UudisedVaata ka teisi teateid

Uued elanikud on Luunja valda teretulnud

27.12.2012

Luunja valda elama asuvad või siin juba varasemalt elavad inimesed, kes mingil põhjusel ei ole end veel meie elanikuks registreerinud, on alati oodatud vallavalitsusse seda tegema. 

Peamiseks põhjuseks, miks meie püsielanikuks olla, on elaniku ja valla vahelise sideme olemasolu, mis tagab elanikule valla poolt pakutavad teenused, vallale aga annab nende teenuste osutamiseks vajalikud vahendid.

 

Luunja vald ei korralda kampaaniaid elanike värbamiseks, me ei paku täiendavat „präänikut“ uutele elanikele. Vaatamata sellele on Luunja valla elanike arvu kasv viimastel aastatel olnud üks kiiremaid Eestis.

Ühekordsete aktsioonide asemel panustame sellesse, et nii senised kui uued vallakodanikud tunneksid end siin kogu aeg hästi, sooviksid siia tulla ning elama jääda.

Rahvastikuregistri andmetel elab meie vallas 3803 elanikku (seisuga 01.12.2012). Viimane rahvaloendus (2011) aga pakub elanike arvuks koguni 4207. Rahvaloenduse andmetel on meie valda aastail 2000-2011 lisandunud kokku 1658 elanikku.

 

Elanikud on igale omavalitsusele suurimaks väärtuseks. Uued kodanikud on meile ka tõsiseks motivaatoriks vajalike teenuste väljaarendamisel.

Lisaks arvukatele elamuarendustele on viimastel aastatel valminud uus lasteaed Lohkvas ja kaasaegne vallakeskus, Luunja alevikus teostati vee- ja kanalisatsioonisüsteemi uuendamine, valla poolt võõrandatud maale Tartu linna piirile on kerkinud Prisma kaubanduskeskus, uuendatud on Räpina maantee väljasõit Tartust ning rajatud uus kergliiklustee. Sügisel käivitus esimene ühine bussiliin Tartu linnaga.

Valla poolt on rakendatud rida toetusmeetmeid eeskätt lastega peredele. Kõikidele soovijatele on tagatud lasteaiakoht või lastehoiuvõimalus, õppureid toetatakse transpordi, koolitoidu, töövihikute, sõiduõppe, koolituse jm osas.

Võimalus on osaleda arvukates huviringides ja sporditegevuses.

 

 

Milleks elukoha registreerimine?

 

Igas omavalitsuses leidub inimesi, kes ei ole pööranud tähelepanu oma elukoha registreerimisele. Seda tasub aga kindlasti teha.

Elukoha registreerimine on muuhulgas oluline selleks, et omavalitsus saaks adekvaatselt planeerida ja osutada avalikke teenuseid oma territooriumil elavatele inimestele. Enamik inimesi kasutab igapäevaselt paljusid teenuseid – vallasisene (kooli)transport, teede korrashoid, tänavavalgustus, haljastus, sotsiaalabi, koolid, lasteaiad ja lastehoid, raamatukogud, velskrid, registritoimingud, kultuuriüritused jne. Omavalitsus saab vajalikus mahus teenuseid planeerida, kui on teada potentsiaalsete kasutajate hulk, teenuste rahastamiseks aga on vajalik maksude laekumine.

Eelkõige inimese enda huvides on see, et tema elukohaandmed rahvastikuregistris oleksid korrektsed ning vastaksid tegelikule elukohale. Kõikide sotsiaaltoetuste ja kohaliku omavalitsuse poolt elanikele pakutavate soodustuste taotlemine, samuti valimistel osalemine toimub üksnes registreeritud elukoha põhiselt. Elukoha aadressiandmetel on õiguslik tähendus ka maksude, eelkõige üksikisiku tulumaksu laekumisel kohaliku omavalitsuse eelarvesse.

 

Elukoha registreerimiseks on järgmised võimalused:

- Luunja Vallavalituses tööpäevadel 08.00-17.00
- postitada täidetud elukohateate blankett aadressil Puiestee 14, Luunja alevik, Luunja vald 62222   

vaata siit (http://www.andmevara.ee/public/RR_lisa1_100806.pdf ).                                         e-teenus (http://www.eesti.ee/portaal/rrteenus.index)

Info:  registripidaja-sekretär Katrin Madisson, tel. 7417 319, katrin@luunja.ee

 

Oma elukohaandmete õigsust saab igaüks kontrollida  riigiportaalis www.eesti.ee  rahvastikuregistri e-teenuseid kasutades.  Tuleb valida kodanikule mõeldud vaheleht ning siseneda portaali kas ID-kaardi või internetipanga paroolidega. Oma elukohaandmete nägemiseks tuleb valida vasaku ääre menüüst rahvastikuregister ning seejärel pakutavate päringute seast enda andmete päring. Elukohaandmete muutmiseks tuleb esitada elukohateade.  


