse kohta; raskem on koguda teavet nende ühenduste kohta, mida pole, kuid mille järele oleks nõudlus.

   

  Hea tartumaalasest bussikasutaja, Tartu Maavalitsus ootab tagasisidet: missugused liinid on Teie liikumiste ja toimetamiste jaoks kõige tähtsamad? Kus on puudujääke ja arenguruumi?

   

  Oma mõtetest võite teada anda kirjaga (Tartu Maavalitsus, Riia 15, 51010) või e-kirjaga (mv@tartumaa.ee). Kasutada võib ka ankeeti, mille leiate maavalitsuse veebilehelt tartu.maavalitsus.ee.

  http://tartu.maavalitsus.ee/et/uudised/-/asset_publisher/d0QX/content/id/3813993

   

  Ootame teie ettepanekuid!

   

   


  15.01.2013

  Lõppenud aastal kasvas Luunja valla elanikkond taas märkimisväärselt - 148 inimese võrra. Selle näitajaga oleme mitmendat aastat järjest esimeste hulgas kogu Lõuna-Eestis.

  1. jaanuari  seisuga oli Luunja valla elanike registris kokku 3821 inimest.

   

  Tartumaa on Harjumaa kõrval teine maakond, kus elanikkond on jätkuvalt kasvav - 2012.a. jooksul kokku 69 inimese võrra (mullu 174). 

  Elanike arv suurenes maakonna 8 omavalitsuses, vähenes 14 vallas ja linnas. Suurim kasv oli Ülenurme vallas, kuhu lisandus 172 elanikku (kasv 2,8%). Järgnevad Luunja vald 148 elanikuga (kasv 4%), Tartu vald 100 elanikuga (1,6%) ning Nõo vald 37 uue elanikuga (0,9%). Linnadest ei kosunud rahvastik üheski – Tartu kaotas 41 elanikku, Elva 102 ning Kallaste linn 36 elanikku.  

  Tartu maakonnas elas 01.01.2013 seisuga kokku 149 495 inimest, sh Tartu linnas 98 481.

  Luunja vald on hetkel rahvaarvult maakonnas 6., valdade seas 4. kohal.

   

  Luunja valla rahvastik on alates 1993.a. suurenenud 1400 inimese võrra. Aastail 1993-2007 kasvas valla rahvastik kokku 466 inimese võrra, keskmine juurdekasv seega 33 inimest aastas. 2008.a. lisandus 160 elanikku, 2009.a. 181, 2010.a. 251 ning 2011.a. 194, 2012.a. 148 uut vallakodanikku. Seega on viimase 5  aastaga kokku lisandunud 934 elanikku (32%).    

  Seejuures on oluline, et kasvanud ei ole mitte üksnes linnaäärsed uusasumid, vaid ka kaugemal asuvad hajakülad. Meie valla 20 külast ja ühest alevikust on viimase nelja aasta jooksul elanike osas lisa saanud tervelt 19, kahanemine on toimunud vaid 2 külas. Seega on valla rahvastiku dünaamika tervikuna väga positiivne.

  Suurimaks keskuseks on jätkuvalt Lohkva, kus elab 1087 inimest, seejuures on alates 2007. aastast Lohkvasse lisandunud üle 300 elaniku. Luunja alevikus elab 562 inimest, Kavastus 301. Hiiglasliku kasvu on teinud Veibri küla, kus kuue aasta eest elas kõigest 49 inimest, praegu aga 504. Temaga võistleb kasvutempos Kabina küla, kus elanike arv on kasvanud 35-lt 205-le. Väga kiire kasv on olnud ka Kakumetsa külas – kuue aastaga on rahvastik suurenenud 45-lt 165-le. Jõudsalt on kasvanud ka Põvvatu, Rõõmu, Muri, Sääsküla.

