Istungi info ja eelnõud

 


Luunja vallavolikogu istungite info                     

Volikogu istungite protokollid 

      dokumendiregistris Amphora

 Luunja vallavolikogu istung toimub 27. juunil k.a. algusega kell 15.00 vallamajas


PÄEVAKORD

Luunja valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine

Eelnõu

Kohanime määramise kord
Eelnõu
Parandusettepanekud


Luunja valla finantsjuhtimise kord

Eelnõu
Seletuskiri
Parandusettepanekud


Luunja valla 2019. a. esimene lisaeelarve

Eelnõu 

Lisa 1
Lisa 2


Luunja vallavolikogu 10.10.2013.a. määruse nr 58 muutmine

Eelnõu
Lisa 1


Luunja Vallavolikogu 02.05.2019 otsuse nr 30 muutmine

Eelnõu

Seletuskiri     


 _______________________________________________________________________________


Luunja vallavolikogu istung toimub 30. mail k.a. algusega kell 15.00 vallamajas


PÄEVAKORD


Luunja valla 2019. a eelarve I kvartali täitmise aruanne

Kulud


Tulud


Luunja valla 2018. a konsolideeritud majandusaasta aruanne

Majandusaasta aruanne


Revisjonikomisjoni akt 2018. a majandusaasta aruande kohta

AKT


Audiitori aruanne 


Väljavõte - aruande heakskiitmine


Eelnõu  - majandusaasta aruande kinnitamineKohanime määramise kord

Eelnõu


Lemmikloomade pidamise eeskiri

Eelnõu


Veibri tee L8 kinnisasja omandamine

Eelnõu


Seletuskiri


Kavastu külas asuva Kantsi tee maa-ala omandamine

Eelnõu

Seletuskiri

Lisa - Kantsi tee


Luunja valla finantsjuhtimise kord

Eelnõu


Pädevuse delegeerimine

Eelnõu
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Luunja vallavolikogu 2.05.2019. a istungi infoPÄEVAKOD


Eeli Lääne 28.02.2019. a volikogu määrusele nr 12 esitatud vaide läbivaatamine

Eelnõu 


Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Eelnõu

Arvamuste koond

Ettepanekutega arvestamine

KSH eelhinnang


Asendus- ja järelhooldusteenuse osutamise tingimused ja kord

Eelnõu

Seletuskiri


Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise toetuse andmise tingimused ja kord                     Eelnõu

Seletuskiri


AS Emajõe Veevärk Kavastu külas vee-ettevõtjaks määramine

Eelnõu

Seletuskiri

Vallateede ja –tänavate 2019. a investeeringute rahastamine

Eelnõu

Teede asukoha plaanid

Seletuskiri


Jaoskonnakomisjoni koosseisu kinnitamine

Eelnõu


Luunja Varahalduse SA põhikirja muutmine

Eelnõu

Põhikiri

Seletuskiri


OÜ Pärnu Instituut nõudekirja läbivaatamine

Eelnõu- Luunja Vallavolikogu 28.03.2019. a otsuse nr 23 punkti 3 osaline kehtetuks tunnistamine


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Luunja vallavolikogu 28.03.2019. a istungi info

PÄEVAKORD


Sotsiaaltoetuste maksmise korra muutmine

Eelnõu


Luunja valla jäätmehoolduseeskiri

Eelnõu

Eelnõu täiendatud


Lohkva külas Sengo maaüksuse detailplaneeringu lähteseisukohtade kinnitamine

Eelnõu    Eelnõu planeeringu- ja keskkonnakomisjonis tehtud muudatustega

Eskiis


Veibri külas Lembitu maaüksuse detailplaneeringu planeeringuala piiri ja suuruse muutmine ning planeeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Eelnõu

Asendiskeem

Funktsionaalsed seosed

Maakasutus

Olemasolev olukord

Põhijoonis

Seletuskiri 

Tehnovõrgud 

Servituudid


Veibri külas Tilia maaüksuse lõunaosa ja lähiala detailplaneeringu osaliseks muutmiseks uue detailplaneeringu koostamise algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine

Eelnõu

Põhijoonis


Lemmikloomade pidamise eeskiri 

Eelnõu


Vallavolikogu määruste kehtetuks tunnistamine

Eelnõu

Seletuskiri


AS Emajõe Veevärk Kavastu külas vee-ettevõtjaks määramine

Eelnõu

Seletuskiri


Emajõe-Suursoo looduskeskuse tasuta Luunja vallale omandamine

Eelnõu    

 Seletuskiri


Lühiajalise laenu andmine SA-le Luunja Jõesadam

Eelnõu


Luunja Vallavolikogu 28.08.2014. a otsuse nr 39 alusel läbi viidava üldplaneeringu menetluse lõpetamine ja Luunja Vallavolikogu 28.08.2014. a otsuse nr 39 „Luunja valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine ning lähteseisukohtade kinnitamine“ kehtetuks tunnistamine

Eelnõu


Vallavolikogu hariduskomisjoni koosseisu muutmine

Eelnõu


Vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni koosseisu muutmine

Eelnõu_____________________________________________________________________________________

Luunja vallavolikogu  28.02.2019.a istungi info


PÄEVAKORD

Vastus Luunja vallavolikogu revisjonikomisjoni 23.01.2019. a aktile nr 2

Luunja Varahalduse SA vastus

Lisa

Luunja Vallavolikogu alatise revisjonikomisjoni 2019. a tööplaani kinnitamine

Eelnõu

Veibri külas Lembitu maaüksuse detailplaneeringu planeeringuala piiri ja suuruse muutmine ning planeeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Eelnõu

Seletuskiri

Kooskõlastuste kokkuvõte

Asendiskeem

Funktsionaalsed seosed

Olemasolev olukord

Põhijoonis

Tehnovõrgud

Maakasutus

Servituudid

Lohkva külas Soojuse tee 12 maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Eelnõu  planeeringu- ja keskkonnakomisjoni ettepanekul on muudetud eelnõu punkti 1 sõnastust

Eelnõu

Situatsiooniskeem

Olemasolev olukord

Funktsionaalsed seosed

Põhijoonis

Tehnovõrgud

Maakasutus

Luunja vallavolikogu 16. veebruari 2017.a määruse nr 8 „Luunja valla Veibri külas asuvate Andrese ja Lillevälja tee 20 maaüksuste ala üldplaneeringu osaline kehtestamine“ osaline kehtetuks tunnistamine

Eelnõu

E.Lääne seisukohad eelnõudele

E.Lääne täiendavad  seisukohad

Luunja valla Veibri külas asuvate Andrese ja Lillevälja tee 20 maaüksuse ala üldplaneeringu kehtestamata jätmine Lillevälja tee 20 alal

Eelnõu

Luunja valla jäätmehoolduseeskiri

Eelnõu

Seletuskiri

Vallavara võõrandamine mitterahalise sissemaksena AS Emajõe Veevärk aktsiakapitali

Eelnõu

Seletuskiri

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Luunja vallavolikogu 31.01.2019. a istungi info

PÄEVAKORD

2018. a eelarve täitmine

aruanne

Luunja valla 2019. a eelarve eelnõu teine lugemine.

