UudisedVaata ka teisi teateid

Muudatused valla juhtimises

20.05.2013

Teostamisel on sisulised muudatused vallavalitsuse töötajate koosseisus ja ametiülesannetes. Need puudutavad kahte ametikohta. Haridus- ja sotsiaalnõuniku ametikoht ning sotsiaaltöö
spetsialisti ametikoht reorganiseeritakse, nende asemele luuakse eraldi sotsiaalnõuniku ja haridusnõuniku ametikohad.

 

Muudatuste vajadus tuleneb kahest olulisest asjaolust.
Esiteks - Luunja valla rahvastiku arvus ning struktuuris on viimastel aastatel toimunud väga suured muudatused – alates 2008.a. on lisandunud ligikaudu 1000 uut elanikku, sh hulgaliselt lastega noori peresid. Valla elanikkond on kasvanud enam kui 1/3 võrra.

 

Teiseks - käsilolevad ja kavandatavad muudatused mitmes valdkonnas: gümnaasiumiastme tulevik, lastehoiuvõimaluste laiendamise vajadus, noorsootöö, spordi ning kultuuri senisest jõulisem arendamine ja kaasajastamine eeldavad senisest enam keskendumist nende valdkondade sisulisele koordineerimisele. Üha kasvav töömaht ei võimalda kõikide ülaltoodud valdkondade ning lisaks sotsiaalvaldkonna koordineerimist edaspidi teostada ühe nõuniku poolt.


Loodav haridusnõuniku ametikoht hõlmab lisaks hariduse, kultuuri, spordi ning noorsootöö koordineerimisele tegelemist avalike suhetega (valla infoleht ja veebileht jm) ning kogukonnatööd (mittetulundussektor, külaliikumine, projektid jm).
Nõunik planeerib oma vastutusala tegevusi, koordineerib asutuste tegevust ning teeb nende üle järelvalvet, koostab arengukavasid ning vastutab nende täitmise eest, koostab õigusaktide eelnõusid, valmistab ette
valdkonna eelarveosa, nõustab valla ja asutuste juhte ning kodanikke, valmistab ette ja juhib projekte oma valdkondade piires, peab kirjavahetust, lahendab avaldusi, hoiab korras dokumentatsiooni jne. Lisanduvad lasteaiajärjekorraga, koolikohustuse täitmisega, erivajadustega lastega jm seonduv.       

 

Töö ümberkorraldamine annab võimaluse keskenduda põhjalikumalt valdkondadele, millel on valla edasise arengu seisukohast võtmeroll – haridusvõimalused, vaba aja veetmise võimalused, kogukondade aktiiveerumine ning perede sotsiaalne toimetulek on olulised, pakkumaks olemasolevatele ja lisanduvatele elanikele meelepärast keskkonda kvaliteetseks eluks ja arenguks.

 

Hetkel on muudatustega hõlmatud valdkondades 2 ametikohta, muudatuste tulemusena ametikohtade arv ei muutu. Samuti ei kaasne muudatusi 2013.a. personalikulude osas –  kulud kaetakse kehtiva eelarve piires. 

 

Kommentaarid:

Email again:

Lisa kommentaar

Nimi:
E-mail:  E-maili aadressi ei avalikustata
Kommenteeri:
Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011