UudisedVaata ka teisi teateid

Vald taotleb raha soojatrasside uuendamiseks

11.04.2011

Luunja Vallavalitsus esitas rahataotluse Keskkonnainvesteeringute Keskusele (KIK) toetuse saamiseks Luunja aleviku amortiseerunud soojustrasside rekonstrueerimiseks.

Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse kohaselt kinnitatud «Elukeskkonna arendamise rakenduskava» prioriteetse suuna «Energiamajanduse arendamine» meetme «Taastuvenergiaallikate laialdasem kasutamine energia tootmiseks ning kaugküttevõrkude parendamine» raames toetatakse taastuvatel energiaallikatel põhineva soojatootmise kaasajastamist ning energiasäästu kaugküttevõrgu parendamise kaudu.
Toetuse maksimaalne määr on 50% projekti abikõlblikest kuludest.
Kokku on projekti maksumus koos käibemaksuga 6,1 miljonit krooni. See sisaldab nii ehitustöid kui projekteerimist ja omanikujärelvalvet. Renoveeritava trassi pikkuseks on 1216 meetrit. Maksumused on hinnagulised, lõplik hind oleneb konkreetsete hangete tulemustest.

Tegemist on teenusega, mida tarbib kindlaksmääratud sihtgrupp (Luunja aleviku elanikud, asutused ja ettevõtted), kes kasutab kaugküttevõrku. Seetõttu peaks omaosaluse võimalik katmine tulevikus toimuma teenuse hinna arvelt.
Vallavalitsuse poolt on paralleelselt kavandatud konkursi ettevalmistamine investori leidmiseks, kes teeb vajalikud investeeringud uue katlamaja rajamiseks. Selle konkursi raames on võimalik läbi rääkida Luunja alevikus opereerimise tingimused, sh trasside rekonstrueerimisega seotud omafinantseeringu katmine.

Vallavalitsuse tellimusel on koostatud Luunja aleviku soojamajanduse rekonstrueerimise teostatavus-tasuvusuuring (koostajaks Nordic Energy Group OÜ).
Uuringu eesmärgiks oli välja selgitada Luunja aleviku soojamajanduse hetkeolukord, määratleda rekonstrueerimise vajadus ning analüüsida erinevate tehniliste lahenduste majanduslikku tasuvust ja mõju soojuse hinnale.

Tsentraalne soojavarustus toimib Luunja alevikus alates 1972 aastast, baseerudes kaugküttel. Süsteemi osisteks on tsentraalne katlamaja ja 1,2 km soojatrasse, mille kaudu
soojus jõuab 11 suurema tarbijani.
Luunja aleviku soojasõlmed ja trassid on suures osas vananenud ja vajavad rekonstrueerimist.
Soojusvõrk on põhiliselt sama vana kui katlamaja, põhitorustik on rajatud 1970-ndatel aastatel.
Mõningaid lõike on hiljem rekonstrueeritud või lisatud isolatsiooni.

Uuendamise järgselt väheneks võrgu võimalik soojuskadu praegusega võrreldes ca 2 korda, selle tulemusena tekkiv soojusenergia sääst oleks hinnanguliselt üle 700 MWh aastas.
Kortermajade ja ettevõtete kõrval on suurimaks tarbijaks valla avalikud asutused – keskkool, kultuurimaja, lasteaed Midrimaa, Luunja raamatukogu ning noortekeskus. Seega võimaldaks rekonstrueerimise tulemusena tekkiv sääst hoida kokku märkimisväärselt valla raha.

Kommentaarid:

Email again:

Lisa kommentaar

Nimi:
E-mail:  E-maili aadressi ei avalikustata
Kommenteeri:
Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011