2019. a eelarve 

2019. a eelarve PDF formaat

Muudatused

seletuskiri

parandusettepanek

Eelarve kinnitamine

Luunja vallavolikogu 16. veebruari 2017. a määruse nr 8 osaline kehtetuks tunnistamine

Eelnõu

Luunja valla Veibri külas asuvate Andrese ja Lillevälja tee 20 maaüksuse ala üldplaneeringu kehtestamata jätmine Lillevälja tee 20 alal

Eelnõu

Sengo detailplaneeringu algatamine

Eelnõu

Põhijoonis

Keskkonnamõjude eelhinnang

Veibri külas Ilvese, Karu, Rebase ja Karu tee maaüksuste detailplaneeringu koostamise lõpetamine ning Veibri külas Karu, Ilvese, Karu tee 8, Karu tee, Karu tee L1 ja Karu tee L2 maaüksuste detailplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine

Eelnõu

Algatamise joonis

Koduteenuste osutamise korra muutmine § 4 p 10 sõnastuse muutmine

Määrus

Eelnõu

Veeseadusest tulenevate ülesannete delegeerimine

Eelnõu

Seletuskiri

Vahe tee L1 kinnisasja omandamine

Eelnõu

Asendiplaan

Seletuskiri

Töötasu

Eelnõu

Jaoskonnakomisjoni koosseisu nimetamine

Eelnõu

Tartumaa arengustrateegia heakskiitmine

Eelnõu

Strateegia

Lisad

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Luunja vallavolikogu 20.12.2018. a istungi info 


PÄEVAKORD


Luunja valla arengukava 2019-2022 kinnitamine

Arengukava

Eelnõu

Luunja valla jäätmekava 2019-2025 vastuvõtmine

Jäätmekava

Eelnõu

Maamaksumäärade kehtestamine 2019. aastaks

Eelnõu

Luunja valla 2019. a eelarve eelnõu esimene lugemine.

Eelarve

Seletuskiri

Eelnõu

Rahvakohtunikukandidaatide valimine

Eelnõu

Kooskõlastus Kavastu Algkool-Lasteaia töötajate koosseisu kinnitamiseke

Korralduse eelnõu

Rahvastikutaaste korraldus
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Luunja vallavolikogu istung 21.11.2018. a istungi info

PÄEVAKORD

Aediku tn 4 kinnistu ostueesõiguse kasutamine või ostueesõiguse kasutamisest loobumine

Eelnõu 1

Eelnõu 2 (sõnastust täiendatud)

Lohkva külas Kollu tee 3 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine

Eelnõu

Sirgu külas Vahemetsa ja Soisi maaüksuste detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Eelnõu

KSH eelhinnang

Projekti omafinantseeringu garanteerimine

Eelnõu

Seletuskiri

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Luunja vallavolikogu istung 25.10.2018. a istungi info


PÄEVAKORD

1. Luunja valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2018-2029

Luunja aleviku vee- ja kanalisatsioonirajatise skeem

Kakumetsa piirkonna vee- ja kanalisatsioonirajatise skeem

Kavastu vee- ja kanalisatsioonirajatise skeem

Pilka vee- ja kanalisatsioonirajatise skeem

Kabina vee- ja kanalisatsioonirajatise skeem (alternatiiv3)

Kabina vee- ja kanalisatsioonirajatise skeem (alternatiiv 2)

Kabina vee- ja kanalisatsioonirajatise skeem (alternatiiv 1)

Lohkva küla vee- ja kanalisatsioonirajatise skeem

Rõõmu küla vee- ja kanalisatsioonirajatise skeem

Veibri küla vee- ja kanalisatsioonirajatise skeem

Investeeringud

ÜVK kava

ÜVK kava kinnitamine

2. Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja kinnitamine

Eelnõu

3. Luunja valla jäätmekava 2018 – 2024

Jäätmekava

Jäätmekava kinnitamine

4. Laenu võtmine Euroopa Liidu toetuse sildfinantseerimiseks

Eelnõu seletuskiri eelnõu lõpus teisel leheküljel

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Luunja vallavolikogu 27.09.2018. a istungi info

PÄEVAKORD

Volikogu määruse eelnõu „Luunja valla eelarvestrateegia 2019-2022“ teine lugemine

Eelarvestrateegia eelnõu


Parandusettepanek Liis Pabstel

Parandusettepanek  Luunja Keskkool

Parandusettepanek Lasteaed Midrimaa

Parandusettepanek Valimisliit Luunja

Parandusettepanek hariduskomisjon

Parandusettepanek SA Luunja Varahaldus

Vallavalitsuse seisukoht esitataud ettepanekutele

Arengukava täitmise aruanne

Aruanne

Volikogu määruse eelnõu „Luunja valla arengukava 2019 – 2030“ projekti teine lugemine ja määruse eelnõu avalikule väljapanekule suunamine


Arengukava eelnõu koos kõigi parandusettepanekutega

Arengukava eelnõusse  lisasin rahvastiku andmed (2016-2018)

Avalikule väljapanekule suunamine

Parandusettepanek hariduskomisjon

Parandusettepanek Väino Kägo

Parandusettepanek ehitusnõunik

Parandusettepanek hariduskomisjon

Parandusettepanek majandusnõunik

Parandusettepanek planeeringu- ja haljastusspetsialist

Parandusettepanek sotsiaalnõunk

Parandusettepanekud Indrek Kärner


Ostueesõiguse kasutamata jätmine

Eelnõu

Asendiplaan


Omafinantseeringu garanteerimine

Eelnõu

Seletuskiri


Vallateede ja -tänavate investeeringute kava muutmine

Eelnõu

Seletuskiri


Volikogu määruse eelnõu „Luunja valla eelarvestrateegia 2019-2022 määrusena kinnitamise.

