UudisedVaata ka teisi teateid

Korraldatud jäätmeveo rakendamine ja infopäev

11.03.2015


Jäätmeseaduse kohaselt on kohalikul omavalitsusel kohustus korraldada oma haldusterritooriumil olmejäätmete kogumist ja vedu. Korraldatud jäätmevedu (KJ) on olmejäätmete kogumine ja vedu määratud jäätmekäitluskohta kohaliku omavalitsuse poolt korraldatud konkursil valitud ettevõtja poolt. Jäätmeseaduse kohaselt on KJ rakendamine kohustuslik kõikidele vähemalt 1500 elanikuga omavalitsustele.

KJ põhieesmärgid:

  • kõikide jäätmetekitajate (majapidamiste) hõlmamine jäätmekäitlusega
  • jäätmete logistiliselt optimeeritud vedu
  • stabiilne hinnatase - kindla hinnaga jäätmete vedu kokkulepitud perioodi joosul
  • illegaalse prügistamise vähendamine – kohustusliku jäätmeveo korral väheneb motivatsioon jäätmetest ebaseaduslikult vabaneda, neid lõkkes põletada jne.

 

Nendele jäätmevaldajatele, kellel regulaarne jäätmevedu on ka seni toimunud, KJ olulisi muudatusi kaasa ei too, osadel juhtudel jääb senine vedaja samaks (juhul, kui senine vedaja on hanke võitja).

Luunja valla hanke on võitnud AS Ragn-Sells.


KJ korral veab kõikide antud piirkonnas elavate inimeste jäätmed ära konkursi tulemusena selleks ainuõiguse saanud ettevõte. Teised vedajad selles piirkonnas enam teenust osutada ei või.

Omavalitsuse poolt korraldatud hanke tingimuste kohaselt on määratud lepingu kestus, veo sagedus jm põhitingimused.

 

Kõik lepinguga hõlmatud piirkonnas elavad jäätmevaldajad (kinnistuomanikud, korteriühistud jne) loetakse automaatselt KJ-ga liitunuks valla ja vedaja vahelise lepingu kohaselt.  

Iga jäätmevaldaja võib hiljem sõlmida vedajaga lisaks ka individuaalse lepingu, kuid see ei ole kohustuslik. Individuaalse lepinguga saab soovi korral täpsustada veo sagedust, konteinerite renditingimusi jm üksikasju. Lepingu puudumisel toimub vedu minimaalse paketi alusel (vähemalt 1 kord kuus, hajaasustuses üks kord kvartalis).


Luunja vallas rakendatakse KJ alates 1. aprillist 2015.

Riigihanke alusel on tunnistatud parimaks Ragn-Sellgs AS pakkumine, kes omab ainuõigust Luunja valla territooriumil segaolmejäätmete vedamiseks kuni 30.04.2019.

 

Tähtaja saabudes võtab uus vedaja seniselt üle teenuse osutamise, olles saatnud eelnevalt igale jäätmevaldajale lepingu koos hinnakirja ning veograafikuga.


Väikseimad kasutatavad mahutid on 50 l jäätmekott või 80 l, 120 l ning 140 l konteinerid, kõikide nende tühjendus maksab 0,30 eurot.

Tiheasustuses elavate eraklientide ja äriettevõtete jaoks on minimaalne jäätmeveo sagedus vähemalt iga 28 päeva (4 nädala) tagant, hajaasustuses elavate eraklientide jaoks vähemalt iga 84 päeva (12 nädala) tagant. Kortermajade puhul sõltub veosagedus korterite arvust.

Graafikus toodud veopäeval peab mahuti olema vedajale kättesaadavas kohas.  

 

Kliendi soovil on vedaja kohustatud müüma või rentima kliendile jäätmemahuti (konteineri).

Lisateenusena on kliendil võimalik lisatasu eest tellida konteineri või jäätmekoti käsitransporti veokini, samuti kliendi luku, värava või tõkkepuu avamist/sulgemist kliendi võtme, puldi, kaardiga).Omavalitsus võib põhjendatud taotluse alusel erandkorras vabastada jäätmevaldaja teatud tähtajaks KJ kohustusest, kui kinnistul ei elata või seda ei kasutata.
 


Jäätmeveo infopäev toimub Luunja Vallavalitsuse ruumides Puiestee 14, Luunja 17. märtsil 2015:

 

Kell 11.00–17.00 on võimalus lepinguid sõlmida, andmeid täpsustada, jäätmemahutit tellida jms


Kell 17.00-18.00 infotund (korraldatud jäätmeveo tutvustamine, küsimused–vastused)

 


Lisainfo:

Luunja  Vallavalitsuse ehitus- ja keskkonnanõunik Tamur Tensing, tel 7417 225, tamur@luunja.ee  

Ragn- Sells AS   info@ragnsells.eetartu@ragnsells.ee , tel 15155                                                      

 
Ragn-Sells hinnakiri Luunja vallasLuunja valla korraldatud jäätmeveo kord


Luunja valla jäätmehoolduseeskiri


Luunja valla jäätmevaldajate registri asutamine ja jäätmevaldajate registri põhimäärus


Kommentaarid:

Email again:

Lisa kommentaar

Nimi:
E-mail:  E-maili aadressi ei avalikustata
Kommenteeri:
Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011