UudisedVaata ka teisi teateid

Kutsume kaasa mõtlema valla hariduselu kavandamisel

14.11.2011

Vallavalitsus on käivitanud valla hariduse arengukava koostamise. Kõikide asjaosaliste ja avalikkuse kaasabil valmiv arengudokument hõlmab nii Luunja vallas antavat üldharidust, alusharidust kui huvitegevust.

Haridusega seotud temaatika on tõusnud fookusesse kogu Eestis. See tuleneb kahest peamisest põhjusest. Õpilaste arvu vähenemine tingib paratamatult muudatusi koolivõrgus. Teiselt poolt on vajalik tagada hariduse kvaliteet, et kõik õpilased saaksid ettevalmistuse, mis võimaldab edasiõppimist kõrgkoolides ja aitab toime tulla hilisemas elus.

Riigi tasandil kavandatakse gümnaasiumide lahutamist põhikoolidest, millega võib kaasneda osade gümnaasiumide muutumine põhikoolideks. Ka Tartumaal tegutsevate gümnaasiumide ees on lähitulevikus valik – kas säilitada gümnaasiumiaste või mitte.                                 Lisaks on koolid silmitsi mitmete probleemidega: õppetöö kvaliteet, vähene õpilaste arv (eeskätt gümnaasiumiastmes), heade õpetajate olemasolu ja motiveerimine, suur õpiränne vanemates kooliastmetes.

Luunja vald on saavutanud kiire rahvastiku kasvu, seejuures on meil väga hea vanuseline struktuur – laste ja noorte osakaalu poolest kuulume Eesti omavalitsuste seas esimeste hulka.

Kuid õpilaste arvu kõrval on oluline ka koolihoonete, majandamiskulude ja investeeringute efektiivne kasutamine, samuti kooli personali otstarbekas rakendamine. Peamine on aga see, millist kvaliteeti suudab kool pakkuda.

Arengukava peamiseks väljakutseks on kindla arenguvisiooni ja konkreetse tegevuskava väljatöötamine. Seejuures tuleb leida vastused paljudele küsimustele:

-          kuidas tõsta õppetöö sisulist taset

-          gümnaasiumiastme tegevuse jätkamine või lõpetamine, jätkamise korral õpilaste arvu suurendamine gümnaasiumiastmes

-          füüsilise õpikeskkonna jätkuv kaasajastamine (ruumid, õppevahendid)

-          sisulise õpikeskkonna (tugistruktuurid jm) arendamine

Parima tulemuse saamiseks kaasatakse arengu kavandamise protsessi võimalikult palju lapsevanemaid, õpetajaid, õpilasi.                                                                                                          

Ideede koondamiseks korraldatavad fookusgruppide seminarid toimuvad novembrikuu jooksul. Seejärel tehakse kogutud materjali detailsem analüüs ja kogunenud ideede läbitöötamine, mille tulemusena valmib uue aasta algul arengukava eelnõu, mis suunatakse avalikule väljapanekule ning seejärel volikogusse kehtestamiseks.

Arengukava teeme üheskoos. Kutsume mõttetalgutele kõiki meie valla koolide ja hariduse tulevikust huvitatuid, eeskätt lastevanemaid.

Kolmapäeval, 23.novembril 2011 kell 18.00 – 20.00 toimub vallakeskuses (Puiestee 14, Luunja) hariduse valdkondliku arengukava fookusgrupi arutelu koolide hoolekogude liikmetele ja lastevanematele.

Tule ja ütle sõna sekka, Sinu arvamus on oluline!

Kommentaarid:

Email again:

Lisa kommentaar

Nimi:
E-mail:  E-maili aadressi ei avalikustata
Kommenteeri:
Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011