Eelnõu     Eelnõu lõpus on seletuskiri


Volikogu 21.07.2016. a otsuse nr 50 „Maa munitsipaalomandisse taotlemine“ muutmine

Eelnõu

Seletuskiri

Kaart


Planeeringu- ja haljastusspetsialisti ametinimetuse muutmine

Eelnõu

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Luunja vallavolikogu 30.08.2018. a istungi info   

Päevakord


Luunja valla eelarvestrateegia 2019-2022

Eelnõu

Luunja valla eelarvestrateegia 2019-2022 avalikule väljapanekule suunamine

Eelnõu


Luunja valla arengukava 2019 – 2030 projekti muudatusettepanekud

haridusvaldkond

ehitusvaldkond

majandusvaldkond

planeeringute valdkond

sotsiaalvaldkond


Luunja valla planeerimis- ja ehitusmääruse kehtetuks tunnistamine

Eelnõu


Ehitusseadustikus, planeerimisseaduses ja ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine

Eelnõu

Seletuskiri


Luunja Vallavolikogu 29. septembri 2016.a otsuse nr 73 „Lohkva külas Soojuse tee 12 maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine“ punkti 1 muutmine

Eelnõu


Lohkva külas Pajula tee 2 maaüksuse detailplaneeringu planeeringuala piiride ja nimetuse muutmine

Eelnõu


Pajula tee 2 maaüksuse põhjaosa detailplaneeringu vastuvtõmise ja avalikustamise korraldamise delegeerimine vallavalitsusele

Eelnõu


Veibri külas Tani maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Eelnõu

Fuktsionaalsed seosed

Seletuskiri

Situatsiooniskeem

Olemasolev olukord

Põhijoonis


Vallavara valitsemise kord

Eelnõu  -koos parandusettepanekutega


Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja kinnitamine

Eelnõu


Maa munitsipaalomandisse taotlemine

Eelnõu

Asendiplaan


Luunja Varahalduse SA sihtkapitali suurendamine

Eelnõu

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Luunja vallavolikogu 28.06.2018. a istungi info


PÄEVAKORD


Luunja valla 2017. a konsolideeritud majandusaasta aruanne

Majandusaasta aruanne


Sõltumatu vandeaudiitori aruanne

 1) Luunja valla konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande kohta

 2) SA Luunja Jõesadama  raamatupidamise aastaaruande kohta

 3) SA Luunja Varahalduse  raamatupidamise aastaaruande kohta


Revisjonikomisjoni aruanne 2017. a majandusaasta aruande kohta

Protokoll

Akt


Vallavalitsuse vastus audiitori aruandele ja revisjonikomisjoni aktile

Vastus


Luunja valla 2017. a majandusaasta aruande kinnitamine

Eelnõu


Volikogu määruse eelnõu „Luunja valla 2018. a esimene lisaeelarve

Lisaeelarve (muudetud)

Lisaeelarve

Seletuskiri

Lisaeelarve kinnitamine


Kooskõlastuse andmine Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse töötajate koosseisu kinnitamiseks

Korralduse eelnõu

Taotlus


Majanduskomisjoni koosseisu muutmine

Eelnõu


SA Luunja Jõesadama sihtkapitali suurendamine

Eelnõu


Vee-ettevõtja määramine

Eelnõu

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Luunja vallavolikogu istung toimub 31.05.2018. a istungi info ja materjalid 


PÄEVAKORD


Vallavara valitsemise kord

Eelnõu

Parandusettepanek (R. Sauk ja M. Lempu)


Vallavalitsuse teenistujate koosseisu muutmine

Eelnõu

Seletuskiri


Soojuse tee kinnistust äralõike võõrandamine

Eelnõu

Asendiplaan


Roobi tee L2 kinnisasja omandamine

Eelnõu


Maa munitsipaalomandisse taotlemine

Eelnõu

Lisa 1 Asendiplaan

Lisa 2 Asendiplaan

Lisa 3 Asendiplaan


Lohkva külas Kellukese maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine

Eelnõu


Vee-ettevõtja määramine

EelnõuAB LINKLaw OÜ  kiri

Kiri

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Luunja vallavolikogu  26.04.2018. a istungi  info ja materjalidPÄEVAKORD


Luunja valla hankekord

Eelnõu


Vallavara valitsemise kord

Eelnõu


Teemaa munitsipaalomandisse taotlemine

Eelnõu

Asendiplaan

Seletuskiri


Maa munitsipaalomandisse taotlemise mittekavandamine

Eelnõu

Asendiplaan

Seletuskiri


Lohkva külas OÜ Tarmeko tootmisterritooriumi detailplaneeringu eskiisi ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu korraldamine

Eelnõu

Funktsionaalsed ja ehituslikud seosed

Seletuskiri

KSH aruanne

Olemasolev olukord

Põhijoonis

Situatsiooniskeem

Tehnovõrgud


Kesakanni tee omandamine

Eelnõu

Plaan

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Luunja vallavolikogu 22.03.2018 a. istungi info ja materjalid


PÄEVAKORD


Volikogu määruse eelnõu „ Luunja valla hankekord“ esimene lugemine

EelnõuSoojuse tee L1 äralõike võõrandamine

Eelnõu

Plaan


Kooskõlastuse andmine Kavastu Algkool-Lasteaia töötajate koosseisu kinnitamiseks
Taotlus

Korralduse eelnõuSA Luunja Jõesadama nõukogu liikmete määramine

Eelnõu


SA Luunja Varahalduse nõukogu liikme tagasikutsumine

Eelnõu

Avaldus


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Luunja vallavolikogu  22.02.2018 a. istungi  info ja materjalid


PÄEVAKORD


Linnalähipiirkonna huvi- ja vabaajakeskuse ruumide renoveerimine

Eelnõu

SeletuskiriLuunja valla 2018. aasta eelarve teise lugemise jätkamine ja määrusena kinnitamine

Parandusettepanek

Eelarve

Seletuskiri

Eelnõu


Luunja Vallavolikogu alatise revisjonikomisjoni 2018. a tööplaani kinnitamine

Revisjonikomisjoni ettepanek

Eelnõu


Volikogu määruse eelnõu „Sotsiaalteenuste osutamise kord“ teine lugemine ja määrusena kinnitamine

Eelnõu


Volikogu määruse eelnõu” Riigieelarvest Luunja vallale määratud sotsiaaltoetuste ja –teenuste osutamise toetuse vahendite kasutamise kord“ teine lugemine ja määrusena kinnitamine

Eelnõu


Kinnisasja Satikasoo tee L2 omandamine

Eelnõu

Plaan


Kinnisasja Roosi vkt 29 omandamine

Eelnõu

Plaan


Volikogu 29.10.2015. a otsuse nr 49 muutmine

Eelnõu


Volikogu alatise kultuuri- ja spordikomisjoni esimehe valimine

Eelnõu


Volikogu alatise kultuuri- ja spordikomisjoni koosseisu muutmine

Eelnõu

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Luunja vallavolikogu 25.01.2018. a  istungi info ja materjalid