   

  Hiljuti avaldatud 2011.a. rahvaloenduse andmetel on Luunja valla elanike arv veelgi suurem, kui rahvastikuregistri põhjal - rahvaloendus näitas valla elanike arvuks 4207, seega ca 500 elaniku võrra enam kui register. See näitab kasvupotentsiaali – võib eeldada, et inimesed, kes on tegelikkuses elama asunud meie valda, registreerivad tõenäoliselt end lähitulevikus ka ametlikult meie elanikuks.

  Registriandmed erinevad rahvaloenduse andmetest kõikjal Eestis. 

   

  Huvilised saavad detailsemate andmetega rahvastiku kohta külade kaupa koos regulaarsete muutustega tutvuda Luunja valla kodulehel www.luunja.ee/ valla tutvustus/rahvastik.  

     11.01.2013

  Alanud aasta toob kaasa muudatusi valla vabaaja tegevuste korralduses. Põhieesmärgiks on koondada ühtse juhtimise alla ning siduda senisest tihedamalt kultuur, noorsootöö, huviharidus, millele võib lisanduda ka sport.                                

  Senine kultuurimaja kannab nüüdsest nimetust Luunja Kultuuri- ja Vabaaja Keskus.


  Valla kultuuri-, spordi- ja noorsootöö ning huvitegevuse ühendamine ühtse juhtimise alla, tegevuste ühine koordineerimine tekitab loodetavasti täiendava sünergia ning annab kokkuvõttes paremad tulemused kui eraldi toimides. Hetkel on töö neis valdkondades korraldatud valdkonnapõhiselt, kusjuures valdkondadevaheline sisuline koostöö ei ole piisavalt tugev. Seetõttu pidas vald otstarbekaks liita senine kultuurimaja ning Luunja noortekeskus terviklikuks asutuseks, mis tegeleb ühiselt mitme valdkonna korraldamisega.

   

  Noortekeskuses oli varasemalt 0,5 ametikohta ning  keskus oli avatud 20 tundi nädalas, see aga ei olnud piisav. Kultuurimajas on tegutsenud huviringid vallaelanikele, sealhulgas ka noortele, noortekeskuses ringitööd seni ei toimunud. Kahe asutuse liitmisel on võimalik ruume otstarbekamalt kasutada ning käivitada ka noortekeskuses huviringe. Noortekeskuse praegused ruumid ei ole noortele atraktiivsed, eesmärgiks on ruumid kaasajastada, samuti pakkuda kaasaegseid vahendeid (pillid, helitehnika, DJ-tehnika, matkatarbed, karaoketehnika, ajakirjad, trenazöörid, WIFI, jms). Kasutades paralleelselt kahte maja on võimalik ka kultuurimaja ruumides läbi viia tegevusi noortele, mis on seotud muusikaga või nõuavad suuremat saali. Samal ajal saab noortekeskuse ruumides pakkuda tegevusi (beebikool, noorte emade klubi jms), milleks kultuurimaja ruumid ei sobi.

  Valdkondade ja asutuste liitmisel on võimalik kultuurimaja personali kasutada ka noortekeskuses, see annab lisaväärtuse (koristamine, töömees, juhtimine, osa ringe).

  Noorsootöötaja ametikoht suureneb 0,25 koha võrra. Noorsootöötaja ülesanne on avatud noorsootöö läbiviimine nii noortekeskuses kui väljaspool seda, ta osaleb ürituste ja tegeluste planeerimisel ja läbiviimisel. Uus korraldus annab võimaluse hoida noortekeskust tulevikus avatuna 35 tundi nädalas. Noortekeskus oleks edaspidi avatud kogukonnale suunatud teenusteks kokku 6 päeval nädalas, sh noortele 5 päeval.

  Osa tegevusi on kavas rahastada projektipõhiselt, senisest enam kasutada vabatahtlikku tööd ning üliõpilasi praktikate sooritamiseks.

   

  Hetkel on vallavalitsuse ja volikogu töölaual asutuse uue põhimääruse ning struktuurimuudatuste projektid. Ümberkorraldustega seoses muudetakse ka asutuse töötajate koosseisu. 

