UudisedVaata ka teisi teateid

Luunja Vallavalitsuses alustab uus töötaja

08.07.2013

 

Alates 8. juulist on vallavalitsuse haridusnõuniku ametis Kadi Saarso, kelle vastutusvaldkondadeks on lisaks haridusele kultuur, sport, noorsootöö, kogukonnatöö (mittetulundussektor, külaliikumine, projektid) ja suhtekorraldus.


Kadi on lõpetanud Tallinna Pedagoogikaülikooli. Ta on varasemalt töötanud nõunikuna kohalikus
omavalitsuses, mistõttu orienteerub laiemalt omavalitsuse erinevates tegevusvaldkondades.

Kadi omab ka andragoogi (täiskasvanute koolitaja) kutsekvalifikatsiooni ning kogemusi projektide ettevalmistamise ja juhtimise, kogukonnatöö ja ürituste korraldamise alal.

Nõunik planeerib oma vastutusala tegevusi, koordineerib asutuste tegevust ning teeb nende üle järelvalvet, koostab arengukavasid ning vastutab nende täitmise eest, koostab õigusaktide eelnõusid, valmistab ette
valdkonna eelarveosa, nõustab valla ja asutuste juhte ning kodanikke, valmistab ette ja juhib projekte oma valdkondade piires, peab kirjavahetust, lahendab avaldusi, hoiab korras dokumentatsiooni jne. Lisanduvad lasteaiajärjekorraga, koolikohustuse täitmisega, erivajadustega lastega jm seonduv.       


 

Hiljaaegu tehti sisulised muudatused Luunja vallavalitsuse töötajate koosseisus ja ametiülesannetes. Haridus- ja sotsiaalnõuniku ametikoht ning sotsiaaltöö spetsialisti ametikoht reorganiseeriti, nende asemele loodi eraldi sotsiaalnõuniku ja haridusnõuniku ametikohad.

 

Muudatuse vajadus tuleneb kahest olulisest asjaolust.

Esiteks - Luunja valla rahvastiku arvus ning struktuuris on viimastel aastatel toimunud väga suured muudatused – alates 2008.a. on lisandunud ligikudu 1000 uut elanikku, sh hulgaliselt lastega noori peresid.
Teiseks - käsilolevad ja kavandatavad muudatused mitmes valdkonnas: gümnaasiumiastme tulevik, lastehoiuvõimaluste laiendamise vajadus, noorsootöö, spordi ning kultuuri jõulisem arendamine ja kaasajastamine eeldavad senisest enam keskendumist nende valdkondade sisulisele koordineerimisele.

 

Töö ümberkorraldamine annab võimaluse keskenduda põhjalikumalt valdkondadele, millel on valla edasise arengu seisukohast võtmeroll – haridusvõimalused, vaba aja veetmise võimalused, kogukondade aktiiveerumine ning perede sotsiaalne toimetulek on olulised, pakkumaks olemasolevatele ja
lisanduvatele elanikele meelepärast keskkonda kvaliteetseks eluks ja arenguks.


Hetkel on muudatustega hõlmatud valdkondades 2 ametikohta, muudatuste tulemusena ametikohtade arv ei muutu. Samuti ei kaasne muudatusi 2013.a. personalikulude osas –  kulud kaetakse kehtiva eelarve
piires.


 

Kommentaarid:

Email again:

Lisa kommentaar

Nimi:
E-mail:  E-maili aadressi ei avalikustata
Kommenteeri:
Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011