PÄEVAKORD


Uue planeeritava Lohkva lasteaia asukoha ning piirkonna elanike ja huvigruppide arvamusküsitluse läbiviimise ja tegevuskava kinnitamine

Eelnõu

Ettepanek


Luunja valla 2017. a eelarve täitmise aruanne

Tulud

Kulud


Luunja valla 2018. aasta eelarve teine lugemine

Eelnõu+koondeelarve

Eelarve

Seletuskiri


VL Luunja parandusettepanek


VL Uus Luunja  parandusettepanek


Koduteenuste osutamise korra teine lugemine

VL Uus Luunja ettepanekSotsiaaltoetuste maksmise kord

Eelnõu

Avaldus


Sotsiaalteenuste osutamise kord

EelnõuRiigieelarvest Luunja vallale määratud sotsiaaltoetuste ja –teenuste osutamise toetuse vahendite kasutamise kord

Eelnõu


Luunja valla 2018. a eelarve kinnitamine

Eelnõu


Tammeserva ja Mägimänni maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine

Eelnõu

Eskiis

Planeeringu- ja keskkonnakomisjoni protokollErandkorras minimaalsuurusest väiksema katastriüksuse moodustamine

Eelnõu

Ettepanek


Luunja Vallavalitsuse palgajuhend

Eelnõu

VL Luunja ettepanek


Maakonna sümbolite kasutamise ja teenetemärkide andmise korraldamise delegeerimine

Eelnõu

Ettepanek teenetemärgi andmiseks

Laureaadid
TOL-i eelnõu


Osalemine MTÜs Eesti Linnade Liit ning esindajate ja nende asendajate nimetamine

üldkoosolekule ja volikogusse
Eelnõu
EMOL ja ELL kiri
Linnade liidu põhikiri

Komisjoni moodustamine Luunja valla põhimääruse ülevaatamiseks ja vajadusel muutmiseks
Eelnõu


Komisjoni moodustamine Luunja valla arengukava muutmiseks
Eelnõu

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Luunja vallavolikogu 21.12.2017. a  istungi info ja materjalid


PÄEVAKORD


Volikogu määruse „ Luunja valla 2018. aasta eelarve“ esimene lugemine

Eelarve
Eelnõu

Seletuskiri


Volikogu määruse eelnõu „Volikogu liikmete töö tasustamine" esimene lugemine    

Eelnõu


Maamaksumäärade kehtestamine 2018. aastaks

Eelnõu


Sotsiaalhooldustöötaja teenistuskoha loomine

Eelnõu

Tööülesanded

Seletuskiri


Volikogu määruse eelnõu „Koduteenuse osutamise kord“ esimene lugemine

Eelnõu

Avaldus

Hoolduskava

Hindamisinstrument


Teemaa munitsipaalomandisse taotlemine

Eelnõu


Pilka külas asuva Puurkaevu kinnistu ja Biopuhasti kinnistu võõrandamine AS-ile Emajõe Veevärk

Eelnõu

Kinnistud

Puurkaev
Biopuhasti


Kinnisasjade Kuusekese teelõik 1, Kuusekese teelõik 2, Kuusekese teelõik 3 ja Kuusekese üldmaa omandamine

Eelnõu

Asendiskeem


Kinnisasja Metsa vkt 26 omandamine

Eelnõu

Asendiskeem


Vallavolikogu esindaja nimetamine Luunja Keskkooli ja Kavastu-Algkool Lasteaia hoolekogusse

Eelnõu


Vallavalitsusele kooskõlastuse andmine Lohkva Lasteaia töötajate koosseisu kinnitamiseks

Korralduse eelnõu

Põhjendus


Audiitori määramine

Eelnõu


Volikogu määruse eelnõu „Luunja Vallavalitsuse palgajuhend“ esimene lugemine

Eelnõu


Vallavanemale palga määramine

Eelnõu


Luunja valla valimiskomisjoni moodustamine

Eelnõu


Vallavanemale preemia maksmine

Eelnõu


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Luunja vallavolikogu 30.11.2017. a istungi info ja materjalid

 

PÄEVAKORD

 

Volikogu alatise revisjonikomisjoni koosseisu kinnitamine
Eelnõu

 

Liikme määramine Tartumaa Omavalitsuste Liidu juhatusse

Eelnõu 

TOL-i põhikiri  

Vallavalitsuse liikmete istungitasu
Eelnõu

 

Põvvatu külas Teeäärse maaüksuse osaala detailplaneeringu kehtestamine

Eelnõu

Põhijoonis

Seletuskiri

Elektriliitumisskeem

Kontaktvöönd

Maakasutus

Situatsiooniskeem

Olemasolev olukord


Kakumetsa külas Ojareinu (43201:001:1332) maaüksuse lõunaosa detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine

Eelnõu

Vastavalt planeeringu- ja keskkonnakomisjoni ettepanekule on planeeringuala laiendatud kogu Ojareinu kinnistule ja vastavalt sellele eelnõud korrigeeritud.

Korrigeeritud eelnõu


Maa munitsipaalomandisse taotlemine
Eelnõu

Asendiplaan

 


Kabina külas Väike-Kabina (43202:002:0038) maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Eelnõu
Lähteseisukohad
KSH eelhinnang
Veeteedeamet

Muinsuskaitseamet

Muinsuskaitseamet

Maanteeamet

Keskkonnaamet

Keskkonnaamet


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Luunja vallavolikogu 16.11.2017  istungi  päevakord ja materjalid


Päevakord


Volikogu alatiste komisjonide moodustamine ja töövaldkondade määramine

Eelnõu


Volikogu alatiste komisjonide esimeeste valimine

Eelnõu


Volikogu alatise revisjonikomisjoni koosseisu kinnitamine
Eelnõu


Volikogu alatise majanduskomisjoni koosseisu kinnitamine
Eelnõu

Volikogu alatise hariduskomisjoni koosseisu kinnitamine
Eelnõu

Volikogu alatise sotsiaalkomisjoni koosseisu kinnitamine
Eelnõu

Volikogu alatise kultuuri- ja spordikomisjoni koosseisu kinnitamine
Eelnõu

Volikogu alatise planeeringu- ja keskkonnakomisjoni koosseisu kinnitamine
Eelnõu

Vallavanema valimine
Eelnõu

Vallavalitsuse liikmete arvu ja koosseisu kinnitamine
Eelnõu

Luunja valla esindamine Eesti Maaomavalitsuste Liidu (EMOL) üldkoosolekul
Eelnõu
Valla esindaja nimetamine Tartumaa Omavalitsuste Liidu Omavalitsuste Päevale
Eelnõu