  Sisuline keskustelu käib spordivaldkonna ümber – kas liita samuti keskusega või mitte. Argumente on välja toodud mõlema variandi kasuks, valikul peab otsustavaks saama see, kummal juhul saaks valdkonna arengule suurema hoo sisse. Vastavalt spordi arengukavas seatud sihtidele peaks Luunja vallas toimima aktiivne spordielu nii noortespordi kui rahvaspordi tasandil. Tegelikkuses nende eesmärkide senise täitmisega rahul olla ei saa. Üheks võimalikuks lahenduseks on valdkonna senisest tihedam integreerimine teiste vabaaja tegevustega ning ühine juhtimine.    08.01.2013

  Tulumaksu laekumine Luunja valla eelarvesse on eelneva aastaga võrreldes jätkuvalt kasvanud.

  Väike kasv on kogu Eestis, kuid masueelset taset ei ole siiski veel saavutatud.

   

  Laekumiste jätkv paranemine omavalitsustes peegeldab majanduse aeglast, kuid siiski järjekindlat taastumist. Kuid tulude jõudmist masueelsele tasemele ei ole siiski toimunud.

  2007.a. näitajad on küll mõne aja eest ületatud, kuid 2008.a. tasemeni laekumised endiselt ei ulatu. Kui arvestada ka vahepeal mõjunud ulatuslikku inflatsioooni, siis võib öelda, et suur osa omavalitsustest on sisuliselt 2006.a. tasemel. Vaid osadel valdadel ja linnadel on seis parem.

   

  Luunja valla eelarvesse laekus üksikisiku tulumaks lõppenud aastal kokku kokku 1 810 793 eurot, mis on 214 630 euro (13,4%) võrra suurem kui 2011.a. Kasvu tingis nii töötasude tõus kui ka maksumaksjate arvu suurnemine vallas.

   

  Võrreldes 2011. aastaga kasvas kõikide Eestimaa valdade ja linnade tulumaksu laekumine keskmiselt ligi 8% võrra. Suurim tõus oli Harjumaal (9%), väikseim Läänemaal (5%).

  Tartumaal oli maksulaekumiste kasv 6%, mis jagunes omavalitsuste lõikes väga ebaühtlaselt. Võrreldes eelneva aastaga said enim tulumaksu juurde Tartu vald (kasv 14%) ning Luunja vald (13%). Rea lõpetab Rõngu vald, kus laekumine koguni vähenes 4% võrra.

   

  Tartu maakonna suuri erinevusi peegeldab tulumaksu laekumine ühe elaniku kohta. Eestimaal keskmiselt laekus 2012.a. 488 eurot tulumaksu ühe elaniku kohta. Seejuurees on vahed märkimisväärsed: Harjumaal oli see näitaja 594, Ida-Virumaal 347 eurot, moodustades vaid 58% Harjumaa omast.

  Tartumaa näitaja 485 eurot on üsna riigi keskmise lähedal. Meie maakonna „jõukaimaks“ omavalitsuseks on jätkuvalt Ülenurme vald, kus laekus 617 eurot elaniku kohta. Luunja vald (493 eurot) ületas pisut riigi keskmist, kuid  jäi veidi maha Tartu vallast (507) ja Tartu linnast (500 eurot).

  Samas on Peipsiääre valla vastav näitaja 163, Piirissaare vallas 193, Kallaste linnas 226, Meeksi vallas 294 eurot. Seega on tulude vahed maakonna siseselt uskumatult suured – üle 3 korra.    

   

  Omavalitsuste detailsemate finantsnäitajatega on huvilistel võimalik tutvuda Rahandusministeeriumi kodulehel www.fin.ee  alajaotuses kohalikud omavalitsused.  27.12.2012

  Luunja valda elama asuvad või siin juba varasemalt elavad inimesed, kes mingil põhjusel ei ole end veel meie elanikuks registreerinud, on alati oodatud vallavalitsusse seda tegema. 