Elukohateade esitatakse valla- või linnavalitsuse rahvastikuregistriga tegelevale ametnikule (vallasekretärile või registripidajale). Seda tuleks teha seoses elukoha muutumisega Eestis, elama asumisega välismaale või välismaalt Eestisse elama asumisega.

Elukoha andmete muutmist saab taotleda:

  • digitaalallkirjaga e-posti teel. Selleks peab olema ID-kaart ning arvuti vastavalt juhistele ettevalmistatud (www.id.ee);
  • riigiportaalis rahvastikuregistri e-teenuseid kasutades (vajalik ID-kaardi olemasolu);
  • kirjalikult, täites elukohateate kohapeal või saates postiga.


Vajalikud dokumendid elukohateate esitamisel:

·  elukohateate blanketid-   doc vorm (salvestatav ja digiallkirjastatav);  pdf  vorm (prinditav)

·  koopia isikut tõendavast dokumendist (isikuandmetega lehest) juhul, kui dokumendid  

    saadetakse postiga;

·  koopia eluruumi kasutamise õigust tõendavast dokumendist või elukohateatele kantud ruumi omaniku nõusolek – juhul, kui teate esitaja ei ole ruumi omanik.

Elukohateate esitamisel e-posti teel kinnitab ruumi omanik oma nõusolekut digitaalallkirjaga;

·  kaasomanike või nende esindajate nõusolek elukohateate esitamiseks - kaasomandis oleva ruumi andmete esitamisel;

·  laevapere liikmeks olemist tõendav dokument - kui elukohana esitatakse Eesti laevaregistrisse kantud laev ja kodusadam.

Andmed                                                                                                                   

Elukohateates esitatakse ühe elukoha aadressiandmed. Perekonnaliikmed võivad esitada ühise elukohateate, kindlasti tuleb teatel esitada ka alaealiste laste andmed. Elukohateatega kinnitatakse rahvastikuregistrisse kantud aadressiandmete muutmise või lisamise soovi. Koos elukohateatega võib soovi korral esitada ka oma sidevahendite andmed (e-posti aadress, telefoninumber) või muu ruumi aadress, juhul kui isik elab pikemat aega muus kohas või kui tema elukohana on märgitud üksnes linn või vald.

Ruumi omanik                                                                                                                        

Kui isik ei ole elukohateates märgitud ruumi omanik, lisab ta elukohateatele ruumi kasutamise õigust tõendava dokumendi koopia ( näiteks üürileping)  või ruumi omaniku loa ( allkiri elukohateatel) elukohateates nimetatud elukoha andmete kandmiseks rahvastikuregistrisse. Kaasomandis oleva ruumi aadressi kandmiseks rahvastikuregistrisse lisab elukohateate esitaja elukohateatele kõigi kaasomanike või nende esindajate nõusoleku elukohateate esitamiseks, välja arvatud juhul, kui ruumi omanike vahelisest kaasomandi kasutamise kokkuleppest ei tulene teisiti. Sellisel juhul lisatakse elukohateatele kaasomanike kokkulepet tõendav dokument.

Elukoha aadressiandmetel on õiguslik tähendus Riigikogu, europarlamendi ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel, rahvahääletusel ja rahvaküsitlusel; kohaliku omavalitsuse eelarvesse laekuvate maksude tasumisel maksuseadustes sätestatud alustel.


Tere tulemast Luunja valla elanikuks !


Kommentaarid:

VÄINO KÄGO
27.12.2012
Selle kirjaga on vallaametnikud kuu või kaks hiljaks jäänud,valla infolehes, näit. novembrikuul, oleks selline artikkel ilmunud ,siis oleks valda kindlasti elanike juurde tulnud.
Liina
27.12.2012
Ei tasu mainimata jätta ka fakti, et lasteaiakohti ei ole!! Sama pere lapsed käivad eri lasteaedades, kuna oma piirkonna, antud juhul Lohkva lasteaeda, on võetud lapsi väljaspoolt piirkonda.
Aare Anderson
31.12.2012
Selgituseks hr Väino Kägole - uued elanikud on meie valda teretulnud kogu aasta vältel. Meie eesmärgiks ei ole kedagi kampaania korras aasta lõpus registreerima kutsuda, pigem on info suunatud uude aastasse. Parimate aastavahetusesoovidega Aare Anderson vallavanem
Janno
15.01.2013
Aga lasteaiakohad, paluks sellele ka vastus!
Email again:

Lisa kommentaar

Nimi:
E-mail:  E-maili aadressi ei avalikustata
Kommenteeri:
Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011