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Luunja vallavolikogu   31.10.2017  istungi  päevakord ja materjalid


PÄEVAKORD


1. Volikogu esimehe valimine. Korraldab Luunja valla valimiskomisjon


2. Volikogu aseesimehe valimine. Ettekanne volikogu esimees


3. Vallavalitsuse lahkumispalve ärakuulamine. Ettekanne Aare Anderson


Aime Koor

Valimiskomisjoni esimees


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Luunja vallavolikogu 21.09.2017 istungi  päevakord ja materjalid


PÄEVAKORD


Luunja valla eelarvestrateegia 2018-2021“ 

Eelarvestrateegia

LKVK ettepanek

Keskkooli ettepanek

Luunja Lasteaia ettepanek

Eelarvestrateegia vastuvõtmine


Luunja valla teine lisaeelarve

Lisa 1

Seletuskiri

Lisaeelarve kinnitamine


Kinnisasjaga liitmiseks sobivate maa-alade munitsipaalomandisse taotlemise mitte kavandamine

Eelnõu

Asendiplaan 1

Asendiplaan 2


Veibri külas Kasesalu maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Eelnõu

Asendiskeem

Funktsionaalsed seosed

Maakasut

Olemasolev olukord

Põhijoonis

Seletuskiri

Tehnovõrgud


Kikaste külas Kukemäe (43203:001:0030) maaüksuse osaala detailplaneeringu kehtestamine.

Eelnõu

Seletuskiri

Põhijoonis

Situatsiooniskeem

Tehnovõrgud

Tugiplaan


Pilka külas Aasavälja maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Eelnõu

Kontaktvöönd

Olemasolev olukord

Põhijoonis

Seletuskiri

Siuatsiooniskeem


Muri külas asuva Päikesepargi detailplaneeringu kehtestamine

Eelnõu

Olemasolev olukord

Kontaktvöönd

Põhijoonis

Situatsiooniskeem

Seletuskiri


Luunja valla Veibri külas asuvate Andrese ja Lillevälja tee 20 maaüksuse ala üldplaneeringu Lillevälja tee 20 alal vastuvõtmine ning avaliku väljapaneku ja arutelu korraldamine

Eelnõu

Situatsiooniskeem

Ehitustingimused

Maakasutus

Seletuskiri

Planeeringu lisad


Valimiste jaoskonnakomisjonide koosseisu nimetamine

Eelnõu

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Luunja vallavolikogu 24.08.2017 istungi  päevakord ja materjalid


PÄEVAKORDEelarve 7  kuu täitmine (kulud)

Eelarve 7 kuu täitmine (tulud)


Eelarvestrateegia


Koolmeistri tänav L1 kinnisasja omandamine
Eelnõu

Koolmeistri asendiplaan


Rõõmu külas Kulleri (43201:001:0524) maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine

Eelnõu

Eskiis


Kabina külas Vare (43202:002:0005) maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine

Eelnõu

Eskiis


Remmelga (end Rehe 2) maaüksuse osaala detailplaneeringu kehtestamine

Eelnõu
Ehituslikud seosed

Maakasutus

Olemasolev olukord

Seletuskiri

Situatsiooniskeem

Põhijoonis


Muri külas Rasmuse maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Eelnõu

3D

funktsionaalsed seosed

maakasutus

olemasolev olukord

põhijoonis

Seletuskiri

Situatsiooniskeem

Tehnovõrgud


Mäksa valla üldpalneeringu kooskõlastamine

Üldplaneering on leitav siit
Eelnõu


Mittetulundusühingu Tartumaa Ühistranspordikeskus asutamisel osalemine

Ettepanek MTÜ asutamiseks
Eelnõu
põhikiri


Omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete delegeerimine Tartumaa Omavalitsuste Liidule

Eelnõu


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Luunja vallavolikogu 15.06.2017 istungi  päevakord ja materjalid


PÄEVAKORD


Luunja valla 2016. a konsolideeritud majandusaasta aruanne

Aruanne

Revisjonikomisjoni akt

Eelnõu


Volikogu 27.04.2017. a otsuse nr 28 muutmine

Eelnõu

Lisa 1

Lisa 2


Luunja valla 2017. a esimene lisaeelarve 

Eelnõu

Lisa 1

Lisa 2

Seletuskiri


SA Luunja Jõesadam sihtkapitali suurendamine

Eelnõu


Laenu andmine SA-le Luunja Jõesadam

Eelnõu


Kinnisasja Kajaka teelõik 1 omandamine

Eelnõu


Kinnisasjade Kellukese teelõik 1 ja Kellukese teelõik 2 omandamine

Eelnõu


Kinnisasja Laine vkt 23 omandamine

Eelnõu


Veibri külas Tilia maaüksuse lõunaosa ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Täiendatud eelnõu

Eelnõu

Linnalised seosed

Olemasolev olukord

Põhijoonis

Põhijoonis 2

Situatsiooniskeem

Tehnovõrgud

Tehnovõrgud

Skeem

Seletuskiri


Veibri külas Tilia (43201:003:0224) maaüksuse põhjaosa detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine

Eelnõu

Joonis

Illustreeriv joonis


Lohkva külas Pajula tee 2 maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine

Luunja valla asutusüksuste lahkmejoonte muutmine

Täiendatud eellnõu

Eelnõu

Terviseameti arvamus

Päästeameti seisukoht

Maanteeameti seisukoht

Muinsuskaitseameti seisukoht


Luunja valla asutusüksuste lahkmejoonte muutmine

Eelnõu

Lisa

Lisa


Luunja vallavolikogu järgmise koosseisu liikmete arvu määramine 

Eelnõu


Luunja vallavolikogu 2017.a valimisteks valimisringkonna moodustamine, piiride ja mandaatide arvu kindlaksmääramine

Eelnõu


Valimiskomisjoni moodustamine

Eelnõu

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Luunja vallavolikogu 11.05.2017 istungi  päevakord ja materjalid


PÄEVAKORD


Luunja valla 2017. aasta eelarve nelja kuu täitmise aruanne

Investeerimistegevus

koondeelarve

kulud

tulud


Vastus Vabariigi Valitsuse 3.02.2017. a eelnõus esitaud ettepanekule   Luunja valla, Tartu linna ja Tähtvere valla osas haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks

Eelnõu

Arvamus Vabariigi Valitsusele

Eksperthinnangu kokkuvõte

Ühinemise mõju omavalitsuste finantsvõimekusele


Luunja vallavaolikogu 27.04.2017. a otsus nr 29 

Rahvaküsitluse tulemuste kinnitamine


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Luunja vallavolikogu 27.04.2017 istungi  päevakord ja materjalid


PÄEVAKORD


Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise toetuse kasutamise kord Luunja vallas

Eelnõu

avaldus


Ülenurme valla üldplaneeringu kooskõlastamine

Eelnõu

Üldplaneering


Vallavalitsuse 2013. a korralduse alusel algatatud Talli maaüksuse (43202:004:0083) ja lähiala detailplaneeringu menetluse lõpetamine ja uue Talli maaüksuse detailplaneeringu algatamine ning KSH agatamata jätmine

Eelnõu

KSH eelhinnang

Eskiis (1)

Eskiis (2)


Kavastu külas Rubi maaüksuse lõunaosa ja lähiala  detailplaneeringu kehtestamine

Eelnõu

Maakasutus

Olemasolev olukord

Põhijoonis

Seletuskiri

Situatsiooniskeem

Tehnovõrgud


Veibri külas Tilia maaüksuse põhjaosa detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine

Eelnõu

Eskiis


Rõõmu külas Enela maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine

Eelnõu  Muudetud pärast planeeringu- ja keskkonnakomisjoni koosolekut

Eskiis


Vaideotsus

Eelnõu täiendatud


Kooskõlastuse andmine Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse töötajate koosseisu kinnitamiseks

Korralduse eelnõu


Vallateede 2017. aasta remondi rahastamine

Eelnõu


Küsitlustulemuste kinnitamine

Eelnõu


Vastus revisjonikomisjoni ehituslubade menetlemise kontrolli kohta

Revisjoni protokoll ja akt

Vastus

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Luunja vallavolikogu 27.03.2017 istungi  päevakord ja materjalid


PÄEVAKORD


Vallavalitsuse teenistujate põhipalkade kinnitamine

Eelnõu


Laenu võtmine

Eelnõu


Põvvatu külas Mäeantsu maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine

Eelnõu

Eskiis


Lohkva külas Remmelga (end Rehe 2) maaüksuse osaala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine. 

Eelnõu

Seletuskiri

Ehituslikud seosed

Maakasutus

Olemasolev olukord

Põhijoonis

Situatsiooniskeem

Illustreeriv vaade


Luunja Vallavalitsuse 26. veebruari 2010. a korralduse nr 38 „Lohkva külas Salu tee 4/1, Salu tee 4/2, Salu tee 4/3, Salu tee 4/4. Salu tee 4/5, Salu tee 4/6, Salu tee 4/7, Salu tee 4/8, Salu tee 4/9 ja Salu tee 4/10 maaüksuste detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ning detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine“ kehtetuks tunnistamine ja detailplaneeringu menetluse lõpetamine

Eelnõu


Rahvaküsitluse korraldamine

Eelnõu

Küsitlusleht


Koolmeistri põik kinnisasja omandamine

Eelnõu


Ostueesõiguse kasutamata jätmine

Eelnõu

Joonis


Luunja valla 2017. aasta eelarve vastuvõtmine

Eelnõu

Eelarve

Seletuskiri

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Luunja vallavolikogu 16.02.2017 istungi  päevakord ja materjalid


PÄEVAKORD


Luunja valla 2017. aasta eelarve kinnitamine

Eelnõu

Seletuskiri

Lisa 1 ja 2


Revisjonikomisjoni tööplaani kinnitamine

Eelnõu


Sotsiaaltoetuste maksmise korra muutmine

Eelnõu


Luunja valla Veibri külas asuvate Andrese ja Lillevälja tee 20 maaüksuste ala üldplaneeringu osaline kehtestamine

Eelnõu

Kaart 1

Kaart 2

Kaart 3

Seletuskiri


Lohkva külas Ratasvälja (43201:001:0095) maaüksuse detailplaneeringu algatamata jätmine

Eelnõu

Joonis (alternatiiv)

Korduv taotlus


Muri külas asuva Päikesepargi detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Eelnõu

Lisa 1

Eskiislahendus

KSH eelhinnang

Tartu valla sesukoht

DP algatamise taotlus


Tartu linna üldplaneeringu aastani 2030+ kooskõlastamine

Eelnõu

Tartu linna üldplaneeringu materjalid                


Aedniku tänav L1 kinnisasja omandamine

Eelnõu

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Luunja vallavolikogu 31.01.2017 istungi  päevakord ja materjalid


PÄEVAKORD


Muri külas Rasmuse maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine. 

Eelnõu

Olemasolev olukord

Põhijoonis

Funktsionaalsed seosed

Maakasutus

Seletuskiri

Situatsiooniskeem

Tehnovõrgud

3D vaade


Luunja valla 2016. a eelarve täitmise auanne

Aruanne

 

Volikogu esimehele hüvitise maksmine isikliku sõiduauto kasutamisel ametisõitudeks

Eelnõu


Erakoolide rahastamine 2017. aastal

Eelnõu

 

Volikogu määruse eelnõu „Luunja valla 2017. a eelarve“ teine lugemine

Eelarve

Seletuskiri

Muudatused eraldistes

Parandusettepanek kolmikliidult

Parandusettepanek Svenilt

Parandusettepanek Heinolt


Tartu linna ja Luunja valla vahelise piiri korrigeerimine

Eelnõu 

Piiri korrigeerimise plaan

 

Luunja valla 2017. a eelarve kinnitamine

Eelnõu


Luunja Varahalduse SA nõukogu liikme tagasikutsumine

Avaldus 

Eelnõu

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Luunja vallavolikogu 22.12.2016 istungi päevakord ja materjalid


Päevakord


Maamaksumäärade kehtestamine 2017. aastaks

Eelnõu


Volikogu määruse eelnõu „Luunja valla 2017. aasta eelarve“ esimene lugemine

Eelnõu

Seletuskiri


Taotlus Vabariigi Valitsusele

Eelnõu

Haldusreformi Lõuna-Eesti piirkondliku komisjoni soovitus

Volikogu otsus nr 52

Volikogu otsus nr 75

Teenuste loetelu


Tartu Linnavalitsuse ettepanek Tartu linna ja Luunja valla vahelise piiri korrigeerimiseks

Tartu linnavolikogu otsus


Riigikohtu otsus Andrese ja Lillevälja tee 20 maaüksuste üldplaneeringu osas

Otsus


Tartumaa maakonnaplaneeringu 2030+ ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu kooskõlastamine

Eelnõu


Maakonnaplaneering ja selle koostamisega seotud dokumendid nähtuvad Tartu Maavalitsuse kodulehel http://tartu.maavalitsus.ee/et/maakonnaplaneeringu-uuendamine.