  Peamiseks põhjuseks, miks meie püsielanikuks olla, on elaniku ja valla vahelise sideme olemasolu, mis tagab elanikule valla poolt pakutavad teenused, vallale aga annab nende teenuste osutamiseks vajalikud vahendid.

   

  Luunja vald ei korralda kampaaniaid elanike värbamiseks, me ei paku täiendavat „präänikut“ uutele elanikele. Vaatamata sellele on Luunja valla elanike arvu kasv viimastel aastatel olnud üks kiiremaid Eestis.

  Ühekordsete aktsioonide asemel panustame sellesse, et nii senised kui uued vallakodanikud tunneksid end siin kogu aeg hästi, sooviksid siia tulla ning elama jääda.

  Rahvastikuregistri andmetel elab meie vallas 3803 elanikku (seisuga 01.12.2012). Viimane rahvaloendus (2011) aga pakub elanike arvuks koguni 4207. Rahvaloenduse andmetel on meie valda aastail 2000-2011 lisandunud kokku 1658 elanikku.

   

  Elanikud on igale omavalitsusele suurimaks väärtuseks. Uued kodanikud on meile ka tõsiseks motivaatoriks vajalike teenuste väljaarendamisel.

  Lisaks arvukatele elamuarendustele on viimastel aastatel valminud uus lasteaed Lohkvas ja kaasaegne vallakeskus, Luunja alevikus teostati vee- ja kanalisatsioonisüsteemi uuendamine, valla poolt võõrandatud maale Tartu linna piirile on kerkinud Prisma kaubanduskeskus, uuendatud on Räpina maantee väljasõit Tartust ning rajatud uus kergliiklustee. Sügisel käivitus esimene ühine bussiliin Tartu linnaga.

  Valla poolt on rakendatud rida toetusmeetmeid eeskätt lastega peredele. Kõikidele soovijatele on tagatud lasteaiakoht või lastehoiuvõimalus, õppureid toetatakse transpordi, koolitoidu, töövihikute, sõiduõppe, koolituse jm osas.

  Võimalus on osaleda arvukates huviringides ja sporditegevuses.

   

   

  Milleks elukoha registreerimine?

   

  Igas omavalitsuses leidub inimesi, kes ei ole pööranud tähelepanu oma elukoha registreerimisele. Seda tasub aga kindlasti teha.

  Elukoha registreerimine on muuhulgas oluline selleks, et omavalitsus saaks adekvaatselt planeerida ja osutada avalikke teenuseid oma territooriumil elavatele inimestele. Enamik inimesi kasutab igapäevaselt paljusid teenuseid – vallasisene (kooli)transport, teede korrashoid, tänavavalgustus, haljastus, sotsiaalabi, koolid, lasteaiad ja lastehoid, raamatukogud, velskrid, registritoimingud, kultuuriüritused jne. Omavalitsus saab vajalikus mahus teenuseid planeerida, kui on teada potentsiaalsete kasutajate hulk, teenuste rahastamiseks aga on vajalik maksude laekumine.

  Eelkõige inimese enda huvides on see, et tema elukohaandmed rahvastikuregistris oleksid korrektsed ning vastaksid tegelikule elukohale. Kõikide sotsiaaltoetuste ja kohaliku omavalitsuse poolt elanikele pakutavate soodustuste taotlemine, samuti valimistel osalemine toimub üksnes registreeritud elukoha põhiselt. Elukoha aadressiandmetel on õiguslik tähendus ka maksude, eelkõige üksikisiku tulumaksu laekumisel kohaliku omavalitsuse eelarvesse.

