UudisedVaata ka teisi teateid

Uuued elanikud on Luunja valda teretulnud

11.04.2011

Luunja valla elanike arvu kasv on lõppeva aasta jooksul veelgi hoogustunud. Eelmise aasta novembrist tänavu novembrini on meile lisandunud üle 250 uue elaniku.
Meie valda elama asuvad või siin juba varasemalt elavad inimesed, kes mingil põhjusel ei ole end veel ametlikult meie elanikuks registreerinud, on alati oodatud vallavalitsusse seda toimingut tegema. Peamiseks põhjuseks, miks meie püsielanikuks olla, on elaniku ja valla vahelise sideme olemasolu, mis tagab elanikule valla poolt pakutavad teenused, vallale aga annab nende teenuste osutamiseks vajalikud vahendid.

Uued elanikud on vallale eelkõige tõsiseks väljakutseks, motiveerides omavalitsust vajalikke teenuseid paremini välja arendama ning jõulisemalt valla arengusse panustama.
Lisaks viimaste aastate arvukatele elamuarendustele valmisid tänavu uus lasteaed ja kaasaegne vallakeskus, Luunja alevikus viidi lõpule vee- ja kanalisatsioonisüsteemi uuendamine, kavandamisel on uus kaubanduskeskus Tartu linna piiril. Valla poolt on rakendatud rida toetusmeetmeid eeskätt lastega peredele. Kõikidele soovijatele on tagatud lastehoiuvõimalus, õppureid toetatakse transpordi, koolitoidu, töövihikute, sõiduõppe jm osas.

Igas omavalitsuses leidub inimesi, kes ei ole pööranud tähelepanu oma elukoha registreerimisele. Seda tasub aga kindlasti teha.
Elukoha registreerimine on muuhulgas vajalik selleks, et omavalitsus saaks adekvaatselt planeerida ja osutada avalikke teenuseid oma territooriumil elavatele inimestele. Enamik inimesi kasutab igapäevaselt paljusid teenuseid – vallasisene transport, teede korrashoid, tänavavalgustus, haljastus, sotsiaalabi, koolid, lasteaiad ja lastehoid, raamatukogud, velskrid, registritoimingud, kultuuriüritused jne. Omavalitsus saab vajalikus mahus teenuseid planeerida, kui on teada potentsiaalsete kasutajate hulk, teenuste rahastamiseks aga on vajalik maksude laekumine elanikelt.
Eelkõige inimese enda huvides on see, et tema elukohaandmed rahvastikuregistris oleksid korrektsed ning vastaksid tegelikule elukohale. Kõikide sotsiaaltoetuste ja kohaliku omavalitsuse poolt elanikele pakutavate soodustuste taotlemine, samuti valimistel osalemine toimub üksnes registreeritud elukoha põhiselt. Elukoha aadressiandmetel on õiguslik tähendus ka maksude, eelkõige üksikisiku tulumaksu laekumisel kohaliku omavalitsuse eelarvesse.

Oma elukohaandmete õigsust saab igaüks kontrollida riigiportaalis http://www.eesti.ee/  rahvastikuregistri e-teenuseid kasutades.  Tuleb valida kodanikule mõeldud vaheleht ning siseneda portaali kas ID-kaardi või internetipanga paroolidega. Oma elukohaandmete nägemiseks tuleb valida vasaku ääre menüüst rahvastikuregister ning seejärel pakutavate päringute seast enda andmete päring. Elukohaandmete muutmiseks tuleb esitada elukohateade. 

Elukohateade esitada Luunja Vallavalitsusele rahvastikuregistriga tegelevale ametnikule (registripidajale). Seda tuleks teha seoses elukoha muutumisega Eestis, elama asumisega välismaale või välismaalt Eestisse elama asumisega.

Elukoha andmete muutmist saab taotleda:

* digitaalallkirjaga e-posti teel. Selleks peab olema ID-kaart ning arvuti vastavalt juhistele ettevalmistatud (http://www.id.ee/);
* riigiportaalis rahvastikuregistri e-teenuseid kasutades (vajalik ID-kaardi olemasolu);
* kirjalikult, täites elukohateate kohapeal või saates postiga.

Vajalikud dokumendid elukohateate esitamisel:

* elukohateate blanketid - doc vorm (salvestatav ja digiallkirjastatav); pdf vorm (prinditav)
* koopia isikut tõendavast dokumendist (isikuandmetega lehest) juhul, kui dokumendid saadetakse postiga;
* koopia eluruumi kasutamise õigust tõendavast dokumendist või elukohateatele kantud ruumi omaniku nõusolek – juhul, kui teate esitaja ei ole ruumi omanik.
* Elukohateate esitamisel e-posti teel kinnitab ruumi omanik oma nõusolekut digitaalallkirjaga;
* kaasomanike või nende esindajate nõusolek elukohateate esitamiseks - kaasomandis oleva ruumi andmete esitamisel;
* laevapere liikmeks olemist tõendav dokument - kui elukohana esitatakse Eesti laevaregistrisse kantud laev ja kodusadam.

Andmed

Elukohateates esitatakse ühe elukoha aadressiandmed. Perekonnaliikmed võivad esitada ühise elukohateate, kindlasti tuleb teatel esitada ka alaealiste laste andmed. Elukohateatega kinnitatakse rahvastikuregistrisse kantud aadressiandmete muutmise või lisamise soovi. Koos elukohateatega võib soovi korral esitada ka oma sidevahendite andmed (e-posti aadress, telefoninumber) või muu ruumi aadress, juhul kui isik elab pikemat aega muus kohas või kui tema elukohana on märgitud üksnes linn või vald.

Ruumi omanik

Kui isik ei ole elukohateates märgitud ruumi omanik, lisab ta elukohateatele ruumi kasutamise õigust tõendava dokumendi koopia ( näiteks üürileping)  või ruumi omaniku loa ( allkiri elukohateatel) elukohateates nimetatud elukoha andmete kandmiseks rahvastikuregistrisse. Kaasomandis oleva ruumi aadressi kandmiseks rahvastikuregistrisse lisab elukohateate esitaja elukohateatele kõigi kaasomanike või nende esindajate nõusoleku elukohateate esitamiseks, välja arvatud juhul, kui ruumi omanike vahelisest kaasomandi kasutamise kokkuleppest ei tulene teisiti. Sellisel juhul lisatakse elukohateatele kaasomanike kokkulepet tõendav dokument.

Elukoha aadressiandmetel on õiguslik tähendus Riigikogu, europarlamendi ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel, rahvahääletusel ja rahvaküsitlusel; kohaliku omavalitsuse eelarvesse laekuvate maksude tasumisel maksuseadustes sätestatud alustel.

Tere tulemast Luunja valla elanikuks!

Kommentaarid:

Email again:

Lisa kommentaar

Nimi:
E-mail:  E-maili aadressi ei avalikustata
Kommenteeri:
Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011