Lohkva külas OÜ Tarmeko tootmisterritooriumi detailplaneeringu lähteseisukohtade

ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse kinnitamine

Eelnõu

KSH väljatöötamise kava

Lähteseisukohad


Vastus volikogu revisjonikomisjoni 24.11.2016. a kontrollaktile nr 4

Vastus


Aruanne Luunja valla spordi, kultuuri ja noorsootöö arengukava täitmise kohta

Aruanne


Lisatasu

Eelnõu_______________________________________________________________


Luunja vallavolikogu 23.11.2016 istungi päevakord ja materjalid


Päevakord


Nõlvaku T18 võõrandamine

Eelnõu

Tartu Linnavalitsuse kiri


Aiandi tee 3a kinnistust äralõike võõrandamine

Eelnõu

Lisa 1

Lisa 2

Lisa 3

Tartu Linnavalitsuse kiri


Volikogu määruse eelnõu „Luunja valla arengukava 2015-2022 kinnitamine“ muutmine

Eelnõu

Lisa

Parandusettepanek

Parandusettepanek

Parandusettepanek


Rõõmu külas Padila maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Eelnõu

Seletuskiri

Põhijoonis

Olemasolev olukord


Lohkva külas Antsu maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Eelnõu

Illustratiivne joonis

Olemasolev olukord

Funktsionaalsed sosed

Põhijoonis

Situatsiooniskeem

Tehnovõrgud

Seletuskiri


Kavastu puurkaevu detailplaneeringu kehtestamine

Eelnõu

Situatsiooniskeem

Olemasolev olukord

Funktsionaalsed seosed

Põhijoonis

Maakasutus


Kabina külas Rästa maaüksuse lõunaosa detailplaneeringu kehtestamine

Eelnõu

Situatsiooniskeem

Olemasolev olukord

Kontaktvöönd

Põhijoonis

Seletuskiri


Lohkva külas Tuleviku tee 8 ja Ridaküla tee 5 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine

Eelnõu

Eelnõusse on sisse viidud planeeringu- ja keskkonnakomisjoni poolt tehtud parandus


Joonis

Vallavalitsuse ettepanek: kaaluda üldmaa krundi moodustamistMäksa Vallavolikogu 17.11.2016 otsus nr 50 "Vastus Luunja Vallavolikogu 06.10.2016. a otsusele nr 75

Otsus

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Luunja vallavolikogu 27.10.2016 istungi päevakord ja materjalid


Päevakord


Luunja valla 2016. a eelarve 9 kuu täitmise aruanne

Aruanne

Luunja valla arengukava täitmise aruanne

Aruanne

Volikogu 28.04.2016. a otsuse nr 28 muutmine

Eelnõu

Kakumetsa külas Mäe maaüksuse osaala detailplaneeringu kehtestamine

Eelnõu

Seletuskiri

Põhijoonis

Situatsiooniskeem

Olemasolev olukord

Kontakstvöönd

Maakasutus

Tehnovõrgud

SA Luunja Jõesadam sihtkapitali suurendamine

Eelnõu

Luunja Varahalduse SA sihtkapitali suurendamine ja volituste andmine üleandmise lepingu allkirjastamiseks

Eelnõu

Volikogu määruse eelnõu „Luunja valla soojusmajanduse arengukava 2016 kuni 2026“ teine lugemine ja määrusena kinnitamine

Eelnõu

Arengukava kinnitamine
Luunja Keskkooli põhimääruse teine lugemine ja määrusena kinnitamine

Eelnõu

Parandusettepanek


Volikogu määruse eelnõu „Luunja vallavolikogu 25.04.2002. a. määruse nr 7 „Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise eeskirja ning ühisveevärgi ja – kanalisatsiooni kasutamise eeskirja kinnitamine“ Lisa 2 muutmine

Eelnõu

Vastus Mäksa vallavolikogu 17.10.2016. a otsusele nr 48
Mäksa Vallavolikogu otsus

Vastus Mäksa Vallavolikogule----------------------------------------------------------------------------------------------

Luunja vallavolikogu 6.10.2016 istungi päevakord ja materjalid 

Päevakord

Vastus Mäksa Vallavolikogu 25.07.2016. a otsusele nr 36

Eelnõu


Ettepanek Mäksa Vallavolikogule
Eelnõu

Volikogu  28.04.2016. a otsuse nr 28 punkti 2 kehtetuks tunnistamine

Eelnõu


Luunja valla arengukava tegevuskava muutmine

Eelnõu

Lisad

----------------------------------------------------------------------------------------------

Luunja vallavolikogu 29.09.2016 istungi päevakord ja materjalid 

PÄEVAKORD


Luunja valla eelarvestrateegia 2017 – 2020 eelnõu teine lugemine ja määrusena kinnitamine

Ettepanekud:

VL Sinu kodu heaksLuunja vallavolikogu 29.01.2015. a otsuse nr 3 „Vallavalitsuse teenistujate põhipalgad“ muutmine

Luunja valla teine lisaeelarve

AS-i Tartu Veevärk Luunja vallas Lohkva, Veibri ja Rõõmu külas vee-ettevõtjaks määramine

Luunja valla soojusmajanduse arengukava 2016 kuni 2026 eelnõu esimene lugemine

Põvvatu - Luunja kergliiklustee kinnistute omandamine

Nõlvaku T18 võõrandamine
Tartu Linnavalitsuse korraldus

Isikliku kasutusõiguse seadmine

Sihtkapitali suurendamine mitterahalise sissemaksena

Kohalike teede nimekirja kinnitamine

Lohkva külas Soojuse tee 12 maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine

Luunja Keskkooli põhimääruse eelnõu esimene lugemine

Maksa vallavolikogu ettepanek 
Võnnu vallavolikogu otsus
----------------------------------------------------------------------------------------------
Luunja vallavolikogu 25.08.2016 istungi päevakord ja materjalid 

PÄEVAKORD

Volikogu määruse eelnõu „Luunja valla eelarvestrateegia 2017-2020“ esimene lugemine ja eelarvestrateegia avalikustamine

Eelarvestrateegia

Eelnõu (avalikustamine)

Lisad


Luunja Vallavolikogu alatise revisjonikomisjoni 2016. a tööplaani täiendamine

Eelnõu


Anne elamute välisvõrkude võõrandamine AS-ile Tartu Veevärk

Eelnõu


Luunja valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise eeskirja ning Luunja valla ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni kasutamise eeskirja kinnitamine vee-ettevõtja AS Tartu Veevärk tegevuspiirkonnas teine lugemine

Eelnõu


Volikogu ajutise haldusreformi komisjoni moodustamine ja komisjoni liikmete nimetamine

Volituse andmine Advokaadibüroo Paul Varul valla esindamiseks Riigikohtus

Vabariigi Presidendi valimiseks volikogu esindaja valimine valimiskogusse

Kopra maaüksuse osaala detailplaneeringu kehtestamine. 

