UudisedVaata ka teisi teateid

Luunja vald valmistub korraldatud jäätmeveo rakendamiseks

09.04.2012

Jäätmeseaduse kohaselt on kohalikul omavalitsusel kohustus oma haldusterritooriumil korraldada olmejäätmete kogumist ja vedu.

Korraldatud jäätmevedu (KJ) on olmejäätmete kogumine ja vedu määratud jäätmekäitluskohta kohaliku omavalitsuse poolt korraldatud konkursil valitud ettevõtja poolt.

Jäätmeseaduse kohaselt on KJ rakendamine kohustuslik kõikidele vähemalt 1500 elanikuga omavalitsustele.

 

KJ põhieesmärgid:

  • kõikide jäätmetekitajate hõlmamine jäätmekäitlusega, sidumine ühtsesse käitlussüsteemi
  • jäätmete logistiliselt optimeeritud vedu
  • stabiilne hinnatase - kindla hinnaga jäätmete vedu kokkulepitud perioodi joosul
  • illegaalse prügistamise vähendamine – kohustusliku jäätmeveo korral väheneb motivatsioon jäätmetest ebaseaduslikult vabaneda, neid lõkkes põletada jne.

 

Nendele jäätmevaldajatele, kellel regulaarne jäätmevedu on ka seni toimunud, KJ olulisi muudatusi kaasa ei too, osadel juhtudel võib ka senine vedaja samaks jääda (juhul, kui ta võidab hanke).

KJ korral veab kõikide antud piirkonnas elavate inimeste jäätmed ära konkursi tulemusena selleks ainuõiguse saanud ettevõte. Teised vedajad selles piirkonnas teenust osutada ei või.

KJ võib omavalitsuse otsusega jätta rakendamata hajaasustusegs piirkondades, kus jäätmetekitajate vähesuse ja hajutatuse tõttu oleks vedu ülemäära kulukas.

Vedaja leidmiseks korraldab omavalitsus iseseisvalt või koostöös teiste omavalitsustega hanke.

Hanketingimustes määratakse hankelepingu kestus (maksimaalselt 5 aastat), veo sagedus jm tingimused.

Kõik lepinguga hõlmatud piirkonnas elavad jäätmevaldajad (kinnistuomanikud, korteriühistud jne) loetakse automaatselt KJ-ga liitunuks valla ja vedaja vahelise lepingu jõustumisel.  

Iga jäätmevaldaja võib sõlmida vedajaga lisaks ka individuaalse lepingu, kuid see ei ole kohustuslik. Individuaalse lepinguga saab täpsustada veo sagedust, konteinerite renditingimusi jm üksikasju. Lepingu puudumisel toimub vedu ninimaalse paketi alusel (vähemalt 1 kord kuus).

Omavalitsus võib põhjendatud taotluse alusel erandkorras vabastada jäätmevaldaja teatud tähtajaks KJ kohustusest, kui kinnistul ei elata või seda ei kasutata.

 

Kohaliku volikogu poolt kehtestatava jäätmehoolduseeskirjaga sätestatakse:

-          jäätmekäitluse korralduse nõuded (kogumiskonteinerite suurused jmt )

-          jäätmete regulaarse äraveo tihedus

-          ohtlike jäätmete kogumise ja üleandmise kord

-          muud tingimused

 

Luunja Vallavalitsuse algatusel on mitu Tartumaa omavalitsust asunud tegema koostööd KJ osas. Algselt oli ühistegevusse kaasatud seitse valda ja linna, kellel KJ seni puudub või lepingutähtaeg ümber saamas. Praeguseks jätkavad koostööd neli omavalitsust: Luunja, Mäksa, Võnnu ja Meeksi.

Praeguseks on kaardistatud jäätmealane olukord, hetkel toimub töö jäätmehoolduseeskirja jt õigusaktidega. Veebruaris Luunjas toimunud ümarlaual arutati koostöö sisu: tegevus- ja ajakava, õigusaktide ühtlustamist, elanike teavitamist, võimalikke hankemudeleid.

Koostöö eelduseks on ühise jäätmeveo piirkonna moodustamine ning jäätmealaste õigusaktide (jäätmekava, jäätmehoolduse eeskiri jm) ühtlustamine, seejärel on võimalik korraldada ühine hange ning sõlmida lepingud. Hanke korraldab üks omavalitsus kõikide nimel, olles eelnevalt saanud teistelt vastavad volitused.

Miks ühiselt? Suurem piirkond muudab teenuse pakkujate jaoks atraktiivsemaks ning annab omavalitsustele kui tellijatele parema positsiooni läbirääkimisteks vedajatega. Veomarsruutide optimeerimise ja mastaabisäästu kaudu on võimalik saavutada soodsam hinnatase ja paremad veotingimused.

 

Kõik koostööpiirkonna omavalitsused on tänaseks saanud volikogudelt heakskiidu KJ korraldamiseks. Järgnevalt valmistatakse ette ja kehtestatakse jäätmehoolduseeskirjad ning KJ korra eelnõud, seejärel koostatakse hankedokumendid ja viiakse hange läbi. Lõpuks sõlmitakse leping ning asutakse KJ rakendama.

Paralleelselt korraldatakse kogu protsessi vältel elanike teavitamist.

 

 

Kommentaarid:

Mati
05.09.2014
Tere! Kas selles osas on juba mingeid uudiseid?
Email again:

Lisa kommentaar

Nimi:
E-mail:  E-maili aadressi ei avalikustata
Kommenteeri:
Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011