   

  Elukoha registreerimiseks on järgmised võimalused:

  - Luunja Vallavalituses tööpäevadel 08.00-17.00
  - postitada täidetud elukohateate blankett aadressil Puiestee 14, Luunja alevik, Luunja vald 62222   

  vaata siit (http://www.andmevara.ee/public/RR_lisa1_100806.pdf ).                                         e-teenus (http://www.eesti.ee/portaal/rrteenus.index)

  Info:  registripidaja-sekretär Katrin Madisson, tel. 7417 319, katrin@luunja.ee

   

  Oma elukohaandmete õigsust saab igaüks kontrollida  riigiportaalis www.eesti.ee  rahvastikuregistri e-teenuseid kasutades.  Tuleb valida kodanikule mõeldud vaheleht ning siseneda portaali kas ID-kaardi või internetipanga paroolidega. Oma elukohaandmete nägemiseks tuleb valida vasaku ääre menüüst rahvastikuregister ning seejärel pakutavate päringute seast enda andmete päring. Elukohaandmete muutmiseks tuleb esitada elukohateade.  


  Elukohateade esitatakse valla- või linnavalitsuse rahvastikuregistriga tegelevale ametnikule (vallasekretärile või registripidajale). Seda tuleks teha seoses elukoha muutumisega Eestis, elama asumisega välismaale või välismaalt Eestisse elama asumisega.

  Elukoha andmete muutmist saab taotleda:

  • digitaalallkirjaga e-posti teel. Selleks peab olema ID-kaart ning arvuti vastavalt juhistele ettevalmistatud (www.id.ee);
  • riigiportaalis rahvastikuregistri e-teenuseid kasutades (vajalik ID-kaardi olemasolu);
  • kirjalikult, täites elukohateate kohapeal või saates postiga.


  Vajalikud dokumendid elukohateate esitamisel:

  ·  elukohateate blanketid-   doc vorm (salvestatav ja digiallkirjastatav);  pdf  vorm (prinditav)

  ·  koopia isikut tõendavast dokumendist (isikuandmetega lehest) juhul, kui dokumendid  

      saadetakse postiga;

  ·  koopia eluruumi kasutamise õigust tõendavast dokumendist või elukohateatele kantud ruumi omaniku nõusolek – juhul, kui teate esitaja ei ole ruumi omanik.

  Elukohateate esitamisel e-posti teel kinnitab ruumi omanik oma nõusolekut digitaalallkirjaga;

  ·  kaasomanike või nende esindajate nõusolek elukohateate esitamiseks - kaasomandis oleva ruumi andmete esitamisel;

  ·  laevapere liikmeks olemist tõendav dokument - kui elukohana esitatakse Eesti laevaregistrisse kantud laev ja kodusadam.

  Andmed                                                                                                                   

  Elukohateates esitatakse ühe elukoha aadressiandmed. Perekonnaliikmed võivad esitada ühise elukohateate, kindlasti tuleb teatel esitada ka alaealiste laste andmed. Elukohateatega kinnitatakse rahvastikuregistrisse kantud aadressiandmete muutmise või lisamise soovi. Koos elukohateatega võib soovi korral esitada ka oma sidevahendite andmed (e-posti aadress, telefoninumber) või muu ruumi aadress, juhul kui isik elab pikemat aega muus kohas või kui tema elukohana on märgitud üksnes linn või vald.

  Ruumi omanik                                                                                                                        

  Kui isik ei ole elukohateates märgitud ruumi omanik, lisab ta elukohateatele ruumi kasutamise õigust tõendava dokumendi koopia ( näiteks üürileping)  või ruumi omaniku loa ( allkiri elukohateatel) elukohateates nimetatud elukoha andmete kandmiseks rahvastikuregistrisse. Kaasomandis oleva ruumi aadressi kandmiseks rahvastikuregistrisse lisab elukohateate esitaja elukohateatele kõigi kaasomanike või nende esindajate nõusoleku elukohateate esitamiseks, välja arvatud juhul, kui ruumi omanike vahelisest kaasomandi kasutamise kokkuleppest ei tulene teisiti. Sellisel juhul lisatakse elukohateatele kaasomanike kokkulepet tõendav dokument.

  Elukoha aadressiandmetel on õiguslik tähendus Riigikogu, europarlamendi ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel, rahvahääletusel ja ra