UudisedVaata ka teisi teateid

Pähklisaare looduskaitseala moodustamine

27.02.2015

Keskkonnaamet (edaspidi KeA) teatab, et Keskkonnaminister algatas 15. jaanuari 2015 käskkirjaga nr 58 Tartu maakonnas Luunja Sirgumetsa külas, Tartu Vilussaare külas ja Vara vallas Põrgu külas asuva Pähklisaare looduskaitseala moodustamise.

Seoses sellega korraldab KeA Jõgeva-Tartu regioon 23. veebruar – 15. märts 2015 Pähklisaare looduskaitseala moodustamisega seotud materjalide avaliku väljapaneku.

 


Kaitseala võeti esmakordselt looduskaitse alla Tartu Rajooni TSN Täitevkomitee 9. septembri 1964. a otsusega nr 99 „Looduse kaitsest Tartu rajoonis“ maastiku üksikelemendina Pähklisaar ja laugasjärved. Vabariigi Valitsuse 15. detsembri 1999 määrusega nr 384 moodustati nendest objektidest Pähklisaare maastikukaitseala. Seega ei võeta määrusega kaitse alla uut ala, vaid täpsustatakse kaitseala piire ja kinnitatakse alale kehtiva looduskaitseseaduse kohane kaitsekord. Samuti muudetakse kaitstava loodusobjekti tüüpi.

 

Tulenevalt vajadusest paremini tagada soo- ja metsaelupaigatüüpide ning kaitsealuse linnuliigi elupaiga kaitse, liidetakse kaitsealale juurde riigiomandis olevat metsamaad ning arvatakse praegusest kaitsealast välja õueala, noored kultuurpuistud ja majandatud metsad.

 

Lähtuvalt loodusväärtuste kaitseks kavandatud kaitsekorrast on Pähklisaare looduskaitseala jaotatud neljaks sihtkaitsevööndiks, millest igaühele on määratud ka täpsem kaitse-eesmärk. Neist eesmärkidest lähtutakse kaitseala valitseja kooskõlastuste andmisel erinevatele tegevustele. Kaitsealal ei ole piiranguvööndeid ega reservaate.

 

Pähklisaare looduskaitseala kaitse-eeskirja määruse eelnõu, seletuskiri ja kaart on lisatud allpool. Määrusega kehtestatakse omanike/valdajate õiguste, kitsenduste ja kohustuste ulatus ning looduskaitseala säilimiseks vajalik kaitsekord. Pärast looduskaitseala kaitse-eeskirja määruse kinnitamist hakkab alal kehtima looduskaitseseaduses sätestatud kaitsekord koos määruses toodud erisustega. Kui kaitsekord piirab oluliselt maa sihtotstarbelist kasutamist, siis on vastavalt looduskaitseseaduse §-le 20 võimalus taotleda kinnistu (või selle piirangutega osa) riigile müümist. Lisaks sellele rakendub vastavalt maamaksuseaduse §-le 4 maamaksuvabastus sihtkaitsevööndites.

 

 

Kaitse-eeskirja eelnõu ja täpsema kaardiga on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku ajal ka Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regiooni Tartu kontoris (Aleksandri 14, ruum 205), samuti Luunja, Tartu ja Vara vallavalitsustes ning nende valdade kodulehel.

 

Põhjendatud ettepanekud või vastuväited kaitse-eeskirja eelnõu kohta palume esitada kirjalikult Keskkonnaametile (Aleksandri 14, 51004 Tartu või e-post: tartu@keskkonnaamet.ee) hiljemalt 15. märtsiks 2015.

 

Kaitseala moodustamise avalik arutelu toimub 16. märtsil 2015 kl 16.00 Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regiooni Tartu kontoris (Aleksandri 14), kus tutvustatakse kaitseala moodustamisel laekunud küsimusi ja ettepanekuid ning kaitseala piiride ja kaitsekorra viimast seisu.


Lisainformatsiooni saab Keskkonnaameti kaitse planeerimise spetsialistilt Maris Pajult telefonidel 740 7138, 5336 5805 või e-posti aadressil maris.paju@keskkonnaamet.ee.

 Seletuskiri

Määruse eelnõu
KaartKommentaarid:

Email again:

Lisa kommentaar

Nimi:
E-mail:  E-maili aadressi ei avalikustata
Kommenteeri:
Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011