UudisedVaata ka teisi teateid

Prisma ja ringtee rahamiseks roheline tee

11.04.2011

Kahe suurprojekti – Idaringtee ja Lohkva kaubanduskeskuse – ettevalmistamine on jõudnud lõpule ning ehitustööd käivitumas. Luunja valla ja Tartu linna üle kahe aasta kestnud koostöö arendajaga on kandnud vilja, leitud on parimad lahendused mõlema projekti realiseerimiseks.

 


Tegemist on positiivse näitega tulemuslikust koostööst omavalitsuste ja investorite vahel.

Suurprojekti elluviimise käigus muutub sealne piirkond juba aasta pärast tundmatuseni.
Tartu idapoolne ringtee on vajalik, suunamaks praegu linna läbivat transiitliiklust linnakeskmest mööda. Selle tulemusena hoitakse lüheneva sõituteekonna kaudu kokku inimeste aega ning raha. Aastate jooksul kujunev efekt võib ulatuda väga suurtesse sumaadesse.
Idaringtee pikkuseks on planeeritud ca 10 kilomeetrit. Tee algab Võru ja Ringtee tänava ristmikult ning lõpeb Tartu vallas Kõrveküla piirkonnas, hakates ühendama Tallinn-Tartu-Luhamaa maanteed Jõhvi-Tartu-Valga maanteega ning hõlmates ka üle Emajõe kavandatavat silda. Ringtee avaldab märgatavat mõju kogu Lõuna-Eesti liiklusele. Rahastamiseks taotletakse toetust Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondilt. Trass peaks valmima hiljemalt aastal 2015.
Kaubanduskeskuse rajamise näol on tegemist ulatusliku välisinvesteeringuga, mille tulemusena luuakse muuhulgas uusi töökohti. Osa vahenditest paigutatakse investorite poolt infrastruktuuri rajamisse. Prisma hüpermarketi näol saavad kogu piirkonna tarbijad juurde täiendava valikuvõimaluse, mis tugevdab konkurentsi ning loob ostjatele soodsamad tingimused.

Ringtee trass läbib lisaks Tartu linnale ka Ülenurme, Tartu ja Luunja valla territooriumi. Luunja valda jääva lõigu osas tekkisid keerukad probleemid, millele tuli lahendused leida valla, Tartu linna, projekteerijate ja arendaja tihedas koostöös.
Pikaajaliste läbirääkimiste tulemusena saavutati osapoolte vahel kokkulepped kujunenud olukorras sobivaimate lahenduste leidmiseks. Luunja valla üheks eesmärgiks oli viia miinimumini võimalus, et trassi rajamisega seonduvalt peaksid kannatama kohalikud elanikud. Kolmepoolselt väljatöötatud kompromissi kohaselt nihutati ringtee trassi varasemast lahendusest ida poole ning kaubanduskeskuse asukohta Tartu linnale lähemale. See võimaldab ringtee rajada sobivaima variandi kohaselt, riivates samas kõige vähem kohalikke elanikke ja ettevõtteid, kuna teekoridor väldib nii Salu tee kui Lohkva elamualade läbimist. Ligi 13 500 ruutmeetrine kaubanduskeskus (millest Prisma hülmab ca 8400 m2) koos vajalike parklate ja juurdepääsuteedega tuleb mahutada tunduvalt väiksemale alale kui algselt kavandatud: esialgse 8,1 hektari asemel sai vald kaubanduskeskusele anda mitu korda väiksema maatüki. Seetõttu tuli arendajatel kogu kontseptsioon ümber teha ning kaubanduskeskuse mahtu tunduvalt vähendada. Luunja vald loovutas osa kaubanduskeskusele planeeritud krundist ringtee tarbeks, Tartu linn omakorda eraldas oma territooriumi arvelt täiendavat maad kaubanduskeskuse jaoks. Sellega seoses osutus vajalikuks ka Nõlvaku tänava asukoha muutmine.
Selle lahenduse realiseerimiseks tuli kõikidel partneritel teha tihedat koostööd ja arvestada üksteise vajaduste ja soovidega. Vaatamata ülesande keerukusele suudeti ületada planeeringulised, juriidilised, tehnorajatistega seotud ja muud probleemid ning jõuda kõiki osapooli rahuldavate lahendusteni.
Teostatud on ka Luunja valla ja Tartu linna vahelise halduspiiri muutmine selliselt, et tulevane kaubanduskeskus ning ringtee lõik Räpina maanteest lõunas jääksid tervenisti Tartu linna territooriumile. Selle peamiseks põhjuseks on asjaolu, et antud objektide infrastruktuur on seotud peamiselt Tartu linnaga.

Luunja valla poolt kehtestati teemaplaneering, millega muudeti valla üldplaneeringut. See hõlmab Räpina maanteest põhja poole jäävat ala. Planeeringu eesmärkideks on ringtee asukoha täpsustamine, teekoridorist tulenevate piirangute seadmine ning ringtee rajamiseks õiguslike aluste loomine. Planeeringus on toodud ringtee trass, mahasõidud, vajalikud kogujateed, ristmike asukohad, kergliiklustee asukoht.
Teeäärsete maade edasisel planeerimisel tuleb koostada selline lahendus, et tulevikus oleks võimalik tee ehitamine nelja sõidurajaga maanteeks. Põhitee läänepoolsesse serva on kavandatud kergliiklustee. Tartu-Räpina-Värska maanteega ristumiseks rajatakse kahetasandiline liiklussõlm.
Väikelohkva maaüksuse ja selle lähiala ning Nõlvaku tn 1,2, 17, ja 19 detailplaneering
kehtestati ühise planeeringuna Tartu linnas ja Luunja vallas. Planeering hõlmab Nõlvaku tn piirkonnas ala, mis on kavandatud kaubanduskeskuse tarbeks. Detailplaneeringu ala asub Tartu-Räpina-Värska maantee, Nõlvaku tänava äärsete korterelamute ja Aiandi tee korterelamute vahelisel alal. Planeeringuala suuruseks on kokku ligi 15 ha.

Tartu linna, Luunja valla ja arendaja (OÜ Orchis) vahel sõlmitud kolmepoolse lepingu kohaselt võõrandasid Luunja vald ja Tartu linn Prisma rajamiseks vajalikud maaüksused.
Luunja vald võõrandas 15412 m2 suuruse maaüksuse, mille tulemusena vallaeelarvesse laekus 344,7 tuh EUR. Sama lepingu kohaselt finantseerib arendaja infrastruktuuri väljaehitamist piirkonnas ca 1,5 mln EUR (24 mln krooni) ulatuses, sh veevärk ja kanalisatsioon, sadevee kanalisatsioon, kaugkütte trassid, elektriühendus, samuti ehitiste alla jäävate kommunikatsioonide ümbertõstmine ning Nõlvaku tänava ümberpaigutamine ja juurdepääsuteede rajamine.
Rajatav liiklussõlm koos ringristmikega peab lahendama nii kohaliku liikluse, kaubanduskeskusele juurdepääsu kui ringteega seonduvad vajadused.
Prisma kaubanduskeskuse ehitus algab veel käesoleval kuul, keskuse valmimine on kavas 2012.a. kevadel. Tänaseks on AS Oma Ehitaja poolt juba alustatud tehnorajatiste ja Nõlvaku tänava ümbertõstmisega seotud ehitustöid Tartu linna territooriumil.

Kommentaarid:

Email again:

Lisa kommentaar

Nimi:
E-mail:  E-maili aadressi ei avalikustata
Kommenteeri:
Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011