Põvvatu külas Teeäärse maaüksuse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine ning Teeäärse maaüksuse osaala detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine

Lohkva külas Pajula tee 1 (end Farmeri) maaüksuse osaala ning Linna ja Tuuleaasa tee 15 (end Gaasimaja tee 15) maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine


Rõõmu külas Padila maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine


Kavastu puurkaevu detailplaneeringu kehtestamine

Volikogu 14.11.2013. otsuse nr 68 muutmine
Eelnõu
----------------------------------------------------------------------------------------------
Luunja vallavolikogu  21.07.2016 istungi päevakord ja materjalid

PÄEVAKORD

Luunja valla 2016. aasta eelarve täitmise aruanne

Tartu maakonnaplaneeringu kooskõlastamata jätmine

Luunja valla kohalike teede munitsipaalomandisse taotlemine

Luunja valla kohalike teede nimekirja kinnitamine

Haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamine ning ettepaneku tegemine läbirääkimiste alustamiseks
Seletuskiri
----------------------------------------------------------------------------------------------
Luunja vallavolikogu  30.06.2016 istungi päevakord ja materjalid

Anne elamute välisvõrkude võõrandamine AS-ile Tartu Veevärk

Luunja valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise eeskirja ning Luunja valla ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni kasutamise eeskirja kinnitamine vee-ettevõtja AS Tartu Veevärk tegevuspiirkonnas

Volikogu määruse eelnõu „Luunja valla eelarve menetlemise ja finantsjuhtimise kord“ 

teine lugemine

Eelnõu

 1. parandusettepanek

 2. parandusettepanek


Pilka külas Aasavälja maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine

Eelnõu

Eskiis

Pilka külas Tammetõru maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine

Eelnõu

Eskiis

Muri külas Rasmuse maaüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Eelnõu

Eskiis

EELHINNANG RASMUSE MAAÜKSUSE DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE VAJALIKKUSE KOHTA

Keskkonnameti seisukoht

Põllumajandusameti seisukoht

Lohkva külas Pillikoori tee 3 maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Täiendatud eelnõu

Eelnõu

Olemasolev olukord

Põhijoonis

Tehnovõrgud

Maakasutus

Illustreeriv joonis

Funktsionaalne joonis

Seletuskiri

Keskkonnaameti kooskõlastus

Päästeameti kooskkõlastus

Terviseameti kooskõlastus

Tehnovõrgu ja –rajatise talumise tasu

Eelnõu

Vastus revisjonikomisjoni aktile

Revisjonikomisjoni protokoll

Akt

Vastus aktile

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Luunja vallavolikogu 26.05.2016 istungi päevakord ja materjalid

PÄEVAKORD

Luunja valla 2015. a konsolideeritud majandusaasta aruanne

Aruanne

Audiitori aruanne

Luunja Varahalduse SA aruanne

Audiitori otsus

SA Luunja Jõesadama aruanne

Audiitori otsus

Revisjonikomisjoni aruanne 2015. a majandusaasta aruande kohta

Revisjonikomisjoni protokoll

Akt

Vallavalitsuse vastus audiitori aruandele ja revisjonikomisjoni aktile

Vallavalitsuse vastus

Luunja valla 2015. a. majandusaasta aruande kinnitamine

Eelnõu

Volikogu määruse eelnõu „ Luunja valla 2016. aasta esimene lisaeelarve“

Eelnõu

Seletuskiri

Lisaeelarve kinnitamine

Kabina külas Rästa maaüksuse lõunaosa detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine

Eelnõu

Lisamaterjal on kättesaadav allolevast lingist

https://www.dropbox.com/sh/cbfdflqkflafj1m/AACRImQfeWGtNTn6ySHYPUM4a?dl=0

Kavastu külas Rubi maaüksuse lõunaosa ning lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Eelnõu

Lisamaterjal on kättesaadav allolevast lingist

https://www.dropbox.com/sh/uqpn3ze2bn62098/AADUtacK7pW6vKYo3jAC0YIQa?dl=0

Maa munitsipaalomandisse taotlemine

Eelnõu

Asendiplaan

Volikogu määruse eelnõu „Luunja valla eelarve menetlemise ja finantsjuhtimise kord“ esimene lugemine

Eelnõu

Volikogu 25.04.2002. a. määruse nr 7 „Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskirja ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirja kinnitamine“ muutmine

Eelnõu

Vastus arupärimisele

Arupärimine

Vallavalitsuse vastus

Info TAS-i esindajalt liikmemaksude osas

Lastekaitsespetsialisti ametikoha loomine. Ettekanne Kairit Pahk
Tööülesanded
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Luunja vallavolikogu 28.04.2016. a istungi päevakord ja materjalid

Päevakord


Vastus Võnnu Vallaolikogu ettepanekule haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamine ning ettepaneku tegemine läbirääkimiste alustamiseks


Võnnu Vallavolikogu ettepanek

Eelnõu


Ratsu- ja Kaariku tee teekatendi renoveerimise omaosalustasu määra kehtestamine kinnistu omanikele

Eelnõu


Vallateede ja –tänavare  2016. aasta investeeringute rahastamine

Eelnõu

Eelnõu - täiendatud


Maa munitsipaalomandisse taotlemine

Eelnõu


Idaringtee eelprojekt

Lisa 1 asendiplaan

Lisa 2 asendiplaan

Lisa 3 asendiplaan

Lohkva üldplaneeringu muutmise joonis

Luunja valla üldplaneeringu väljavõte

Üldplaneeringu leppemärgid


Kavastu külas Lodi-Jõksi maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine

Eelnõu

Lisa


Luunja elamuala detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Eelnõu

Lohkva külas Rehe 2 maaüksuse  osaala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Eelnõu

KSH eelhinnang

Keskkonnaameti kiri


Kavastu Algkool-Lasteaia põhimäärus

Eelnõu - Valimisliidu Uus Luunja parandusettepanekutega

Eelnõu - Renate Sagaja parandustega (sinine kirje)


Luunja Lasteaia põhimäärus

Eelnõu


Lohkva Lasteaia põhimäärus

Eelnõu

Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011
MWeb